Správny projekt stavby (2. časť)

Správny projekt stavby (2. časť)

30. 01. 2006
Zdieľať

Ak už viete, ako bude váš dom vyzerať, a stavebník i architekt sú spokojní s návrhom, treba získať povolenie na realizáciu stavby. Základnými právnymi predpismi v oblasti výstavby sú zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a jeho novely.

Povolenie na realizáciu stavby


Územné rozhodnutie

Na potreby realizácie domu je nutné požiadať stavebný úrad o územné rozhodnutie a stavebné povolenie. K týmto žiadostiam treba priložiť zodpovedajúcu projektovú dokumentáciu domu. Dokumentácia na územné rozhodnutie, ktorá sa prikladá k žiadosti o územné rozhodnutie, musí obsahovať: • údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola schválená; • Správny projekt stavby (2. časť)

  43138

  urbanistické začlenenie stavby do územia s vyznačením stavebného pozemku (alebo jeho časti), navrhovaného umiestnenia stavby na pozemku a s vyznačením odstupov budúcej stavby od hraníc pozemku a susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia (situácia stavby je zvyčajne v mierke 1 : 500 alebo 1 : 250 a vychádza zo súčasného stavu územia); • architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhľad, dispozičné riešenie stavebných objektov a pôdorysné usporiadanie priestorov. V dokumentácii na územné rozhodnutie zužitkujeme návrh stavby – architektonickú štúdiu, ktorá sa predkladá zvyčajne v mierke 1 : 200 ako architektonické a dispozičné riešenie domu;


 • údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné požiadavky stavby, ktorými sú mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť stavby, bezpečnosť stavby pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a vibráciami, energetická úspornosť a ochrana tepla stavby;


 • údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzaní odpadových vôd, dopravnom napojení vrátane parkovania, zneškodňovaní odpadov a navrhovanom napojení stavby na komunikácie, jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia;


 • údaje o vplyve stavby na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu vrátane návrhu opatrení na minimalizáciu negatívnych účinkov;


 • návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti ekologických (napr. možný vplyv radónu), inžiniersko-geologických a hydrogeologických pomerov v území;


 • úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené.
K dokumentácii na územné rozhodnutie treba pripojiť aj situačný výkres vypracovaný na základe katastrálnej mapy s vyznačením umiestnenia stavby, staveniska a ich väzieb na okolie. Vo výkrese by mal byť zobrazený aj prípadný trvalý alebo dočasný záber poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu (prehľadná situácia oblasti má zväčša mierku 1 : 2 880 alebo 1 : 1 000). V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení, najmä starostlivosť o životné prostredie a zachovanie architektonických a urbanistických hodnôt na území (pamiatky). Stavebný úrad ďalej rozhodne o postupe v prípade, ak majú účastníci konania námietky. V období vybavovania územného rozhodnutia môžeme pokračovať na ďalšom stupni projektovej dokumentácie, ktorá sa predkladá k žiadosti o stavebné povolenie.

Stavebné povolenie

V stavebnom povolení stavebný úrad určí záväzné podmienky na uskutočnenie a užívanie stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania.

Na získanie stavebného povolenia sa predkladá projekt stavby, ktorý obsahuje podrobnejšie riešenie všetkých prvkov stavby. V projekte stavby sa zohľadnia podmienky stavebného úradu vyjadrené v územnom rozhodnutí stavby. Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorú stavebník predkladá na stavebné povolenie, obsahuje:


Správny projekt stavby (2. časť)

43133
 • sprievodnú správu,


 • súhrnnú technickú správu,


 • celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke 1 : 500 alebo 1 : 200, vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre,


 • koordinačný výkres stavby (tento výkres situácie stavby zobrazuje všetky stavebné objekty stavby realizované na stavenisku) v mierke 1 : 500 alebo 1 : 200,


 • dokumentáciu a stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov.


Správny projekt stavby (2. časť)

43135

Stavebné výkresy stavby by mali obsahovať navrhovaný stav, najmä pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke 1 : 100), na ktorých sú zobrazené jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotnotechnických, silnoprúdových, slaboprúdových, plynových, teplovodných rozvodovy), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska požiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavbu a všeobecných požiadaviek na navrhovanie stavieb. (Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných materiálov a výrobkov.)

Projekt by mal ďalej obsahovať statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje jej mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie a návrh úpravy okolia stavby (exteriéru).

V situácii stavby musia byť vyznačené podzemné siete a zariadenia technického vybavenia, návrh prípojok (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrina, telefón a iné) a dopravné napojenie na pozemok.

Kompletný realizačný projekt


Správny projekt stavby (2. časť)

43137

Projekt na stavebné povolenie vo väčšine prípadov svojpomocnej výstavby postačuje aj na realizáciu domu – ak má dom malú rozlohu a je z konštrukčnej i statickej stránky jednoduchý. V tomto prípade sa odporúča, aby si stavebník dal vypracovať statické riešenie stavby ako realizačný projekt. Vyhne sa tak mnohým statickým a konštrukčným problémom pri realizácii domu.

Stavebníci, ktorí si chcú postaviť dom s väčšou rozlohou dodávateľským spôsobom a celú realizáciu domu zadajú stavebnej firme, mali by si dať vypracovať kompletný realizačný projekt, ktorý je ďalším stupňom projektovej dokumentácie domu. Realizačná dokumentácia sa musí vypracovať pre všetky objekty stavby a treba ju zveriť odborníkom – projektantom. Medzi objekty stavby patria: • objekt domu, ktorý treba vyriešiť z hľadiska architektonického a stavebného riešenia, statiky, zdravotnej techniky, vykurovania, vzduchotechniky a klimatizácie, elektroinštalácie, slaboprúdu (telefón, TV a pod.), • Správny projekt stavby (2. časť)

  43136

  terénne úpravy, spevnené plochy, oplotenie, • sadové úpravy,


 • vodovodná prípojka,


 • kanalizačná prípojka,


 • elektrická prípojka,


 • plynová prípojka,


 • telefónna prípojka (káblová televízia a pod.),


 • iné (napr. prekládky inžinierskych sietí a pod.).


Správny projekt stavby (2. časť)

43140

Projektová dokumentácia na realizáciu stavby prehlbuje a spresňuje, prípadne dopĺňa dokumentáciu overenú v stavebnom konaní do takých podrobností, ktoré jednoznačne definujú konštrukcie, výrobky, materiály, stroje, zariadenia, konštrukčné detaily a pod. Musí byť pre zhotoviteľa jednoznačná a zrozumiteľná. Táto dokumentácia slúži zhotoviteľovi ako podklad vo fáze výrobnej prípravy, a preto by mala stačiť ako podklad na spracovanie dielenskej dokumentácie. V detailoch sa treba zamerať najmä na riešenie hydroizolácie suterénu stavby, drenážovanie podpovrchových vôd, tepelnotechnické riešenie obvodových stien (treba eliminovať vznik tepelných mostov v konštrukcii), skladbu striech, výber vhodnej strešnej krytiny a odvodnenie dažďových vôd, odvodnenie terás a ich zateplenie nad obytnými miestnosťami, na riešenie dilatačných škár, komínových telies, skladby podláh, úpravy povrchov v dome a pod. Do realizačného projektu treba zapracovať aj podmienky a požiadavky vyjadrené v stavebnom povolení. Realizačný projekt je podrobným dopracovaním projektu na stavebné povolenie. Má rovnakú skladbu ako projekt na stavebné povolenie, ale obsah jednotlivých výkresov je vypracovaný podrobnejšie na potreby realizácie stavby a vypracovania podrobnej tabuľky výkaz – výmer a rozpočtu stavby. Výkaz – výmer je podkladom na výberové konanie na zhotoviteľa domu a rozpočet je ukazovateľom nákladovosti stavby a slúži ako podklad na posudzovanie cenových ponúk dodávateľov. Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby treba zadať odborne spôsobilým osobám (architektom, stavebným inžinierom a stavebným projektantom), ktorí majú na tieto činnosti oprávnenie.

Stavebný denník


Správny projekt stavby (2. časť)

43139

Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou realizácie vášho domu a jej vypracovaniu treba venovať značnú pozornosť a primeraný čas. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj stavebný denník, ktorý sa vedie v priebehu procesu realizácie stavby. Do stavebného denníka sa zaznamenávajú všetky podstatné udalosti na stavenisku, všetky dôležité údaje o stavebných prácach, vykonávaní dozoru projektanta, štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru a autorského dozoru. V denníku sa zaznamenávajú aj iné činnosti, ktoré ovplyvňujú stavebné práce a priebeh výstavby. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. Zápis projektanta v stavebnom denníku sa stáva súčasťou projektovej dokumentácie.

Projekt stavby má pomerne zložitú štruktúru. Dobrý výsledok realizácie stavby závisí od všetkých účastníkov, ktorí sa na projekte podieľajú. Dôležitú a nezastupiteľnú úlohu zohráva koordinátor projektu, ktorým je zväčša architekt alebo stavebný inžinier.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: pro projekt stavba domu stavebné povolenie stavebný denník
Zdieľať článok

Diskusia