Chránite si svoju studňu?

Chránite si svoju studňu?

26. 10. 2005
Zdieľať

Voda tvorí až dve tretiny tela človeka. Bez jedla vydržíme 40 dní, bez vody iba 2 až 3 dni. Potrebujeme ju denne. Čistú, priezračnú, zdravú. Grécky lekár Hippokrates už štyri storočia pred Kristom hovoril, že kto žije tam, kde je čistá voda, je zdravý. Známe je aj jeho odporúčanie, že doktor, ktorý prichádza do neznámeho mesta, by mal mať jasnú predstavu o vode, ktorú používa tamojšie obyvateľstvo.

Zdravotné nebezpečenstvo z vody

Nedostatok či zlá kvalita pitnej vody bezprostredne ohrozuje zdravie ľudí. Podľa výsledkov prieskumu z roku 2000 až 71 % z opýtaných nevedelo, akú vodu pijú, a 28 % z tých, čo majú studňu, si nikdy nedalo posúdiť kvalitu vody. Pri využívaní vodných zdrojov musíme počítať s mnohými rizikami, pretože znečistená voda môže vážne poškodiť zdravie. Najčastejšie ide o znečistenie vody patogénnymi mikroorganizmami. Vodnou cestou sa šíria rôzne nákazy, napr. brušný týfus a salmonely, bakteriálna dyzentéria, vírusové ochorenia, napr. enterovirózy, vírusová hepatitída typu A a parazitárne ochorenia. Nákaza sa prenáša na človeka nielen priamo pitnou vodou, ale aj prostredníctvom ňou znečistených potravín, rúk, kuchynských nástrojov a podobne.


Chránite si svoju studňu?

33094

Znečistenie vody chemickými látkami (jedmi, rádioaktívnymi látkami) alebo zmenený obsah niektorých bežne sa vyskytujúcich látok vo vode môže spôsobiť akútne alebo chronické poškodenie organizmu. Napríklad voda s vyšším obsahom dusičnanov (viac ako 15 mg/l) sa nesmie používať na prípravu výživy pre dojčatá, pretože v ich tráviacom systéme sa môžu chemicky zmeniť na dusitany, ktoré sa viažu na červené krvinky. Tým sa znemožní prenos kyslíka krvou do tela a vzniká dusičnanová methemoglobinémia dojčiat s typickým prejavom – modrým sfarbením slizníc.


Chránite si svoju studňu?

33095

Pri nedostatku zdravotne bezchybnej pitnej vody ľudia často zanedbávajú hygienu, čo môže podnietiť vznik črevných, infekčných, kožných a mnohých iných ochorení.

Zmeny zmyslových vlastností vody (chuť, farba, zápach) môže spôsobiť skupina rias, húb, železitých a sírnych baktérií. Aj keď väčšina z nich nespôsobuje vážne ochorenia, uvedené zmeny vyvolávajú odpor spotrebiteľov a znižujú kvalitu vody. Veľký počet ľudí v mestách a dedinách pije vodu z vodovodu. Táto voda je z prameňov a studní, o ktoré sa starajú zamestnanci vodární. My ostatní sa musíme o vodu, studňu či prameň starať sami.

Ochrana individuálnych vodných zdrojov

Kvalita pitnej vody vo vodnom zdroji závisí od zdrojov znečistenia v jeho okolí, preto musíme pred využitím studne a prameňa na zásobovanie pitnou vodou vykonať množstvo opatrení zameraných na ochranu vody pred znečistením. Z okolia, až do vzdialenosti 30 m, treba odstrániť všetky zdroje možného znečistenia – smetiská, hnojiská, žumpy, silážne jamy a akýkoľvek iný zdroj, z ktorého by mohli prenikať nečistoty do studne. Aj vzdialenejšie zdroje znečistenia treba technicky zabezpečiť tak, aby nečistoty z nich nemohli prenikať do vody prameňa, studne, ani do pôdy v okolí.

Umiestnenie studní


Chránite si svoju studňu?

33092

Studňu pre jednu alebo viac domácností (do 50 ľudí) možno vykopať alebo vyvŕtať na základe hydrogeologického posudku v neznečistenom prostredí. Na umiestnenie a technický stav studní treba dodržiavať normy uvedené v STN 75 5115: Vodárenstvo.

Úprava okolia studne  • Plocha okolo studne do vzdialenosti 10 m nesmie byť akokoľvek znečisťovaná. Prístup k studni sa odporúča vydláždiť.


  • Povrchové vody musia byť odvedené mimo studne a jej okolia. Preliačiny v okolí studne, v ktorých by sa zdržiavala povrchová voda treba vyplniť zdravotne neškodnou zeminou alebo odvodniť.


  • V prípadoch, keď je studňa vybavená priamym výtokom vody, treba urobiť vodotesný odpad (potrubie alebo žliabok), ktorý odvádza nevyužitú vyčerpanú vodu do vzdialenosti najmenej 5 m od studne.


  • Ak je hrúbka krycej pôdnej vrstvy menšia ako 3 m, ale väčšia ako 1 m, je nevyhnutné nevyužitú vodu odviesť potrubím alebo žliabkom do väčšej vzdialenosti.


  • Okolie studne do vzdialenosti 2 m od plášťa musí byť vodotesne vydláždené, vyspádované smerom od studne so sklonom najmenej 2 %. V domových studniach má byť nepriepustná úprava vo vzdialenosti aspoň 1 m.


  • V prípade umiestnenia studne na poľnohospodársky obrábanom pozemku vrátane sadov a záhrad sa plocha do vzdialenosti 10 m od studne upraví ako trvalý trávny porast. Pre domové studne sa toto opatrenie odporúča.Zdroj možného znečistenia


Najmenšia vzdialenosť

a

málo priepustné prostredie *


priepustné prostredie **


Žumpy, septiky, potrubia vnútornej kanalizácie a kanalizačné prípojky


5 m


12 m


Nádrže tekutých palív


7 m


20 m


Chlievy, močovkové jamy, hnojiská


10 m


25 m


Verejné komunikácie, cestné priekopy


12 m


30 m


Umývacie plochy pre motorové vozidlá a odpadové potrubia z nich


15 m


40 m


* Málo priepustné prostredie tvoria napr. riečne a svahové hliny, hlinito-kamenité sute, zahlinené štrky a piesky, spraše, tufy a tufity, pieskovce – napr. s ílovým, kaolinitým a vápenatým tmelom.
** Priepustné prostredie tvoria napr. štrky, piesky, silne piesčité hliny, piesčito-kamenité sute, hrubozrné pieskovce, silne rozpukané horniny.

Pri nesprávnom umiestnení studne, ako aj jej nedostatočnej ochrane sa vystavujete zdravotným rizikám ochorení prenosných vodou. Spoľahlivá ochrana, ako aj pravidelná kontrola a údržba vodného zdroja sú prvoradým predpokladom zdravotnej bezchybnosti vody.

Kategória: Záhrada a exteriér Záhradná technika
Tagy: stud studňa voda
Zdieľať článok

Diskusia