Chcete dobrý projekt? Nelámte architektovi krídla

06. 04. 2009
Zdieľať

Nechcem propagovať film, ale pri výbere projektu pre rodinný dom, sa mi v mysli neustále vynárajú scény a dialógy z filmu Asterix a Obelix: Misia Kleopatra, ktorý je celý popretkávaný problematikou vzťahov investora a architekta. Alain Chabat, scenárista a režisér tohto filmu, mal evidentne skúsenosť s prácou architektov, možno nie veľmi dobrú. Podarilo sa mu totiž vtipne opísať prácu a správanie architekta v realite. Vráťme sa teda aj my do reality. Ak chcete jedinečnosť, nájdite si čas na spoluprácu s architektom, ak chcete čo najrýchlejšie bývať a nemáte vyhranenú predstavu o svojom dome, kúpte si hotový projekt z katalógu – a nemusíte sa vyzbrojovať trpezlivosťou.

Projektová dokumentácia


Chcete dobrý projekt? Nelámte architektovi krídla

188465

Súbor výkresov a textovej dokumentácie, podľa ktorej sa môže zrealizovať výstavba domu, sa nazýva projektová dokumentácia. Mala by mať tri časti, ktoré súvisia s priebehom výstavby domu z časového hľadiska. Výkresy projektovej dokumentácie sú prostriedkom technického dorozumievania medzi úradmi, stavebníkom, odbornými pracovníkmi (stavbyvedúcim, majstrami, murármi atď.), ktorí realizujú stavbu, a ďalšími účastníkmi výstavby.

Vypracovaním projektovej dokumentácie treba poveriť odborne spôsobilé osoby – architektov a stavebných inžinierov. Ak nemáte skúsenosti a odvahu na behanie po úradoch, dohodnite si s architektonickou alebo inžinierskou kanceláriou aj vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Väčšinou spolupracujú s človekom, ktorý sa venuje v odbornej brandži nazývanému inžinieringu, čo znamená, že sa zaoberá vybavovaním stavebných povolení a územných rozhodnutí na kľúč. Nie je to zadarmo, no ušetrí vám to množstvo času a nervov.

Keďže v tomto odvetví platí voľná tvorba cien, pre verejnosť je väčšinou ťažké zorientovať sa v tom, čo vlastne stojí kompletný projekt rodinného domu alebo jeho časti. Určitou pomôckou by mohol byť honorárový poriadok Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov. Sú to však len orientačné údaje, podľa ktorých sa autori projektu nemusia riadiť. Aj cena katalógového projektu rodinného domu uvedená v katalógu je cenou konkrétneho projektu bez zásahov a úprav.


Architektonická štúdia


Chcete dobrý projekt? Nelámte architektovi krídla

188471

Je prvá, najkrajšia a najzrozumiteľnejšia fáza pre stavebníka. Je prvotným premietnutím zámeru stavebníka do konkrétnej priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonicko-výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o jej základných ekonomických parametroch. Celý proces projektovania sa začína vytvorením konceptu domu, čiže architektonickej štúdie. Jasne definuje celkový vzhľad domu, jeho vzťahy k prostrediu, v ktorom sa bude nachádzať, a tiež dispozičné riešenie, čiže vnútorné usporiadanie priestorov. Výkresová dokumentácia by mala obsahovať urbanistické, architektonické a dispozičné riešenie domu, konkrétne pôdorys podlaží domu (rozmiestnenie jednotlivých priestorov na podlažiach domu), rez s výškovým riešením domu, pohľady na všetky priečelia domu a situáciu stavby (umiestnenie domu na pozemku).

Oproti minulosti, keď sa vytváral model domu, sa v súčasnosti preferuje počítačom spracovaná vizualizácia, ktorá pomôže investorovi získať presnú predstavu o budúcom dome. Stavebník si totiž často na základe pôdorysov, rezov a pohľadov nevie dom dobre predstaviť a bez vyzualizácie či modelu by počas realizácie mohla nastať fáza nedorozumenia a sklamania. Štúdia môže obsahovať aj náčrty technických riešení neštandardných konštrukcií, technická správa však nesmie chýbať.

V nej sú zhrnuté základné materiály potrebné na výstavbu, vysvetlené dispozičné vzťahy priestorov, objasnené plochy miestností a celková zastavanosť pozemku, objasnené vzťahy s okolím a možnosti napojenia na inžinierske siete alebo ich vybudovanie. Architektonická štúdia je najdôležitejšou etapou pred samotnou výstavbou, od ktorej závisia estetické a funkčné kvality budúcej stavby. Je tiež základným podkladom na vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Architektonická štúdia obsahuje:
a) správu, ktorej súčasťou sú:


 • základné údaje o stavbe, stavebníkovi, autorovi projektu,
 • urbanistické riešenie,
 • architektonické riešenie – hmotovo-priestorové, funkčné, dispozično-prevádzkové, materiálové a výtvarno-kompozičné riešenie,
 • základné konštrukčné a technické riešenie – opis navrhovaného nosného systému, opis technického vybavenia a podobne;
b) výkresy:

 • výkres situácie,
 • pôdorysy podlaží v mierkach 1 : 500, 1 : 400, 1 : 200, výnimočne 1 : 100 so zakreslením základného zariadenia,
 • charakteristické rezy a pohľady v mierkach 1 : 500, 1 : 400, 1 : 200, výnimočne 1 : 100, výškové usporiadanie, materiálové a farebné riešenie stavby,
 • priestorové zobrazenie (najčastejšie vizualizácia).


Dokumentácia na územné rozhodnutie

Skôr ako začnete stavať, musíte najprv požiadať stavebný úrad o územné rozhodnutie a až potom žiadať o stavebné povolenie. V územnom rozhodnutí stavebný úrad vymedzí územie na navrhovaný účel, v tomto prípade bývanie, a určí podmienky, ktoré musia byť v súlade s cieľmi a zámermi celkového územného plánovania. Určí aj ďalšie opatrenia dôležité pre dané územie, napríklad starostlivosť o životné prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt.


Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie musí obsahovať:


 • správu so základnými údajmi o stavebníkovi, autorovi projektu a stavbe, charakteristiku územia, opis urbanistického, architektonického, základného konštrukčného a technického riešenia, návrhy riešenia požiadaviek na protipožiarnu ochranu, napojenie na komunikácie a siete,
 • urbanistické začlenenie stavby do územia, to znamená v katastrálnej mape zakreslené umiestnenie pozemku a domu na ňom s vyznačenými odstupmi od susedných stavieb a hraníc pozemku vrátane udania výšok stavby (väčšinou v mierke 1 : 500 alebo 1 : 250),
 • architektonickú štúdiu (stačí v mierke 1 : 200),
 • údaje o konštrukčnom a technickom riešení,
 • údaje o požiadavkách a napojení na inžinierske siete (voda, elektrika, kanalizácia, plyn, odstraňovanie odpadu),
 • napojenie na existujúce komunikácie,
 • údaje o vplyve novej stavby na životné prostredie,
 • úpravy nezastavaných plôch pozemku a ich využitie.


Toto je len stručné zhrnutie základných prvkov projektovej dokumentácie, ku ktorým treba prikladať ďalšie vyjadrenia dotknutých orgánov, čiže všetkých úradov, ktoré majú čo povedať k výstavbe. Zoznam všetkých kompetentných úradov, ktorých vyjadrenia budete potrebovať, získate na stavebnom úrade. Počas vybavovania územného rozhodnutia môžete naďalej pripravovať dokumentáciu potrebnú na vydanie stavebného povolenia.Projekt na stavebné povolenie


Chcete dobrý projekt? Nelámte architektovi krídla

188472

Cieľom dokumentácie na stavebné povolenie je poskytnúť dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby. Projekt na stavebné povolenie musí zohľadniť aj podmienky určené stavebným úradom vydané v územnom rozhodnutí. Projekt stavby potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonicko-výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby.

Na základe tohto projektu stavebný úrad pred samotným vydaním stavebného povolenia preskúma najmä to, či stavba spĺňa podmienky určené územným rozhodnutím, či zodpovedá základným požiadavkám na stavby a všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, no preverí aj požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, najmä požiadavky na ochranu životného prostredia, zdravia a ľudských životov.

Čas potrebný na prípravu projektovej dokumentácie závisí od náročnosti a požiadaviek stavebníka. Projekt môže pri kvalitnej spolupráci vzniknúť už za dva mesiace (termíny vyjadrení dotknutých úradov sú samostatnou kapitolou). Ak to však neponáhľa, môže vznikať projekt vyriešený do posledného detailu presne na mieru investorovi aj rok. V takomto prípade vznikajú zväčša zaujímavé projekty, ktoré sú výsledkom bližšieho spoznania života budúci užívateľov, a teda aj lepšieho pochopenia zo strany architekta. 

Projektová dokumentácia na stavebné povolenie musí obsahovať:


 •  sprievodnú a technickú správu – opis stavby aj s technickým a konštrukčným riešením, zastavanosť, potrebné materiály, napojenie na siete a komunikácie, spôsob a postup výstavby a odstraňovania odpadov zo stavby, termíny začatia a dokončenia stavby, ako aj celkové náklady na stavbu,
 • celkovú situáciu stavby v mierke 1 : 500 alebo 1 : 200 s návrhom prípojok na existujúce podzemné na siete,
 • dokumentáciu a výkresy nových komunikácií a prípojok inžinierskych sieti,
 • výkresy architektonického a stavebného riešenia v mierke 1 : 100 – pôdorysy, pohľady, rezy, na ktorých sú zobrazené jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby (napríklad základy, schodištia, obvodové, nosné a strešné konštrukcie, komíny), výškové riešenie stavby a všetkých jej priestorov s vyznačením ich funkcií, 
 • statické riešenie nosných konštrukcií,
 • schematické výkresy všetkých vnútorných rozvodov a inštalácií (zdravotnotechnických, plynových, vykurovanie, silno- a slaboprúdových), technické zariadenia (napríklad kotolne) v mierke 1 : 100,
 • riešenie protipožiarnej ochrany,
 • spôsob likvidácie odpadu počas výstavby,
 • riešenie spevnených a nespevnených plôch na pozemku. K týmto základným prvkom dokumentácie potrebnej na vydanie stavebného povolenia treba priložiť množstvo vyjadrení a povolení od účastníkov stavebného konania, to znamená všetkých, ktorých sa stavba týka (napríklad vyjadrenia elektrárne, vodárne, plynárne, požiarnikov a podobne). Zoznam inštitúcií dostanete na príslušnom stavebnom úrade.Chcete dobrý projekt? Nelámte architektovi krídla

188469

Projekt na uskutočnenie stavby alebo Takzvaný vykonávak

Cieľom tohto projektu je rozpracovať stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie do takých podrobností, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie stavby. Ak je projekt domu jednoduchý a predpokladá sa, že pôjde o výstavbu svojpomocne, vo väčšine prípadov na realizáciu stačí projekt na stavebné povolenie. Dôraz však treba klásť na realizačný projekt statiky. Ak zadávate výstavbu domu stavebnej firme, seriózna profesionálna firma bude od vás vyžadovať vykonávací projekt, ktorý prehlbuje, spresňuje, prípadne dopĺňa dokumentáciu na získanie stavebného povolenia. Ide teda do podrobností, ktoré jednoznačne určujú konštrukcie, výrobky, materiály, konštrukčné detaily a podobne.

Realizačný projekt vypracúvajú stavební inžinieri-projektanti. Ťažisko zodpovednosti a profesijnej erudovanosti projektovej prípravy domu musí byť na tvorcovi, teda architektovi návrhu. Mal by to byť architekt, ktorý zastreší celý proces vzniku nového rodinného domu. Bez ohľadu na to, akou formou sa dostáva projekt alebo realizácia ku konečnému užívateľovi, je úloha architekta pri vytváraní kvalitného obytného prostredia nenahraditeľná. Architekt by mal byť strážcom kultúrnej úrovne výstavby.

Realizačný alebo vykonávací projekt obsahuje:


 • výkresy domu zo stavebného hľadiska aj s technickým riešením stavebných konštrukcií a detailov (napríklad hydroizolácie stavby, tepelnotechnické riešenie obvodových stien, skladbu striech aj s výberom vhodnej strešnej krytiny alebo odvodnenie a zateplenie terás nad obytnými miestnosťami, riešenie dilatačných škár, komínov, skladby podláh, úpravy povrchov v dome a podobne),
 • takzvaný výkaz výmer, teda súhrn stavebných prác a materiálu potrebných na uskutočnenie celej stavby,
 • projekt statiky a podrobné statické riešenia,
 • zdravotnotechnický projekt,
 • projekt vykurovania,
 • projekt elektroinštalácie,
 • projekt bleskozvodov a uzemnenia,
 • projekt klimatizácie,
 • projekt terénnych úprav, spevnených plôch a oplotenia,
 • projekty prípojok všetkých dostupných sieti a zdrojov.

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: plánovanie
Zdieľať článok

Diskusia