Skontrolujte si kvalitu tepelnej izolácie na zateplovanie

Skontrolujte si kvalitu tepelnej izolácie na zateplovanie

29. 10. 2012
Zdieľať

Tepelná izolácia predstavuje iba jednu zo zložiek zatepľovacieho systému. Budove a jej obyvateľom však môže priniesť zníženie spotreby energie a emisií skleníkových plynov až o 40 %. Ale iba v prípade jej dostatočnej kvality. Viete, že kvalitu penového polystyrénu si môžete overiť aj svojpomocne?

Energetickú hospodárnosť budov a výšku vašich úspor najvýznamnejšie ovplyvní správne navrhnutá a zabudovaná tepelná izolácia. Znižovanie spotreby energie v budovách je jednou z priorít Európskej únie. Podľa pripravovaných legislatívnych zmien v tejto oblasti sa v horizonte niekoľkých rokov bude požadovať stavba budov takmer s nulovou spotrebou energie. V najbližšom období sa normatívne predpisy na tepelnotechnické vlastnosti budov budú sprísňovať nielen u nás, ale aj v celej Európskej únii. Toto sprísnenie môže byť natoľko výrazné, že vlastnosti niektorých súčasných tepelnoizolačných systémov už nemusia novým požiadavkám vyhovovať.

 

Bez dostatočnej hrúbky to nepôjde

Odborníci prízvukujú význam používania certifikovaného kontaktného tepelnoizolačného systému ETICS pri obnove budov. ETICS, pre ktorý bolo vydané technické osvedčenie, zaručuje kompatibilnosť a dlhodobú životnosť komponentov kontaktného tepelnoizolačného systému, ktoré sú vhodne kombinované v ucelenom a odskúšanom systéme od jedného dodávateľa celého tepelnoizolačného systému vrátane záruk jeho kvality a životnosti. S ohľadom na budúce sprísňovanie požiadaviek odborníci odporúčajú realizovať certifikovaný kontaktný tepelnoizolačný systém s vyššími hrúbkami tepelnej izolácie.

Skontrolujte si kvalitu tepelnej izolácie na zateplovanie

1162752

Zvyšujúce sa hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy znamenajú aj nárast ich hmotnosti. Práve z dôvodu nízkej hmotnosti a prijateľnej ceny sa penový (expandovaný) polystyrén (EPS) naďalej najviac používa na zatepľovanie na Slovensku a v mnohých iných krajinách. Jednoduchá manipulácia a ľahké opracovanie bežnými nástrojmi znižuje aj cenu práce a súčasne zvyšuje kvalitu zhotovenia kontaktného tepelnoizolačného systému na stavbe. Kvalitný EPS má dobré mechanické vlastnosti zaručujúce odolnosť materiálu proti vonkajším tlakom a nárazom. Odoláva tiež vlhkosti, vode aj vonkajším teplotám. Moderná technológia jeho výroby sa vyznačuje nízkou spotrebou pary a veľmi nízkou úrovňou emisií, ktorá výraznejšie nezaťažuje životné prostredie. Energia potrebná na výrobu EPS izolačných výrobkov je vyvážená energetickými úsporami už po prvých 4 mesiacoch využívania. Rovnako je jeho bezpečné používanie podmienené náročnými skúškami v akreditovaných a notifikovaných laboratóriách a vydanie súhlasu s jeho používaním v kontaktných tepelnoizolačných systémoch je podmienené vykonaním predpísaných skúšok vrátane požiarnej skúšky na tzv. SBI-teste. 

Skontrolujte si kvalitu tepelnej izolácie na zateplovanie

1162729

Na Slovensku sa v stavebníctve používa výhradne samozhášavý EPS. Technické osvedčenie vydáva a skúšky vykonáva Technický a skúšobný ústav stavebný (TSÚS) v Bratislave, pričom ide o náročné skúšky podľa európskych noriem. Preto sa odporúča používať kontaktné tepelnoizolačné systémy, na ktoré bolo vydané takéto národné technické osvedčenie (TO), resp. Európske technické osvedčenie, tzv. ETA (European Technical Approval). O vydaných a platných technických osvedčeniach môžete získať informácie v TSÚS v Bratislave.
 

Zákazník aj kontrolór v jednej osobe

Vyberať výrobky tepelných izolácií z EPS na Slovensku napomáha projekt Monitoring kvality EPS, ktorý realizuje Združenie EPS SR a ktorého cieľom je zabezpečiť kvalitu výrobkov tepelných izolácií z EPS pre zatepľovanie v súlade s garantovanými vlastnosťami, ktoré sú deklarované vo vyhlásení zhody, a tým zabezpečiť dlhodobú životnosť a kvalitu zateplenia. Projekt sa realizuje v zmluvnej spolupráci s TSÚS Bratislava a podobný projekt sa realizuje aj Českej republike a vykonáva ho Sdružení EPS CZ. V súčasnosti sa v spolupráci so Štátnou obchodnou inšpekciou realizuje projekt zameraný najmä na fasádny polystyrén EPS 70F.

Skontrolujte si kvalitu tepelnej izolácie na zateplovanie

1162727
archív JAGA GROUP

Výsledky posledného monitoringu kvality EPS na Slovensku za rok 2010 potvrdili, že sa u nás síce v malej miere, ale predsa vyskytuje aj menej kvalitný penový polystyrén. Ide predovšetkým o importovaný EPS, kým EPS od domácich výrobcov má potrebnú kvalitu v súlade s európskymi aj našimi normami (STN EN 13 163). Zateplenie ETICS na báze penového polystyrénu, ktorý nespĺňa normou požadované kvalitatívne požiadavky, má za následok nedostatočný efekt úspor energie a môže viesť aj k poruchám tepelnoizolačného systému. 
 
Ak sa rozhodnete overiť si kvalitu aj laickým postupom, nekvalitný penový polystyrén môžete rozpoznať aj sami. Prezrádza ho objemová hmotnosť, ktorá nesmie byť nižšia ako 13,5 kg/m3. Odvážte balík bežne predávaného penového (expandovaného) polystyrénu EPS 70F. Výsledky vášho merania porovnajte s hodnotami uvedenými v tabuľke, ktoré predstavujú normou požadovanú hodnotu. Ak je hodnota, ktorú ste namerali, nižšia, ide o penový polystyrén s nedostatočnými kvalitatívnymi parametrami.
Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: polystyrénom zateplenie
Zdieľať článok

Diskusia