Oprava múrov a stĺpov

25. 02. 2008
Zdieľať

Pri určovaní príčin porúch je dôležité sledovať lokalizáciu trhlín v konštrukcii, ich tvar a smer (priebeh). Trhlinky alebo trhliny pritom často neznamenajú prvotnú poruchu konštrukcie, na ktorej sa vyskytujú, ale sú signálom inej poruchy alebo procesu, ktorý v stavbe prebieha. Vyhodnotenie trhlín a určenie ich príčin je náročná práca, ktorú je najvhodnejšie zveriť odborníkovi – statikovi.

Premurovanie a domurovanie

Pri sanáciách porúch starších murív (napríklad pri premurovaní trhlín alebo doplnení kavern a podobne) treba zvážiť aj možnosť ich rozobratia a opätovného premurovania do pôvodného tvaru. Táto technológia je jednou z možných prístupov k riešeniu poruchy, dokonca aj v extrémnom prípade rozobratia a opätovného vymurovania časti konštrukcie, ktorej stabilita je ťažko narušená a iný spôsob sanácie je ekonomicky, technicky alebo bezpečnostne na okraji možností. Podmienkou nasadenia je, samozrejme, vyriešenie – odstránenie – prvotnej poruchy.

Rady pri premurovaní

Pri premurovaní trhlín dôsledne dbáme na previazanie starého materiálu s novým. Pomôže tomu aj dôkladné vyčistenie úložných plôch a káps v murive po odstránených poškodených dielcov od úlomkov tehál, kameňov a malty. Pri takomto postupe sa však môže stať, že kým odkryjeme murivo zodpovedajúce predstavám remeselníkov o pevnosti, rozoberieme značnú časť pôvodnej steny. Aby sa tomu predišlo, uvoľňujeme len nevyhnutne potrebné dielce muriva, resp. tie, ktoré sú už uvoľnené – voľne uložené. Pri rozoberaní je výhodné ukladať materiál na skládku v tesnej blízkosti rozoberanej konštrukcie (napr. na zem, na lešenie) po riadkoch za sebou smerom od steny – tak, aby bola aspoň približne zachovaná postupnosť uloženia materiálu v konštrukcií. Pri opätovnom murovaní potom postupujeme opačným smerom, materiál zo skládky odoberáme smerom k stene. Najvhodnejšie je však uvoľnený materiál ihneď vmurovať na miesto pôvodného uloženia (ak je to možné). Ak rozoberieme aj menšiu časť, pôvodnú konštrukciu, predovšetkým z nepravidelných kameňov, už nedokážeme presne zložiť.

Oprava trhlín


Oprava múrov a stĺpov

134789

Opravu trhlín (pasívnych) treba začať odstránením pozdĺžnych pruhov omietky vedúcich súbežne s trhlinami. Trhliny viditeľné v omietke môžu byť niekedy podstatne užšie ako trhliny v murive skryté pod omietkou (rozdiel môže byť aj niekoľko centimetrov). Preto o šírke pruhov omietok, ktoré odstránime, sa musíme rozhodnúť priamo na mieste opravy. Minimálna šírka pruhov omietky odstraňovanej pozdĺž trhlín by mala byť asi 5 cm, do úvahy treba vziať aj plochy uvoľnenej (vydutej) omietky, ktoré sa okolo trhlín často nachádzajú.

Škárovanie

Základnou technológiou sanácie trhlín je škárovanie. Úzke trhliny (do 2 cm) stačí vyčistiť (dôkladne vyškrabať od malty), vyfúkať stlačeným vzduchom, navlhčiť a vyškárovať tak, aby sa malta do škár dala natlačiť čo najhlbšie. Dobré je aj zhutniť ju vhodným nástrojom. Takto môžeme opraviť trhlinu širokú 1 cm do hĺbky asi 10 až 15 cm. Ak je potrebné opraviť hlbšie trhliny, je vhodná injektáž. Trhliny širšie ako 2 cm v murive takisto najprv vyčistíme, navlhčíme, vyklinujeme pevnými úlomkami kameňov, tehál alebo tvrdého dreva (dubového, nie bukového), prípadne ich premurujeme a zaplníme maltou. Ak sú trhliny hlbšie, je vhodné ich injektovať z rúrok osadených do stvrdnutej malty.

Zošívanie skobami

Spôsob opravy trhlín, ktorý je určený aj na určité spevnenie objektu je zošívanie, ktoré možno zrealizovať viacerými spôsobmi. Dôležité je však pripomenúť, že zošívanie je vhodné pre trhliny v pasívnom stave, pretože len zriedkavo sa ním podarí vyriešiť aktívnu poruchu, ktorej príčina je stále aktuálna. Sily spôsobujúce vznik trhlín a deformácie budov sa zošívaním trhlín darí zachytiť a eliminovať len málokedy. Jednou z možností zošitia je osadiť do muriva tesárske alebo murárske skoby.

Bandážovanie

Inou technológiou spevnenia trhlín je ich povrchové prekrytie tenkou sieťovinou (z materiálu, ktorý nekoroduje), ktorú pripevníme k murivu pod vrstvu omietky. Pletivá sú zvyčajne veľmi pružné, preto sú schopné kopírovať aj nerovný podklad, vrátane rohov.

Injektovanie

Technológiou opravy trhlín (stabilitných, nie dilatačných) v tehlovom alebo kamennom murive, ktorá je schopná murivo aj spevniť je injektovanie – vtláčanie riedkej injektážnej malty. V trhlinách s hrúbkou nad 5 mm je injektážna malta schopná dosiahnuť pomerne hlboko, avšak v užších trhlinách prenikne len do hĺbky niekoľkých centimetrov. Dôležité je, že pri injektáži väčšinou nie je potrebné odstraňovať omietky, ktoré práve naopak slúžia ako určité „debnenie” injektážnej malty. Trhliny možno injektovať aj epoxidovými alebo polyuretánovými živicami. Po injektáži môžeme trhliny, ktoré sa prejavujú na líci muriva, preškárovať alebo omietnuť. Ak sa v murive nachádzajú duté miesta, vyvŕtame do nich šikmé otvory, cez ktoré sa transportuje injektážna malta. Vrty sa pred injektážou prečistia tlakovým vzduchom. Tlak i hustota injektážnej malty závisia od kvality muriva a šírky trhlín.


Oprava múrov a stĺpov

134787

Zosilnenie múrov a stĺpov

Zosilnenie múrov možno dosiahnuť aj ich zväčšením, ktoré sa dá zrealizovať primurovaním ďalšieho múru k pôvodnému. Táto technológia je pomerne jednoduchá, avšak pri murovaní nového nosného muriva treba počítať s jeho sadaním. Nové múry vysoké do jedného podlažia do starého múru zaväzujeme tak, že do čela starého múru vysekáme kapsy vysoké 3 až 5 vrstiev tehál a hlboké asi pol tehly. Kapsy očistíme od starej malty, dôkladne ich navlhčíme a nový múr do nich zaviažeme. Ak k starému vysokému múru chceme primurovať nový vysoký múr, robíme to bez preväzovania oboch konštrukcií. Do dilatačnej škáry medzi oboma múrmi, ktorá umožní sadanie nového múru, vložíme pieskovanú lepenku. Tá zabraňuje starému múru odobrať technologickú vlhkosť novému murivu. Ak k starému múru pripájame nenosný pilier, zaväzuje sa každá štvrtá až piata vrstva. Okenné a dverné ostenie, najmä však nosné piliere sa do nosného múru zaväzujú v každej druhej až tretej vrstve. Ak predlžujeme múr hrubý 45 cm a viac, je vhodné vysekať v jeho čele zvislú drážku širokú asi pol tehly a hlbokú asi štvrť tehly, do ktorej nový múr zaviažeme. Táto úprava umožní sadanie nového muriva.


Oprava múrov a stĺpov

134791


Oprava múrov a stĺpov

134794

Oprava a stabilizácia trhlín v murive
a) schéma usporiadania skôb pri sťahovaní trhliny, b) zaistenie trhliny tŕňom
Zvýšenie únosnosti pilierov
a) pozdĺžnou výstužou, b) obmurovaním, c) železobetónom, d) oceľovou konštrukciou a obetónovaním


Stiahnutie konštrukcií budovy

V starších budovách sa často objavujú zvislé alebo šikmé trhliny v ich hornej časti, ktoré svedčia o „roztváraní” sa múrov. Mnohé staršie stavby nie sú v súčasnosti proti týmto pohybom dostatočne zabezpečené, pretože pôvodné systémy ich stiahnutia (napríklad ťahadlami v stropoch alebo drevenými trámovými stužovadlami v múroch) už nemusia byť funkčné. Takéto objekty treba dodatočne stiahnuť priečnymi, resp. pozdĺžnymi ťahadlami alebo obvodovými stužovadlami. Ťahadlo dnes môže byť zhotovené aj z oceľového prúta, lana, z uhlíkového kábla a podobne.

Železobetónovým vencom

Budovu možno stabilizovať aj využitím železobetónového obvodového venca. Ten pri menších budovách umiestňujeme v úrovni korunnej rímsy (napríklad pod pomúrnicu), pričom najlepšie je, ak ho zapustíme do steny. Pri takomto uložení, z muriva vyberieme jeho stred a ponecháme okraje, ktoré zároveň poslúžia ako debnenie. Pri umiestnení železobetónu treba tiež vziať do úvahy, že jeho materiál vytvára tepelné mosty cez konštrukcie, aj to, že má zvyčajne inú tepelnú rozťažnosť ako pôvodný materiál steny a že je stužujúco účinný vtedy, keď sa dostatočne zaťaží – napríklad hmotnosťou krovu.

Oprava škárovania

Pri oprave malty pohľadového (režného, priznaného) muriva popraskanú alebo uvoľnenú časť malty najprv opatrne odstránime (napríklad tesárskou skobou alebo kladivom a sekáčom). Po dosiahnutí vrstvy neporušenej malty škáry očistíme od prachu (štetcom, kefou, prípadne aj vysávačom) a tesne pred škárovaním ich primerane navlhčíme vodou. Do pripravených škár potom môžeme vtlačiť pripravenú maltu, ktorú je lepšie používať v hustejšej konzistencii (mierne vlhkú). Škáry dôkladne vyplníme maltou – natlačíme ju tak, aby medzi maltou a murivom nezostali dutiny, pretože do nich neskôr môže vniknúť voda, ktorá v zime zamrzne a prispeje k rýchlejšej degradácii múru.


Oprava múrov a stĺpov

134785


Oprava múrov a stĺpov

134784

Súčasný, remeselne nekvalitne vymurovaný múr s nepreväzovanými, ale lepenými kameňmi Na obnovu murovaných stĺpov sa používajú plné pálené tehly. Dôkladná úprava škárovaním predlžuje ich životnosť  

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: konštrukcia oprava rekonštrukcia stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia