22. 07. 2005
Zdieľať

Každý dobre navrhnutý komín musí mať potrebný komínový ťah, ktorý docielime účinnou výškou komína, jeho prierezom a vyústením. Účinná výška prieduchu komína je daná ťahovým nárokom spotrebiča paliva a veľkosťou prierezu komínového prieduchu.

Pre komíny, ktoré vedú od spotrebiča na tuhé a kvapalné palivo, musí byť účinná výška najmenej 5 m a pre komíny na plynné palivo minimálne 4 m. Komínový prieduch môže mať štvorcový (jednovrstvový murovaný komín) alebo kruhový prierez. Výpočet komínového telesa sa uvádza v STN 73 4201. Jeho svetlosť sa dimenzuje na každý konkrétny prípad. Závisí od použitého paliva, typu spotrebiča (konštrukčných vlastností spotrebiča – napr. pre kotly s potrebou ťahu, pretlakové kotly, kotly s pretlakovými horákmi atď.), teploty spalín na výstupe zo spotrebiča, počtu pripojených spotrebičov a v neposlednom rade od výberu konkrétneho komínového systému. Napríklad nižšie množstvo hmotnostného toku spalín pri spotrebičoch s pretlakovým horákom na spaľovanie plynu a vykurovacích olejov vedie k menším prierezom. Naopak pre spotrebiče s atmosférickým horákom sú potrebné nepatrne väčšie prierezy komínov. Lokálne spotrebiče väčšinou vyžadujú väčší prierez komína ako spotrebiče na ústredné kúrenie.

Terajší rozsah vyrábaných priemerov komínov umožňuje presne prispôsobiť prierez komína k pripájanému spotrebiču, čo je základný predpoklad hospodárneho zostavenia a bezpečnej prevádzky komínového systému. Vyústenie komína s prirodzeným ťahom nad strechu budovy sa vyhotovuje tak, aby sa neznižoval komínový ťah a nepoškodzoval plášť komína pod jeho ústím, napríklad pôsobením vetra. Minimálna požadovaná výška vyústenia spalín je 5m nad terén a 0,5 m nad najvyšší bod strechy. Vyústenie komínov nad plochou strechou vo vzdialenosti 2 m od nadstavby je 1,5 m pri komínoch s odťahom spalín od spotrebičov na tuhé a kvapalné palivá a 1 m pri komínoch s odťahom spalín od spotrebičov na plynné palivá.

Na vyústenie komína nad strešnou rovinou má vplyv aj poloha komína v budove. V zásade by sa mala voliť tak, aby vyústenie komína ležalo v blízkosti hrebeňa strechy. To vyplýva z požiadavky najmenšej výšky komína nad strechou. S menšou výškou komína odpadajú náklady na statické zabezpečenie, pretože namáhanie je menšie. Zároveň menšia výška nadstrešnej časti komínového telesa ovplyvňuje lepšiu funkciu komína, pretože sa ochladzuje iba menšia plocha komína. Výšku komínového telesa však môže upraviť na základe miestnych poznatkov a skúseností kominár – revízny technik.

Otvory v komíne

Do komínového prieduchu sa vyhotovujú iba nasledujúce otvory: sopúchy, vyberací, vymetací a kontrolný otvor. Sopúchy slúžia na pripojenie dymovodov, ktoré majú byť čo najkratšie a priame. Nesmú mať väčší prierez, ako je prierez komínového prieduchu. Najmenšia vzdialenosť medzi sopúchmi musí byť 300 mm. Vyberací otvor komínov pre spotrebiče na tuhé palivo sa zriaďuje v najnižšom mieste komínového prieduchu, obvykle v suteréne budovy. Vyberacie otvory nesmú byť v miestnostiach, kde sa manipuluje s horľavinami, alebo v bytových priestoroch. Zároveň musia byť uzatvorené tesnými dvojitými betónovými alebo oceľovými dvierkami.

Vymetacie otvory sú určené na vymetanie komínových prieduchov na tuhé palivá, a ak nie je prístup k ústiu komínového prieduchu, zriaďujú sa v povalovom priestore budovy. Kontrolné otvory sú určené na kontrolu prieduchov viacvrstvových komínov na odvod spalín zo spotrebičov na kvapalné a plynné palivá, na kontrolu kondenzačného zachytávača a na odstraňovanie kondenzátov spalín. Kondenzačný zachytávač v päte komína je určený na zachytávanie kondenzátu a pri komínoch pre spotrebiče na plynné palivá sa zriaďuje kvôli tvorbe kondenzátu při nižších teplotách spalín, ale takisto je potrebné použiť zachytávač aj při tuhých palivách, kedy kondenzát vzniká při zakurovaní a vychládzaní komínového telesa. Nemožno takisto opomenúť vlhkosť z poveternostných zrážok.

Kategória: Energia
Tagy: ko komín návrh interiéru
Zdieľať článok

Diskusia