Zdroj: Andrey Popov/iStock

Čas na podanie priznania k dani z nehnuteľností sa kráti. Koho sa to týka a dokedy ju treba zaplatiť?

11. 01. 2024
Zdieľať

Posledný januárový deň je zároveň posledným termínom, dokedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Nie každý však má túto povinnosť. Preto sa pozrieme na to, kto priznanie musí podávať, kedy je potrebné to urobiť a kedy platiť daň.

Kto musí podať priznanie k dani z nehnuteľností

Podanie daňového priznania a platenie dane z nehnuteľností sú dve rôzne veci. V prípade, že v uplynulom roku nedošlo k žiadnej zmene v nehnuteľnostiach, ktoré vlastníte či užívate, daňové priznanie nepodávate. Mesto alebo obec ako správca dane vám pošle rozhodnutie na jej zaplatenie automaticky.

Daňové priznanie podávate v prípade, ak ste počas minulého roka nadobudli nehnuteľnosť, na ktorú sa vzťahuje tento druh dane, prípadne ak ste sa stali jej nájomcom, správcom či užívateľom.

Prečítajte si tiež
Skôr než kúpite pozemok, mali by ste vedieť, aký dom chcete stavať. Prízemný alebo poschodový? Aké sú ich výhody, cena a prevádzkové náklady?

Povinnosť podať ho platí aj vtedy, ak pri nehnuteľnosti, ktorú vlastníte či užívate, nastala zmena, (napríklad druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby a pod.), alebo keď vám vlastníctvo, nájom, správa či užívanie, a teda aj daňová povinnosť s tým spojená, zanikli. Upozorňuje na to i stránka danznehnutelnosti.sk.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára nasledujúcom po roku, v ktorom ste získali nehnuteľnosť do vlastníctva, správy a pod. Teda ak ste si kúpili dom v roku 2023, od 1. januára 2024 máte povinnosť platiť daň. Výnimkou z tohto pravidla je len získanie nehnuteľnosti dedením alebo dražbou, keď daňová povinnosť vzniká počas roka.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra v roku, v ktorom vám zanikne vlastníctvo nehnuteľnosti, alebo jej správa, nájom a pod.

Určujúcim dátumom na vyrubenie dane je vždy stav k 1. januáru, teda v tomto roku k 1. januáru 2024. Na zmeny, ktoré nastanú počas tohto roka sa okrem dvoch spomínaných výnimiek neprihliada.

Ako podať priznanie k dani z nehnuteľností

Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľnosti je kalendárny rok. Jej špecifikom je, že sa platí v aktuálnom roku a nie spätne ako daň z príjmu. To znamená, že daň za rok 2024 platíte v roku 2024 podľa stavu k 1. januáru 2024.

Ak u vás došlo k zmene v období medzi 2.januárom 2023 a 1. januárom 2024, ste povinní podať daňové priznanie najneskôr do 31. januára 2024. Toto pravidlo má dve dôležité výnimky – v prípade, že ste nadobudli nehnuteľnosť zdedením alebo dražbou, musíte daňové priznanie podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Prečítajte si tiež
Kúpili malý pozemok vo svahu a dúfali, že sa na ňom vôbec dá niečo postaviť. Ako to dopadlo?

Daň z nehnuteľností si na rozdiel od dane z príjmov nerátate sami. Vyrubuje ju správca dane, teda mesto alebo obec, podľa sadzobníka, ktorý ma ustanovený. Jemu v daňovom priznaní uvediete potrebné údaje (napr. druh a výmeru vašej nehnuteľnosti), na základe ktorých vám určí výšku dane, vysvetľuje portál verejnej správy slovensko.sk.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva na mestskom alebo obecnom úrade v katastri, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza. Editovateľné tlačivo nájdete na stránke ministerstva financií, rovnako ako aj poučenie o tom, ako tlačivo vyplniť. Priznanie nájdete aj na portáli slovensko.sk alebo na mestskom či obecnom úrade. Podať ho môžete osobne, poštou, prípadne aj elektronicky, ak to vaše mesto alebo obec umožňuje.

Ak nestihnete podať daňové priznanie v zákonnom termíne, môžete dostať pokutu do 3 000 €, hoci jej výška nesmie podľa zákona prekročiť výšku vyrubenej dane. Preto si overte vaše povinnosti a ak si nie ste istí, či je potrebné, aby ste priznanie k dani z nehnuteľností podali, poraďte sa na mestskom alebo obecnom úrade v mieste, kde sa vaša nehnuteľnosť nachádza.

Človek vyťahuje peniaze z peňaženky.

Ak nestihnete podať priznanie v zákonnom termíne, hrozí vám pokuta. Zdroj: Christian Horz/iStock

Druhy dane z nehnuteľností

Pod názvom daň z nehnuteľností sa ukrývajú tri druhy daní. Ide o

  • daň zo stavieb – patrí sem napr. dom, chata, garáž či altánok, skleník či iná stavba využívaná na pestovanie alebo skladovanie vlastných plodín, stavba využívaná na podnikanie a zárobkovú činnosť a pod.;
  • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (skrátene len daň z bytov) – sem patria byty, nebytové priestory a garáže v bytovom dome, alebo časť bytu, ktorá sa využíva ako nebytový priestor;
  • daň z pozemkov – stavebné pozemky, záhrady pri domoch i v záhradkárskych osadách, orná pôda, vinice, pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, ovocné sady, hospodársky využívané vodné plochy a iné. Nepatria sem však pozemky zastavané stavbami, na ktoré sa vzťahuje daň zo stavieb alebo bytov.

Jedna daň, 4 druhy priznaní

Pri dani z nehnuteľností máte k dispozícii 4 druhy priznaní. Ten správny si vyberiete na základe toho, či budete tento rok podávať priznanie po prvý raz, alebo ste tak už urobili, no je nutné urobiť tak opäť, či už pre zmeny, alebo nutné opravy.

  1. Priznanie k dani z nehnuteľností: musíte podať v prípade, ak ste sa za uplynulý rok stali vlastníkom, užívateľom, nájomcom, alebo správcom nehnuteľnosti.
  2. Čiastkové priznanie: sa vás týka vtedy, ak ste už v minulosti daňové priznanie podali, ale vnikla vám nová daňová povinnosť. Napríklad ste v priebehu vlaňajška nadobudli ďalšiu nehnuteľnosť, či už ako vlastník, správca, užívateľ alebo nájomca. Podávate ho aj vtedy, keď sa zmenil druh alebo výmera vášho pozemku, prípadne účel využitia stavby, bytu či nebytového priestoru. A týka sa vás aj v prípade, že vám daňová povinnosť zanikla.
  3. Opravné priznanie: je možné podať vtedy, ak ste jedno z vyššie uvedených priznaní už podali, ale chcete ho opraviť. Stihnúť to však musíte pred uplynutím lehoty, teda do 31. januára. Daň sa v takom prípade bude vyrubovať na základe poslednej podanej opravy a na predchádzajúce „nesprávne“ priznanie, teda na to, ktoré ste podali pred opravou, sa nebude prihliadať.
  4. Dodatočné priznanie: podávate vtedy, ak zistíte, že ste v priznaní alebo čiastkovom priznaní neuviedli správne údaje na vyrubenie dane. Povinnosť podať ho máte najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vám vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností. Nemožno ním však meniť účel využitia stavby.
Prečítajte si tiež
Predali pozemok s veľkým rodinným domom pri Bratislave a zvolili si mestské bývanie v radovom dome s inšpiratívnym interiérom

Kedy platiť daň

Na to, aby ste zaplatili vám vyrubenú daň, si musíte počkať na rozhodnutie od vašej obce alebo mesta. Obvykle sa tak deje na jar. Na doručenom dokumente by mali byť uvedené aj pokyny, akým spôsobom, v akej výške a dokedy daň zaplatiť. Podľa zákona je na zaplatenie dane lehota 15 dní odo dňa, keď sa rozhodnutie stane právoplatným. Neznamená to však deň jeho doručenia.

Podľa portálu verejnej správy je V časti Poučenie uvedená ešte 15-dňová lehota na podanie odporu. Výmer dane sa stane právoplatným až v prípade, že odpor v danej lehote nepodáte. Teda až po jej uplynutí vám začne plynúť spomínaná 15-dňová lehota na zaplatenie dane.

Mesto alebo obec môžu poskytnúť aj možnosť uhradiť daň v splátkach. Ich lehoty určujú správcovia dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.

Muž sedí za stolom a drží obálku.

Po podaní priznania si počkajte na rozhodnutie od mesta alebo obce, v ňom bude uvedená aj výška dane. Zdroj: iStock

A zľava by sa nedala dať?

V určitých prípadoch je možné daňovníkovi daň znížiť, prípadne mu ju odpustiť. Podmienky, komu a za akých je možné tak urobiť, upravuje mesto alebo obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Môže ísť napríklad o pozemky či trvalé bývanie osôb starších ako 62 (alebo viac) rokov, ľudí v hmotnej núdzi či s ťažkým zdravotným postihnutím. Týkať sa to môže aj špecifických druhov pozemkov, stavieb či bytov, ktorých zoznam upravuje zákon.

To, či máte nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane z nehnuteľností, si môžete overiť na internetovej stránke obce či mesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza, prípadne priamo na úrade. Ak sa vás táto výhoda týka a ešte ste ju v daňovom priznaní neuplatňovali, nezabudnite tak urobiť, inak vám nárok na tento rok zanikne.

Text: Daša Barková, Daniela Marcinová
Foto: iStock

Kategória: Aktuality
Tagy: daň z nehnuteľnosti kupa bytu kúpa nehnuteľnosti predaj nehnuteľností rodinn stavebný pozemok
Zdieľať článok
Brány rodinných domov: Ako si vybrať ideálnu?Dom z tehly

Brány rodinných domov: Ako si vybrať ideálnu?

Aký má byť odstup stavby od hranice pozemku?Dom z tehly

Aký má byť odstup stavby od hranice pozemku?

Koľko vás vyjde zameranie pozemku?Dom z tehly

Koľko vás vyjde zameranie pozemku?

Ako získať hypotéku na pozemok?Dom z tehly

Ako získať hypotéku na pozemok?

Diskusia