Priestor na bývanie môžeme zväčšiť zobytnením podkrovia

02. 10. 2006
Zdieľať

V minulosti sa podkrovie upravovalo na bývanie predovšetkým formou strešnej nadstavby, čo z hľadiska architektúry nebolo vždy to najlepšie riešenie. Moderné technológie a materiály dovoľujú rekonštruovať podkrovie vstavaním bytu s minimálnymi zásahmi do vzhľadu domu.

Skôr než začneme uvažovať o rekonštrukcii, musíme si uvedomiť, že nie každé podkrovie je na stavbu vhodné. Záleží na tvare a sklone strechy, type strešnej konštrukcie, kvalite muriva a možnosti napojenia inžinierskych sietí. Okrem toho sú s úpravou podkrovia, najmä v bytovom dome, spojené rôzne právne úkony: Musíme preskúmať vlastnícke a majetkovoprávne vzťahy, zabezpečiť súhlas všetkých vlastníkov a získať stavebné povolenie. Ak je budova chránená ako pamiatka alebo umiestnená v pamiatkovo chránenom území, je potrebný súhlas pamiatkarov.
 

Vlastníci musia súhlasiť

Na stavbu podkrovného bytu je nutné stavebné povolenie, a to sa nedá získať bez stavebného projektu a súhlasu vlastníka domu s rekonštrukciu podkrovia. Ak je dom v spoluvlastníctve, potom je súhlas daný zhodným prejavom vôle tých spoluvlastníkov, ktorí majú spolu majoritu. Pri spoluvlastníctve domu podľa zákona o vlastníctve bytov je na realizáciu nutný súhlas 2/3 vlastníkov bytových jednotiek (§ 14 ods. 3 zákona č. 182/1993) a musí s nimi byť uzatvorená zmluva o výstavbe. Vlastníkom nehnuteľnosti môže byť osoba fyzická, právnická, štátny orgán, organizácia alebo obec.

Najskôr stavebný prieskum

Pred spracovaním projektu zobytnenia podkrovia sa robí odborný stavebný a technický prieskum podkrovia a s tým súvisiacich konštrukcií. Mal by odhaliť nedostatky a upozorniť na možné riziká v priebehu realizácie stavby. Výsledok môže mať podstatný vplyv na výber stavebnej technológie a materiálov a tým aj na cenu rekonštrukcie. Dôležitý je statický posudok stavby, pretože predovšetkým strešné konštrukcie a stropy pravdepodobne neboli v pôvodnom projekte dimenzované na veľkú zmenu zaťaženia. Odporúča sa aj posudok nosného muriva a základov.


Priestor na bývanie môžeme zväčšiť zobytnením podkrovia

65241

Pôvodnú strešnú krytinu zväčša stačí len opraviť a poprekladať, ale keď je v zlom stave alebo je príliš ťažká, musíme ju vymeniť. Strecha sa posudzuje aj z hľadiska tvaru krovu, pretože ten vplýva na dispozíciu podkrovného bytu a dosiahnutie požadovanej svetlej výšky miestností.

Do podkrovného bytu by mal byť dobrý prístup a schodisko musí zodpovedať norme, čo je pri starších rodinných domoch občas problém. V bytovom dome okrem toho musíme zistiť, či nie je nutné postaviť výťah a vytvoriť pre nových obyvateľov parkovacie miesta.

Skúma sa, samozrejme, aj stav inžinierskych sietí, inštalácií a komínov, predovšetkým keď chceme veľkú kúpeľňu a samostatný vykurovací systém.
 

Výhody a riziká

Rekonštrukcia podkrovia je najjednoduchším riešením revitalizácie domu alebo opravy zatekajúcej strechy. Podkrovie dovoľuje upraviť a zlepšiť dispozíciu bytu oproti bytom v nižších poschodiach. Bývanie pod strechou bytového domu prináša pocit bývania v rodinnom dome. Premenlivá svetlá výška stropu však obmedzuje dispozičné usporiadanie bytu a nedostatočný optický kontakt s okolím môže viesť až k pocitu izolácie a k depresii. Zariadenie bytu so šikmými stenami treba zvyčajne robiť na zákazku, a teda býva podstatne drahšie, než je bežné.

Tvar a konštrukcia strechy


Priestor na bývanie môžeme zväčšiť zobytnením podkrovia

65243

Optimálnym tvarom strechy pre podkrovný byt je manzarda. V starších dedinských domoch však nie je bežná alebo sa v takomto dome podkrovie vyriešilo už v projekte. Na rekonštrukciu sa preto najčastejšie využívajú strechy sedlové a valbové. Okrem tvaru strechy hrá dôležitú úlohu jej sklon. Závisí od neho svetlá výška podkrovných miestností, výška zvislých stien pod šikminou a veľkosť využiteľnej podlahovej plochy. Zjednodušene sa dá povedať, že čím je strecha strmšia, tým je vhodnejšia. Sklon bežnej sedlovej strechy je u nás 45 stupňov, čo je vyhovujúce. Menší sklon možno zlepšiť zvýšením atikového muriva alebo osadením na konzolovito vyložený obvodový veniec. Strechy so sklonom pod 35 stupňov sú na rekonštrukciu nevhodné.


Priestor na bývanie môžeme zväčšiť zobytnením podkrovia

65245

Dôležitá je konštrukcia krovu. Najvhodnejšia je krokvová konštrukcia bez väzných trámov. Používa sa pri strechách so sklonom vyše 40 stupňov a s dĺžkou krokvy do 5 metrov. Necháva podkrovný priestor voľný a nezaťažuje podlahu, pretože krokvy prenášajú zaťaženie na obvodové múry. Pomerne dobre vyhovuje aj hambálková konštrukcia s priečnymi vzperami. Menej vhodná je väznicová strecha s väznými trámami a podpernými stĺpmi – obnažené trámy sú efektným prvkom, ale môžu rekonštrukciu výrazne skomplikovať. Takmer nemožné je zobytnenie podkrovia zo zbíjaných väzníkov, ktoré podkrovný priestor rozdeľujú naprieč. Tieto krovy sa však používajú pri strechách s malým sklonom nevhodným na rekonštrukciu.

 

 

Odkryté trámy?

Podkrovné byty sa navrhujú v dvoch základných variantoch. Buď vynikne nový čistý priestor, takmer bez drevených prvkov, alebo sa naopak drevené prvky zvýraznia. V tomto prípade treba zachovať maximálne množstvo častí krovu, ale len za predpokladu bezchybného stavu a dodatočného ošetrenia. Staré popraskané trámy tiež lepšie vyniknú než krov z nového čerstvého dreva. Hlavné slovo by však mal mať architekt, pretože odhalením krovu možno mnoho získať, ale aj veľa pokaziť.

 

 

O kvalite rozhoduje izolácia


Priestor na bývanie môžeme zväčšiť zobytnením podkrovia

65242

Na zateplenie podkrovia sa používajú aj strešné sendvičové systémy, ktoré v jednom konštrukčnom celku spájajú niekoľko technologických vrstiev. Najrozšírenejšie sú samostatné strešné panely a skladané strešné konštrukcie. Samostatné panely sú vyrobené na báze tvrdej polyuretánovej peny. Vonkajšiu stranu tvorí vodotesná fólia s hliníkovou vrstvou, spodná strana je potiahnutá parotesnou fóliou a jej súčasťou už môže byť drevený obklad alebo iný podhľadový materiál. Majú zabudovanú kovovú strešnú latu s perforáciou na odvetranie a odvodnenie dutiny pod strešnou krytinou, takže sa môžu ukladať priamo na krokvy.


Priestor na bývanie môžeme zväčšiť zobytnením podkrovia

65240

Skladané strešné konštrukcie majú podobné zloženie s tým rozdielom, že dielce nie sú samostatné a ukladajú sa na plné drevené debnenie alebo strešné laty. Panely a skladané konštrukcie ležia priamo pod krytinou, takže krokvy a laty sú prakticky súčasťou interiéru, čo má priaznivý vplyv na ich trvanlivosť.

 

 

Pozor na drevené konštrukcie

Pri stavebnom prieskume je potrebné vytypovať rizikové časti strešnej konštrukcie. Sú to predovšetkým miesta uloženia drevených prvkov na murive (pomúrnica, prahy, väzné trámy), miesta s vyšším výskytom vlhkosti alebo kam zateká voda prestupmi v krytine. Kontrolujú sa nielen viditeľné trámy, ale aj tie, ktoré sú skryté pod podkrovnou dlažbou, uložené do vonkajšieho múru, v okolí komínových telies, anténových stožiarov a podobne. Porušené drevené prvky sa vymieňajú celé alebo ich časti – záleží na stupni poškodenia.

 

 

Prednosť má suchá montáž


Priestor na bývanie môžeme zväčšiť zobytnením podkrovia

65252

Rekonštrukcia pokračuje stavbou vnútorných priečok a stien. Existujú dva základné spôsoby – mokré murovanie a suchá montáž.

Pri mokrom murovaní sa používajú tradičné murovacie materiály, napríklad priečkovky alebo tvárnice z pórobetónu. Nevýhodou je väčšia hmotnosť priečky a väčšia prácnosť – frézujú sa drážky na rozvody a priečka sa musí omietnuť aj pod keramický obklad. Výhodou je dostatočná pevnosť na zavesenie ťažších zariaďovacích predmetov (umývadlá, WC, držadlá…).

Na práce v podkroví je vhodnejší suchý spôsob. Možno použiť buď murovanie nasucho, napríklad sadrovými tvarovkami, alebo montované priečky a stropy zo sadrokartónových, sadrovláknitých, drevovláknitých či tenkostenných betónových dosiek. Výhodou je rýchlosť, menšie zaťaženie nosných konštrukcií, rovný podklad pre prípadné obklady a ľahšie vedenie inštalácií. Nevýhodou je menšia pevnosť materiálov, takže na zavesenie ťažkých zariaďovacích predmetov musíme použiť výstužné profily alebo montážne steny.


Priestor na bývanie môžeme zväčšiť zobytnením podkrovia

65253

Dosky môžeme povrchovo upraviť omietkou, tapetami, maľbou alebo obložiť keramikou, dekoratívnymi stenovými panelmi z plastov a dreva. Priečky zo sadrokartónu unesú aj bežný keramický obklad, musia však byť stabilné a dobre vyschnuté. Suchou cestou sa dajú montovať aj kazetové stropné podhľady. Kazety sa vkladajú do nosných roštov zavesených pod stropom. Vzniknutú dutinu možno využiť na vedenie elektroinštalácie, montáž osvetlenia a vzduchotechnických zariadení.

Podlaha nesmie prepustiť hluk


Priestor na bývanie môžeme zväčšiť zobytnením podkrovia

65246

Podlaha v podkrovnom byte nesmie príliš zaťažiť pôvodný strop, a pritom musí dobre izolovať proti krokovému hluku. Tieto podmienky najlepšie spĺňajú suché plávajúce podlahové systémy.

Nejde o plávajúcu podlahu z laminovaných dosiek, ale o viacvrstvovú konštrukciu, v ktorej nosné prvky nie sú v priamom kontakte s pôvodnou podlahovou vrstvou ani s inou časťou stavby. Podlahové dosky sa zvyčajne ukladajú na suchý násyp z ľahkého keramického materiálu, ktorý je zakrytý separačnou fóliou. Takáto skladba vyrovnáva nerovnosti pôvodného podkladu, bráni prenosu vibrácií do konštrukcie stropu a ešte aj dobre tepelne izoluje. Na dosku bez problémov položíme akúkoľvek podlahovú krytinu alebo ľahkú dlažbu. Nevýhodou suchých podláh je, že nie sú vhodné na inštaláciu podlahového vykurovania. V tomto prípade musíme použiť klasickú pevnú alebo liatu podlahu, v ktorej budú rozvody podlahového vykurovania zakryté cementovým poterom.


Priestor na bývanie môžeme zväčšiť zobytnením podkrovia

65250

K podkroviu patria strešné okná

V podkrovnom byte môžu byť aj bežné fasádové okná (v priečeliach), vikierové okná alebo veľkoplošné ateliérové zasklenie. Hlavným zdrojom denného svetla sú však strešné okná. Veľkosť, počet a rozmiestnenie strešných okien určí projektant. Do úvahy musí vziať konštrukciu strechy a jej sklon, typ krytiny, výšku nosného obvodového muriva, vzdialenosť krokiev a plochu podkrovných miestností. Konkrétny typ okien si môžeme zvoliť sami podľa ponuky a finančných možností. Technickým štandardom je strešné okno s dvojitým sklom, pričom vonkajšia tabuľa je z kaleného skla a vnútorné sklo má ochrannú fóliu. Súčiniteľ prechodu tepla (U) zasklenia by mal byť najviac 1,5 W/m2K. Na rámy sa používajú predovšetkým drevené europrofily (zvyčajne z borovice), prípadne kombinované s hliníkom, meďou alebo titánzinkom. Ďalším variantom je profilovaný plastový rám alebo plast kombinovaný s drevom. Na kvalitu okna majú vplyv aj konštrukčné detaily, napríklad lemovanie a oplechovanie, úprava vnútorného ostenia a mikroventilácie, čo je schopnosť vetrania aj pri zatvorenom krídle. Nevyhnutnou súčasťou každého strešného okna je vnútorné zatienenie formou žalúzie, tieniacej roletky, zvinovacej siete a podobne.
 

Výška strešného okna

Podľa zásad o zdravom bývaní by mal na každých desať štvorcových metrov podlahovej výmery pripadnúť najmenej jeden štvorcový meter zasklenej okennej plochy a okno by malo poskytnúť optimálny výhľad aj sediacemu. Takým predpokladom najviac vyhovuje okno so spodným okrajom rámu vo výške medzi 80 –100 cm. Do úvahy musíme brať aj individuálne dispozície obyvateľov.

Pri výbere strešného okna je dôležité zobrať do úvahy sklon strechy a dobrý výhľad. Pri menšom sklone použijeme dlhšie okno. (Velux)


Priestor na bývanie môžeme zväčšiť zobytnením podkrovia

65248

 


Priestor na bývanie môžeme zväčšiť zobytnením podkrovia

65259

Výmena strešných okien

S výmenou starších strešných okien neštandardných rozmerov za modernejšie typy môže byť problém, pretože zvyčajne sa musí stavebne zasiahnuť do interiéru. Systém výmeny strešných okien bez nadbytočného búrania ponúka firma Roto. Nové okno sa vkladá do pôvodného stavebného otvoru, a pokiaľ si to nevyžiada zlý stav konštrukcie (hniloba a podobne), nie sú s výmenou spojené takmer nijaké stavebné úpravy.

 


Priestor na bývanie môžeme zväčšiť zobytnením podkrovia

65256

Nemôžeme zabudnúť na schodisko

Schodisko je rizikovým zariadením podkrovného bytu, a preto podlieha prísnym normám a predpisom. V obytných budovách s viac než dvoma poschodiami musí byť široké najmenej 100 cm, pri dvojposchodových objektoch najmenej 90 cm, v rodinných domoch alebo dvojposchodových bytoch je predpísaných 80 cm. Norma tiež určuje, že stupne schodov a stúpanie majú byť vo vzájomnom pomere približne 63 cm. Preto ak má miestnosť výšku 250 cm, počítame so 16 stupňami. Tieto požiadavky však platia iba pre schodiská, ktoré slúžia ako prístup k trvalo obývaným priestorom. Ak sú v podkroví aj menej využívané miestnosti, napríklad spálne tesne pod strechou alebo úložné priestory, stačí jednoduchšie schodisko alebo skladacie schody.
 

Parametre a dispozícia

Podkrovný byt by mal mať takú dispozíciu, ktorá podporí výhody a potlačí nevýhody podkrovia a zaistí kvalitu bývania. Niektoré parametre však priamo určuje norma. Tak napríklad svetlá výška stropu obytných miestností v rekonštruovanom podkroví má byť najmenej 230 cm, v novopostavených podkrovných bytoch aspoň 260 cm. V miestach skosenia je najmenšia svetlá výška 110 cm, odkryté voľné trámy by mali byť vo výške najmenej 210 cm. V miestach po obvode dispozície môžeme vytvoriť malé skladovacie priestory alebo tam umiestniť nábytok, či zariaďovacie predmety.

Ak je svetlá výška priestoru nad stropom a pod hrebeňom strechy najmenej 230 cm, možno ho využiť na vytvorenie ďalšieho poschodia na spací alebo pracovný kút s prístupom po rebríku. Nižšie priestory využijeme ako sklad.

Rozvody a vykurovanie s atestom


Priestor na bývanie môžeme zväčšiť zobytnením podkrovia

65257

Zdravotnotechnická inštalácia – rozvody vody a plynu, odpady, elektroinštalácia a vzduchotechnika – sa v podkrovnom byte montujú do inštalačných parapetov na klasickom murive a potom sa zakryjú napríklad sadrokartónom, alebo do soklov v konštrukcii suchých stien, do dutín priečok, pod suchú podlahu alebo pod stropný podhľad. Montáž vody a plynu robí odborná firma, ktorá musí predložiť atest všetkých materiálov a zariadení a urobiť prevádzkové skúšky podľa príslušných noriem. Aj elektroinštaláciu musí zrealizovať odborná firma. Avšak na zabezpečenie dostatočného istenia, priemeru vodičov a vhodných polôh zásuviek je dôležité vopred vedieť, ktoré väčšie spotrebiče budú v byte umiestnené, napríklad práčka, sušička, vírivá vaňa, umývačka riadu, elektrický sporák alebo lokálne elektrické kúrenie.


Priestor na bývanie môžeme zväčšiť zobytnením podkrovia

65258

Kúrenie v podkroví možno napojiť na existujúcu vykurovaciu sústavu v dome, ale veľakrát je vhodnejšie inštalovať iba lokálne vykurovacie telesá alebo postaviť nové etážové kúrenie s vlastným zdrojom tepla. Limitujúca môže byť dostupnosť paliva, kapacita rozvodov a komínov a nosnosť podlahy.

Ak je v podkrovnom byte bytového domu nainštalovaná klimatizačná alebo rekuperačná jednotka, nesmie obmedziť činnosť už existujúceho vetracieho systému.

Kategória: Nezaradené
Tagy: podkrovie priestor rekonštrukcia
Zdieľať článok

Diskusia