Umiestnenie kotla v dome

11. 01. 2006
Zdieľať

Na umiestnenie kotla v dome existuje množstvo obmedzení daných normami, technickými predpismi, odporúčaniami a pravidlami. Pred umiestnením kotla musíme poznať možnosti a podmienky na umiestnenie. V každom dome sú iné podmienky. Najprv však treba vedieť presný typ kotla, ktorý sa má v dome umiestniť.

Firmy vyrábajúce kotly v ,,návodoch na obsluhu a inštaláciu kotlov“ upozorňujú na špecifiká svojich kotlov a niektoré dôležité časti bezpečnostných predpisov priamo citujú. Na umiestnenie všetkých kotlov obvykle platia tieto pravidlá:
 

  • pred kotlom sa ponechá manipulačný priestor najmenej 80 cm,
  • minimálna vzdialenosť kotla od horľavých predmetov je 20 cm,
  • miestnosť musí mať priestor najmenej 0,8 m³ na každý 1 kW výkonu kotla,
  • v miestnosti sa nesmie skladovať horľavý materiál,
  • miestnosť musí byť vetrateľná, suchá a bez možnosti vzniku či vírenia prachu,
  • dvere a okná miestnosti nesmú byť utesnené,
  • dvere sa musia otvárať smerom von.

Podobných upozornení výrobcov kotlov sa môže v dokumentácii dodať s kotlom viac. Z týchto obmedzení vyplýva, že treba dobre zvážiť miesto, kde sa kotol pripojí na rozvod potrubia.

Delenie kotlov


Umiestnenie kotla v dome

41134

Pretože rozdelenie kotlov podľa všetkých hľadísk je zdĺhavé, priblížime si rozdelenie len malých kotlov s výkonom do 50 kW, používaných v rodinných domoch. Pri týchto kotloch platia iné predpisy než pri kotloch s vyšším výkonom. Podľa účelu použitia môžu byť kotly len na vykurovanie a ohrev úžitkovej vody (kombinované kotly). Ak sa predpokladá používanie kotla len na vykurovanie, existuje viac možností na jeho umiestnenie ako pri kombinovaných kotloch. Kotly slúžiace na prípravu TÚV sa umiestňujú tak, aby vzdialenosť medzi kotlom a zariaďovacími predmetmi bola čo najkratšia. V dlhom potrubí vychladne väčšie množstvo vody, ktoré sa musí odpustiť. Riešením môže byť inštalácia cirkulačného potrubia. Inštalácia sa predraží, ale teplá voda bude vytekať takmer okamžite. Iným riešením je použitie plynového kotla na vykurovanie a elektrického ohrievača vody. Kotol má potom viac možností na umiestnenie.


Umiestnenie kotla v dome

41125

Podľa umiestnenia a upevnenia sa kotly rozdeľujú na stacionárne (umiestnené na podlahe) a závesné (pripevnené na stene). Stacionárne kotly sú článkové, z liatinových článkov. Majú dlhú životnosť, pretože liatina nehrdzavie. Sú však veľmi ťažké a nemôžu sa pripevniť na stenu. Umiestňujú sa na podlahu s podložkou tlmiacou chvenie a znižujúcou možnosť šírenia hluku. Kotol musí stáť pevne a musí byť dobre vyvážený. Najčastejšie sa umiestňuje v kotolni. Závesné kotly sa umiestňujú buď do kotolne, alebo sa pri splnení bezpečnostných požiadaviek umiestnia aj v iných neobývaných miestnostiach. Zavesia sa napr. na stenu v blízkosti komína.


Umiestnenie kotla v dome

41124

Podľa vyhotovenia odvodu spalín horenia sú kotly s odvodom do komína, s odvodom cez stenu alebo cez strechu (turbokotly). V prípade, ak v objekte je vyhovujúci komín, môže sa použiť kotol s odvodom do komína. Vzdialenosť umiestnenia kotla od komínového prieduchu nesmie byť dlhšia než 150 cm. Výrobcovia kotlov uvádzajú minimálny prirodzený ťah komína na svoje výrobky. Ak ho komín nemá, musí sa použiť komín s ventilátorom na odvod spalín horenia (turbokotly). Tento kotol sa nesmie napojiť na komín. Odvod spalín sa môže urobiť cez stenu do voľného ovzdušia. Turbokotly sa umiestňujú čo najbližšie k stene, cez ktorú sa spaliny odvádzajú von.

Podľa použitého druhu paliva sú kotly na tuhé palivo, plynné palivo a na elektrickú energiu. Kotly na kvapalné palivo sa v rodinných domoch pre vysokú cenu paliva takmer nepoužívajú.

Kotly na plyn

V súčasnosti sa najčastejšie používajú kotly na zemný plyn. Všade, kde sa zaviedol rozvod potrubia na zemný plyn, sa predpokladá vykurovanie kotlom na plyn.


Umiestnenie kotla v dome

41128

Umiestnenie plynového kotla musí vyhovovať správnemu pripojeniu na plynové potrubie, potrubie vykurovacej sústavy, na komín, elektrickú sieť a na regulátor izbovej teploty (termostat). Kotol sa nesmie nachádzať v miestnosti, kde je plynomer alebo hlavný uzáver plynu. Uzatváracia armatúra na kotol musí byť v tej istej miestnosti, ako je kotol, vo vzdialenosti maximálne 150 cm od nej. Kotol sa musí umiestniť v miestnosti, ktorá má dostatočnú výšku na správne pripojenie na komín. Pripojenie sa vykoná spalinovým potrubím odvádzajúcim dymové plyny do vonkajšieho priestoru. Výrobcovia pri svojich konkrétnych typoch kotlov opäť uvádzajú jednotlivé ustanovenia príslušných noriem o komínoch. Z bezpečnostných dôvodov musí byť kotol viacvrstvový. Plynové kotly sa musia napojiť na komín s vložkou z hliníka alebo nehrdzavejúcej ocele. Tieto materiály sú odolné proti účinkom spalín a mrazu. Ak nie je možné splniť túto podmienku, musí sa použiť turbokotol umiestnený v blízkosti vonkajšej steny. Vývod spalín by mal byť v predpísanej vzdialenosti od okien. Ak nemožno splniť túto požiadavku, musí sa postaviť nový komín. Komín nesmie meniť vzhľad stavby alebo zasahovať do nosnej konštrukcie.


Umiestnenie kotla v dome

41122

Každý plynový kotol je nielen plynový, ale aj elektrický spotrebič, aj keď jeho spotreba elektrickej energie je veľmi malá. A preto musí byť pripojený na elektroinštaláciu v súlade s príslušnými technickými normami a predpismi. Všeobecné požiadavky na kotly z hľadiska príslušných predpisov sa väčšinou dajú bez problémov splniť. Kotly sa musia pripojiť na zásuvku s ochranným kolíkom na nulovanie alebo uzemnenie. Vzdialenosť zásuvky od kotla je 60 až 150 cm. Elektroinštalačné práce môže vykonávať len odborník s kvalifikáciou podľa vyhlášky č. 718/2002.

Kvôli hospodárnosti vykurovania sa kotly zapínajú a vypínajú na základe teploty vykurovanej miestnosti alebo podľa teploty vonkajšieho vzduchu. Od regulátora ku kotlu vedie elektrický kábel. Existuje niekoľko desiatok druhov elektronických termostatov. Takisto sa napájajú zo siete 230 V a udáva sa pri nich stupeň krytia IP.

Kotly na tuhé palivo

Tuhými palivami, ktoré sa používajú na vykurovanie v rodinných domoch, sú prevažne: uhlie, brikety a palivové drevo. V poslednom období sa rozmáha kúrenie drevenými briketami alebo peletami. Pelety patria do kategórie palív označovaných ako biomasa. Ide o drevený odpad a zvyšky dreva zlisované a spečené do tvaru malých valcov.


Umiestnenie kotla v dome

28346

Kotly na tuhé palivo sa používajú najmä z dvoch dôvodov: v miestach, kde nie je zavedený plynovod a nejestvuje dostatočne dimenzovaná elektrická sieť na vykurovanie, je to vlastne nevyhnutnosť. Druhým dôvodom je nižšia cena tuhého paliva oproti iným druhom. Každý vlastník lesa ma drevo zdarma. Vykurovanie uhlím je v porovnaní s plynom asi o štvrtinu lacnejšie.

Kotly na uhlie sa umiestňujú tam, kde neprekáža znečistenie prostredia pri prikladaní uhlia do kotla a pri vyberaní popola. Najčastejšie sa kotol na uhlie umiestňuje do kotolne v pivnici. V nepodpivničených domoch sa kotol umiestňuje v prízemí. Tieto kotly sa nazývajú etážové a slúžia na vykurovanie toho podlažia, v ktorom sa nachádzajú. Sklad paliva by mal byť podľa možnosti v blízkosti kotolne. Kotly na pelety sa môžu umiestňovať aj do iných miestností než do kotolne. Z drevených peliet nevznikajú prach ani nečistota. Spáli sa veľké množstvo peliet. Podľa veľkosti domu to môže byť za vykurovaciu sezónu aj viac než 10 m³. Kotol by mal byť v blízkosti skladu peliet.

Prikladať treba pomerne často. Aby sa intervaly prikladania predĺžili, môže sa nad kotol umiestniť zásobník peliet a automatické prikladacie zariadenie. Musí sa počítať s väčším priestorom. To určí priestorovú náročnosť a kotol sa musí situovať na takom mieste, aby prikladanie nespôsobovalo problémy. Automatické kotly na tuhé palivo a kotly s automatickým systémom prikladania sa musia pripojiť na elektrickú sieť 230 V. Ak sa kotol nachádza v pivnici, zásuvky musia byť vo výške minimálne 120 cm nad zemou.

Kotly na elektrickú energiu

Elektrická energia sa na kúrenie nepoužíva príliš často. Hlavným dôvodom je vysoká cena. Kúrenie je asi o 20 % drahšie než plynom a asi o 40 % drahšie než uhlím. No ceny palív sa ešte budú meniť a tiež sú závislé aj od jednotlivých krajov. Najväčšou výhodou kúrenia elektrickou energiou je pohodlie. Nemusí sa prikladať palivo, odpadajú starosti s uskladňovaním paliva a inštaláciou potrubia.

Prednosťou je aj vysoká účinnosť elektrických kotlov (až 99%). Ďalšou výhodou je, že kotol sa nemusí pripojiť na komín. Pri vykurovaní elektrickou energiou nevznikajú nijaké spaliny.

Kotol sa umiestňuje v závislosti od pripojenia na elektrickú sieť. Výkon kotla sa pohybuje (pri rodinnom dome) väčšinou v rozmedzí 8 až 20 kW, podľa počtu a veľkosti vykurovaných miestností. Elektrický kotol situujeme v miestnosti, kam sa musia priviesť dostatočne dimenzované elektrické káble. Pri kotloch s veľkým výkonom musí mať elektrické vedenie kapacitu značne vyššiu, než je bežný rozvod do elektrických zásuviek. Kotol sa musí umiestniť v blízkosti zásuvky, do ktorej sa priviedol kábel požadovanej kvality. Kotol sa pripája na trojfázové elektrické vedenie. Každá fáza musí mať samostatné istenie a musia sa splniť aj ďalšie bezpečnostné požiadavky.

Umiestnenie kotla


Umiestnenie kotla v dome

41131

Príkazov, zákazov a obmedzení v súvislosti s umiestnením kotla je veľa. Ich cieľom je zaručenie bezpečnej prevádzky kotla. Kotol sa umiestňuje podľa projektovej dokumentácie. Vo výkresoch sa presne zakreslí miesto na kotol aj jeho napojenie na všetky potrubia a elektrickú sieť. Technická správa podrobne opisuje podmienky a spôsob pripojenia kotla. Preto treba návrh umiestnenia a pripojenia kotla zveriť odborníkovi. Ten má niekoľko možností. Prevádzkovateľ kotla si z nich vyberie tú, ktorá mu najviac vyhovuje.

Podľa spomenutých obmedzení sa môže zdať, že možností nie je veľa. Nie je to však pravda. Aj napriek obmedzeniam sa kotly môžu umiestniť v niektorých obytných miestnostiach, ako sú kotolňa v pivnici, kúpeľňa, záchod, chodba, kuchyňa alebo predsieň. Tieto miestnosti pripadajú do úvahy v prípade, že sa splnili podmienky na bezpečnú prevádzku kotla. Kotol sa neumiestňuje v spálňach ani v obývacích izbách. Na umiestnenie kotla má vo veľkej miere vplyv použitý druh paliva. Kotly sa môžu umiestniť na rôznych podlažiach, v pivnici, na prízemí aj na vyššom podlaží.

Kategória: Energia
Tagy: kotol kúrenie priestor umkot vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia