Radikálny rez – až do útrob domu

19. 05. 2010
Zdieľať

Rekonštrukcia je jedným zo spôsobov zvýšenia hodnoty nehnuteľnosti. Ak chcete urobiť veci poriadne, takpovediac z gruntu, bude pritom potrebné zladiť veľké množstvo rôznych stavebných prác. Rekonštrukcia sa totiž často týka nielen murovania či zmeny dispozície.

Do útrob domu sa musia vhodne zakomponovať aj všetky rozvody, privádzajúce životodarnú energiu potrebnú na bezproblémové fungovanie nášho „stroja na bývanie“.


Rekonštrukcia a inštalácie


V prípade zásadnej rekonštrukcie domu je rada jednoznačná – obráťte sa na odborníkov! Mali by ste osloviť architekta, stavebného inžiniera a ďalších špecialistov. Stavební inžinieri a architekti mávajú obvykle zohraný tím spolupracovníkov, v ktorom nechýba statik, požiarny technik a takzvaní profesisti, teda autorizovaní inžinieri – špecialisti v jednotlivých profesiách (na projektovanie rozvodov vody a kanalizácie, vykurovania, plynu, elektrických rozvodov, atď.). Odborníci urobia prehliadku domu a posúdia jeho stavebno-technický stav. Statik skontroluje statiku objektu, ktorej prípadné poruchy by mohli ohroziť nielen stabilitu stavby a jej bezpečnosť, ale môžu mať vplyv aj na ostatné časti domu (napríklad pri sadaní stavby sa môže poškodiť ležatá kanalizácia).Radikálny rez – až do útrob domu

262443
Vodopro


Rekonštrukcia staršieho domu obvykle znamená aj rekonštrukciu rozvodov


Špecialisti-profesisti odhalia nefunkčné či zastarané technické inštalácie a sanitárne zariadenia. Rozvody inžinierskych sietí totiž patria medzi konštrukcie s krátkou životnosťou. Pri rekonštrukcii je preto zvyčajne, najmä v starších domoch, potrebná ich celková výmena (výnimkou sú napríklad čiastkové prestavby v byte, ktoré sa robia krátko po celkovej rekonštrukcii domu). Inak môže byť napríklad zastaraný systém vykurovania príčinou zvýšených nákladov na zabezpečenie tepla, zlý stav inštalácií plynu a elektriny môže byť dokonca nebezpečný pre zdravie obyvateľov domu a rozhodne nie je príjemné pre výmenu prasknutého vodovodu búrať práve dokončený obklad. Na základe prehliadky objektu (domu alebo bytu) odhadne tím odborníkov približné finančné náklady na rekonštrukciu. 
 
Časový plán rekonštrukcie


Pri rekonštrukcii je dôležité zladiť priebeh jednotlivých prác tak, aby netrvali príliš dlho a objekt bol v čo najkratšom termíne opäť obývateľný. Situácia je zložitejšia vtedy, ak sa v dome či byte počas rekonštrukcie býva. Projektant potom musí navrhnúť, ako postupovať nielen vzhľadom na zachovanie bezpečnosti a statiky konštrukcií, ale aj s ohľadom na nutnosť zabezpečiť fungovanie technického zariadenia domu v obývanej časti (funkčné WC, studená voda, elektrická energia). Pre tvorbu časového plánu rekonštrukcie je dôležité aj to, že niektoré konštrukčné oddiely sa musia ešte rozdeliť. Napríklad zdravotná technika, ústredné kúrenie a elektroinštalácie sa robia vo dvoch etapách – hrubá montáž a po dokončení omietok a obkladov kompletizácia. Na stanovenie časového plánu je nevyhnutné poznať technológie jednotlivých prác, aby bolo možné skĺbiť ich do súvislého stavebného procesu – jednotlivé etapy výstavby musia na seba nadväzovať. Na zreteľ sa musí brať väzba na dokončenie predchádzajúcej etapy a prestávky vynútené technológiami.Radikálny rez – až do útrob domu

262444
Vodopro


Budúca kúpeľňa a nezakryté zvislé rozvody v inštalačnej šachte


Jedna firma na všetko


Ideálne je, keď rekonštrukciu realizuje jedna firma, ktorá zabezpečí všetky čiastkové stavebné práce. V prípade komplikácií sa tak vyhnete naháňaniu nepolapiteľného vinníka, keď sa jeden dodávateľ vyhovára na druhého. Rozpočet a časový plán sú pre firmu záväzné a mali by byť súčasťou zmluvy o dielo. Ak sa bude na stavbe podieľať niekoľko dodávateľov stavebných prác, je nevyhnutné, aby koordináciu jednotlivých činností – dozor na stavbe – vykonávala jedna osoba so stavebným vzdelaním a s dostatočnými skúsenosťami.


Kadiaľ sa vedú inštalácie


Návrhy trás inštalácií musia byť vypracované ešte pred začatím rekonštrukčných prác. Podľa platných noriem ich musí spracovať projektant – špecialista, ktorý má na to príslušné oprávnenie (autorizáciu).Radikálny rez – až do útrob domu

262446
Vodopro


Uzávery a merače na zvislých rozvodoch musia ostať dobre dostupné aj po jej zakrytí a dokončení rekonštrukcie


Zdravotnotechnické inštalácie – vodoinštalácie, kanalizácia, vzduchotechnika a niekedy aj plyn a vykurovanie – sa zvyčajne v domoch vedú v spoločnej inštalačnej šachte (tzv. stúpačkou) zvislým (stúpajúcim) potrubím. Rozvody vykurovania môžu byť vedené aj popri obvodových stenách ak sa vyhotovia tzv. predsteny, rozvod plynu býva niekedy aj na chodbe alebo v schodiskovom priestore. S plynom nie sú žiadne žarty, preto pre umiestnenie plynových potrubí platia normy a predpisy, ktoré presne stanovujú, kadiaľ a za akých podmienok sa plyn viesť môže a kadiaľ nesmie. Kade presne sa plyn v dome povedie, musí preto určiť jedine autorizovaný stavebný inžinier s príslušnou odbornosťou (kontakty nájdete na stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov www.sksi.sk).


Inštalačnou šachtou doputujú médiá v rúrkach do jednotlivých podlaží, a ďalej ich pripájacie vodorovné potrubia rozvedú k jednotlivým výtokovým armatúram a spotrebičom. Pripájacie potrubie sa môže viesť v podhľade pod stropom, v inštalačných priečkach alebo v inštalačných predstenových systémoch. Asi najčastejšie však bývajú vedenia v drážkach zasekaných do priečok a len výnimočne v podlahe. Všetky rúrky, v ktorých prúdi voda, musia byť dostatočne izolované, aby sa šachtami a stenami nešíril hluk a aby nedochádzalo k úniku tepla. Ako izolácia potrubia sa používa penový polyetylén, minerálne vlákna alebo penový kaučuk. Hrúbka izolácie závisí od uloženia potrubia a teplotných podmienok.Radikálny rez – až do útrob domu

262447
Vodopro


Namiesto vykurovacích telies sa dnes často využíva podlahové vykurovanie


Výmena vedení


Pôvodné rozvody sa demontujú a vymenia za nové, ktoré sa napoja na pôvodné prípojky (ak sa rekonštrukcia netýka aj ich). Na uloženie nového potrubia musí byť dokončená hrubá stavba prestavby a pred pripojením nových inštalácií na prípojky sa musia vykonať predpísané skúšky:
• tlakové skúšky vodovodu, vykurovania a plynovodu,
• revízia plynovodu a elektroinštalácií, ktorú vykoná oprávnený revízny technik,
• vykurovacia skúška a vyregulovanie systému vykurovania, ako aj oboznámenie obsluhy s ovládaním vykurovacieho systému.
Najmä na posledný bod sa často zabúda, čoho dôsledkom je neraz nesprávna obsluha moderných systémov vykurovania a tým značné zníženie ich účinnosti.


 


Dokumentácia stavby je dôležitá
Podľa stavebného zákona je vlastník stavby povinný uchovávať po celý čas jej užívania
(§ 103) overenú dokumentáciu, zodpovedajúcu jej skutočnému vyhotoveniu podľa vydaných povolení. Ak dokumentácia stavby nebola vypracovaná, nedochovala sa alebo nie je v náležitom stave, je vlastník stavby povinný vypracovať dokumentáciu skutočnej realizácie stavby. Pri zmene vlastníctva je povinnosťou pôvodného vlastníka odovzdať dokumentáciu novému vlastníkovi stavby. Žiadna stavba by teda nemala byť odovzdaná do užívania bez platnej a úplnej dokumentácie, a to vrátane dokumentácie inžinierskych sietí a elektroinštalácie. Bez príslušnej dokumentácie vlastne nemožno realizovať ani úpravu či rekonštrukciu inštalačných vedení, aj keď v skutočnosti sa, žiaľ, táto požiadavka často obchádza – na škodu samotných majiteľov. Ľudia, ktorí dokumentáciu zanedbajú, totiž riskujú problémy.


Za odbornú spoluprácu ďakujeme: Ing. Michalovi Hadrabovi zo spoločnosti VodoPro, Ing. Miloslavovi Valenovi, súdnemu znalcovi v odbore elektrotechnika, Ing. Václavovi Vetenglovi, produktovému manažérovi spoločnosti Xella CZ, a Jiřímu Foltýnovi, obchodnému manažérovi spoločnosti KM BETA.


ZDROJ: časopis Môj dom február 2010 JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: rekonštrukcia stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia