Ako správne pripraviť stavenisko pre rodinný dom

18. 07. 2014
Zdieľať

Príprava staveniska má svoj význam na zabezpečenie bezproblémového chodu stavby. Náklady na zariadenie staveniska sa zvyčajne určujú vo výške 2 až 3 % zo stavebných nákladov. Po vytýčení budovy môžeme budovať základy.

Čo by ste mali VEDIEŤ

1 Hranice pozemku

Hranice pozemku vytýči geodet – osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti.

2 Oplotenie pozemku

Stavenisko treba oplotiť po celom obvode. Oplotenie musí byť také, aby na susedných pozemkoch nevznikli v dôsledku stavebnej činnosti škody. Môže byť trvalé alebo dočasné. Výška oplotenia v zastavanom území obce musí byť aspoň 1,8 m. Nosné stĺpiky oplotenia môžu byť drevené, oceľové, oceľobetónové (vzdialené od seba asi 30 m). 

Na stĺpiky sa prichytávajú drôtené pletivo, nepriehľadná sieťovina, vlnitý plech, drevené dosky, prefabrikáty a podobne. Brány do ohradených priestorov sa navrhujú v šírke 100 cm pre pracovníkov a 400 cm pre vozidlá.

3 Vyčistenie plochy

Z celej plochy staveniska zlikvidujte všetky porasty a odhrňte ornicu (urobte tzv. skrývku ornice) v hrúbke 20 až 50 cm a vyvezte ju na príslušnú skládku. Stromy na stavenisku môžete odstrániť len na základe povolenia. Ak chcete niektoré zachovať, zabezpečte ich proti mechanickému poškodeniu oplotením. Ak je na stavenisku objekt na zbúranie, vzniknutý odpad odvezte na skládku (okrem materiálu, ktorý by ste mohli využiť pri zásypových prácach).


Ako správne pripraviť STAVENISKO

Ako správne pripraviť STAVENISKO
thinkstock.com

Realizáciu stavby začínate na pripravenom stavenisku. Bez techniky ani odborníkov – geodetov sa nezaobídete.

4 Cesty a komunikácie

Príjazdové komunikácie sa zriaďujú k hraniciam pozemku. Napájajú sa na vstup vozidiel v oplotení staveniska. Ich zriadenie a napojenie na verejnú komunikáciu musí zodpovedať požiadavkám cestnej premávky. Staveniskové komunikácie môžu byť zemné, pri vhodnom teréne a pri krátkodobom používaní spevnené drevenými fošňami alebo guľatinou, a štrkové, ktoré sa môžu využívať ako podkladové vrstvy definitívnych komunikácií.

5 Prívod vody a elektriny

Prívod vody a elektrickej energie na stavenisko musí byť legálne zabezpečený z vhodného prípojného miesta. Prívody sa zriaďujú na hranici staveniska, kde sa umiestňujú aj meracie zariadenia. Ďalšie rozvody na stavenisku sú záležitosťou zariadenia staveniska.

6 Zariadenie staveniska

Medzi takého zariadenia patria mobilné WC a kontajner pre pracovníkov, resp. sklad na drobný stavebný materiál a náradie, rozvody elektriny a vody, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu stavebných prác. Požaduje sa trojfázové nízke napätie – 400/230 V.

Vytýčenie stavby

Vytýčenie stavebného objektu robí autorizovaný geodet na základe dodanej projektovej dokumentácie. Geodet na záver vystaví vytyčovací protokol, ktorý potrebujeme pri kolaudačnom konaní. Vytýčenie musí byť presné, pretože vytvára základ na ďalšie detaily stavby. Väčšinou vytyčuje obvodové murivo stavby na 1. nadzemnom podlaží (NP), prípadne obvod základov. Vytýčené rohové body a obrysy výkopov sa zabezpečujú tzv. lavičkami. 
Lavičky (jednoduché rohové) sú primitívne drevené konštrukcie z dvoch-troch stĺpikov zarazených do terénu.  

Ak stavbu buduje firma, musí prebrať pripravené stavenisko od stavebníka, a to písomne, formou preberacieho protokolu. Od toho dňa je potom povinná viesť stavebný denník.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: domu stavba domu stavenisko základy
Zdieľať článok

Diskusia