Stavebné povolenie alebo ohlásenie?

26. 09. 2005
Zdieľať

Kúpil som si starší rodinný dom, ktorý chcem zrekonštruovať. Môj známy ma upozornil, že o rekonštrukcii musím informovať stavebný úrad, v opačnom prípade mi hrozí pokuta. Potrebujem na rekonštrukčné práce stavebné povolenie?

Ak pri stavebných úpravách vykonávaných v rámci rekonštrukcie vášho domu nebudete meniť vzhľad stavby, nezasiahnete do nosných konštrukcií stavby, nezmeníte spôsob užívania stavby a neohrozíte nimi záujmy spoločnosti, potom na ich vykonanie nebudete potrebovať stavebné povolenie. Váš známy mal však pravdu. O úmysle vykonať takéto práce musíte informovať stavebný úrad, a to formou ohlásenia.

Ohlásenie sa podľa § 57 Stavebného zákona musí podať vopred, ešte pred samotným vykonaním prác. Náležitosti ohlásenia obsahuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona.

Medzi tieto náležitosti patria:


  • meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka,


  • údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť,


  • rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis.

K ohláseniu sa do prílohy pripojí:

  • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, ktoré možno nahradiť čestným vyhlásením,


  • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,


  • stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.
Na základe ohlásenia stavebný úrad skúma, či rozsah stavebných úprav spĺňa podmienky, ktoré sme uviedli v prvom odseku. Na objasnenie skutočností uvedených v ohlásení môže stavebný úrad podľa potreby vykonať aj miestne zisťovania a ústne konanie. Ak stavebný úrad dospeje k záveru, že ohlásenú činnosť možno vykonať len na základe stavebného povolenia, musíte s úmyslom vykonať stavebné práce vyčkať až do vydania stavebného povolenia.

Kedy možno začať so stavebnými úpravami?

So stavebnými úpravami môžete začať, keď dostanete písomné oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietok. K takémuto písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres. Nad rámec ohlasovacej povinnosti si stavebník musí v prípadoch, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy (napr. zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o vodách), k stavebným úpravám obstarať aj rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy. Stavebné úpravy sa musia uskutočniť a stavba sa musí užívať v súlade s príslušnými slovenskými technickými normami.

Ak by ste rekonštrukčné práce vykonávali bez ohlásenia alebo v rozpore s ním, dopustili by ste sa priestupku, za ktorý vám hrozí pokuta až do výšky 10 000 Sk. Právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným podnikať v tomto prípade hrozí pokuta až do výšky 400 000 Sk.

Zákon ráta aj s úľavami, a to v prípadoch, keď sa musia stavebné práce realizovať v dôsledku živelnej pohromy, havárie alebo inej mimoriadnej udalosti, či jej bezprostrednej hrozby. Vtedy možno práce vykonať aj bez predchádzajúceho ohlásenia. Ich uskutočnenie však treba bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu.

Kategória: Nezaradené
Tagy: rekonštrukcia stavebné povolenie
Zdieľať článok

Diskusia