Zrušenie darovacej zmluvy

Zrušenie darovacej zmluvy

01. 02. 2006
Zdieľať

Náš starý otec pred desiatimi rokmi prepísal dom na dnes už jediného žijúceho potomka, svoju dcéru. Odkedy jeho ostatné deti zomreli, dcéra a jej rodina sa k nemu správa hrozne, vypli mu v zime kúrenie, svetlo, neustále ho nielen psychicky, ale aj fyzicky napádajú. Varí a perie nevesta po nebohom synovi. Nielen ostatná rodina, ale hlavne starý otec je z toho hrozne nešťastný. Vie, že chcú dom pre seba, ale on má doživotné právo užívania. Nevieme si už s tým poradiť. Je možné, aby starý otec zrušil darovaciu zmluvu? A za akých podmienok? Stačí doložiť doklady od polície a lekára o opakovaných napadnutiach a výpovede svedkov?

Žiaľ, situácia vášho starého otca vzhľadom na správanie jeho najbližších príbuzných je veľmi ťažká. Problematikou darovania sa zaoberajú ustanovenia paragrafov 628 až 630 občianskeho zákonníka. Občiansky zákonník, a to konkrétne § 630 upravuje situáciu, o ktorej píšete. V zmysle tohto ustanovenia sa môže darca domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom jeho rodiny tak, že tým porušuje dobré mravy. Aby darca mohol úspešne uplatniť svoje právo na vrátenie daru, musí sa preukázať veľký nevďak zo strany obdarovaného, ktorý sa prejavuje správaním kvalifikovaným ako porušenie dobrých mravov. K takémuto kvalifikovanému porušeniu dobrých mravov patrí aj fyzické násilie, kruté urážky, neposkytnutie potrebnej pomoci a pod.Podľa opisu správania obdarovanej, táto situácia, čiže porušenie dobrých mravov, nastala. Váš starý otec má právo dožadovať sa vrátenia daru od svojej dcéry. Ak toto právo uplatní, právny vzťah z darovania zanikne okamihom, keď doručia prejav jeho vôle obdarovanej. V tomto okamihu sa obnovuje pôvodný právny vzťah a obdarovaný má povinnosť predmet daru vydať darcovi. Prejav vôle, ktorým darca žiada vrátenie, daru možno aj v prípade nehnuteľnosti urobiť v akejkoľvek forme. Právo darcu na vrátenie daru sa však premlčuje, tak ako každé iné majetkové právo, a to v trojročnej lehote. Táto premlčacia lehota začína plynúť dňom, keď darca mohol uplatniť svoje právo prvýkrát, čiže odo dňa, keď obdarovaná naplnila svojím správaním skutkovú podstatu uvedenú v ustanovení § 630 občianskeho zákonníka. V prípade, že premlčacia lehota uplynie, právo na vrátenie daru darcovi zanikne.Predpokladám však, že takáto situácia nastala a váš starý otec má nárok uplatniť si právo na vrátenie daru. Odporúčala by som, aby toto svoje rozhodnutie v čo najkratšom čase písomnou formou doporučene oznámil obdarovanej. V prípade, že obdarovaná nebude ochotná dar vydať a bude pokračovať v opísanom správaní, odporúčam podať príslušnému súdu žalobu o vrátenie daru, kde budú ako použité dôkazy, okrem iného aj potvrdenia od polície a lekára. Súčasne by som vzhľadom na situáciu na mieste vášho starého otca zvážila aj podanie trestného oznámenia na jeho dcéru.

Kategória: Nezaradené
Tagy: legislatíva poradenstvo
Zdieľať článok

Diskusia