Aby nám strecha nespadla na hlavu

Aby nám strecha nespadla na hlavu

05. 12. 2005
Zdieľať

Strecha je odvekým symbolom domova a bezpečia. Okrem toho, že nás chráni pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia, musí spĺňať nespočetne veľa požiadaviek. O strechu sa takisto musí niekto starať, preto celú jej záťaž nesie na svojich „pleciach“ krov, ktorý spolu s ďalšími nosnými i nenosnými prvkami zabezpečuje jej stabilitu.

Strecha a krov rodinného domu tvoria základný architektonický výraz stavby. Ak si zvolíme šikmú strechu, ktorá v súčasnej výstavbe rodinných domov prevažuje, je potrebné vybudovať pred realizáciou strešného plášťa nosnú konštrukciu, t. j. krov. Strechy a krovy majú rozličné tvary, od jednoduchých po zložité, pričom každý tvar má svoje výhody a nevýhody.

Prejdime si v skratke tie základné:

Pultová strecha


Aby nám strecha nespadla na hlavu

37201

Je veľmi podobná a často sa nesprávne zamieňa s plochou strechou. Charakteristická je len jednou strešnou plochou s rôznym sklonom. Konštrukčne ide o veľmi jednoduchý typ zastrešenia. Využíva sa najmä pri ekologických domoch, keď sa fasáda budovy orientuje na slnečnú stranu. Slnečná energia prúdiaca do interiéru veľkými okennými plochami tak prináša výrazné energetické úspory. Jednoduchá pultová strecha sa v ostatnom čase čoraz viac uplatňuje pri rodinnej a bytovej výstavbe aj v našich podmienkach.


Aby nám strecha nespadla na hlavu

37202

Sedlová strecha

U nás sa vyskytuje najčajstejšie. Tvoria ju dve strešné plochy, ktoré sa stretávajú na vrchole strechy – na hrebeni. Je stavebne najjednoduchším, ale aj najlacnejším variantom. Sedlovú strechu možno navrhovať v sklonoch od 25 do 45 stupňov a viac.

Valbová strecha


Aby nám strecha nespadla na hlavu

37203

Strecha valbová je blízkou príbuznou sedlovej strechy. Na všetkých stranách pôdorysu je zošikmená, a teda aj konštrukčne zložitejšia. Spomedzi všetkých typov striech vytvára najmenej obstavaného priestoru. Často sa používa na zastrešenie domov v tvare L.

 


Aby nám strecha nespadla na hlavu

37204

Stanová strecha

Keby sme skonštruovali valbový typ strechy nad štvorcovým pôdorysom, dostaneme strechu stanovú. Všetky jej strešné plochy sa stretávajú v jednom bode na vrchole. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia sa pri stavbách využívala veľmi často, no dnes sa s ňou stretávame len zriedkavo.

 

Manzardová strecha


Aby nám strecha nespadla na hlavu

37205

Manzardová strecha je v súčasnosti u nás veľmi obľúbený typ zastrešenia. Plocha pôdorysu sa dá maximálne využiť na bývanie a optimálne využiteľný je aj obstavaný priestor podkrovia. Nevýhodou manzardovej strechy je jej mohutný vzhľad. Často môžeme vidieť aj tzv. nepravú manzardovú strechu, ktorá vznikne obložením posledného podstrešného podlažia strešnou krytinou.

Konštrukcia pod strechou

Krov predstavuje drevenú nosnú konštrukciu, ktorá je schopná uniesť strešnú krytinu. Zaťaženie, ktoré pôsobí na strešnú krytinu, sa musí preniesť prostredníctvom jednotlivých prvkov krovu do hlavnej nosnej konštrukcie budovy a odtiaľ až do základovej pôdy. Zaťažením môže byť okrem vlastnej tiaže napríklad sila vetra či napadaný sneh.


Aby nám strecha nespadla na hlavu

37209

Konštrukcia krovu logicky vyplýva z tvarovania strechy či naopak – tvar krovu podmieňuje tvar strechy. Krov treba projektovať už s ohľadom na budúce využitie podkrovného priestoru. Tvary a rozmery vychádzajú z technických požiadaviek, ale ovplyvňujú ich aj regionálne a architektonické hľadiská. Strešný sklon by sa mal zväčšovať s množstvom zrážok: čím viac v danej oblasti prší (a najmä sneží), tým väčší sklon striech domov je potrebný. Tak sa vyhnete nielen príliš veľkej záťaži na strešnú krytinu, ale aj možným zdravotným nepríjemnostiam pri nárazovom zosúvaní snehu. Naopak v slnečných oblastiach sa používajú najmä strechy s menšími sklonmi a terasami.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Klasické krovy

Konštrukcia krovu a tvar celej strechy sa vzájomne podmieňujú, vplývajú na objem podkrovia, a teda aj na jeho prípadnú úpravu na bývanie. Preto je užitočné poznať základné tvary a princípy najmä krovov z dreva a ocele.


Aby nám strecha nespadla na hlavu

37206

Medzi klasické krovy patrí tzv. stojatá stolica. Je to drevený väznicový krov, ktorý tvoria jedna, dve alebo tri väznice podopierajúce krokvy. Väznice nesie úmerný počet zvislých stĺpikov, ktoré zaťažujú väzný trám. Krov staticky dopĺňajú a stužujú ďalšie prvky – vzpery a klieštiny. Sú vhodné pre rozpony 5 až 13 m a pre jednu až tri väznice.


Aby nám strecha nespadla na hlavu

37207

Tzv. ležatá stolica je väznicový krov podobný stojatej stolici, väznice sú však v tomto prípade podopreté ležatými stĺpikmi. Krov nemá vzpery ako v prípade stojatej stolice a klieštiny tvoria priečne stuženie. Odporúčané rozpony sú takisto 5 až 13 m.

Hambálkový krov


Aby nám strecha nespadla na hlavu

37208

Slovné spojenie úsporný alebo kombinovaný krov naznačuje, že ide o krov hambálkový. Využíva sa najčastejšie, pretože umožňuje najjednoduchšie zobytniť podkrovný priestor. Okrem toho sa v súčasnosti na konštrukciu hambálkového krovu dajú použiť rôzne materiály. Spotreba dreva je menšia ako pri klasických krovoch, pretože väznice, stĺpiky a vzpery tu nie sú potrebné. Hambálok je dvojitý vodorovný doskovitý prvok, ktorý spája dve šikmé krokvy. Pri rozpone do 9 m nemá hambálkový krov stredné väznice.

Veľký obytný priestor získame, ak hambálkový krov prispôsobíme manzardovému zatrešeniu. Strecha tak vznikne zalomením krokiev, pričom sa vytvoria dva sklony: sklon v sedlovej časti je malý a nachádza sa pri hrebeni, naproti tomu druhý sklon je strmý alebo takmer zvislý.

Materiály na stavbu krovu


Aby nám strecha nespadla na hlavu

37212
Soňa Sadloňová

Základným materiálom a neodmysliteľným prvkom podkrovia je drevo. Tento jedinečný, teplý materiál sa významnou mierou podieľa na pôvabe života pod strechami. Na prvky krovu sa najčastejšie používa drevený masív či upravený odpadový materiál na báze dreva. Drevo má vynikajúce izolačné schopnosti, výborné vlastnosti v ohybe a tlaku, pôsobením tepla sa veľmi nerozťahuje a pri zmene teploty sa jeho mechanické vlastnosti nemenia. Takmer vôbec nepodlieha chemickým vplyvom (napríklad na rozdiel od železa nereaguje so vzdušným kyslíkom a pod.), veľmi dobre odoláva ohňu a jeho reakcia sa dá dobre predvídať. Kvalitný drevený krov a podkrovný priestor, ktorý krov ohraničuje, mali by mať dlhú životnosť, s čím súvisí aj obývateľnosť tohto priestoru. Už pri navrhovaní stavby preto treba veľkú pozornosť venovať ochrane a chemickému ošetreniu dreva.


Aby nám strecha nespadla na hlavu

37210

V rámci drevených strešných konštrukcií patria k novým materiálom lepené drevené lamelové prvky. Ich prierez je variabilný, takisto ako tvar a na rozdiel od dreveného masívu i dĺžka. Jediným obmedzením práve v prípade dĺžky sú možnosti prepravy. Keďže sa základná surovina triedi, eliminujú sa zlé vlastnosti dreva, a preto majú lepené drevené prvky dobré mechanické vlastnosti. Vďaka týmto výhodám vznikli nové tvary konštrukcií krovov, charakteristické veľkými voľnými rozpätiami.

Pri väčších rozponoch môžeme kombinovať drevený krov s oceľovými väznicami alebo vloženými oceľovými rámami. Takisto sa dá použiť celooceľová konštrukcia alebo zastrešenie z pórobetónových panelov a tvaroviek. Výroba a montáž novej konštrukcie krovu si vyžadujú veľkú zručnosť, preto by ich mali vykonávať iba odborníci.

Ak pôvodná konštrukcia nevyhovuje


Aby nám strecha nespadla na hlavu

37211

Keď chceme získať pri rekonštrukcii optimálny podkrovný priestor s dostatočnou svetlou výškou a maximálne využiť pôdorysnú plochu, musíme niekedy pôvodný krov upraviť. Pritom však treba vychádzať z pôvodnej konštrukcie a pri akýchkoľvek zmenách dispozície podkrovia pôvodný stav rešpektovať. Vzpery a klieštiny sú vhodné na optické predelenie priestoru. Medzi ne možno osadiť police, prípadne sa dajú obložiť alebo zabudovať, a tým vytvoriť zásteny členiace priestor na zaujímavé zákutia. Ak v podkroví požadujeme väčšiu výšku, môžeme zrušiť väzné trámy pôvodného krovu, predĺžiť stĺpiky – to sa týka stojatej stolice – a kotviť ich priamo na strop, ktorý musí posúdiť statik.


Aby nám strecha nespadla na hlavu

37213

Väzné trámy sa dajú po úprave zabudovať do zvýšenej podlahy, v medzipriestore medzi dvoma úrovňami podlahy sa vedú rozvody, etážové alebo stropné kúrenie a môžu sa realizovať menšie odskoky odpadových potrubí či vetrákov a šácht. Dve úrovne podlahy ponúkajú aj veľa možností na zaujímavé a originálne riešenia – napríklad lôžko alebo vaňa sa dajú umiestniť do priestoru za väzným trámom, na tráme môže byť sedenie, v podlahe úložný priestor a pod.

Ak má byť v pôvodnom podkrovnom priestore obývacia izba, no výška podkrovia je nedostačujúca, sklon strechy sa dá zvýšiť osadením nových krokiev, izolácií a krytiny. Takýto sklon strechy je zaujímavý pri pohľade z exteriéru a dá sa využiť aj na vikiere alebo lodžie.

Okrem spomenutých najčastejších úprav možno realizovať aj iné zmeny, pri ktorých vám poradia architekt a statik projektu.

 

 

Lexikón základných pojmov

Krov – sústava drevených alebo iných prvkov tvoriacich nosnú kostru na uloženie krytiny a prenesenie zaťaženia do nosného systému budovy.
Krokva – šikmý drevený prvok krovu, ktorý slúži na uloženie podkladových lát na kladenie krytiny.
Väznica – drevený prvok horizontálne umiestnený v konštrukcii krovu, na ktorý sa ukladajú krokvy.
Hambálok – drevený prvok, ktorý spája dve krokvy.
Väzný trám – horizontálny drevený prvok, ktorý je umiestnený v dolnej časti krovu. Prenáša zaťaženie zo strechy do nosných stien budovy.
Pomúrnica – drevená časť krovu položená na murive (v dolnej časti krovu), na ktorú sa kladú krokvy.
Vzpera – šikmý drevený prvok nachádzajúci sa v dolnej časti krovu. Slúži na podopretie hlavnej vzpery a väznice v krovoch s veľkými rozpätiami.
Klieština – vodorovný drevený prvok krovu, ktorý spája podporný stĺpik s hlavnou vzperou alebo dve protistojace krokvy, čím sa zabráni deformáciám.

 

 

 

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: dom krov lex šikmá strecha
Zdieľať článok

Diskusia