Stavajte moderne – hrubá stavba domu (1. časť)

Stavajte moderne – hrubá stavba domu (1. časť)

23. 02. 2006
Zdieľať

Charakteristickou črtou výstavby domu (odborne nazývanej „stavebná výroba”) je jej dočasná lokalizácia na určitom mieste. Po skončení výstavby sa technologické zariadenia a mechanizmy presúvajú na iné pracovisko. Stavebné dielo však ostáva na pôvodnom mieste a môže byť jeho trvalou ozdobou alebo aj nežiaducim zásahom do životného prostredia. Stavebná výroba i jej prípravné zložky musia pri svojej činnosti rešpektovať viaceré zákony a vyhlášky, ktoré súvisia s územným plánovaním, s ochranou krajiny, s environmentálnou bezpečnosťou a s vhodnosťou stavieb.

Konštrukčný systém budovy

Predstavuje priestorové usporiadanie nosných a nenosných prvkov a ich vzájomné spojenie tak, aby spolupôsobili pri prenášaní zaťaženia do základovej pôdy a aby v priebehu životnosti stavby nedošlo k poruchám jej častí alebo prvkov. Zložkami spoľahlivosti konštrukčného systému sú bezpečnosť, použiteľnosť a trvanlivosť.

Bezpečnosť predstavuje schopnosť konštrukcií stavby neohrozovať zdravie ľudí, technických zariadení, okolia stavby a životného prostredia pri užívaní domu počas jeho životnosti.


Stavajte moderne - hrubá stavba domu (1. časť)

46430

Použiteľnosť je schopnosť konštrukcií stavby plniť jej požadované funkcie z hľadiska prevádzky počas životnosti domu, napr. tým, že nedochádza k trhlinám a deformáciám, ktoré by spôsobovali poruchy a deštrukciu konštrukcií. Trvanlivosť predstavuje dlhodobú schopnosť konštrukčného systému a celej stavby odolávať vonkajším a vnútorným, fyzikálnym a chemickým vplyvom prostredia počas jej životnosti pri zvolenom systéme opráv a údržby. Konštrukčný systém budovy veľkosti rodinného domu sa v princípe skladá z konštrukcií spodnej stavby (konštrukcie v styku s terénom – základy, suterén atď.), zo zvislých konštrukcií (stien, stĺpov), z vodorovných konštrukcií (stropov a podláh), zo stužujúcich konštrukcií (stužovadiel v úrovni stropov, stužujúcich stien), zo strešnej konštrukcie, z okenných a dverných konštrukcií atď. Konštrukčný systém bežných rodinných domov ovplyvňuje vertikálne rozdelenie nosných prvkov, a ak sú z kusových stavív, majú spravidla pozdĺžne alebo priečne nosné systémy. Nosná sústava rodinného domu tvorí zvyčajne vzhľadom na svoje rozmery jeden dilatačný celok.

Obalové konštrukcie budovy


Stavajte moderne - hrubá stavba domu (1. časť)

46437

Požiadavky na kvalitu obvodového plášťa a na tvorbu podmienok vnútorného obytného prostredia historicky ovplyvňovala úroveň rozvoja spoločnosti. Architektonické stvárnenie stavieb zhmotnené v riešení obvodového plášťa sa historicky menilo v závislosti od úrovne rozvoja spoločenských vzťahov, umenia, technického a technologického poznania.


Stavajte moderne - hrubá stavba domu (1. časť)

46432

Obytná budova by sa mala navrhnúť tak, aby spĺňala všetky požiadavky kladené na stavebné konštrukcie a zároveň neohrozovala zdravie jej obyvateľov. Obalové konštrukcie musia chrániť vnútorné prostredie domu predovšetkým z hľadiska nežiaduceho prenikania vlhkosti a vzduchu, ako aj tepelných strát. Nedostatočné tepelnoizolačné vlastnosti, nevhodne riešené, nesprávne použité materiály a zanedbaná údržba zapríčiňujú výskyt nedostatkov a porúch, ktoré vedú k vzniku nepriaznivých hygienických podmienok a k vysokej energetickej náročnosti. Hygienické podmienky a energetickú náročnosť budovy ovplyvňujú najmä kvalita spodnej stavby, obvodového a strešného plášťa a deliace konštrukcie medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: hrubá stavba konštrukcia konštrukčný systém rodinné domy
Zdieľať článok

Diskusia