Ako liečiť plochú strechu

25. 05. 2009
Zdieľať

Údržba a drobné opravy patria k životu každého domu. Zanedbané konštrukcie si po niekoľkých rokoch aj tak vyžiadajú nemalé investície na rozsiahlu rekonštrukciu. Strechy sa prihlásia akútnymi príznakmi zatekania. Rady ukážu svoj chorľavý stav v nepriazni počasia na miestach, ktoré na prvý pohľad priamo nesúvisia s miestom vzniku poruchy...

Strechy si zaslúžia pravidelnú údržbu, ktorá uchráni ich majiteľov pred nečakanou investíciou do rozsiahlej opravy alebo výmeny strešného plášťa. Pravidelná údržba šikmej strechy, ktorej sa neuvoľnila krytina, je menej náročná ako starostlivosť o plochú strechu. Napriek tomu, že vodorovná „piata stena“ je ľahšie prístupná ako šikmá strecha, nároky na pravidelnú kontrolu a drobné opravy sú nevyhnutné najmä v prípade starších stavieb. Skúsenosti s nízkou kvalitou plochých striech z nedávnej minulosti sú dodnes hlavným dôvodom odmietania tohto spôsobu zastrešenia. Problémom možno z veľkej časti predísť už v projekte a počas realizácie stavby. V ideálnom prípade sa opravy obmedzia na drobné zásahy, ktoré zabránia praskaniu plášťa, hrdzaveniu oplechovania alebo upchaniu strešného zvodu. V záručnej lehote treba plochú strechu udržiavať citlivo, bez akýchkoľvek zásahov do strešného plášťa neschválených dodávateľom, tak aby nezanikla možnosť reklamácie.
 


Ako liečiť plochú strechu

198121

Prevencia predovšetkým

Poruchy hydroizolácie plochých striech sa prejavia zatekaním a mokrými škvrnami na strope. Nájsť príčinu zatekania pritom môže byť pomerne ťažké, pretože voda pretekajúca z porušenej hydroizolácie konštrukcie strechy môže vodorovne prejsť značnú vzdialenosť a mokré škvrny sa objavia až niekoľko metrov od porušeného miesta. V prípade, že nevieme lokalizovať a určiť príčinu, bude lepšie, ak oslovíme odborníkov, ktorí navrhnú funkčné riešenie. Strecha potrebuje, aby sa jej „zdravotný“ stav preveril najmenej dvakrát ročne, a to aj v prípade, že nie sú viditeľné nijaké škvrny. Kontrolujeme ju pred zimou a potom aj na jar.

Zima odhalí mnoho skrytých nedostatkov. Ak vznikne podozrenie, že strešný plášť nie je v poriadku, možno vykonať aj ďalšie nárazové kontroly. Nepriaznivé počasie strechu poriadne preverí, ukážu sa aj dovtedy skryté poruchy. Ak sa na streche tvorí kaluža, môže to znamenať, že sú upchané strešné zvody alebo strecha nie je správne vyspádovaná. Porušená snehová pokrývka po výdatnejšom snežení môže zas indikovať poruchy tepelnej izolácie. V zimných mesiacoch sa však odporúča snehovú pokrývku odstraňovať. Pamätná zima v roku 2006 ukázala, že nie všetky ploché strechy sú pripravené na kalamitnú záťaž. Sneh a ľad z plochej strechy treba opatrne odstrániť tak, aby sa zbytočne nepoškodil strešný plášť.
 


Ako liečiť plochú strechu

198120

Jednoduchá údržba

K najjednoduchšej „nesnehovej“ údržbe patrí vyčistenie odkvapových žľabov od rôznych nečistôt a o niečo častejšie čistenie zvodov a vpustí. Popri odstraňovaní machu a prípadných náletov rastlín máme príležitosť opraviť viditeľné poruchy spojov. Pomôže aj opätovné natretie plechových častí. O jednoduché vyčistenie sa môžu pričiniť majitelia domu, akékoľvek zásahy do štruktúry plášťa by však mala vykonávať odborná firma. Tá opraví drobné nedostatky a ich posúdením zistí aj skryté poruchy. Najrýchlejšia, najjednoduchšia, najlacnejšia, ale tiež najmenej trvanlivá oprava striech spočíva v prerezaní všetkých bublín, vrások a zubov, ktoré sa na ploche strechy objavili. Po vysušení vody, ktorá sa zvyčajne pod týmito novotvarmi nachádza, sa poškodené miesta zvaria asfaltovými pásmi, prípadne opravia asfaltovými nástrekmi. Ak však chceme, aby oprava hydroizolácie plochej strechy bola naozaj kvalitná, dáme kompletne odstrániť izolačné asfaltové pásy, opraviť podkladovú vrstvu (zvyčajne z ľahkého betónu) a položiť novú hydroizoláciu.
 


Ako liečiť plochú strechu

198118

Hydroizolácie z asfaltových pásov

Náročnosť údržby povrchových krytín súvisí s materiálom, z ktorého ich vyhotovili. Modifikované asfaltové pásy, ktorých povrch vylepšili posypom z keramického granulátu, sú takmer bezúdržbové. Naopak, asfaltové pásy bez povrchovej úpravy sa musia každých 3 až 5 rokov natierať ochranným náterom proti UV žiareniu. Povrch strechy, ktorý odoláva slnečnému žiareniu, v rozhodujúcej miere ovplyvní kvalitu strechy. Ak samotný materiál krytiny vzdoruje UV žiareniu, životnosť strešného plášťa sa výrazne predĺži. V prípade, že plášť strechy chráni iba reflexný náter, potom sa starostlivosť o plochú strechu nezaobíde bez pravidelného obnovovania náterovej vrstvy. Pred nanesením nového náteru je však nevyhnutné posúdiť kvalitu podkladového náteru. Pri včasnej obnove reflexnej vrstvy životnosť podkladového náteru predĺžime pravdepodobne na dvoj- až trojnásobok životnosti reflexného náteru.
 


Ako liečiť plochú strechu

198117

Rekonštrukčné nátery a stierkové hydroizolácie

Výber vhodnej technológie náteru na opravu strechy ovplyvňuje aj skutočnosť, či sa na pôvodnom povrchu strechy tvoria a ostávajú kaluže vody. V takomto prípade sú na opravu strechy nevhodné asfaltové suspenzie. Pri pretrvávajúcom ponorení pod vodou napučia a neskôr aj praskajú. Kto sa pre ne predsa len rozhodne, ten nech nezabudne na ošetrenie asfaltovým náterom. V prípade časovo obmedzenej havarijnej opravy vodotesnej izolácie v zime alebo po daždi možno použiť náter modifikovaným asfaltovým tmelom. Ak sa teda tvoria na streche kaluže, spoľahlivejšie budú náterové systémy na báze asfaltových lakov a tmelov.

K úspešnej oprave patrí starostlivá úprava pôvodného podkladu, kvalitná a dôsledná aplikácia jednotlivých náterov. Nevyhnutne treba vyspraviť pôvodnú vodotesnú izoláciu a opraviť detaily strechy najnáchylnejšie na vznik porúch. Ani ten najstarostlivejšie zhotovený náterový systém nezabráni zatekaniu do strešného plášťa v miestach napojenia vodotesnej izolácie na prehrdzavenom lemovaní atiky a nadstrešného muriva alebo komínov z pozinkovaného plechu (dodnes sa vyskytuje na starších plochých strechách). V ostatnom čase sa na jednotlivé sanácie čoraz častejšie používajú syntetické stierkové materiály. Preferované sú pri riešení komplikovaných detailov. Niektoré z týchto syntetických stierok, najmä na báze polymetylmetakrylátov alebo polyuretánov, možno kombinovať nielen s asfaltovými izolačnými materiálmi, ale aj s niektorými syntetickými fóliami. Syntetické stierky našli svoje uplatnenie aj pri rekonštrukcii balkónov alebo lodžií (ak ide o sanáciu v menšom rozsahu a bežné technické riešenie pásovými izoláciami by bolo nevhodné).

Obliekanie do hydroizolačných fólií

O takomto plášti sa často hovorí ako o takzvanej bezúdržbovej streche. V jej skladbe nájdeme termoplastické hydroizolačné fólie dodávané ako strešný systém aj s oplastovanými plechmi. Aj tento typ krytiny je však veľmi náročný na zhotovenie tavených spojov, ktoré by mali zaručiť jednoliatosť plášťa. Fólia slúži na svoj účel iba vtedy, keď predstavuje celistvú jednoliatu hydroizolačnú vrstvu. Mimoriadne citlivé sú teda presahy, spoje a tiež napojenia klampiarskych výrobkov (oplechovanie atík, komínov, prestupov a podobne). Ak je „klampiarina“ z pozinkovaného alebo medeného plechu, potom fóliu treba ukončiť pod oplechovaním. Vhodnejšie je využiť celý systém hydroizolačných fólií, ku ktorému patria klampiarske výrobky z už spomenutých oplastovaných plechov.
 


Ako liečiť plochú strechu

198114


Ako liečiť plochú strechu

198123

Je nevyhnutné odstrániť bubliny a vydutiny pôvodnej krytiny. Prerežú sa, vysušia a prilepia. Spoje sa zatrú asfaltovým náterom. Pri opravách treba odstrániť nerovnosti a vyplniť priehlbiny.

Ako liečiť plochú strechu

198113


Ako liečiť plochú strechu

198115

Asfaltové pásy sa pri montáži nahrievajú plameňom. Natavovanie hydroizolačných asfaltových pásov. (foto: Dektrade)

Ak sa rozhodneme pre kompletnú rekonštrukciu strešného plášťa, môžeme týmto spôsobom riešiť aj opravu iného typu krytiny. Hydroizolačná fólia sa položí na pôvodnú asfaltovú izoláciu prikrytú PP geotextíliou. Tá vytvorí mikroventilačnú vrstvu pod hydroizolačnou fóliou a zabezpečí rovnomerné rozloženie vlhkosti z pôvodných vrstiev. Fólie sa potom spájajú horúcim vzduchom bez prídavného materiálu. Na podklad sa kotvia mechanicky s použitím predpísaných kotviacich prvkov v požadovanej hustote. Práve tu sú citlivé miesta; krytina totiž musí odolávať pohybom konštrukcie a v prípade nedodržania technologického postupu sa ako prvý poškodí menej pružný materiál. Častou chybou je aj položenie fólie naopak. Opravy takzvaných bezúdržbových striech sa málokedy obmedzia na zaplátanie, najčastejšie treba sňať celú krytinu, odstrániť príčiny porúch a pri dodržaní predpísanej technológie opäť položiť hydroizolačné fólie.
 

Rekonštrukcie plochých striech sa často riešia mechanicky kotvenou povlakovou krytinou z asfaltovaných pásov alebo fóliou mPVC, TPO či EPDM. Povlakovú krytinu možno prípadne realizovať aj vo dvoch vrstvách: spodný asfaltovaný pás sa mechanicky ukotví a horný sa celoplošne nataví k podkladovému pásu. Dôležité je zhodnotiť stav strešného plášťa a vykonať sondu. Pri návrhu kotvy treba vykonať odtrhovú skúšku. Takto sa zistí, či je možné do strešného plášťa kotviť. Pri ukladaní plášťa treba dbať na rozmiestnenie a navrhnuté množstvo kotiev podľa kotviaceho plánu a nekombinovať napríklad skrutku od výrobcu a podomácky zhotovenú podložku.


Ako liečiť plochú strechu

198122

Strešná terasa

Skladba plášťa strešnej terasy sa podobná tradičnej streche. Rozdiel je v osadení pochôdznej vrstvy, ktorú tvoria exteriérové betónové tvárnice alebo dlažba z prírodného kameňa, zriedkavejšie z keramickej dlažby. Osadenie pochôdznej vrstvy na hydroizolačnú vrstvu prináša najviac problémov. Prípadné poruchy ostávajú skryté a prejavia sa až zatekaním. Ďalšie časté poruchy hydroizolácie terás spôsobia remeselníci v snahe nepoškodiť dvere, atiky, zábradlie či obvodové murivo plameňom alebo horákom. Lepenie izolácie si však žiada dôslednosť najmä v kritických miestach okolo plastových rámov okien a dverí. Dlažba sa často osádza do štrkového lôžka alebo lôžka z kamennej drviny. Ak sa dlažba v zimných mesiacoch vyduje alebo popraská, môže to signalizovať poruchu odvodu vody z terasy. Kamenná drvina síce vytvorí ideálne lôžko pod dlažbou, ale nie je najlepším riešením na odvádzanie vody. V lôžku stojí voda, ktorá pri poklese teplôt  narúša celistvosť pochôdznej vrstvy. Voda v plášti aj pri dobrom počasí predstavuje závažný problém nielen pre strechu, ale aj pre nosnú stenu, do ktorej je balkón či terasa votknutá. Výnimku tvorí dlažba uložená na rektifikačných podložkách.

Výrobcovia stavebnej chémie radia v prípade menších opráv strešných terás aplikovať špeciálne stierky a tmely. Vodotesné malty alebo polyuretánové stierky vytvoria pružnú hydroizolačnú bariéru. Tá potom dokáže odolávať slnečnému žiareniu aj teplotným výkyvom. Po konzultácii s odborníkmi možno na lokálne opravy porušenej hydroizolácie použiť práve tieto materiály. Nie každý typ hydroizolačných stierok je vhodný na každý typ hydroizolačných materiálov. Navyše, týmto spôsobom odstránime iba následky, nie vždy príčinu, ktorá môže byť hlbšia ako len obyčajná netesnosť izolácie.

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: hydroizolácia opravy porucha stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia