Oprava schodísk

11. 02. 2008
Zdieľať

Schody zabezpečujú v našich domovoch vertikálny pohyb. Sú neoddeliteľnou súčasťou takmer všetkých domov, mezonetových a podkrovných bytov. Vždy keď sa pustíme do stavby domu alebo rekonštrukcie bytu, musíme počítať s tým, že o náš príbytok sa budeme musieť starať aj naďalej. Nestačí len postaviť či kúpiť. Schody v tomto prípade nie sú výnimkou! Nezávisle od materiálu, z ktorého sú vyrobené, je potrebná ich pravidelná kontrola a údržba. Inak sa schody môžu časom opotrebovať a zničiť. Ak sme starostlivosť o naše schody zanedbali a sú poškodené, čaká nás ich rekonštrukcia. V lepšom prípade ide o povrchové úpravy. Pri výraznejších poškodeniach je potrebná výmena stupňa, zábradlia či iného prvku. Najzávažnejším krokom je celková výmena schodov.

Poškodené schodiskové stupne nielenže nevyzerajú esteticky, ale sú aj nebezpečné a môžu byť príčinou vážnych poranení. Najlepšie je vymeniť ich, ale nie vždy je to možné – napr. keď je schodisko monolitické alebo výmena každého stupňa by vyžadovala rozobratie celého schodiska. V týchto prípadoch uprednostníme opravu schodiskového stupňa. Jednotlivé poškodenia závisia aj od materiálu, z ktorého sú schody zhotovené.

Typy porúch


Oprava schodísk

133637

Ak sa na nosných konštrukciách schodísk (trámov, klenieb a pod.) vyskytnú poruchy stability, prenášajú sa zvyčajne aj do stupňov alebo povrchových úprav. Takéto poruchy (napr. prasknutie) môžu zostať lokálne obmedzené – väčšinou ide o jeden alebo niekoľko stupňov. Podľa druhu poruchy, jej príčiny a závažnosti potom treba vybrať niektorú z vhodných metód sanácie. Opäť platí, že najprv treba správne identifikovať primárnu príčinu poruchy (napr. poruchu základov budovy) vrátane jej aktívnosti, odstrániť ju a až potom riešiť sekundárnu poruchu (napr. prasknutý schodiskový stupeň). Primárne poruchy schodísk zvyčajne súvisia s celkovou poruchou stability budovy či jej časti, ktorá sa prenáša aj na schodiská, alebo s nevhodnou prevádzkou, ktorá schodiská nadmerne opotrebúva a pod. Poruchy povrchov schodiskových konštrukcií sa vyskytujú veľmi často a sú sprievodným znakom používania schodísk – ak neohrozujú bezpečnú prevádzku, môžu im dodávať aj určitý punc starobylosti.

Realizácia opráv

Pri rozsiahlejšej oprave schodísk podchytávame (podopierame) schodiskové ramená a podesty. Podchytením sa zaťaženie prenáša na únosnejšie konštrukcie, najvhodnejšie je preniesť ho až na podlahu najnižšieho podlažia, resp. prírodný terén. Najprv podchytávame podesty a potom schodiskové ramená. Podopierať začneme naspodku budovy a postupujeme nahor. Pri výmene poškodených alebo prasknutých stupňov pamätajme aj na to, že počas prác bude schodisko na určitý čas vyradené z prevádzky. V budove, v ktorej je toto schodisko jedinou zvislou komunikačnou konštrukciou, to môže spôsobiť značné nepríjemnosti. Preto treba takúto situáciu vopred zosúladiť s prevádzkou budovy a všetky práce dobre pripraviť a rýchlo zrealizovať alebo načasovať na obdobie minimálneho používania schodiska, prípadne pripraviť núdzový priechod cez opravované miesto.

Poškodené a prasknuté stupne

Schodiská starších budov majú často poškodené len niektoré stupne, takže postačí lokálna oprava – opravíme poškodenú časť stupňa alebo samotný stupeň. Pred rozhodnutím o oprave zvážime, nakoľko je poškodenie stupňov závažné (predovšetkým z hľadiska bezpečnej prevádzky), pretože čiastočne poškodené stupne (prešliapaním či drobnými úlomkami) nemusia byť nedostatkom, ale v budove môžu podčiarknuť jej autentický vzhľad.


Oprava schodísk

133629

Drobné poškodenia

Na opravu drobných poškodení schodiskových stupňov (napríklad na odlomené či vyštrbené hrany) môžeme použiť umelý kameň, veľmi pevnú maltu alebo epoxidové živice. Pred realizáciou povrch poškodených stupňov zdrsníme osekaním alebo frézovaním. Po očistení a navlhčení nanesieme na povrch vrstvu vybraného materiálu, ktorý sa po stvrdnutí kamenársky opracuje (obrúsi). Ak je poškodenie veľmi hlboké, môžeme materiál nanášať po vrstvách. Vyšliapané alebo poškodené miesto schodiskového stupňa odfrézujeme (vysekáme) do hĺbky niekoľkých centimetrov. Do vzniknutého žliabku osadíme kamenársky alebo stolársky zhotovenú vložku z kameňa alebo dreva rovnakého druhu, štruktúry a farby. Vložka musí byť čo najtesnejšia a vsadíme ju do cementového alebo epoxidového či iného podobného tmelu.

Prasknuté stupne


Oprava schodísk

133636

Pri obojstranne uložených kamenných stupňoch môžeme prasknutý stupeň opraviť napríklad podložením dvoma oceľovými uholníkmi (s prierezom v tvare T alebo L). Pri visutých schodoch treba poškodený stupeň vymeniť. Stupeň uložený pod poškodeným stupňom zospodu zaprieme vyklinovanými šikmými vzperami o spodné schodisko alebo inú konštrukciu. Jeden alebo dva stupne uložené nad poškodeným stupňom vodorovne vzoprieme proti čelnému schodiskovému múru. Potom vysekáme miesto uloženia vymieňaného stupňa a pákou, zasadenou do škáry medzi stupňami, poškodený stupeň pootočíme a vyberieme. Ak je stupeň z obidvoch strán ukotvený do muriva, môžeme ho odstrániť len vysekaním potrebných manipulačných otvorov do muriva. Miesto určené na uloženie stupňa upravíme a osadíme do neho nový stupeň, ktorý zamurujeme. Jeho polohu počas tvrdnutia zabezpečíme zapretím vyklinovanými šikmými vzperami o spodné schodisko a čelnú stenu, resp. o iné konštrukcie. Nový stupeň musíme zhotoviť ako kópiu pôvodného, a to nielen tvarovú, ale aj materiálovú.


Oprava schodísk

133630


Oprava schodísk

133631

Oprava drevených schodov protézami Povrchy sú najviac namáhané časti schodísk. Práve preto sa opotrebúvajú a opravujú najčastejšie.

Povrchy schodísk

Povrchy patria k najexponovanejším častiam konštrukcií schodísk, preto ich musíme opravovať pomerne často.
 


Oprava schodísk

133632


Oprava schodísk

133627

Povrchy sú najviac namáhané časti schodísk. Práve preto sa opotrebúvajú a opravujú najčastejšie. Zlepšenie vzhľadu schodov môžeme dosiahnuť aj kobercovým povlakom. Demontovateľné povlaky (koberce) je nutné vždy kotviť, inak by mohlo dôjsť k úrazu pošmyknutím.

Tmelenie

Očistené a vysušené schodiskové stupne môžeme opraviť – tmeliť – aj zmesou epoxidovej živice a plniva zhodného s mate­riálom schodov. Drevené vyšliapané stupne vyrovnávame zmesou epoxidovej živice a pilín, prípadne drevenými plombami. Tmeliacu zmes nanášame v tenkých vrstvách a pri správnom technologickom postupe je jej spojenie so schodiskovými stupňami dokonalé. Pri dobrej voľbe plniva a kvalitnom odbornom opracovaní možno dosiahnuť takú kvalitu nového povrchu stupňov, ktorá je porovnateľná s kvalitou pôvodného povrchu. Ešte lepšie estetické výsledky však možno dosiahnuť technológiou plombovania.

Obloženie

Na schodiskách, pri ktorých možno zvýšiť úroveň podest, sa stupne obkladajú doskami. Používajú sa kovové, terazzové, kamenné a iné dosky, ktorými sa obkladajú stupnice alebo podstupnice. Dosky sa ukladajú na jemnú cementovú maltu alebo tmel na vopred očistené a navlhčené stupne. K stupňom sa môžu pripevniť aj dodatočne. Po obložení všetkých stupňov sa primeranou úpravou zvýši úroveň podláh na podestách tak, aby sa nenarušila plynulosť pohybu po nových, obložených schodoch.
 


Oprava schodísk

133634


Oprava schodísk

133635

Keramický obklad používame najmä na vonkajšie schodištia. Obkladanie betónového schodiska keramickým obkladom

Úprava povlakmi

Vzhľad schodiskových stupňov možno zlepšiť aj gumeným, plastovým (napríklad PVC), kobercovým, korkovým alebo iným povlakom. Z technologického hľadiska môžeme tieto povlaky rozdeliť na demontovateľné (napr. koberce) a nedemontovateľné (napr. lepené povlaky). Pri oprave schodísk povlakmi najprv povrch stupňov dôkladne vyrovnáme, všetky diery a priehlbiny vy­tmelíme, hrany zabrúsime a schody dôsledne vyčistíme od všetkých nečistôt, najmä od drobných kamienkov a piesku. Zanedbanie tohto kroku môže viesť k znehodnoteniu nových povlakových krytín, najmä tých, ktoré sú zhotovené z gumy alebo z PVC.

Opravy hrán

Neodporúčame používať maltu, ale tmely. Pri lepených povrchoch nášľapné hrany povlečených schodov obrubujeme pásmi z gumy alebo PVC, ktoré sú z bezpečnostných dôvodov ryhované (protišmykové). Hrany drevených stupňov môžeme obložiť prilepením alebo priskrutkovaním lišty z tvrdého dreva. Demontovateľné (napr. kobercové) povlaky pripevňujeme výsuvnou lištou alebo tyčou, ktorá je zasunutá do dvoch kotiev v kúte medzi stupnicou a podstupnicou. Vhodným doplnkom k bezpečnosti prevádzky je aj položenie gumených pásov na stupnice pod povlaky. Demontovateľné podlahy vždy treba zabezpečiť tak, aby nedošlo k úrazu pošmyknutím.
 


Oprava schodísk

133625


Oprava schodísk

133626

Pri poškodeniach väčšieho rozsahu si pomocou debnenia môžeme zhotoviť nové oceľovobetónové schodisko.
Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: rekonštrukcia schodisko schody
Zdieľať článok

Diskusia