Stavbu rodinného domu si dobre naplánujte

08. 08. 2013
Zdieľať

Bývanie vo vlastnom dome s dostatkom miesta a súkromia určite stojí aj za pomyselné pôrodné bolesti, s ktorými je stavba spojená. Nie je to také zložité, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Na celý priebeh stavby sa určite budete pozerať triezvejšie, ak budete poznať fixné etapy a časový plán výstavby.

Ako dlho to bude trvať?

Túto otázku si kladie každý stavebník, dĺžka sa však líši od domu k domu a univerzálna odpoveď neexistuje. Väčšina čiastočne svojpomocných stavebníkov sa nasťahuje do roka a pol od prvého výkopu. Ak napríklad začnete stavať v máji, vianočné sviatky nasledujúceho roka by ste už mohli oslavovať v novom. Samotná rýchlosť však závisí od mnohých okolností – ak predpokladáme, že stavebník nemá problém s financiami, tak od charakteru a zložitosti samotného domu, koordinácie prác (najmä remeselných) a od časových a meteorologických limitov predovšetkým pri mokrých stavebných prácach.  Samozrejme, existujú aj rýchlejšie postupy a scenáre, podľa ktorých môžete bývať vo svojom oveľa skôr. Jednoduchší bungalov môžete napríklad postaviť asi za štyri mesiace. Musíte mať však všetko vopred premyslené a dôsledne zorganizovať harmonogram prác. Keďže hrubú stavbu vytiahnete pomerne rýchlo, kľúčovým časovým parametrom sú remeselníci a rôzne povolenia. Ešte rýchlejšia môže byť stavba montovaného katalógového domu, prípadne drevodomu, pri ktorých môžete všetko stihnúť aj za dva mesiace. 

Ak staviate murovaný dom, na zahodenie nie je ani rokmi overený zvyk, na základe ktorého by mala hrubá stavba jednu zimu vymrznúť a mať tak dostatok času na všetky technologicko–chemické procesy. 

3 kroky pred úvodným výkopom

  1. Fáza výberu 2. Fáza projekcie   3. Inžinierska činnosť
Jednotlivé činnosti výber pozemku  architektonická štúdia  územné rozhodnutie
výber domu a jeho dispozícií

projekt na územné rozhodnutie

projekt na stavebné povolenie 

stavebné povolenie

komunikácia so stavebným úradom

Trvanie činnosti rôzna  1 až 2 mesiace  3 až 4 mesiace

 

Výber pozemku

V súčasnosti môžete dom postaviť takmer na akomkoľvek pozemku. Pri svahovitých pozemkoch berte do úvahy, že zakladanie stavby a terénne úpravy cenu domu zvýšia. Pri zložitom zakladaní môže cena domu vzrásť až o jednu tretinu oproti zakladaniu na rovine. Ak túžite po pozemku na samote, vo väčšine prípadov musíte rátať s tým, že nebude možnosť napojiť sa na kanalizáciu a vodovod. Budete preto potrebovať kapitál na vybudovanie domovej čističky odpadových vôd alebo žumpy. Problematický je aj pozemok s veľkou vzdialenosťou od inžinierskych sietí, keď sa parcela na ne nedá napojiť cez pozemky obce. V takom prípade musíte viesť prípojky cez pozemky susedov, čo často prináša problémy.


Stavbu rodinného domu si dobre naplánujte

1243102
thinkstock.com

Orná pôda, lúka, záhrada alebo trávnatý porast sú pozemky, ktoré v územnom pláne nie sú určené na zástavbu. Možno požiadať o ich zahrnutie do územného plánu, stavebný úrad však môže vydať zamietavé stanovisko.

Projekt rodinného domu

Ako stavebník sa musíte rozhodnúť medzi projektom na mieru a katalógovým projektom. Pri vypracovaní projektu na mieru musíte rátať s časom na jeho dodanie zo strany projektanta. Pritom si treba uvedomiť, že projekt stavby pozostáva okrem návrhu architekta aj z práce iných profesií (statika, návrh vykurovania, elektroinštalácie a podobne). Práca na týchto súčastiach projektu sa môže začať až po kompletnom vypracovaní architektonického návrhu. Katalógový projekt zase umožňuje rýchlo získať predstavu o tvare, rozmeroch a členení stavby, nedáva vám však možnosť uplatniť vlastné požiadavky. Veľkou výhodou je jeho takmer okamžitá dostupnosť a relatívne nízka cena. Nevýhodou je, že v prípade požiadavky na úpravu projektu môžete naraziť na nejeden problém. 


Stavbu rodinného domu si dobre naplánujte

1243103
thinkstock.com

Stavebné povolenie

Vybavenie stavebného povolenia je spolu s vypracovaním projektovej dokumentácie súčasťou prípravy stavby rodinného domu. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade (je súčasťou miestneho úradu) vo forme vyplnenej žiadosti spolu s ďalšími priloženými dokumentmi (listom vlastníctva, kópiou z katastrálnej mapy, projektovou dokumentáciou v troch vyhotoveniach, rozhodnutiami, vyjadreniami a súhlasmi dotknutých orgánov štátnej správy a obce, dokladom o uhradení správneho poplatku vo výške 50 eur a pri svojpomocnej výstavbe s vyhlásením stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie realizácie stavby). Po predložení žiadosti má stavebný úrad zákonnú lehotu 30 dní na vyjadrenie.


Stavbu rodinného domu si dobre naplánujte

1243104
thinkstock.com

Stavebné povolenie nadobúda platnosť po uplynutí 15-dňovej lehoty, počas ktorej sa môžu ešte spresniť detaily každou zo zúčastnených strán. Právoplatnosť musí stavebný úrad osobitne potvrdiť. Povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti, s výnimkou prípadov, ak stavebný úrad určí na začatie stavby dlhšiu lehotu. 

Tri etapy samotnej výstavby

    1. Zakladanie stavby 2. Hrubá stavba 3. Dokončovacie práce
Technologické etapy zemné konštrukcie hrubá spodná stavba podlahy a obklady
základy domu hrubá vrchná stavba kompletizácia – maľby, nátery, nášľapné vrstvy podláh
strecha  fasáda + vonkajšie povrchové úpravy
priečky a hrubé izolácie  
omietky a podkladové vrstvy podláh  kontrola kvality a odovzdanie
Trvanie prác  2 mesiace 5 mesiacov  6 mesiacov 


 Naplánujte si STAVBU DOMU

Naplánujte si STAVBU DOMU
thinkstock.com

 

Zakladanie stavby

Prvú časť vlastnej výstavby tvorí zakladanie stavby, ktoré pozostáva z dvoch častí – stavby zemných konštrukcií a budovania základov. Do stavby zemných konštrukcií patria prípravné práce, odkopávky, prekopávky, vykopávky, vrúbenie výkopov a premiestňovanie vykopávok. Nasleduje budovanie základov, ktoré môže prebiehať rôznymi spôsobmi (najčastejšie sa môžete stretnúť s dvoma druhmi základových konštrukcií – so základovými pásmi a základovými doskami). Do zakladania na základových pásoch sa môžete pustiť aj sami, realizácia základov pomocou základovej dosky je však náročnejšia, preto ju zverte do rúk odborníkov. V tejto fáze sa spravidla realizuje aj ležatá kanalizácia spolu s konštrukciami umožňujúcimi rozvod energií.   


Stavbu rodinného domu si dobre naplánujte

1243106
thinkstock.com

Hrubá stavba

V rámci hrubej spodnej stavby sa vyhotovujú zvislé a vodorovné konštrukcie suterénu, zvislé a vodorovné izolácie proti vode a ich ochrany, zásypy a obsypy. Vo fáze hrubej vrchnej stavby sa realizujú zvislé a vodorovné nosné konštrukcie na vrchnej stavbe. Nasleduje strecha, pri ktorej sa priebeh prác líši v závislosti od jej typu. Vyhotovuje sa strešný plášť (ploché strechy) alebo krov (šikmé strechy). V tejto fáze stavby sa začínajú realizovať práce v interiéri domu – murovanie priečok, osadenie zárubní, vyhotovenie hrubých inštalačných rozvodov vody, kanalizácie, plynu či elektroinštalácie. Nasleduje úprava vnútorných povrchov stien a stropov, osadenie hrubých stolárskych a zámočníckych konštrukcií. 


Stavbu rodinného domu si dobre naplánujte

1243107
thinkstock.com

Dokončovacie práce

Etapa dokončovacích prác pri výstavbe domu trvá spravidla najdlhšie, pričom niektoré z týchto prác sa neraz uskutočňujú až po jeho obývaní (napríklad fasáda domu). V prvej fáze sa vyhotovujú podlahy z keramických dlaždíc. Nasleduje kompletizácia, v rámci ktorej prebiehajú maliarske a natieračské práce, kladenie nášľapných vrstiev podláh, kompletizovanie inštalácií či osadenie stolárskych a zámočníckych konštrukcií. V tejto časti výstavby sa práce opätovne presúvajú do exteriéru a robia sa vonkajšie povrchové úpravy domu, ako aj úprava okolia domu. Posledným procesom je kontrola kvality a odovzdanie domu, pričom kontrola prebieha súčasne s realizáciou všetkých stavebných procesov. 


Stavbu rodinného domu si dobre naplánujte

1243098
thinkstock.com

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: pozemok projekt rodinný dom stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia