Stropné konštrukcie ako súčasť stavebného systému (1. časť)

23. 08. 2006
Zdieľať

Nároky stavebníkov na stropnú konštrukciu sa v porovnaní s minulosťou podstatne zvýšili. Strop by mal byť nielen dostatočne nosný, ale aj variabilný, s dobrými izolačnými vlastnosťami, ekologicky neškodný, estetický a, samozrejme, čo najlacnejší.

Pri rekonštrukcii rodinného domu je výber stropu obmedzený vlastnosťami pôvodného nosného muriva a podlahy. Pri novostavbe je, naopak, výber uľahčený, pretože väčšina výrobcov stavebných materiálov má vo svojom programe aj kompletný stropný systém. To je dôležité, pretože celistvosť systému zabezpečuje, že zvislé a vodorovné konštrukcie na seba dobre nadväzujú. Stavebným systémom zodpovedajú aj základné druhy stropných konštrukcií: monolitické stropy (stropné dosky a panely), skladané konštrukcie z nosníkov a stropných vložiek, trámy a preklady na báze dreva a rozličné špeciálne konštrukcie – napríklad sklobetónový strop.


Strop zo sklobetónu

Sú aj netradičné varianty zhotovovania stropných konštrukcií. Napríklad sklobetónové stropy tvorí železobetónový rám, do ktorého je prichytené bezpečnostné sklo, tvoriace pochôdznu vrstvu. Výsledkom je efektné riešenie s veľkou svetlosťou interiéru.


Monolitické stropy

Ide o stropné konštrukcie vytvorené pomocou debnenia, betónu a v obvykle aj oceľovej výstuže. Princíp spočíva v tom, že do debnenia sa vloží statikom navrhnutá výstuž a zaleje sa betónom, ktorý sa nechá zrieť asi 21 dní. Klasické debnenie sa po vyzretí betónu odstráni, ak sa použilo stratené debnenie, v konštrukcii sa ponecháva. Ako stratené debnenie môžu byť použité betónové prefabrikované stropné dosky a dutinové stropné diely, keramické stropné panely, stropné dosky z pórobetónu, cementotrieskové panely, panely z tvrdých plastov a odľahčené betónové monolity.


Stropné konštrukcie ako súčasť stavebného systému (1. časť)

62366

Výhodami monolitickej stropnej konštrukcie sú skryté prievlaky a trámy, variabilita tvarov, dobrá zvuková nepriepustnosť, možnosť následného riešenia balkónov, ríms a ďalších podobných prvkov. Nevýhodou je prácnosť, vyššie náklady na podpery a debnenie a dlhá technologická prestávka na vyzretie betónu (asi 21 dní), počas ktorej sa pod stropmi nedajú vykonávať ďalšie práce.

Monolitický strop so strateným debnením z prefabrikovaných stropných dosiek

Strop je zložený z prefabrikovaných betónových dosiek rôznych rozmerov s priehradovou oceľovou výstužou. Na dosky sa položí výstužná sieť a potom sa celá konštrukcia zaleje betónom. Celková hrúbka stropu je asi 15 až 25 cm. Výhodami betónových stropných dosiek sú dobrá variabilita a pomerne rovný povrch na aplikáciu omietky. Nevýhodou je namáhavá manipulácia, dosky musí dimenzovať projektant a jednoduchý betón nemá príliš dobré tepelnoizolačné a akustické vlastnosti. Takýto strop je preto vhodný najmä pre vyššie zaťaženia a väčší rozpon. Podhľad sa zvyčajne konštruuje zo sadrokartónových dosiek prichytených k rebrám stropu.


Stropné konštrukcie ako súčasť stavebného systému (1. časť)

62380


Stropné konštrukcie ako súčasť stavebného systému (1. časť)

62381


Stropné konštrukcie ako súčasť stavebného systému (1. časť)

62382


Monolitický strop z predpätého betónu: a) uloženie dielcov na obvodovom murive, b) zloženie stropu (dielce sú spojené armovaným betónom) 1. podlaha, 2. kroková izolácia, 3. panel, 4. zálievková výstuž vložená do škáry, 5. zálievková hmota, 6. konečná úprava (striekaný akrylát), 7. bandáž (sklenné plátno), 8. výplňový tmel, c) úprava podhľadu. (Goldbeck)


Monolitický strop so strateným debnením z dutinových stropných dielcov

Železobetónové predpäté dutinové stropné dielce sa ukladajú do lôžka zo suchého cementu, čo umožňuje stropné dielce po montáži dodatočne výškovo vyrovnať.

Úplne prefabrikované dutinové stropné dielce sú samonosné a netreba ich pri montáži podopierať. Pri montáži len čiastočne prefabrikovaných dosiek je však potrebné rozmiestniť montážne podpery. Po uložení sa stropné dielce vzájomne výškovo vyrovnávajú pomocou gumených podložiek. Oceľová výstuž v škárach medzi susednými stropnými dielcami sa zaleje betónom.

Monolitický strop so strateným


Stropné konštrukcie ako súčasť stavebného systému (1. časť)

62367

debnením z keramických stropných panelov

Tieto stropné panely sú zostavené z tehlových tvárnic a oceľových výstuží, spojených kvalitným betónom. V potrebných dĺžkach a šírkach sú vyrobené už v panelárni a na stavbe sa iba osadia pomocou žeriava. Panely netreba celé zalievať betónom – betónujú sa iba styčné zámky a stropný veniec.


Stropné konštrukcie ako súčasť stavebného systému (1. časť)

62365

Keramické panely sú veľmi dobrým podkladom pod omietku. Dobre prijímajú kondenzujúcu vlhkosť a neskôr ju uvoľňujú, čím sa v miestnostiach vytvára zdravá klíma. Pri stavbe nie sú potrebné podpery, preto možno položiť na strop aj murovací materiál potrebný na ďalšie podlažie. Pri požiari tehliarsky črep chráni oceľovú výstuž pred rýchlym zvyšovaním teploty. Nevýhodou je obmedzený rozpon panelov a potreba použiť žeriav.

Monolitický strop so strateným debnením zo stropných doskiek z pórobetónu


Stropné konštrukcie ako súčasť stavebného systému (1. časť)

62387

Stropné dosky z pórobetónu sú samonosné vystužené montážne dielce s rovným stropným podhľadom, ktoré dobre izolujú teplo, sú pomerne ľahké a pritom majú veľkú nosnosť. Výhodou je aj rýchla montáž bez mokrých procesov: Dosky z pórobetónu sa podľa projektovej dokumentácie zhotovujú vo výrobnom podniku na mieru a po dovezení na stavbu sa kladú z nákladného vozidla na nosné murivo. Ihneď po položení ich môžeme zaťažiť.

Nevýhodou je obmedzený rozpon (5,8 m) – maximálna dĺžka stropných dosiek je šesť metrov. Aj cena je o niečo vyššia než pri iných podobných stropných konštrukciách.


Stropné konštrukcie ako súčasť stavebného systému (1. časť)

62392

Monolitický strop so strateným debnením z cementotrieskových panelov

Stropné panely z cementotriesky sú bežne súčasťou murovacích systémov založených na princípe strateného debnenia. Spôsob montáže je podobný ako pri keramických alebo pórobetónových doskách: stratené debnenie sa privezie z panelárne už vyrobené podľa projektu, panely sa osadia na jednoduché podpery, medzi ne sa vloží priestorová výstuž a všetko sa zaleje betónom. Tak možno zhotoviť strop ľubovoľného tvaru. Cementotrieska je veľmi dobrým nosičom omietky.

Monolitický strop so strateným debnením z panelov z tvrdých plastov


Stropné konštrukcie ako súčasť stavebného systému (1. časť)

62375

Stropné panely z tvrdeného polystyrén sú síce strateným debnením, no na rozdiel od predchádzajúcich typov stratených debnení sa neukladajú na podpery ale na klasické debnenie.

Ich výhodou je nízka hmotnosť a tým aj jednoduchá ručná manipulácia na stavbe. Dodávajú sa v dĺžke asi dva metre, naskladajú sa na pripravené debnenie, vyplnia potrebnou výstužou po celej ploche stropu a zabetónujú. Stropy majú veľmi dobrú tuhosť, typickú pre monolitické konštrukcie. Vďaka debniacemu panelu strop dobre tepelne aj zvukovo izoluje, takže sa uplatní aj nad nevykurovanými pivnicami alebo v podkrovných priestoroch.


Stropné konštrukcie ako súčasť stavebného systému (1. časť)

62383

Odľahčené betónové monolity

Kombináciou klasického a strateného debnenia sa stavajú aj odľahčené monolitické železobetónové stropné konštrukcie s tvrdými plastovými elementmi. Najprv sa postaví drevený debniaci systém a naň sa položí armovacia oceľová sieť. Potom sa položia vzájomne spojené plastové elementy, ktoré vytvárajú dutý priestor. Nakoniec sa vrstva elementov v dvoch krokoch zaleje betónom až do finálnej hrúbky. Týmto spôsobom sa vytvorí rebrovito vystužená železobetónová monolitická stropná konštrukcia, ktorá výrazne ušetrí množstvo betónu, čo prispeje k zníženiu hmotnosti celej konštrukcie a ušetrí náklady.


Vencovky a výstuže

Vencovka je murovací prvok, ktorý sa používa na vonkajšie obmurovanie stropnej konštrukcie, kde spolupôsobením s izolantom vytvára fixačnú rovinu na dobetónovanie stropu, ako aj zabezpečenie požadovaného súčiniteľa prestupu tepla obvodovej konštrukcie. Vencovky sú zvyčajne keramické, prípadne z rovnakého materiálu ako stropné panely alebo vložky. Po vymurovaní vencoviek sa k nim z vnútornej strany priloží izolácia, potom sa vloží vodorovná výstuž a celý veniec sa zabetónuje.

Výstužou sa dodatočne spevňuje stropná konštrukcia. Výstuž sa musí navrhnúť na základe statického výpočtu podľa ČSN 73 1201 s ohľadom na rozpätie a zaťaženie daného stropu. Zvyčajne ide o zváranú oceľovú priestorovú výstuž vyrobenú na zváracej linke. Po zhotovení výstuže stropného venca sa kladie výstuž jednotlivých rebier stropných nosníkov, ktorá sa potom zviaže s výstužou venca.Podlahy a podhľady

Organickou súčasťou stropnej konštrukcie sú podlahy, stropné obklady a podhľady.

Skladba podlahy a jej hmotnosť musia zodpovedať nosnosti stropov. Na dobre únosný strop môžeme položiť aj ťažkú betónovú (liatu) podlahu, prípadne ešte s krytinou z keramickej dlažby, alebo inštalovať podlahové kúrenie. Na menej únosné stropy sú vhodné suché podlahy – podlahové dosky sa kladú na suchý podsyp z ľahkého keramického materiálu. Táto skladba dobre vyrovnáva nerovnosti pôvodného podkladu, zabraňuje prenosu vibrácií do konštrukcie stropu a okrem toho tepelne a zvukovo izoluje.

Spodnú stranu stropu môžeme omietnuť, ale aj zakryť doskami zo sadrokartónu a pod. Suchou cestou možno montovať aj kazetové stropné podhľady. Kazety sa vkladajú do nosných roštov zavesených pri strope. Vzniknutú dutinu môžeme využiť na vedenie elektroinštalácie, na montáž osvetlenia a vzduchotechnického zariadenia.


Pokračovanie zajtra.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: stavba domu strop stropné konštrukcie
Zdieľať článok

Diskusia