Rekonštrukcie a opravy stropov

Rekonštrukcie a opravy stropov

28. 02. 2006
Zdieľať

Do skupiny vodorovných nosných konštrukcií zaraďujeme predovšetkým stropné konštrukcie. Opravy stropov patria k najnáročnejším prácam. Ich poruchy spôsobujú deformáciu objektov a dokonca aj ich demoláciu. Príčin, prečo poruchy stropov vznikajú, je niekoľko: použitie nekvalitného materiálu, strata pevnosti materiálu vplyvom biochemických procesov (korózia ocele, hniloba dreva), použitie nekvalitných technológií alebo nedodržanie technologickej disciplíny, nerovnomerné sadanie objektu, vychýlenie zvislých konštrukcií, únava materiálu alebo preťaženie. Medzi vodorovné nosné konštrukcie môžeme zaradiť aj schodištia a konštrukcie zastrešenia.

Poruchy drevených stropných konštrukcií sú najčastejšie spôsobené zatekaním zrážkovej vody do stropu v dôsledku narušenej strešnej krytiny, navlhnutého muriva, nefunkčných klampiarskych prvkov alebo zatekaním vody z kanalizácie či umývadiel, spŕch a pod. Vplyvom toho jednotlivé časti stropu hnijú a treba ich odstrániť a nahradiť novými. Drevo môže byť napadnuté hnilobou a červotočom.


Rekonštrukcie a opravy stropov

47045

Záhlavie stropného trámu napadnuté hnilobou alebo hubami musíme odstrániť a chýbajúcu časť nahradiť oceľovými konzolami alebo drevenými príložkami. Pred začatím prác treba porušenú časť stropu podoprieť. Potom odstránime poškodenú časť stropného trámu a oceľové konzoly pripevníme na spodnú časť trámu svorníkmi, prípadne drevené príložky (krátke fošne) priklincujeme z bočnej strany trámu. Konzoly v kapse muriva zabetónujeme, drevené podložky najprv natrieme ochranným náterom a podložíme betónovým kvádrikom. Ak sú drevené trámy poškodené len čiastočne alebo ak treba zväčšiť ich únosnosť, snažíme sa stropy zachovať tým, že vykonáme úpravy spočívajúce v zosilnení prierezu trámov. Na to používame oceľové alebo drevené príložky, napríklad v strede alebo po celej dĺžke trámu jednostranne, prípadne z oboch jeho strán. Príložky môžu byť dosky a fošne alebo valcované nosníky v tvare L a U, zboku pripevnené klincami, skrutkami do dreva alebo svorníkmi.

Drevené povalové alebo trámové stropy sú v starých budovách veľmi prehnuté. Tieto priehyby nevyhovujú požiadavkám slovenských technických noriem (STN) na prípustné zaťaženie a deformácie. Podobne aj pri výstavbe obytných podkrovných priestorov sa stretávame s problémom priehybu drevených stropov. Preto musíme tieto stropy zosilniť železobetónovou doskou spojenou pomocou veľkých klincov s trámami. Počet klincov, ich vzdialenosť a veľkosť určí statik výpočtom. Klince sa nechajú vyčnievať asi 40 mm. Na podopretý drevený strop pritom môžeme zhotoviť železobetónovú dosku vystuženú oceľovou sieťovinou. Doska sa ukotví do káps alebo drážok aj do zvislých nosných stien po obvode.


Rekonštrukcie a opravy stropov

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

47071

Opravy železobetónových stropov vykonávame, ak sú narušené trhlinkami. Tie môžu vzniknúť pôsobením vysokých teplôt pri požiari alebo preťažením. Trhliny môžu byť vážnym problémom, pretože hrozí porušenie výstuže, ktorá nie je chránená proti korózii betónovou vrstvou. V zásade sú dve možnosti opravy. Prvou je, že železobetónové dosky zosilníme novou betónovou vrstvou hrubou 40 až 70 mm, vystuženou zváranou sieťovinou navrhnutou podľa statického výpočtu. Pri druhom spôsobe sa pôvodná doska využíva ako stratené debnenie. Nad pôvodnou doskou vybetónujeme novú železobetónovú dosku, nadimenzovanú tak, aby sama preniesla dané zaťaženie.


Rekonštrukcie a opravy stropov

47066

Zosilnenie železobetónových stropných trámov možno realizovať doplnením pozdĺžnej a priečnej výstuže, ktorá sa privarí na obnaženú pôvodnú výstuž trámu. Na doplnenie prierezu trámu sa používa striekaná, čiže torkrétovaná cementová omietka. Ak treba zväčšiť prierez stropného trámu, pridáme pozdĺžnu výstuž a strmienok, ktoré prevlečieme cez otvory v doske a zakotvíme betónovou vrstvou. Prierez doplníme striekaným betónom.

Pri rozsiahlom poškodení stropnej konštrukcie sa musí zvážiť, či pôvodný strop treba opravovať, alebo stačí celú stropnú konštrukciu nahradiť novou. Rozsah nahradenia nevyhovujúcej stropnej konštrukcie určuje projektant podľa konkrétnych podmienok a výsledku stavebného prieskumu.

Pretože stropy sú súčasťou nosného systému objektu, pred demontážou treba: • odstrániť priečky, ktoré nesie stropná konštrukcia,


 • dočasne zaistiť nosné steny a priebežné priečky podperami a vzperami,


 • definitívne stužiť steny stužujúcimi vencami či klieštinami.


Rekonštrukcie a opravy stropov

47061
Dominik Vlaheko

Pri búraní stropov treba dodržať príslušné bezpečnostné predpisy. Napríklad trámy, nosníky a iné väčšie predmety sa musia spúšťať na zem jednotlivo žeriavom, kladkou alebo na lanách. Drobné predmety sa musia spúšťať výťahom alebo uzavretým sklzom, nesmú sa zhadzovať. Hromadenie sutiny na pôvodných stropoch je zakázané.

Vhodnosť nových systémov stropov na rekonštrukciu závisí najmä od možnosti uskutočnenia montáže v daných objektoch. Pritom sa musia vziať do úvahy konštrukčné a technologické požiadavky, ako napríklad: • hmotnosť prvkov stropu musí zodpovedať technológii ľahkej montáže (80kg/ks),


 • rozmery a tvar prvkov musia vyhovovať obmedzeným skladovacím, dopravným a manipulačným možnostiam na stavbe,


 • mokré procesy znižovať na najmenšiu možnú mieru,


 • úložné kapsy po demontovaní stropných nosníkov využiť na osadenie nových,


 • možnosť vytvoriť prestupy stropom v ľubovoľnom mieste.

Vhodnými nahradeniami pôvodných nevyhovujúcich stropov, spĺňajúcimi tieto podmienky, sú: • drevený strop zo zbíjaných alebo z lepených nosníkov,


 • keramické stropy z dosiek hurdisiek a z oceľových alebo betónových nosníkov,


 • stropy z oceľových valcovaných alebo priehradových nosníkov so železobetónovou doskou betónovanou na tvarovaný plech.
Na záver opäť dôrazne upozorňujeme: Práce pri rekonštrukciách a opravách stropov zverte odbornej firme, ktorá ich vykoná podľa statického výpočtu pod dohľadom statika a so súhlasom príslušného stavebného úradu. Aby sa vám problémy doslova nezosypali na hlavu.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: rekonštrukcia strop vodorovné konštrukcie
Zdieľať článok

Diskusia