Zatepliť znamená ušetriť

Zatepliť znamená ušetriť

22. 06. 2005
Zdieľať

Obytné budovy v súčasnosti spotrebujú asi 1/3 z celkového množstva vyprodukovanej energie a spotreba energie v spoločnosti neustále rastie. V blízkej budúcnosti zrejme dôjde k vyčerpaniu klasických zdrojov energie a využívanie alternatívnych zdrojov bude ekonomicky veľmi náročné – najmä vzhľadom na vysokú cenu zariadení potrebných na premenu energie. Cena energie sa teda bude neustále zvyšovať. Zateplenie je preto výhodnou investíciou do budúcnosti – nielen z finančného hľadiska, ale aj s ohľadom na životné prostredie.

Cieľom zatepľovania stavebných objektov je zníženie tepelných strát, a teda aj pokles spotreby energie na vykurovanie. Plocha stien a strechy, cez ktoré uniká teplo, tvorí v bežných obytných domoch asi 70 % z celkovej teplovýmennej plochy.

Výhody zateplenia

Priemerná domácnosť spotrebuje asi 60 % z celkovej spotreby energie na zabezpečenie tepelnej pohody. Optimálna tepelná izolácia zníži úniky tepla cez obvodové konštrukcie a zároveň utesní budovu pred nežiaducou infiltráciou (nekontrolovateľným prenikaním vonkajšieho chladnejšieho vzduchu do interiéru). Ďalším prínosom je odstránenie tepelných mostov (napríklad v mieste železobetónových prekladov a vencov), čím sa zníži riziko kondenzácie vodných pár v konštrukcii, a teda aj vzniku plesní. Celkovo dôjde k zvýšeniu teploty na vnútornom povrchu, čo, samozrejme, zlepší tepelnú pohodu v interiéri.

Charakteristika zatepľovacích systémov • Sendvičová stena
  Vysoko účinná tepelná izolácia je umiestnená vnútri skladby konštrukcie, napr. v skladbe: nosná stena + tepelnoizolačná vrstva + vonkajšia primurovka. Výhodami sú trvanlivý vonkajší povrch, lepšie akustické vlastnosti a požiarna odolnosť. Nevýhodami vyššia hrúbka steny a zložité konštrukčné detaily.


 • Vonkajší tepelnoizolačný obklad s odvetranou vzduchovou medzerou
  Výhodou je možnosť odstránenia kondenzácie v konštrukcii, a tým aj zlepšenie tepelnotechnických vlastností, ako aj dobré akustické vlastnosti a zníženie prehrievania v letnom období. Medzi nevýhody patria zložitejšia konštrukcia a nedostatok vhodných a zároveň lacných vonkajších obkladov.


 • Vonkajší tepelnoizolačný obklad bez odvetranej medzery a s difúzne priepustným omietkovým systémom – tzv. kontaktná fasáda
  Výhodami sú jednoduchá montáž, súvislé prekrytie tepelných mostov a nižšia cena. Nevýhody vyplývajú z porovnania s uvádzanými systémami.


 • Vnútorný tepelnoizolačný obklad
  Tento systém možno odporúčať len vo výnimočných prípadoch, pretože znamená veľké riziko vzniku kondenzácie vnútri konštrukcie a nerieši problém tepelných mostov v mieste styku s vnútornými konštrukciami. Navyše sa odbúra priaznivý efekt akumulácie tepla.

Materiály na zateplenie

Pri zateplení budov sa najčastejšie uplatňujú dve materiálové bázy:


 • materiály na báze minerálnej a sklenej vlny;


 • penoplastické materiály, hlavne penový polystyrén.
Oba materiály majú porovnateľné tepelnoizolačné vlastnosti. Materiály na báze minerálnej a sklenej vlny majú vyššiu cenu, ale vynikajúce akustické vlastnosti, dobrú požiarnu odolnosť a veľmi dobre prepúšťajú vodnú paru. Penový polystyrén je lacnejší, ale pri niektorých výrobkoch sa objavili problémy s chemickou stálosťou a horľavosťou. Sú menej prijateľné najmä z ekologického hľadiska.

Ekonomická návratnosť v číslach


Variant


Spoteba energie v kWh/rok


Potreba tepla v GJ


Faktúra za kúrenie v r. 2004


Predpokladaná faktúra v r. 2010


I


19 085


68,71


34 353


51 529,5


II


14 365


51,71

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


25 857


38 785,5


III


12 500


45,00


22 500


33 750


IV


11 170


40,21


20 106


30 159Prínos zateplenia – okrem zlepšenia vnútorného obytného prostredia – sa dá konkrétne vyčísliť na úspore energie. Napríklad pre priemerný rodinný dom s obytnou plochou 140 m2 s obytným podkrovím môžeme vypočítať spotrebu energie za vykurovaciu sezónu pri rôznych skladbách steny a strechy:
I.štandardná skladba steny a strechy – 60. až 70. –, roky t. j. 38 cm hrubý jednoduchý obvodový plášť z pálenej tehly a strecha s 12 cm tepelnej izolácie, klasické okná;
II.dtto, ale steny zateplené 6 cm kontaktnou fasádou;
III.dtto, ale steny zateplené 12 cm minerálnej vlny + odvetraná medzera;
IV.zateplené steny a strecha.

Pri zateplení 12 cm kontaktnou fasádou v III. variante sa predpokladá návratnosť 8 – 12 rokov, avšak podstatný je prínos v odstránení porúch vplyvom kondenzácie a zlepšení vnútornej klímy. Treba brať do úvahy aj znížené nároky na vykurovací systém, možnosť čerpať výhodný stavebný úver a to, že aj ceny stavebných hmôt a prác v roku 2010 budú vyššie.

Ako správne postupovať pri zatepľovaní

Najdôležitejším odporúčaním pre staviteľov je, aby si pred zateplením dali u špecialistu urobiť tepelnotechnický výpočet s nadimenzovaním potrebnej hrúbky tepelnej izolácie a preverením kondenzácie na povrchu a v konštrukcii. Pre výber zatepľovacieho systému je dôležité, aby bol certifikovaný a aby sa, pokiaľ možno, nekombinovali rôzne komponenty, ktoré nezodpovedajú celkovej odporúčanej skladbe. Táto zásada je obzvlášť dôležité pri kontaktných fasádach (výber príslušných kotviacich prostriedkov, lepiacich tmelov a difúznej omietky).

Zateplenie počas výstavby

Pred začatím zateplenia je potrebné preveriť, či projekt stavby počíta s normatívnymi hodnotami tepelných odporov konštrukcií obalového plášťa (sú uvedené v norme STN 73 0540 a predstavujú energeticko-ekonomické kritérium). Pozornosť treba venovať projektovému riešeniu zateplenia s výberom vhodných materiálov. Pre technológiu montáže je dôležité rešpektovať technologické postupy a predpisy, napr. rozmiestnenie kotviacich prostriedkov, vonkajšiu teplotu, vylúčenie zabudovania vlhkosti do izolačných materiálov a pod.

Dodatočné zateplenie

Veľmi častým problémom v praxi je, že po výmene okien dochádza ku kondenzácii vlhkosti v kútoch a miestach tepelných mostov. Kvalitné okná majú totiž menšiu prievzdušnosť, čím sa obmedzí vetranie a zvýši sa vlhkosť vzduchu v miestnosti. Tu je zateplenie nevyhnutným doplnkom do systémového riešenia. Aj pri dodatočnom zateplení je potrebné venovať pozornosť projektovému riešeniu, tepelnotechnickému posúdeniu a potrebnej legislatíve (stavebné povolenie, certifikované systémy a autorizované montážne firmy).

Na záver

Zateplenie je spravidla len jedným komponentom celkového riešenia s cieľom znížiť spotrebu energie – v hre je vykurovací systém, regulácia a meranie, vetranie, možné zdroje z rekuperácie tepla, využitie alternatívnych zdrojov atď. Preto je užitočné pred samotným zateplením urobiť celkový energetický audit so stanovením ekonomickej návratnosti.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: energia materiál stavba tepelná izolácia zateplenie
Zdieľať článok

Diskusia