Tradičné kozuby vo vykurovacej sústave

17. 11. 2006
Zdieľať

Klasické otvorené kozuby sa v obytnom interiéri stavajú už len výnimočne a majiteľom potom slúžia skôr ako kulisa počas slávnostných príležitostí. Ako zdroj tepla sú omnoho praktickejšie a predovšetkým účinnejšie kozuby s uzatvoreným ohniskom – kozubovou vložkou.

Bežný otvorený kozub má účinnosť asi len 5 – 8 percent, čo je, samozrejme, na vykurovanie bytu alebo dokonca rodinného domu veľmi málo. Konštruktéri sa preto snažili otvorené kozuby účelným spôsobom upraviť. Najväčšie zlepšenie priniesla úprava spočívajúca v tom, že splodiny sa vedú okolo zadnej steny kozuba, ktorý tvorí dutý liatinový priečinok. Do priečinku sa od podlahy privádza studený vzduch a ohriaty sa v hornej časti odvádza do priestoru. Účinnosť kozuba sa tým zvýšila až na 15 percent. Avšak zásadné zlepšenie efektívnosti vykurovania kozubom priniesli až kozubové vložky. Kozuby s modernou kozubovou vložkou majú účinnosť až 85 percent a výkon zhruba 8 až 26 kW. To už zodpovedá parametrom menších kotlov v bežnej vykurovacej sústave. Preto sa môžu využiť aj ako hlavný zdroj tepla.


Tradičné kozuby vo vykurovacej sústave

70531

Uzatvorená spaľovacia komora

V kozubovej vložke sa palivo spaľuje v spaľovacej komore uzatvorenej kozubovými dvierkami s priehľadnou výplňou z kremičitého skla. Ďalším dôležitým konštrukčným prvkom sú klapky, ktorými sa reguluje prívod primárneho vzduchu do ohniska a sekundárneho vzduchu nad žiarový priestor, a na druhej strane slučka na reguláciu a odvod splodín do komína. To umožňuje spáliť aj väčšinu plynných zložiek paliva, ktoré v bežnom kozube bez úžitku unikajú do ovzdušia. Podľa spôsobu konštrukcie existujú vložky jednoplášťové a dvojplášťové. V jednoplášťovej vložke prúdi teplo medzi plášťom vložky a obstavanou keramickou alebo murovanou stenou kozuba, ktorá tvorí druhý, vonkajší plášť vykurovacieho telesa. Odtiaľ sála do miestnosti alebo je vyvedené do vykurovacej sústavy. Dvojplášťové kozubové vložky majú dvojité steny, medzi ktorými sa vzduch ohrieva a odvádza na ďalšie vykurovanie. Zvyčajne už majú inštalované aj vývody na napojenie flexibilných rúr na rozvod teplého vzduchu do ďalších miestností.

Materiál: Liatina alebo oceľ?


Tradičné kozuby vo vykurovacej sústave

70530

Podľa materiálu si môžeme vybrať vložku liatinovú alebo oceľovú. Staršie typy vložiek sa vyrábali hlavne z liatiny, ktorá síce odoláva opotrebovaniu a má výbornou schopnosť akumulovať teplo, ale nevýhodou je komplikované spracovanie a veľká hmotnosť. Nové typy vložiek sa preto najčastejšie vyrábajú z oceľového plechu. Oceľová vložka je ľahšia, možno ju dobre tvarovať, a tak si môžeme vybrať prepracovanejší dizajn. Navyše pružne reaguje na zmeny teplôt, čo je dôležité najmä pre rýchle vyhriatie studenej miestnosti.

Zabudovanie do kozuba

Vložky môžeme zabudovať do klasických otvorených kozubov z tehál alebo z opracovaného kameňa, ale aj do kozubových pecí, ktoré plnia funkciu bežných pecí a zároveň kozuba. Architektúra týchto vykurovacích telies sa štýlu výstavby moderného interiéru prispôsobila tvarom, veľkosťou, jednoduchosťou aj rýchlosťou. Kozubovú vložku môžeme zabudovať do steny a vykurovacie teleso postaviť v druhej miestnosti. V tej príjemne hreje bez toho, aby sme tam museli nosiť palivo.


Tradičné kozuby vo vykurovacej sústave

70541

Zapojenie kozuba do sústavy

Kozub možno použiť aj ako hlavný, prípadne doplnkový zdroj tepla na teplovzdušné vykurovanie bytov alebo celých rodinných domov. Srdcom vykurovacej sústavy je dvojplášťová kozubová vložka s vývodmi na pripojenie rozvodov flexibilnými rúrami. Medzi ďalšie časti systému rozvodu teplého vzduchu patria nádoby rozvodu teplého vzduchu, na ktoré sú napojené jednotlivé vetvy rozvádzajúce teplý vzduch do jednotlivých miestností a poschodí.


Tradičné kozuby vo vykurovacej sústave

70538

Pri jednoduchom rozvode zvlášť do vyšších poschodí nám postačí tzv. samotiaž: horúci vzduch stúpa nahor, chladný necháme, aby sa vrátil späť k telesu. Na tento účel sú v stropoch prerazené špeciálne otvory s uzatváracou mriežkou, aby sme neprekurovali či nevykurovali prázdne miestnosti.

Vo väčších objektoch alebo ak chceme viesť teplý vzduch aj do podlažia, v ktorom je zdroj tepla, musíme použiť ventilátory, ktoré sú zvyčajne umiestnené priamo na vývodoch z kozubovej vložky. Takýto rozvod zabezpečí dokonalé prehriatie celého objektu.


Tradičné kozuby vo vykurovacej sústave

70535

Rozvod sa zväčša rieši flexibilnými hliníkovými rúrami, ktoré môžu byť izolované v prípade, ak rozvod prechádza chladným miestom alebo priestormi, kde by odovzdával príliš veľa tepla a ochladzoval sa.

Výduch teplého vzduchu, zväčša umiestnený v strope, môže mať priemer 100, 125 alebo 150 mm, podľa veľkosti rozvodu a výkonu telesa. Pomocou ventilátora môžeme tieto výduchy umiestniť v spodnej časti miestnosti, ktorú chceme vyhriať.

Niektoré úskalia prevádzky

Prevádzka teplovzdušného vykurovania má niektoré zvláštnosti, na ktoré nesmieme zabudnúť. Napríklad treba zamedziť väčšej prašnosti tým, že do okruhu je vsadený kvalitný prachový filter. Ďalej musíme zobrať do úvahy, že kozub má veľké nároky na množstvo spaľovaného vzduchu. Pokiaľ prúdi v dostatočnom množstve dverami do chodby, cez schodisko do prízemia a podobne, je všetko v poriadku. V opačnom prípade je nutné aktívne spätné odsávanie ku kozubu. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade musí zmieriť s určitou hlučnosťou vetracej jednotky.

Často využívanou možnosťou, hoci odborníci ju neodporúčajú, je odvedenie prebytočného tepla do teplovodnej vykurovacej sústavy, prípadne do zásobníka teplej vody. Tu sa však dostávame do kritického bodu, ktorému treba venovať zvláštnu pozornosť: Nebezpečenstvo tkvie v tom, že pri vysokom rozpálení ohniska, ktoré je takmer neregulovateľné, sa značne ohreje napojená vykurovacia sústava a môže sa nenávratne poškodiť. Preto je nutné, aby bolo v sústave obehové čerpadlo a predovšetkým expanzný ventil, ktorý v prípade potreby odvedie prebytočný tlak. Taktiež je lepšie, keď budú vykurovacie telesá mierne predimenzované.

Tradičné kozuby vo vykurovacej sústave

70536


Tradičné kozuby vo vykurovacej sústave

70537


Princíp fungovania teplovodného výmenníka a reálna podoba pred inštaláciou do kozuba (BeF Blansko): 1 – hliníkové potrubie, 2 – ventilátor, 3 – odbočky, 4 – konvexný plášť kozuba, 5 – teplovodný výmenník, 6 – výstup teplej vody, 7 – vstup studenej vodyTradičné kozuby vo vykurovacej sústave

70533

Teplovodné kozuby

Predovšetkým ako doplnkový zdroj tepla vo vykurovacej sústave môže byť tzv. teplovodný kozub, čo je kozubová vložka s inštalovaným teplovodným výmenníkom, pripojeným na bežný rozvod teplovodného vykurovania. Najjednoduchším teplovodným výmenníkom je tzv. prídavné teplovodné zariadenie, ktoré je určené predovšetkým na vykurovanie rekreačných zariadení, ale poslúži aj ako prídavný alebo záložný zdroj tepla v menších rodinných domčekoch. Taktiež ho možno zaradiť ako doplnkový zdroj tepla na akumulačné vykurovanie, či už klasické, alebo podlahové, a do kombinácie so zásobníkom teplej vody. Zložitejšie a výkonnejšie výmenníky už možno uzatvoriť, takže vodu ohrievame, len keď chceme, a nemusíme stále premýšľať, kam prebytočnú teplú vodu odvedieme.

Výhodou oproti teplovzdušnému kozubu je možnosť rozvodu teplej vody do viacerých vetiev, do vzdialených či nižšie položených miestností, alebo aj tam, kde je už nainštalovaný systém vykurovania a kozub tak môže byť pripojený len ako doplnkový zdroj v prechodných vykurovacích obdobiach. Hlavný plynový alebo elektrický kotol v tomto období pracuje len v režime „kombi“ a pri príchode obyvateľov domu sa – po zapálení paliva v kozube – automaticky vypína a vykurovanie potom zabezpečuje iba kozub.

Pozor pri inštalácii

Už pred inštaláciou teplovodných kozubov treba vziať do úvahy niekoľko dôležitých faktov: Teplovodný kozub je vlastne jednoduchší kotol na pevné palivo. Vo väčšine prípadov sa preto inštaluje ako sekundárny zdroj tepla v kombinácii s plynovým alebo elektrickým kotlom. Je dobré vedieť, že v prevádzke môže byť nielen iba kotol alebo kozub, ale aj obe zariadenia súčasne.


Tradičné kozuby vo vykurovacej sústave

70534

Vykurovací systém by preto mal byť zabezpečený minimálne jedným poistným expanzným ventilom alebo dostatočne veľkou otvorenou expanznou nádobou a trojcestným alebo štvorcestným ventilom na zaistenie stálej teploty vratnej vody. Navyše musíme mať možnosť pripojenia na záložný zdroj elektrickej energie alebo napojenie na vodovod, ktorý je nezávislý od dodávky elektrickej energie. Variantom je inštalácia tzv. chladiacej slučky, čo môže byť napr. aj výmenník pre teplú vodu.

Počas letnej prevádzky je dobré mať na kozubovú vložku napojený dostatočne veľký zásobník teplej vody a vložky majú mať odpadové potrubie napojené priamo do kanalizácie.

Odborníci odporúčajú také teplovodné vložky, v ktorých výmenník tvorí dvojitý plášť alebo je rúrkový výmenník priamo v ohnisku. Horšie skúsenosti sú s výmenníkmi inštalovanými vo výstupe splodín, pretože zhoršujú horenie, dochádza k nadmernému ochladeniu splodín, zhoršuje sa ťah a zvyšuje zadechtovanie dymovodov aj kozubovej vložky. Navyše výkon týchto výmenníkov nebýva väčší než 4 – 6 kW a väčšina výrobcov kozubových vložiek obmedzuje záručné podmienky v prípade inštalácie týchto zariadení.

Aké palivo do kozuba


Tradičné kozuby vo vykurovacej sústave

70539

V klasickej kozubovej vložke môžeme kúriť všetkými druhmi pevných palív, ale najvhodnejšie sú drevené polená a drevené brikety.

Výhrevnosť dreva je vynikajúca: Kubík dreva z listnatých stromov, vysušeného na vzduchu, má výhrevnosť asi ako 200 l vykurovacieho oleja, 500 kg koksu alebo 750 kg uhoľných brikiet! Na zakúrenie potrebujeme mať drevo preschnuté minimálne dva roky.

Drevené brikety sú výlisky z pilín palivového dreva alebo z drvenej biomasy spojenej ekologicky neškodnými prírodnými tmelmi. Obyčajne majú tvar valca s priemerom asi 90 mm alebo kvádra s dĺžkou hrany asi 15 cm a výškou asi 30 cm. Výhrevnosť drevených brikiet je porovnateľná s hnedým uhlím – asi 18 MJ/kg. Kvalitné brikety poznáme podľa toho, že sa pri prikladaní nerozpadávajú na piliny.

Komín je v systéme

Kozubová vložka musí byť napojená na komín s priemerom aspoň 20 – 25 centimetrov a s ťahovou výškou najmenej 4 – 5 metrov. Menší priemer komína môže čiastočne suplovať väčšia dĺžka.

Vstup do komína by mal byť vo výške minimálne 220 cm od podlahy pod uhlom 45 stupňov, komínové teleso je zabudované v stene (stena za kozubom je rovná). Na podlahu sa odporúča dlažba a z vykurovaných miestností treba zabezpečiť odvod vzduchu.

Ďalšou podmienkou je dobrý ťah komína medzi 10 – 20 Pa. Ťah nezávisí len od výšky a priemeru komína, ale aj od tvaru, umiestnenia na streche a vzdialenosti od hrebeňa strechy.

Tradičné kozuby vo vykurovacej sústave

70542


Tradičné kozuby vo vykurovacej sústave

70543

Najvhodnejšie je pripojenie kozubovej vložky alebo kozubovej pece na samostatný univerzálny komín s keramickou vložkou (a), alebo na špeciálny komín (b) s oceľovým plášťom (Schiedel): 1 – privetrávací adaptér, 2 – keramická vložka, 3 – viacúčelová vložka

Kozuby sa môžu pripájať aj do jednovrstvových komínov, kde prieduch tvorí komínový plášť vymurovaný z tehál, ale omnoho lepším riešením je pripojenie do viacvrstvových keramických komínov, ktoré majú dlhú životnosť, malý odpor pri prúdení splodín, sú tepelne izolované, odolné proti vyhoreniu sadzí a majú rad ďalších výhod. Splodiny z kozubov môžeme odvádzať aj viacvrstvovými kovovými komínmi, ale tie sú určené najmä na odvod splodín spotrebičov na plynné a kvapalné palivá.

Nevhodný komín alebo chybné pripojenie môže byť príčinou veľkých tepelných strát alebo dokonca ohrozenia bezpečnosti prevádzky, a preto je nutné ešte pred pripojením kozuba dať urobiť revíziu odbornej firme.

Kategória: Energia
Tagy: kozub vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia