25. 07. 2006
Zdieľať

Počas celého života nadobúdame rôzne hodnoty, z ktorých si najviac vážime zdravie a život, v neposlednom rade aj majetok. S pribúdajúcimi hodnotami rastie riziko, že vinou nepredvídateľnej živelnej udalosti či iných ľudí môžeme prísť o to, čo má pre nás nielen finančnú hodnotu v podobe majetku, ale k čomu máme i vzťah.

Po živelných pohromách, ktoré postihli Slovensko v posledných rokoch, čoraz častejšie sa presviedčame, že i na našom území môžeme počítať s prípadmi, o ktorých sme doteraz len čítali alebo sme ich zaznamenali v televíznom spravodajstve. Práve na ochranu pred týmito udalosťami a na zmiernenie ich následkov je určené poistenie majetku.

Aké poistenie majetku by v každej rodine nemalo chýbať?

Na slovenskom poistnom trhu poisťovne ponúkajú dva základné produkty, ktorými môžeme pokryť veľkú časť rizík ohrozujúcich náš majetok. Sú to predovšetkým poistenie hnuteľných vecí v byte, tzv. poistenie domácnosti, a poistenie nehnuteľností, a to nielen rodinných domov, ale i bytov v osobnom vlastníctve. Tieto dve základné poistenia možno doplniť o ďalšie poistenie, napríklad o poistenie stavebných úprav v byte.

Komu je toto poistenie určené?

Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, mali by ste pamätať nielen na byt a jeho vybavenie, ale i na stavbu, pretože v dôsledku živelnej udalosti môžete prísť o to, čo ste roky budovali. Poistenie stavieb je určené práve vlastníkom bytov a rodinných domov.

Čo môže byť predmetom poistenia?

Poistením stavby môže byť poistený byt alebo nebytové priestory, rodinné domy, obytné domy, rekreačné budovy, garáže, vedľajšie a prevádzkové budovy, ploty a ohradové múry, ktoré vlastníte.

Čo zahŕňa poistenie?

Stavbu možno poistiť

  • pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnými udalosťami – to znamená, že vznik práva na poistné plnenie nastane vtedy, keď stavba bola poškodená alebo zničená požiarom, výbuchom, priamym úderom blesku, víchricou, povodňou alebo záplavou, ľadovcom, náhlym zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosúvaním alebo zrútením lavín, pádom stromov, stožiarov a iných predmetov a zemetrasením;


  • ďalej možno stavbu poistiť pre prípad poškodenia alebo zničenia, ktoré môžu spôsobiť voda unikajúca z vodovodných zariadení, z prívodného alebo odvádzacieho potrubia týchto zariadení, kvapalina alebo para unikajúca z vykurovacích zariadení alebo solárnych systémov, pretlak kvapaliny alebo pary či zamrznutie vody v potrubí;


  • pre prípad poškodenia alebo zničenia inými náhodnými udalosťami, napr. nárazom dopravných prostriedkov, poškodením budovy ťarchou snehu alebo námrazy.
S poistením stavieb možno dohodnúť aj poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá je spôsobená inému a poistený zodpovedá za ňu ako vlastník budovy. Proti uvedeným rizikám je možné poistiť budovu už vo výstavbe, pričom do troch rokov od vydania stavebného povolenia je poistený aj stavebný materiál nachádzajúci sa na stavenisku.

Aké sú nároky z poistenia?

Poistenie sa uzatvára na novú cenu, t. j. pri poškodení alebo zničení stavby bude vyplatená suma zodpovedajúca nákladom na opravu alebo znovuzariadenie stavby, a to toho istého druhu, rozsahu a kvality v danom mieste, bez odrátania opotrebenia, až do výšky dohodnutej poistnej sumy. Poisťovňa poskytne plnenie vlastníkovi poistenej stavby.
Poistné plnenie pri plotoch a ohradných múroch je v časovej cene, pod ktorou sa rozumie nová cena znížená o sumu zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo iného znehodnotenia stavby.

Financovanie bývania a poistenie

V súčasnosti mnoho občanov na Slovensku využíva na zlepšenie podmienok svojho bývania aj prostriedky zo stavebného sporenia, úveru alebo hypotekárneho úveru. Finančné inštitúcie, ktoré ich poskytujú, vyžadujú zabezpečenie úveru, v mnohých prípadoch i vinkulovaním poistenia stavby v prospech peňažného ústavu. Takýmto spôsobom chcú mať istotu, že sa im v prípade nepredvídateľnej udalosti vrátia ich financie prostredníctvom poisťovní. V takomto prípade sa postupuje podľa dohôd medzi poisteným a príslušným peňažným ústavom.
Ďalšou možnosťou je využitie výhod spolupráce niektorých bánk a poisťovní, ktoré klientom ponúkajú spoločné produkty s výhodnejšími podmienkami poskytovania úverov a poistenia.

Čo so starším poistením?

Ak ste uzatvorili poistenie nehnuteľnosti už pred mnohými rokmi, s najväčšou pravdepodobnosťou nepokrýva súčasné požiadavky na poistenie. Preto odporúčame, aby ste navštívili poisťovňu, s ktorou máte uzatvorenú poistnú zmluvu, a aktualizovali ju. Poistná suma vyjadrujúca v poistnej zmluve hodnotu vašej budovy by mala sledovať cenový vývoj, pretože od nej sa odvíja výška poistného plnenia v prípade vzniku škody.

Kontakty

Ak ste sa rozhodli pre poistenie svojho majetku, vyberte si z ponuky viacerých poisťovní, porovnajte a vyberte si pre vás najvýhodnejšie krytie a podmienky. Adresár poisťovní na slovenskom trhu, ktoré sú členmi Slovenskej asociácie poisťovní, nájdete aj na internetovej stránke SAP www.slaspo.sk. Na špecifické otázky vám odpovedia školení poistní poradcovia každej poisťovne, ktorá ponúka poistenie majetku. Odporúčame vám dôkladne si preštudovať poistné podmienky a nechať si vysvetliť všetko, čo vás v súvislosti s poistením zaujíma. Len tak predídete nedorozumeniam a s poistením majetku budete úplne spokojní.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: fin majetok nehnuteľnosť poistenie
Zdieľať článok

Diskusia