Dispozičné zmeny rodinného domu

11. 10. 2005
Zdieľať

Keď nám nevyhovujú lokality s novou zástavbou rodinných domov a chceme bývať v blízkosti centra, prípadne priamo v centre mesta alebo dediny, rozhodneme sa pre kúpu domu vo vyhovujúcej lokalite s vedomím, že objekt budeme musieť rekonštruovať. Pritom treba pamätať na to, že rekonštrukcia rodinného domu je „dobrodružstvo“ (často) s problematickým priebehom a nejasným koncom.

Rozhodnutie kúpiť starý dom a zrekonštruovať ho podľa svojich predstáv a potrieb je náročné aj pre skúsených stavebníkov. Aby rekonštrukcia splnila svoj cieľ, najlepšie je obrátiť sa na odborníkov – architekta, stavebného inžiniera a statika. Skôr než začneme hovoriť o postupe rekonštrukcie a o jej úskaliach, v krátkosti si definujme pojem rekonštrukcia.

Rekonštrukcia je účelová prestavba či znovupostavenie stavebných objektov alebo ich častí. Predstavuje taký zásah do konštrukčno-výrobného systému stavebného objektu, ktorý spôsobí zmenu technických parametrov, prípadne funkcie tohto objektu, v krajnom prípade až obnovenie pôvodného zaniknutého objektu, resp. jeho časti, vzhľadu či funkcie.

Skôr ako začneme

Pri rekonštrukcii rodinného domu by sme mali postupovať podľa určitých úkonov, ktoré nám pomôžu definovať skutočný stav starého objektu a určiť mieru zmeny dispozičného riešenia, vyplývajúceho z našich predstáv o budúcom bývaní.
Dôležitým krokom je stavebno-technické zhodnotenie daného objektu, ktoré nám vypracujú architekt alebo stavebný inžinier.

Po analýze stavebno-technického stavu objektu treba zhodnotiť, či je objekt schopný zniesť prestavbu podľa nárokov budúceho užívateľa, alebo je efektívnejšie asanovať ho a postaviť nový. V niektorých prípadoch to nezávisí len od našej vôle. Ak ide o kultúrnu pamiatku alebo sa objekt nachádza v pamiatkovej zóne mesta, treba požiadať pamiatkový úrad o stanovisko a vyžiadať si územno-technickú informáciu o danom objekte. Rekonštrukcia pamiatkových objektov je však samostatná kapitola.

Návrh zmeny

Predpokladáme, že sme objekt vyhodnotili ako vhodný na rekonštrukciu a nie je to kultúrna pamiatka ani sa nenachádza v pamiatkovej zóne. Na základe požiadaviek budúcich, prípadne súčasných užívateľov rodinného domu vypracuje architekt architektonický návrh a projekt. Pri návrhu zmeny dispozičného riešenia architekt prihliada na nosné konštrukcie objektu. To sú najmä základové konštrukcie, nosné steny, stropy, schody a strecha vytvorená ako plocha alebo ako krov. Jednotlivé nosné konštrukcie do určitej miery ovplyvňujú dispozično-prevádzkové riešenie domu. Pri návrhu rekonštrukcie rodinného domu postupujeme podľa zásady úmernosti prestavby. Je to zásada miery búrania a nevyhnutnej zmeny nosných i nenosných konštrukcií proti úmernosti požiadaviek na nové bývanie.

Zo skúsenosti môžem povedať, že pri prestavbe a rekonštrukcii jednopodlažného rodinného domu u stavebníkov prevláda snaha vytvoriť optimálne dispozično-prevádzkové vzťahy a klásť dôraz na architektúru objektu pred rešpektovaním nosných konštrukcií. Pri rekonštrukcii domu, ktorý má obyčajne drevený strop a pôjd prekrytý sedlovou strechou v dvojtraktovom konštrukčnom module, je manipulovanie s nosnými konštrukciami jednoduchšie. Tu možno pomocou staticko-konštrukčného riešenia zvládnuť aj najodvážnejšie predstavy architekta (prístavby, nadstavby, otvory malé aj veľké a pod.). Rekonštrukcia sa stáva finančne a technický náročnejšou, ba až neefektívnou a presahuje mieru konštrukčnej a dispozičnej úmernosti a niekedy smeruje aj k celkovému asanovaniu objektu. Ak má stavebník veľkolepé predstavy o zmene dispozičného riešenia, odporúčam jednopodlažný dom bez suterénu hneď asanovať a postaviť nový.

Tento pomer rešpektovania nosných konštrukcií vo vzťahu k dispozičnému riešeniu sa mení pri viacpodlažných objektoch. Tu sa v niektorých prípadoch nosné konštrukcie stávajú dominantnými a možno v nich urobiť len dverný alebo okenný otvor.
Nosný systém domu má veľký vplyv na dispozičné riešenie a úlohou architekta je, aby sa s tým vyrovnal na základe primeraných požiadaviek stavebníka.

Ak ste sa teda rozhodli rekonštruovať rodinný dom, odporúčam vtesnať sa do nosného systému stavby alebo v nevyhnutnom prípade vytvoriť potrebné dverné či okenné otvory. Rekonštrukcia rodinného domu tak bude efektívnejšia aj zo stavebno-technického, aj z finančného hľadiska. Treba sa zamerať na obnovu stavebno-technických vlastností konštrukcií a hygienu prostredia. Prirodzené implantovanie vašich nárokov do jestvujúceho konštrukčného systému domu pomocou nového technického vybavenia a technologických metód úpravy konštrukcií prinesie dobrý stavebný a architektonický výsledok a, samozrejme, aj nové, krajšie bývanie.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: plánovanie rekonštrukcia stavba domu zmena dispozície
Zdieľať článok

Diskusia