Podzemný rozvod zavlažovacej vody v záhrade

Podzemný rozvod zavlažovacej vody v záhrade

22. 04. 2008
Zdieľať

Tradičný spôsob zavlažovania väčších záhrad zalievacími hadicami si vyžaduje zložitú manipuláciu s dlhými a ťažkými hadicami. V súčasnosti sa tento spôsob nahrádza pevným podzemným rozvodom zavlažovacej vody.

Podzemný rozvod vody má viacero vhodne rozmiestnených pevných odberných miest (tzv. vodných zásuviek), ktoré umožňujú ľahké a rýchle pripojenie zavlažovacích zariadení pomocou krátkych skladacích hadíc. Ak nechcete investovať do výstavby podzemného rozvodu na báze profesionálnych zahraničných systémov, ponúkame vám menej komfortný, ale cenovo prijateľný variant podzemného rozvodu vody. Realizovať ho môžete svojpomocne s využitím dostupných materiálov a komponentov.


Ako na to

Tento rozvod zavlažovacej vody je vhodný pre záhradu s rozlohou asi 350 až 400 m2. Umožňuje súbežné pripojenie až štyroch zavlažovacích zariadení prostredníctvom odberných miest označených A, B, C, D. Celý rozvod je postavený z plastových rúrok a celoplastových tvaroviek z polypropylénu (PPR). Jednotlivé časti rozvodu sú pospájané do jedného celku polyfúznym zváraním.

Rozvod je uložený a fixovaný v hĺbke asi 15 až 30 cm pod úrovňou terénu a vyspádovaný smerom k vypúšťaciemu ventilu (4.3), ktorým vypustíme vodu z celého systému pred príchodom zimy. Prívodné potrubie rozvodu (2) je zhotovené z PPR rúrok s priemerom 40 × 3,7 mm (PN 10) s menovitou svetlosťou 5/4“ (32,6 mm) a zo zodpovedajúcich tvaroviek z PPR (3, 5, 6). Vstupná časť prívodného potrubia (1) umožňuje pripojenie rozvodu na dostatočne výkonný zdroj zavlažovacej vody (vysokotlakové čerpadlo, domácu vodáreň, vodovod a pod.) prostredníctvom prívodnej armatúry 5/4“.


Podzemný rozvod zavlažovacej vody v záhrade

109073

Každé zo štyroch odberných miest A, B, C, D sa môže vyhotoviť ako jednoduchý odberný vývod so štandardným vnútorným pripojovacím závitom G 3/4“ (8) alebo ako tzv. vodná zásuvka so vstavanou 3/4“ stop/rýchlospojkou na priame pripojenie záhradnej hadice so svetlosťou 19 mm (9). Obidva typy vývodov sa realizujú ako pevné osadené vývody v kompaktnom „krabicovom“ vyhotovení s ľahko odoberateľným krytom, ktorý sprístupňuje nadzemnú časť vývodu. Odberné miesta A, B, C, D sú pripojené na prívodné potrubie (2) prostredníctvom odbočných potrubí (7) zhotovených z PPR rúrok s priemerom 32 × 3 m (PN 10) so svetlosťou 26 mm. Všetky časti rozvodu sú fixované v požadovanej hĺbke (H) pod úrovňou terénu, nad ktorým vyčnieva iba odoberateľný kryt. Zvislá fixácia a požadovaná výšková poloha odberných prípojok sú zaistené kotviacimi tyčami (roxor) pripevnenými ku kotviacemu plechu prípojky pomocou lanových zvierok.


Všeobecné odporúčania

Pred začatím výroby rozvodu posúdime, či navrhnuté usporiadanie podľa obr. 1 zodpovedá našim požiadavkám z hľadiska veľkosti, tvaru a typu záhrady (úžitková, úžitkovo-okrasná, prípadne iba okrasná), a podľa toho zvolíme počet a rozmiestnenie odberných miest vody. Zvážime, aký bude maximálny odber zavlažovacej vody pri súčasnom pripojení väčšieho počtu zavlažovacích zariadení. Z týchto údajov zistíme, či bude náš zdroj zavlažovacej vody schopný dodať toto množstvo pri požadovanom pracovnom tlaku na vstupe zavlažovacích zariadení. Potrebné údaje získame z výkonovej charakteristiky použitého záhradného čerpadla a technických údajov konkrétnych zavlažovacích zariadení. S prihliadnutím na uvedené okolnosti môžeme usporiadanie rozvodu na obr. 1 podľa potreby ľahko prispôsobiť našim individuálnym požiadavkám.


Postup výroby


Podzemný rozvod zavlažovacej vody v záhrade

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

109076

V prípade, že sa rozhodneme realizovať rozvod podľa obr. 1, budeme postupovať takto: – Zaistíme si všetok potrebný materiál podľa zoznamov dielcov (tabuľka 1.2). Prv ako začneme so zváraním prívodného potrubia podľa obr. 1, vymeriame na teréne jeho budúcu trasu a presne určíme polohu spojovacích tvaroviek (3), na ktoré budú napojené kolmé odbočné potrubia (7) s odbernými vývodmi (8, 9). – Vyznačíme aj polohu držiaka vypúšťacej armatúry (4, 5).
Na vyznačenej trase vykopeme ryhu širokú asi 10 cm a hlbokú asi 20 až 25 cm a na jej dno nasypeme vrstvu jemného piesku ako lôžko, ktoré chráni rúrky pred „presadnutím“ terénu. – Tam, kde budú umiestnené odberné vývody (8, 9), držiak vypúšťacej armatúry (4, 5) a prívodná armatúra (1), rozšírime ryhu na rozmer 20 × 20 cm. Prekontrolujeme hĺbku rýh s ohľadom na vyspádovanie potrubia. Na tento účel si pripravíme vhodné podložky, ktoré budeme podkladať pod potrubie pri spádovaní. 

Vedľa vykopanej ryhy uložíme rúrky a tvarovky. Postupne zvaríme polyfúznou zváračkou najprv jednotlivé rúrky prívodného potrubia (2) pomocou T-kusov (3, 4) do jedného celku. Ďalej privaríme rúrky odbočného potrubia (7) do T-kusov prívodného potrubia. Odbočné potrubie vývodu D je pripojené cez redukciu (6). – Tým je zváranie prívodného a odbočného potrubia ukončené a môžeme ďalej pokračovať zváraním tých dielov, ktoré sú súčasťou poz. 1, 5, 8. Začneme zváraním dielov pre poz. 8. Pripravíme si PPR rúrky poz. 8.2 a 8.4 a zvaríme ich do jedného celku s prechodkou (8.1), kolenom (8.3) a redukciou (8.5) podľa výkresu zostavy poz. 8.Podzemný rozvod zavlažovacej vody v záhrade

109072

Prívodná armatúra (1)

Má obdobné usporiadanie ako odberný vývod (8). Použitá je PPR prechodka s kovovým závitom G 5/4“, ktorú zvaríme so zvislou rúrkou s priemerom 40 × 3,7 mm, dlhou asi 170 mm do jedného celku s kolenom s priemerom 40 mm/90°. Do druhého otvoru kolena privaríme pri kompletovaní rozvodu začiatok prívodného potrubia (2). Do zvislého T-kusa (4) privaríme krátku spojku z PPR rúrky (4.2) a na jej druhý koniec nástenné koleno 1/2“ / 20, do ktorého sa naskrutkuje 1/2“ kotlový vypúšťací ventil (4.3). Tým je zvarenie vnútorných dielcov poz. 1; 8.3 a dielcov 4.1; 4.2 ukončené a dielce poz. 1 a 8 privaríme k rozvodu.

Celý rozvod vložíme do ryhy a prípadné chyby vo výkope opravíme. Overíme možnosť vyspádovania. Ďalej vyrobíme všetky potrebné mechanické dielce podľa zoznamu v tabuľke 2 a výkresu zostavy poz. 8, kde sú uvedené všetky dôležité rozmery.


Vonkajšie teleso vývodu (8)


Podzemný rozvod zavlažovacej vody v záhrade

109077

Zhotovíme ho z PVC rúry s priemerom 63 × 1,8 mm. Z takejto rúry potom odrežeme 220 mm dlhý kus a zabrúsime obidve čelá tak, aby boli kolmé na os rúry. V spodnej časti rúry vyrežeme otvor na vývod kolena (8.3) tak, aby bolo možné nasunúť celú vnútornú časť do telesa (8.7) a v telese voľne vycentrovať. Do telesa ďalej vyrežeme proti sebe dve montážne vybratia do hĺbky asi 11,5 mm.

Pomocou matíc strmeňov (8.12) pripevníme vonkajšie teleso (8.7) ku kotviacemu plechu (8.9). Na kotviaci plech namontujeme štyri lanové zvierky (8.10), ktorými budú upevnené kotviace tyče (8.13). Uzáver vývodu (8.8) zhotovíme z PVC viečka (8.8.1), ku ktorému vyrobíme vonkajší plášť (8.8.2) a plastovú príchytku z PVC rúry s priemerom 63 × 1,8 mm. Z rúry odrežeme 55 mm dlhý kus a pozdĺžne ho rozrežeme. Po jeho roztiahnutí a natiahnutí na viečko (8.8.1) vznikne uzáver, ktorý spoľahlivo chráni vývod pred mechanickými nečistotami.

Obdobným spôsobom ako pri odbernom vývode poz. 8 budeme postupovať pri výrobe prívodnej armatúry (1). Vonkajšie teleso je zhotovené z PVC rúry s priemerom 90 × 2 – 240 mm. Použité príchytky s priemerom 40 mm sú typu CL40, používané pri elektroinštaláciách.


Podzemný rozvod zavlažovacej vody v záhrade

109091

Vonkajšie teleso vypúšťacej armatúry (5) zhotovíme z PVC rúry s priemerom 63 × 108 – 200 mm. Podrobná dokumentácia na výrobu prívodnej armatúry (1) a vypúšťacej armatúry (5) presahuje z hľadiska rozsahu rámec tohto príspevku. To sa týka aj alternatívneho riešenia odberného vývodu (9) vo vyhotovení 3/4“ stop/rýchlospojkou (pozri foto).

Po ukončení montáže všetkých prvkov rozvodu nastavíme podľa požadovaného spádu výškovú polohu a zvislosť dielcov 1, 5, 8. Po nastavení zaistíme ich polohu skrutkami lanových zvierok (8.10) kotviacich tyčí. Dĺžku tyčí volíme podľa hutnosti zeminy. Tým je montáž rozvodu ukončená a po vykonaní tlakovej skúšky môžeme rozvod zasypať. Kategória: Nezaradené
Tagy: urob si sám záhrada zavlažovanie
Zdieľať článok

Diskusia