09. 10. 2008
Zdieľať

Pod pojmom drobná architektúra z dreva rozumieme najmä malé drevené konštrukcie najčastejšie umiestňované v okolí rodinných domov (v záhradách) a parkoch. Medzi tieto konštrukcie zaraďujeme záhradné domčeky (záhradné chatky), altánky, karporty, pergoly, náraďovne, mostíky, oplotenie a iné malé drevené stavby.Záhradné domčeky

Vhodná architektúra a konštrukcia záhradných domčekov, respektíve záhradných chatiek, vhodne zakompovaná do prostredia záhrady vytvára vynikajúce relaxačné podmienky pre všetky generácie. Záhradné domčeky sa môžu navrhnúť aj s vonkajším kozubom a posedením. Konštrukčný systém záhradných domčekov možno riešiť rôznymi systémami.


Drobná architektúra z dreva

167836
Ing. Roman Nôta

Najčastejšie a aj esteticky najpríťažlivejšie sú zrubové konštrukcie s priznanými tesárskymi spojmi, ďalej to môže byť jednoduchá rámová konštrukcia opláštená veľkoplošnými materiálmi (napr. OSB doskami, preglejkami, cementotrieskovými doskami) alebo obkladom z prírodného dreva (palubovkou, tatranským profilom).

Spodná časť drevených konštrukcií je citlivá na znehodnotenie zemnou vlhkosťou, pretože zakladanie domčeka sa často rieši na nízkych základových pätkách alebo základovej doske na štrkovom podsype. Základné nosné prvky záhradných domčekov musia byť od terénu vzdialené minimálne 15 až 30 cm. Konštrukciu domčekov spravidla vytvorí smrekové drevo, avšak vhodnejšie je spodnú časť objektu vyrobiť z trvanlivejších drevín ako agát a dub, borovica či smrekovec. Povrchová úprava dreva by sa mala skladať z troch až štyroch vrstiev, pričom prvá vrstva je impregnečná proti hubám a hmyzu a ďalšie vrstvy by mali obsahovať ochranné látky proti slnečnému žiareniu.

Celý systém náteru má byť čiastočne paropriepustný, chrániaci proti vlhkosti a dažďu, pružný a prirodzene odbúrateľný, aby sa po ľahkom očistení od prachu dal opäť natierať. Staršie lakové nátery treba zvyčajne mechanicky odstrániť dlátom alebo škrabacími plochými nožmi s rukoväťami a následne použiť modernú ochranu dreva.

Pri zhnitých častiach objektu (najmä spodných a strešných) je potrebné vymeniť základové hranoly alebo obkladové a lemovacie dosky. Pri obnovovanom nátere netreba zabudnúť na prvú impregnačnú ochrannú vrstvu, aby sa prípadná lokálna hniloba dreva rýchlo nerozširovala. Dobré je urobiť štrkový obsyp okolo objektu, aby pri ňom nerástla vysoká tráva alebo kríky a dažďová voda dopadala na spodnú časť čo najnižšie.

Altánok

Altánok je ľahká záhradná zastrešená stavba slúžiaca na oddych. Vo väčšine prípadov ide o samostatne stojacu konštrukciu. Ako nosná konštrukcia sa používa systém stĺpikov, ktoré sú ukotvené v zemi pomocou zemných kotiev alebo betónových pätiek uložených na drenážnom štrkovom vankúši. Vnútorný priestor altánku sa môže vydláždiť kamennou dlažbou alebo riešiť ako drevená podlaha. V tomto prípade treba celú stavbu zdvihnúť nad úroveň terénu. Zvislé prvky sa v spodnej časti spájajú zábradlím, respektíve súvislým debnením.

 


Drobná architektúra z dreva

167830
Ing. Roman Nôta

 

Drobná architektúra z dreva

167832
Ing. Roman Nôta

Altánok s osemhranným pôdorysom   Altánok so štvorcovým pôdorysom

 

Zastrešenie altánkov vychádza z ich pôdorysného tvaru, ktorý je najčastejšie mnohouholníkový. Z toho vyplýva aj tvar zastrešenia vo forme stanovej konštrukcie. Pri štvorcovom či obdĺžnikovom pôdoryse sa môže použiť aj sedlová konštrukcia zastrešenia. Pri ochrane a povrchovej úprave altánkov platia obdobné pravidlá ako pri záhradných domčekoch.

 


Drobná architektúra z dreva

167837
Ing. Roman Nôta

Carporty

Carporty – prístrešky pre autá sú postavené na podobnom konštrukčnom princípe ako altánky. Ich úlohou je vytvoriť pre motorové vozidlá dostatočnú ochranu proti poveternostným vplyvom, ktorá je ekonomicky aj priestorovo menej náročná ako stavba garáže. Užitočné pri carportoch je vytvorenie uzavretej steny na náveternej strane, ktorá bude chrániť priestor pred priamym pôsobením dažďa a snehu. Vhodným doplnkom býva uzavretý priestor, kde sa môžu skladovať doplnky pre auto, prípadne bude slúžiť na parkovanie motocyklov či ako odkladací priestor pre záhradné náradie.

Pergola

Pergola v princípe predstavuje určitý druh plotu. So svojím viac-menej okrasným charakterom sa hodí najmä do záhrad vidieckeho typu. Ide o samostatne stojacu ľahkú záhradnú stavbu slúžiacu na tienenie a optické oddelenie relaxačnej časti záhrady. Toto oddelenie sa rieši buď pomocou konštrukčných prvkov, alebo prostredníctvom popínavých rastlín.


Drobná architektúra z dreva

167833
J. Štefko

Pergola nepredstavuje len prvok drobnej architektúry, je to predovšetkým estetický doplnok menších záhrad. Pretože je oporou pre popínavé rostliny, je potrebné povrchovú úpravu celej konštrukcie riešiť šetrne. Na ošetrenie dreva preto treba voliť prostriedky netoxické a zároveň také, ktoré zabránia napadnutiu dreva hnilobou. Jemné prelínanie farieb povrchu pergoly a rastlín pôsobí hravo a pritom stále dostatočne jemne, preto nie je vhodné umelo vytvárať farebné kontrasty. Skombinovaním príbuzných tónov vytvoríme dojem jednoty s prírodou. Z architektonického hľadiska je najoptimálnejším riešením úpravy povrchu pergoly nechať vyniknúť pravú krásu dreva jednoduchou neškodnou transparentnou úpravou. Pri jej ukotvení do terénu platia rovnaké pravidlá ako pri altánkoch a carportoch.

Náraďovne

Ide o drobnú drevostavbu, respektíve kôlňu, slúžiacu predovšetkým na skladovanie záhradného náradia a nábytku. Vzhľadom na jej funkciu je vzhľad zvyčajne podriadený tejto nie práve príťažlivej funkcii. Najčastejšie sa záhradná náraďovňa umiestňuje čo najďalej od obytnej časti, no vhodným návrhom a úpravou môže vytvoriť príjemný kompozičný celok. Pri správnom zladení vzhľadu domčeka s obývaným domom a jednoduchým zladením detailov môže vzniknúť celkom zaujímavá kompozícia. V prípade, že nám táto drobná záhradná stavba stále prekáža a v duchu sa nemôžeme zmieriť so spojením funkčnej a okrasnej funkcie záhrady, možno vzhľad náraďovne vyriešiť obrastením popínavými rastlinami. V tomto prípade je, podobne ako v prípade pergol, nenahraditeľná vhodná úprava povrchov. Konštrukčný systém náraďovní je obdobný, ak nie totožný s konštrukčným systémom záhradných domčekov. Preto pri ich ukotvení do terénu a ochrane platia rovnaké princípy.


Drobná architektúra z dreva

167834
Ing. Roman Nôta

Mostíky

Mostíky predstavujú samostatnú časť záhradnej architektúry. Nejde totiž o objekty s ochranou alebo relaxačnou funkciou. Ich úlohou je preklenutie vodných plôch (okrasné rybníčky, potôčiky…) v záhrade, čím umožňujú pokračovanie chodníkov bez potreby obchádzať vodné plochy. Na výrobu mostíkov je vhodné použiť dreviny, ktoré majú vyššiu trvanlivosť, pretože na mostík pôsobí zvýšená vlhkosť, ktorou sa znižuje životnosť dreva. Medzi trvanlivejšie dreviny môžeme zaradiť agát a dub (trvanlivé dreviny), smrekovec a borovicu (stredne trvanlivé dreviny).

Vhodnou chemickou ochranou však môžeme predĺžiť aj životnosť smreka ako najčastejšie používanej dreviny na stavbu záhradných objektov. Samozrejme, aj správne konštrukčné vyhotovenie predĺži životnosť mostíkov. Napríklad je potrebné zabezpečiť, aby sa dažďová voda nezhromažďovala na pochôdznej vrstve mostíka (mostovke). To sa dá dosiahnuť vytvorením oblúkového tvaru celej konštrukcie mostíka alebo ukladaním dosiek mostovky s medzerami.

Oplotenie

Oplotenie okrem ochrannej funkcie pozemku môže tvoriť aj optické predelenie, ochranu proti hluku, ale najmä architektonicky dotvára exteriérové prostredie okolia domu. Drevo ponúka rozmanité možnosti tvaru a veľkosti prvkov zabudovaných v konštrukcii plotu. Môže vytvárať len výplň oplotenia v kombinácii s murovanými alebo železnými nosnými prvkami, alebo môže tvoriť celý nosný systém aj s výplňou. Takisto ponúka veľkú variabilitu rastru výplne či radenia prvkov, ale aj povrchovej úpravy. Z množstva možností spomenieme iba niektoré: vodorovné alebo zvislé lamely na ráme, krížové laty či tenká guľatina (tzv. nožnicový, horársky plot), prútený vypletávaný plot, drevené ohýbané lamely na ráme, nehobľované dosky pribité na ráme alebo zvislo uložená tenšia guľatina bez medzier.

Životnosť dreveného plota môže dosiahnuť aj 30 rokov. Je to však podmienené správnym konštrukčným vyhotovením a vhodnou povrchovou úpravou. Drevené nosné prvky konštrukcie nesmú byť v priamom kontakte s terénom. Aj v tomto prípade platí minimálna vzdialenosť 15 až 30 cm, čo možno docieliť použitím kovových pätiek alebo vytvorením zvýšeného múrika pod oplotením. Pri zvislých prvkoch (nosné stĺpiky, zvislá výplň a podobne) treba ich hornú hranu upraviť tak, aby sa na nej nedržala voda. To sa dá dosiahnuť skosením alebo prekrytím. Povrch dreveného plota je takisto treba chrániť látkami proti hubám a škodcom. Vrchná vrstva by mala byť dostatočne odolná proti pôsobeniu UV žiarenia a proti zvetrávaniu.

Ostatné drevené prvky záhrady


Drobná architektúra z dreva

167838
Ing. Roman Nôta

Medzi tieto prvky môžeme zaradiť výrobky z dreva, ktoré plnia okrasnú funkciu, slúžia na hranie sa detí, alebo vytvárajú doplnok k domu. Sem môžeme zaradiť aj rekreačné prvky, ktoré sa nedajú zaradiť medzi altánky či pergoly, ako je prestrešený záhradný nábytok (najčastejšie stôl s pevnou strechou doplnený o lavice). Ako okrasné prvky slúžia hlavne drevené kvetináče, paravány s popínavými rastlinami, drevené studničky či rôzne zmenšeniny skutočných stavieb (napríklad veterné mlyny). Deťom slúžia preliezačky, hojdačky, drevené pieskoviská, šmykľavky a ďalšie podobné prvky. Do kategórie doplnkov k domu sa dajú zaradiť drevené terasy, markízy a prekrytia vchodov. Samozrejme, aj pri týchto výrobkoch platia pravidlá konštrukčnej a povrchovej úpravy, ktorá na výrobkoch určených deťom musí byť zdraviu neškodná.

Kombinácia záhradných objektov

Vhodné je kombinovať jednotlivé záhradne stavby a vytvárať tak nepreberné množstvo ďalších. Jednoduchá záhradná lavička v spojení s pergolou obrastenou popínavými rastlinami, exteriérové stolovanie s lákavo sa šíriacou vôňou z pripravovaného jedla na ohni kozuba, či chodník vyložený drevenými guliačmi, ktoré vytvárajú vyvýšené plochy pre mobilné kvetináče s kvetmi – to všetko vytvára estetickú súčasť každej záhrady. Všetky tieto a mnohé ďalšie príbuzné scenérie možno zrealizovať len s troškou snahy a fantázie. Dodržať určitú striedmosť sa oplatí aj pri návrhu, aj pri realizovaní daného nápadu. Dispozične riešenie záhrady podriaďte vašim potrebám a potrebám členov rodiny.

Dobrá drevená architektúra záhrady má byť komponovaná v rámci všeobecných kompozičných princípov, a má tak vždy vytvárať jednotu v súlade s okolím. Harmónia sa má chápať ako celok, aby všetky prvky navzájom ladili, či už ide o pomer veľkosti vsadeného objektu a pozemku, vyváženosť materiálov, alebo rovnováhu medzi voľnými a husto sadenými plochami, či neživými a živými prvkami.

Článok vyšiel v publikácii etko o dreve v interiéri a exteriéri, JAGA GROUP 2008.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia Záhrada a exteriér
Tagy: altánok alternatívne bývanie drevo pergoly záhradný domček
Zdieľať článok

Diskusia