Inštaláce v podkroví (2. časť)

Inštaláce v podkroví (2. časť)

20. 01. 2006
Zdieľať

Všade, kde sa inštaloval vodovod, musí sa zaviesť aj odpadové potrubie. Toto potrubie sa môže viesť samostatne alebo súbežne s vodovodným potrubím. O tom, akým spôsobom sa potrubie bude viesť, často rozhoduje možnosť vytvorenia otvoru v strope.

Kanalizácia

V miestach, kde by sa mohla narušiť nosná stavebná konštrukcia, sa potrubie nevedie. Takmer vždy však existuje viac možností na vedenie potrubia. Zariaďovacie predmety sa umiestňujú pri stene. Nezmenšuje sa tak úžitkový priestor miestnosti. Všetky zariaďovacie predmety sa pripájajú na kanalizačné potrubie cez zápachovú uzávierku (sifón). V súčasnosti sa vyrábajú zápachové uzávierky a pripájacie potrubie s možnosťou prispôsobenia tvaru. Ak sa odpadové potrubie neinštalovalo celkom presne vzhľadom na umiestnenie zariaďovacích predmetov, napojenie sa bude viesť pružným pripájacím potrubím. Kanalizačné potrubie od nich sa vedie v stene, aby nanarúšalo vzhľad miestnosti.


Inštaláce v podkroví (2. časť)

42151

Stúpacie odpadové potrubie vedené do podkrovných miestností sa musí vyviesť až nad strechu. K jednotlivým zariaďovacím predmetom sa z nej robia odbočky. Každá odbočka sa musí odvetrávať do voľného ovzdušia. Potrubie nadväzujúce na stúpačku sa nazýva vetracie alebo aj odvetrávacie. Ukončuje sa 50 cm nad strechou vetracou hlavicou, aby doň nemohlo pršať. Bežný priemer stúpacieho potrubia je 100 mm. Odvetrávacie potrubie má priemer o jeden stupeň väčší, teda 125 mm. V zimnom období sa na potrubí z vnútornej strany usádza srieň a námraza. Priemer potrubia by sa tým mohol zmenšiť a neplnilo by správne svoj účel. Jeho priemer sa zväčšuje práve z tohto dôvodu.


Inštaláce v podkroví (2. časť)

42155

V minulosti sa stúpacie potrubie inštalovalo zo sivej liatiny. V súčasnosti sa najčastejšie používajú plasty, napr. PVC (polyvinylchlorid), PE (polyetylén) a PP (polypropylén). Ak je staré odpadové potrubie z liatiny kvalitne vyrobené, naplno funkčné a dostatočne dimenzované (väčšinou stačí priemer 100 mm), môže sa naň napojiť do podkrovia plastové potrubie. V obchodoch sa predávajú dva druhy: PVC-U a PVC-C. Na kanalizáciu sa používa PVC-U, ktoré sa nazýva aj nemäkčené alebo aj tvrdé. Potrubie z PVC-C má odborný názov chlórované alebo mäkčené. Používa sa na rozvod pitnej vody. Potrubie z polyetylénu sa môže používať aj na odvádzanie odpadovej vody. Niektoré firmy vyrábajú PE potrubia a k nemu odbočky a ďalšie tvarové kusy špeciálne upravené na zníženie hlučnosti.


Inštaláce v podkroví (2. časť)

42148

Pri prúdení vody vzniká najmä v ohyboch hluk, ktorý sa potrubím môže prenášať do budovy. Špeciálne konštruované a proti hluku vystužené tvarovky v PE značne znižujú hluk, čím sa zvyšuje komfort bývania. Treba počítať s tým, že tieto kvalitné tvarovky sú drahšie než bežné novodurové. Potrubie z polyetylénu dlhodobo odoláva teplotám vyše 90 °C. Je teda vhodné tam, kde je teplota vody vyššia. Vzhľadom na vyššiu cenu polyetylénu aj polypropylénu sa odpadové potrubie inštaluje prevažne z PVC. Toto potrubie svojou kvalitou väčšinou vyhovuje na bežné inštalácie v rodinných domoch.

Pred uvedením kanalizácie do prevádzky sa vykonávajú dve skúšky. Skúška vodotesnosti trvá rôzne dlho v závislosti od materiálu potrubia – 2 hodiny pri kamenine, 1 hodinu pri liatine a 0,5 hodiny pri plaste. Skúška plynotesnosti trvá 0,5 hodiny.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Plynovod


Inštaláce v podkroví (2. časť)

25088

Potrubie plynovodu sa najčastejšie vedie tzv. viditeľne – nie je zamurované v stene alebo zabetónované v podlahe. Nevidieť len tú časť potrubia, ktorá prechádza cez podlahu alebo stenu. Pri prechode cez stavebnú konštrukciu sa plynové potrubie musí uložiť v chránidle. Je to rúrka, ktorá je o 2 stupne väčšia ako samotné plynové potrubie. Táto ochranná rúrka vyčnieva 3 cm nad podlahu. Potrubie možno viesť aj pod ľahko odnímateľnými dielcami (pod obloženiami stien, podhľadmi a pod.), pod omietkou, v šachtách alebo kanáloch na to určených, ale len pri splnení určitých podmienok. Všetky podrobnosti a podmienky sa uvádzajú v STN 38 6441 Odberné plynové zariadenia na svietiplyn a zemný plyn v budovách a v STN 38 6460 Predpisy pre inštaláciu a rozvod propán-butánu v obytných budovách.

Plynové potrubie v podkroví sa najčastejšie vedie k týmto spotrebičom: sporák, ohrievač vody, lokálny vykurovač alebo kotol. Počet a výkon plynových spotrebičov závisí najmä od požadovaného komfortu a veľkosti podkrovia. Potrubie k spotrebičom sa vedie z oceľových alebo medených rúr. Oceľové rúrky sa spájajú zásadne zvarovaním. Rúrky z medi sa spájajú tzv. tvrdým spájkovaním. Materiál, ktorý sa pritom pridáva do spoja, je mosadzná tyčinka. Spájanie rúrok či už zvarovaním, alebo spájkovaním môže vykonávať výhradne pracovník s platným zváračským oprávnením.


Inštaláce v podkroví (2. časť)

25089

Pred pripojením plynových spotrebičov sa musí na potrubie pripojiť plynový kohútik. Každý spotrebič má svoj vlastný plynový kohútik, ktorý musí byť v miestnosti spolu so spotrebičom. Spotrebiče sa pripájajú na potrubie priamo alebo pomocou špeciálnych pripájacích hadíc. Tieto hadice sa nazývajú aj flexibilné rúrky. Sú z nehrdzavejúcej ocele hrúbky 0,22 až 0,3 mm. Názov flexibilné sa používa preto, že rúrku možno ľubovoľne ohýbať. Pri ohýbaní sa však musí rešpektovať minimálny polomer ohybu daný výrobcom rúrok. Rúrky sa nesmú namáhať krutom (ťahom). Treba to dodržať najmä pri uťahovaní prevlečných matíc umiestnených na konci rúrky. Plynové flexibilné rúrky sa vyrábajú v dĺžke od 65 do 750 mm v pôvodnom (neroztiahnutom) stave. Po vytvarovaní a roztiahnutí sa môže rúrka z dĺžky 500 mm natiahnuť až na dĺžku 1 000 mm. Tieto pripájacie rúrky sú určené na prevádzkovú teplotu – 20 až +120 °C a na prevádzkový tlak do 0,1 bar.

Rúrky sa vyrábajú v základnom vyhotovení bez ochrany alebo vo vyhotovení so špeciálnym ochranným poťahom žltej farby proti agresívnym vplyvom okolia. Priemer potrubia na pripojenie spotrebičov v podkroví sa pohybuje v rozmedzí ½ “ až 1″ pri oceľových rúrkach alebo 15 až 25 pri medených rúrkach. Rúrky určené na vedenie plynu sa neizolujú. Natierajú sa žltou farbou po celej dĺžke alebo len dvomi žltými pásmi po obvode rúrky. Tieto pásy sú od seba vzdialené tak, aby boli vidieť vždy najmenej dve dvojice pásov. Plynovod pred uvedením do prevádzky sa musí preskúšať na tesnosť. Skúška v porovnaní s inými skúškami domových inštalácii trvá krátko, len 15 minút.

Montážne práce

Montážne práce sa vykonávajú podľa výkresovej dokumentácie. Všetky výkresy musia spĺňať normu alebo iné predpisy. Slovenské technické normy sa v súčasnosti prispôsobujú požiadavkám Európskej únie, používajú sa aj niektoré európske normy EN alebo nemecké priemyselné normy DIN.

Všetky montážne práce na inštaláciách musia vykonávať odborníci. Vyučenie v odbore a prax na stavbe sú predpokladom, nie však zárukou kvalitnej práce. Na zváranie potrubia z ocele, medi alebo plastu musí mať montážny pracovník platný zváračský preukaz. Firma alebo súkromník, ktorí zabezpečujú vykonanie práce, musia mať na to živnostenské oprávnenie, certifikát alebo iný doklad. Každý stavebník by si mal pred podpisom zmluvy o vykonaní montážnych prác zistiť, či firma a montážny pracovník majú predpoklady na kvalitnú realizáciu prác v rozsahu požadovanom projektovou dokumentáciou.

Kategória: Nezaradené
Tagy: inštalácie ipod kanalizácia podkrovie
Zdieľať článok

Diskusia