Kam so stavebným odpadom?

Kam so stavebným odpadom?

19. 12. 2005
Zdieľať

Pri plánovaní rekonštrukcie bytu alebo domu je dôležité myslieť aj na to, čo urobíte so stavebným odpadom. Aby ste sa vyhli prípadným komplikáciám s jeho odstránením, treba riešiť túto problematiku ešte pred začiatkom stavebnej činnosti. A ako? To sa dozviete z nasledujúcich riadkov.

Hneď po tom, ako sa odpútate od srdce hrejúcej predstavy zrekonštruovaného bytu či domu, nastúpi na dejisko zhon, ktorý je spojený s prestavbou, a nakoniec vyvstane aj otázka: Kam so stavebným odpadom? Odpoveď je jednoduchá: na skládku. Ako ho tam však dopraviť, keďže väčšina ľudí nie je vlastníkom multikáry ani ávie s kontajnerovou nadstavbou? Na trhu sú k dispozícii firmy špecializujúce sa na odvoz stavebného odpadu na regulovanú skládku alebo do spaľovne.


Kam so stavebným odpadom?

38671

Ak kontajner bude stáť na miestnej komunikácii, mali by ste skôr než zdvihnete telefónne slúchadlo a objednáte si jeho dovoz, vyplniť Žiadosť o zvláštne užívanie verejného priestranstva. Vypíšete osobné údaje, uvediete dôvod, miesto, dĺžku doby, počas ktorej bude kontajner pristavený, a do situačného nákresu stačí, keď aspoň približne okótujete miesto a uvediete výmer využívanej plochy. K žiadosti treba pripojiť aj fotokópiu právoplatného stavebného povolenia (na rekonštrukciu ho budete potrebovať) alebo fotokópiu dokladu o splnení ohlasovacej činnosti/povinnosti.

Ak ste právnická osoba, treba predložiť aj výpis z obchodného registra, prípadne živnostenský list. Žiadosť treba podať na príslušný úrad (ktorý ju spolu s vaším nákresom predloží na schválenie miestnemu dopravnému inšpektorátu), a to v lehote 30 dní pred začiatkom prác. Na vyjadrenie správcu komunikácie si počkáte približne dva týždne (čakacia lehota však môže byť v jednotlivých obciach rozdielna).

Kontajnery a ešte raz kontajnery


Kam so stavebným odpadom?

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

38673

Kontajner na stavebný odpad si môžete objednať telefonicky alebo vyplniť objednávkový formulár, ktorý nájdete na internetových stránkach niektorých firiem. Väčšinou je k dispozícii aj nonstop dispečing. Služby sa poskytujú aj cez víkendy (bez príplatkov).

Pri objednávke kontajnera treba okrem osobných údajov uviesť:


 • čas pristavenia kontajnera, prípadne jeho odvozu (niektoré firmy sú schopné zabezpečiť kontajner do niekoľkých hodín od zadania objednávky);


 • miesto pristavenia kontajnera (firmy disponujú vlastným vozovým parkom, to znamená, že kontajnery najčastejšie prevážajú ávie a liazky, preto treba pre ne zabezpečiť dostatočný manipulačný priestor, aspoň 1,5-násobok veľkosti vozidla).


Kam so stavebným odpadom?

38674

Súčasťou objednávky je aj zálohová platba. Pri pristavení kontajnera vám vodič potvrdí doklad o zaplatení zálohy a predloží na podpis zmluvu. Na základe ďalších výkonov vám príde celkové zúčtovanie na faktúre. Niektoré firmy ponúkajú aj množstvovú zľavu. Kontajner si však môžete objednať aj na príslušnom miestnom úrade zabezpečujúcom odvoz bežného komunálneho odpadu, samozrejme, za príplatok.

Pri objednávke vás iste bude zaujímať, čo taký kontajner stojí. Aby vám dispečer, prípadne iný zodpovedný pracovník mohol uspokojivo odpovedať, mali by ste uviesť nielen miesto a čas pristavenia kontajnera, ale aj druh odpadu. Podľa rozsahu stavebnej činnosti si môžete vybrať z niekoľkých druhov kontajnerov s rozličnými objemami – 5-, 6-, 7-, 8-, 9- či 12-kubíkové. Do tých menších (5 a 6 m3) sa nakladá stavebný odpad ľahšie, kontajnery s objemom väčším ako 7 m3 sú určené na ťažie veci.

Cena prenájmu kontajnera závisí od druhu odpadu, váhy a vzdialenosti. Do kalkulácie sa zahŕňajú tieto položky:


 • prenájom kontajnera (sadzba za každý, aj začatý deň),


 • manipulácia s kontajnerom,


 • kilometrovné,


 • poplatok na skládke za stavebný odpad.

Zákon o odpadoch


Kam so stavebným odpadom?

38676
Mária Vargová

Stavebné odpady vznikajú v dôsledku stavebných a zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe a rekonštrukcii stavieb alebo pri odstraňovaní (demolácii) stavieb. Nepatrí sem odpad, ktorý vzniká pri výrobe stavebných látok a dielcov alebo pri ťažbe surovín na ich výrobu. Pri stavebnej činnosti vzniká odpad, ktorý je materiálovo aj tvarovo rôznorodý. Vyhláška číslo 284/2001 Z. z., ktorú vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, kategorizuje jednotlivé druhy odpadov takto:skupina


druh odpadu


17 01


betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika


17 02


drevo, sklo a plasty


17 03


bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky


17 04


kovy (vrátane ich zliatin)


17 05


zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch), kamenivo a  materiál z bagrovísk


17 06


izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest


17 08


stavebný materiál na báze sadry


17 09


iné odpady zo stavieb a demoláciíV stavebnom odpade sa môžu vyskytovať rozličné škodlivé látky, ako napríklad azbest, polycyklické aromatické uhľovodíky (ktoré pôsobia karcinogénne pri nedokonalom spaľovaní), ťažké kovy s toxickými účinkami (nachádzajú sa napríklad v tapetách, v podlahe z PVC) a iné.

Podľa vyhlášky medzi nebezpečný odpad patria:

 • zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky;


 • sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami;


 • uhoľný decht a dechtové výrobky;


 • olovo;


 • kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami;


 • káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky;


 • izolačné materiály obsahujúce azbest;


 • odpady zo stavieb a z demolácií obsahujúce ortuť;


 • odpady zo stavieb a z demolácií obsahujúce PCB (napr. tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB) a pod.
Vzhľadom na vysokú mieru škodlivín nachádzajúcich sa v niektorých druhoch stavebného odpadu je dôležité neprehliadať tento fakt. Jeho triedením nielenže dokážeme predísť prípadným zraneniam pri manipulácii s odpadom, ale odrazí sa to aj na faktúrovanej cene za jeho odvoz.

Triedenie odpadu je lacnejšie

Z praxe sú známe prípady, keď sa v kontajneroch na stavebný odpad pomieša drevo s betónom. A prečo je triedenie lacnejšie? Uvedieme si to na jednoduchom príklade. Za prenájom kontajnera zaplatíte za jeden deň v priemere 80 Sk, čo nie je až taká veľká položka. Tona dreva na skládke stojí približne 1200 Sk, betónu 300 Sk. Drevo samo osebe nie je ťažké, ale keď ho pomiešate s betónom a kontajner má desať ton, tak pri vynásobení krát 1200 Sk dostanete niekoľkonásobne väčšiu sumu, ako keď betón bude zvlášť. Samozrejme, tak ako jednotlivé firmy zabezpečujúce odvoz stavebného odpadu, aj skládky majú individuálne stanovený cenník.


Kam so stavebným odpadom?

38677

Niektoré firmy majú v ponuke aj triedenie odpadov, všetko závisí od toho, či má na takú činnosť priestory, alebo nie. Ide o doplnkovú službu (sadzby sú stanovené za hodinu práce). Poradenské služby sú bezplatné a v rámci nich vám na dispečingu či pri osobnom kontakte ochotne poradia s triedením odpadu. Triediť odpad však neznamená, že musíte mať na každý druh osobitný kontajner. Dôležité je, aby ste nepomiešali igelit s papierom, drevom či dlaždicami. Plechovky od náterových farieb a olejov predstavujú nebezpečný odpad, ktorý sa nesmie vyhadzovať do kontajnera s ostatným odpadom. Ak prerábate bytové jadro, odporúča sa, aby ste väčšie kusy odpadového materiálu posekali na menšie kusy, ktoré sa tak ľahšie zmestia do kontajnerov. V prípade bytových domov je ideálne, ak sa spoja viacerí majitelia bytov a dajú si pristaviť spoločný kontajner; toto riešenie je síce cenovo výhodné, ale v praxi veľmi zriedkavé.

Firmy v rámci svojich služieb ponúkajú aj vypratávanie priestorov. Služba je platená, za jeden kontajner môžete zaplatiť v priemere 1000 Sk. Samozrejme, že výška ceny závisí aj od miesta, odkiaľ sa stavebný odpad vynáša– inú sumu zaplatíte, ak pomocný pracovník firmy bude musieť chodiť na šieste poschodie obytného domu bez výťahu a inú v prípade, že bude odpad ležať pred domom alebo v pivnici.
Cenník*


Typ vozidla


Objem kontajnera


Sadzba za kilometer


Manipulácia s kontajnerom


Prenájom kontajnera


Liaz, Iveco


5, 6, 7 m3


29,90


80,00


80,00* *


Avia


9 m3


19,90


70,00


60,00


1,1 m3


17,50


60,00


50,00

* Ceny sú uvedené v Sk bez DPH, sadzby jednotlivých firiem sa môžu líšiť.
* * za každý, aj začatý deň


Za odbornú spoluprácu ďakujem Štefanovi Galovi, riaditeľovi spoločnosti Konta plus, s. r. o.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: legislatíva stavba stavebný odpad stavod
Zdieľať článok

Diskusia