Hydroizolačná fólia na rekonštrukciu plochej strechy

Hydroizolačná fólia na rekonštrukciu plochej strechy

23. 07. 2007
Zdieľať

Hydroizolačné systémy z termoplastických fólií z mPVC (mäkčeného polyvinylchloridu) vzhľadom na jednoduchšiu spracovateľnosť a veľmi dobré mechanickofyzikálne vlastnosti predstavujú vhodné riešenie najmä pri rekonštrukciách plochých striech. Na stavebnom trhu sa etablovalo viacero špecializovaných aplikačných firiem schopných zabezpečiť správnu montáž. Odbornej montáži však musí predchádzať aj správny návrh, ktorý vychádza zo základných pravidiel rekonštrukcie strešných hydroizolácií fóliou.

Výber fólie

Voľba konkrétneho typu izolačnej fólie vyvoláva zo spôsobu jej montáže, respektíve zo spôsobu, ako ju treba zabezpečiť proti účinkom vetra. Hydroizolačné fólie sa najčastejšie mechanicky kotvia. Lepenie do roztavenej pôvodnej asfaltovej izolácie a zaťaženie ďalšou vrstvou sa používa výrazne menej. Sortiment strešných kotviacich prvkov je v súčasnosti široký.

Predpokladom správneho výberu kotviacich prvkov je realizácia sondy a ťahovej skúšky tzv. ťahomerom, ktorej cieľom je nájsť v pôvodnej strešnej skladbe vrstvu s minimálnou požadovanou výťažnou silou pre daný kotviaci prvok. Najčastejšie chyby pri rekonštrukciách striech sa vyskytujú práve pri výbere, množstve a umiestnení kotviacich prvkov.

Veľmi často sa stavebník usiluje znížiť náklady, prípadne vyhnúť sa náročnejším spôsobom kotvenia. V priemere sú potrebné tri až štyri kotvy na jeden štvorcový meter plochy strechy, takže ak jedna kotva stojí 18,- Sk a jej montáž 25,- Sk, je zrejmé, prečo sa v niektorých prípadoch na strechách nenachádza predpísaný počet kotviacich prvkov.

Jednoplášťová plus strecha


Hydroizolačná fólia na rekonštrukciu plochej strechy

99710

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Každá rekonštrukcia si vyžaduje dôkladné posúdenie stavu jednotlivých vrstiev, ako aj možnosti ponechať ich na streche. Väčšina rekonštrukcií hydroizolácie striech sa realizuje jednoplášťovou plus strechou s možným pridaním tepelnej izolácie medzi pôvodnú a novoaplikovanú hydroizoláciu. Vytvorenie jednoplášťovej plus strechy bez prídavného zateplenia sa častejšie uplatňuje na priemyselných budovách s nenáročnou prevádzkou, a to najmä z ekonomického hľadiska.

Výhodou vytvorenia jednoplášťovej plus strechy je možnosť perforácie pôvodného hydroizolačného súvrstvia, ktoré zvyčajne tvorí niekoľko vrstiev asfaltových pásov s nízkou, respektíve takmer žiadnou priepustnosťou pre vodné pary. Hydroizolačná fólia sa kladie na pôvodnú asfaltovú izoláciu prikrytú PP geotextíliou (minimálna plošná hmotnosť 300 g/m2), ktorá vytvorí mikroventilačnú vrstvu pod hydroizolačnou fóliou a zabezpečí rovnomerné rozloženie vlhkosti z pôvodných vrstiev. Odvod vodných pár z pôvodných súvrství zabezpečí aj samotná hydroizolačná fólia.

Fólia sa voľne položí a mechanicky prichytí k podkladu kotvami, čo nepriamo zabezpečí využitie veľmi dobrej paropriepustnosti fólie. Na zlepšenie odvetrania priestoru pod hydroizolačnou fóliou je možné použiť odvetrávacie komíny, ktoré sú súčasťou sortimentu doplnkových prvkov. V prípade požiadavky dodatočného zateplenia pri rekonštrukcii hydroizolácie strechy sa pôvodná hydroizolácia (najčastejšie asfaltový pás) využije ako parozábrana, preto je potrebné prípadné vyduté časti otvoriť, vysušiť a znovu zataviť. V prípade, že sa ako tepelná izolácia použijú dosky z extrudovaného polystyrénu, ktoré majú minimálnu nasiakavosť, môžu sa perforovať pôvodné asfaltové izolácie.
Chyby vyskytujúce sa pri rekonštrukciách fóliami z mPVC • nedostatočná hustota kotviacich prvkov, prípadne riedke kotvenie ukončovacích profilov
 • vynechanie kotviacich profilov v miestach náhlej zmeny sklonu
 • absencia prefabrikovaných tvaroviek a doplnkov
 • používanie nevhodných tesniacich tmelov s nízkou životnosťou

Vo všeobecnosti, pri vytváraní jednoplášťovej plus strechy so zateplením sa odporúča používať tepelné izolácie s čo možno najmenšou nasiakavosťou. Pri použití jednoplášťovej plus strechy s alebo bez tepelnej izolácie je možné, ak to únosnosť strešnej konštrukcie dovolí, nahradiť mechanické kotvenie priťažovacou vrstvou oblého kameniva frakcie 16 – 32 v hrúbke minimálne 50 mm (v závislosti od polohy na streche a od výšky budovy).


Skladba s opačným poradím vrstiev

Skladbu strešného plášťa s opačným poradím vrstiev tvorí tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu, ktorá sa ukladá na novú fóliovú hydroizoláciu s následným priťažením štrkovou vrstvou. Táto skladba sa pri rekonštrukciách nevyskytuje často najmä pre nedostatočnú únosnosť pôvodnej strešnej konštrukcie. Prekrytie hydroizolačnej fólie tepelnou izoláciou a vrstvou štrku vylučuje potrebu mechanického kotvenia do podkladu.

Tepelná izolácia sa taktiež dá uložiť aj s časovým odstupom za predpokladu, že hydroizolácia sa samostatne mechanicky zakotví a zvislá izolácia sa ukončí tak, aby po doplnení tepelnej izolácie a vrstvy štrku dosahovala úroveň minimálne 150 mm nad poslednou vrstvou. Je nutné vytvoriť zábranu pre priloženú tepelnú izoláciu a štrk v miestach bez atiky, kde sa voda odvádza zo strechy do žľabu.
Charakteristické vlastnosti termoplastických hydroizolačných fólií z mPVC • jednovrstvová bezúdržbová krytina so životnosťou 25 rokov (použitím priťažovacích vrstiev sa životnosť výrazne zvyšuje)
 • veľmi nízky faktor difúzneho odporu pre vodné páry (10-násobne menší ako asfaltové pásy)
 • minimálna plošná hmotnosť približne 3 kg/m2 (pri mechanickom kotvení)
 • dokonalá separácia od podkladu (v žiadnom prípade sa nepoužíva celoplošné lepenie, pohyby podkladových vrstiev neovplyvňujú hydroizolačný povlak)
 • vynikajúca zvariteľnosť a opracovateľnosť detailov s životnosťou prevyšujúcou samotný fragment (prieťažnosť < 350 %)
 • možnosť vylúčenia klasických klampiarskych prác (použitie poplastovaného plechu)
 • vodotesné napojenie na strešné detaily pomocou doplnkových prvkov, ktoré sa dajú kompatibilne spájať
 • vylúčenie mokrých procesov a manipulácie s otvoreným ohňom


Dôležité ukončenie

Hydroizolačné fólie sa vždy ukončujú profilmi z poplastovaného plechu rozličných tvarov. Aj pri rekonštrukciách sa preferuje použitie detailu obalenej atiky, to znamená, že odkvapový profil na vodorovnej atike je už z poplastovaného plechu, takže celá atika je obalená fóliou. Vďaka tomuto riešeniu nie je potrebná údržba klasických oplechovaní atík natieraním.

Vo väčšine prípadov nie je nutné pri vytváraní obalenej atiky odstraňovať pôvodné oplechovanie, pretože práve na pôvodné oplechovanie atiky sa umiestňuje a montuje nové oplechovanie, čím sa podstatne zníži prácnosť a urýchli samotná montáž novej krytiny. Samozrejme, že sa môže ponechať pôvodné vodorovné oplechovanie atík s tým, že sa hydroizolačná fólia ukončí na profile z poplastovaného plechu, ktorý sa zatmelí na zvislej stene v minimálnej výške 150 mm na úrovňou najvyššej vrstvy strešného plášťa.
Hydroizolačná fólia na rekonštrukciu plochej strechy

99711


Hydroizolačná fólia na rekonštrukciu plochej strechy

99713


Perforácia pôvodnej izolácie.


Izolácia strešného prestupu vo fáze rozpracovanosti.


Hydroizolačná fólia na rekonštrukciu plochej strechy

99712


Hydroizolačná fólia na rekonštrukciu plochej strechy

99714


Mechanicky kotvená fólia z mPVC sa môže používať na strechy so sklonom až do 90º.


Hotový prestup cez strechu.


Hydroizolačná fólia na rekonštrukciu plochej strechy

99715


Hydroizolačná fólia na rekonštrukciu plochej strechy

99716


Rozpracované ukončenie fólie na zvislej stene.


Hotový detail ukončenia fólie na zvislej stene.


Hydroizolačná fólia na rekonštrukciu plochej strechy

99726


Hydroizolačná fólia na rekonštrukciu plochej strechy

99717


Problémové konštrukcie sa dajú riešiť kompletným obalením.


Opracovanie prestupu cez strechu tvarovkou z fólie.


Hydroizolačná fólia na rekonštrukciu plochej strechy

99718


Hydroizolačná fólia na rekonštrukciu plochej strechy

99720


Osadený prefabrikovaný dažďový vpust s lapačom lístia.


Ukončenie fólie na plechovom profile okolo výlezu na strechu.


Hydroizolačná fólia na rekonštrukciu plochej strechy

99721


Hydroizolačná fólia na rekonštrukciu plochej strechy

99722


Obalenie ostrých hrán konštrukcií položených na fóliovú strechu.


Obalenie pätiek bleskozvodu fóliou.Detaily, detaily a opäť detaily

Hydoizolačné fólie z mPVC sa spájajú horúcim vzduchom bez prídavného materiálu. Horúcovzdušné spoje v ploche a v detailoch dosahujú minimálne takú životnosť ako samotná hydroizolačná fólia. Pod staršie hromozvodové pätky s ostrými hranami, konštrukcie antén a pod. sa odporúča podložiť hydroizolačnú fóliu, prípadne ich ňou obaliť tak, aby nenamáhali hydroizolačný povlak alebo ho neprepichli ani nepoškodili.

Napojenie na strešné detaily a prestupy sa realizuje pomocou prefabrikovaných termoplastických prvkov, špeciálnymi detailovými fóliami alebo profilmi z poplastovaného plechu, ktoré s podtmelením vytvárajú kontakt s inými materiálmi. Vplyv nedodržania konštrukčného predpisu, nesprávnej montáže alebo nevhodného návrhu je zrejmý práve pri pravidelných kontrolách tak montáže, ako aj realizovaných striech.

Pri týchto kontrolách je takisto možné overiť si opodstatnenosť vykonaných zmien v konštrukčnom predpise aktualizovanom práve na základe dlhodobého sledovania aplikácií. Každý zodpovedný predajca hydroizolačných fólií by mal systematicky dohliadať na spôsob, akým sa ich materiály montujú, a byť nápomocný už pri samotnom návrhu.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: hydroizolačná fólia plochá strecha strecha
Zdieľať článok

Diskusia