14. 11. 2005
Zdieľať

Schodisko zabezpečuje vertikálnu prevádzku v dome. Predstavy obyvateľov podkrovia spĺňa vtedy, ak na každého pôsobí príjemne z výtvarnej stránky, z hľadiska dizajnu, materiálového riešenia a vhodného začlenenia do obývaného architektonického priestoru. Dôležité sú aj jeho typologické a rozmerové parametre, umiestnenie v rámci dispozície a jeho vzťahy k ostatným priestorom.

Rovnako významné sú statické, konštrukčné a rozmerové riešenie, použité materiály, bezpečná prevádzka pre všetky vekové kategórie, možnosť prenášať väčšie predmety, zdravotno-hygienické požiadavky, možnosť rýchleho úniku pri požiari a ekonomické nároky užívateľov.

Medzi základné typologické a konštrukčné parametre schodiska patria tvar a veľkosť pôdorysu schodiska, konštrukčná výška podlažia a z toho vyplývajúci počet a rozmery stupňov a možnosť výberu druhu schodiska. To podľa počtu ramien rozoznávame jedno-, dvoj-, troj- a štvorramenné a podľa tvaru výstupnej čiary priamočiare, krivočiare, kruhové alebo zmiešanočiare.


Schody do podkrovia

34857

Veľkostné a rozmerové parametre sú významné najmä v budovách na bývanie, kde je veľmi dôležitá bezpečná prevádzka ľudí rozličných vekových kategórií. Treba rešpektovať minimálnu priechodnú šírku schodiskového ramena 1 100 mm v bytovom dome a 900 mm v byte alebo rodinnom dome. Minimálna podchodná výška má byť 2 100 mm. Šírka podesty sa vypočíta tak, že k šírke ramena sa pridá desať centimetrov. Rozmer stupňa určíme zo vzťahu 2v + š = 590 až 640 mm, kde v je výška a š je šírka stupňa. Výška schodiskového zábradlia má byť 900 mm do výšky schodiska 3 000 mm nad terénom, inak 1 100 mm. Členenie zábradlia sa odporúča zvislé, so vzdialenosťou deliacich častí do 120 mm; ak je vodorovné, treba z hľadiska bezpečnosti na výplň použiť dierovaný plech alebo pletivo.

Materiálové riešenia


Schody do podkrovia

34858

Vďaka parametrom vyplývajúcim z prevádzky možno v bytových domoch pri predĺžení do podkrovia navrhovať schodiská železobetónové, oceľové, oceľové kombinované s drevenými nástupnými plochami a samonosné drevené. Krivočiare typy schodísk v rodinných domoch alebo mezonetových bytoch môžu byť železobetónové, drevené, či oceľové schodnicové. Na priamočiare schodiská sú vhodné všetky druhy materiálov. Ich výber závisí od toho, či sú materiály umiestnené voľne v priestore, alebo uzavreté v telese schodiska. Voľne umiestnené schodiská môžu vytvárať dekoratívny prvok interiéru alebo priestor opticky deliť.

Špecifické parametre schodiska vyplývajúce zo šikmého podhľadu v podkroví Schodisko s výstupom je vhodné umiestniť čo najďalej od okraja dispozície a nízkeho šikmého podhľadu, aby sme získali požadovanú svetlú výšku pri nástupe do podkrovia. Môžeme ju dosiahnuť pri väčších kruhových alebo obdĺžnikových schodiskách umiestnených kolmo na fasádu, s požadovaným podchodom minimálne 2 100 mm.

Priamočiare jednoramenné schodisko môžeme situovať pri obvode rovnobežne s fasádou iba pri vysokej nadmurovke (2 100 mm) alebo sa odporúča nad schodiskom zmeniť sklon strechy a túto časť zvýšiť.


Schody do podkrovia

34859

Ak je schodisko v strede dispozície pod hrebeňom, možno ho presvetliť zasklením hrebeňa. V prípade príliš veľkého obstavaného priestoru sa odporúča znížiť v priestore schodiska podhľad a daný priestor použiť na nútené vetranie. Dvojitá pultová (motýliková) strecha s vrcholovým svetlíkom alebo vloženým segmentom zasklenia namiesto bežnej strešnej krytiny umožňuje osvetlenie, prípadne krátkodobé odvetranie vnútorného priestoru uzavretého schodiska. Problém so svetlou výškou by tu mohol nastať v prípade polohy schodiska práve pod najnižšou časťou strechy – v mieste styku dvoch pultových striech. Každý individuálne navrhnutý projekt prináša ďalšie riešenia. Všetky komunikačné priestory by však mali byť z dôvodu bezpečnej prevádzky priamo osvetlené.

Schodisko a výťah v pôdoryse podkrovia


Schody do podkrovia

34860

Povalu, ktorá doteraz neslúžila na obytné účely, prestaviame na obytné podkrovie bez väčších problémov, keď do povalového priestoru vedie vhodné schodisko, a nie rebríkové schody. V takom prípade treba v strope zväčšiť otvor na nové schodisko. Ak sa prestavba povaly a vybudovania schodiska týka viacpodlažného bytového domu, možno využiť rekonštruované pôvodné schodisko vedúce na povalu alebo nové, ktoré nahradí rebríkový vstup na povalu. Také schodisko sa musí navrhnúť ako úniková cesta s protipožiarnymi úpravami. Strop, v ktorom sa dodatočne vytvoril otvor, je nevyhnutné staticky zabezpečiť a v priestore podkrovia treba okolo schodiska dobudovať vertikálnu aj horizontálnu nosnú konštrukciu, ktorá spĺňa požiadavky požiarnej ochrany a má zvukovoizolačné vlastnosti.

Novovytvorené schodisko vedúce do strešnej nadstavby alebo vstavby môže kopírovať tvar a polohu schodiska v nižších podlažiach, ale môže mať aj inú polohu a pôdorysný tvar. Ak sa nachádza na okraji dispozície, vzniká riziko, že nedosiahne požadovanú podchodnú výšku.


Schody do podkrovia

34861

Vo viacpodlažnom bytovom dome s výťahom, pôvodnou plochou strechou a nadstavaným podkrovným podlažím býva problém aj s predĺžením výťahovej dopravy do podkrovia. V takom prípade sa buď výška výťahu nezmení a podkrovie bude prístupné len schodiskom bez výťahu, alebo sa výška výťahu predĺži, resp. sa zriadi nový výťah. Ak je výťah vnútri dispozície, zvyčajne nepokračuje do podkrovia a prípadný nový výťah možno umiestniť v zrkadle schodiska alebo v exteriéri v rámci priečelia domu.

Finančne náročnejšie riešenie je navrhnutý objem schodiska pristaviť k pôvodnému objektu, najčastejšie k rodinnému domu. Vznikne predsadené schodisko, umožňujúce najmä v rodinnom dome alebo v nízkopodlažnom bytovom dome riešiť podlažie v podkroví so samostatným vstupom, napríklad pri viacgeneračnom bývaní.

Treba upozorniť, že pôvodné schodisko, najmä v bytovom dome, nemožno počas prestavby podkrovia využívať na prepravu stavebného materiálu. Život obyvateľov domu by sa nemal obmedzovať a narúšať ani počas výstavby domu.

Kategória: Navrhovanie interiéru
Tagy: podkrovie podschody schodisko schody
Zdieľať článok

Diskusia