Práce realizované dodávateľom

Práce realizované dodávateľom

21. 07. 2005
Zdieľať

Nakreslite a podrobne opíšte ucelenú časť rekonštrukcie s uvedením druhov a počtov zariadení. Vždy hovoríme o ucelenej časti podľa toho, ako ste si celkovú rekonštrukciu rozdelili na začiatku.

Nechajte si vypracovať kontrolný rozpočet odborníkom – rozpočtárom. Sú to síce náklady, výsledkom ktorých nie je nijaký materiálny efekt, jeho efekt spočíva v úspore vynaložených prostriedkov v budúcnosti, najmä pri dohadovaní ceny s dodávateľmi.

Nechajte si dodávateľom vypracovať ponukový rozpočet v členení podľa kontrolného rozpočtu. Je výhodné mať ponuku od viacerých dodávateľov. Trvajte na tom, aby ocenili presne tie isté položky, ako sú v kontrolnom rozpočte – súpis položiek bez uvedenia cien im môžete dať k dispozícii. V každom prípade, i v prípade ak zadávate rekonštrukciu ako celok, je výhodné urobiť čiastkové rozpočty podľa jednotlivých ucelených častí – máte stále možnosť rozhodnúť sa pre čiastočnú realizáciu. Rozhodne trvajte na tom, aby rozpočet obsahoval všetky náklady, vrátane tzv. vedľajších rozpočtových nákladov. V spôsobe rozpočtovania na Slovensku sa do jednotlivých položiek rozpočtu zvyčajne nezapočítavajú položky presunov materiálov, preto by ste ich v dobrom rozpočte mali objaviť osobitne vyčíslené.
Po zozbieraní viacerých ponúk urobte porovnanie ponúk s kontrolným rozpočtom. V ponukových rozpočtoch treba venovať pozornosť úplnosti a reálnosti ponúkaných cien.

Výber dodávateľa

Pri výbere platí pravidlo, že najdrahšia ponuka sa neberie a najlacnejšia ponuka nemusí byť najlepšia – je tu riziko vymáhania zvýšenia ceny zo strany dodávateľa, resp. problémy s dodávateľom po vyčerpaní dohodnutej finančnej čiastky pred dokončením všetkých prác.
Dobré je presvedčiť sa o úrovni kvality vykonávaných prác, ktoré firma realizovala v minulosti.
V ponukových rozpočtoch býva uvedený čas platnosti ponuky. Do vypršania tohto času je dodávateľ povinný cenu garantovať a po uzavretí zmluvy o dielo v čase, ktorý predchádza vypršaniu platnosti cenovej ponuky, je povinný ju garantovať do konca výstavby.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Zmluvné podmienky

Dôležitým úkonom na efektívny a ekonomický priebeh rekonštrukcie je uzavretie zmluvy o dielo. Podstatnými náležitosťami zmluvy o dielo sú: predmet diela, cena, termín, zmluvné strany.
Ak chcete mať cenu diela v zmluve čo najpresnejšie definovanú, treba venovať pozornosť podrobnému rozpisu predmetu diela, prípadne sa odvolať na podrobný výkaz výmer vykonávaných prác. Obyčajne sa v stavebnej praxi odvolávame na položkový rozpočet spracovaný podľa zaužívaných metodík (CENEKON, KROS, ÚEOS Komercia a pod.). Ak máte odborníkom spracovaný kontrolný rozpočet a dodávateľ urobil ponuku z vášho výkazu výmer, nie je problém použiť ho v zmluvnom vzťahu. Ak ponukový rozpočet, ktorý je prílohou zmluvy o dielo, je podkladom k fakturácii prác, musí obsahovať aj položky presunov a vedľajších rozpočtových nákladov, alebo musí byť v zmluve zmienka o tom, že jednotlivé hlavné položky rozpočtu obsahujú ceny vrátane presunov a vedľajších nákladov. Odvolávať sa na uzavretie pevnej ceny nie je veľmi efektívne, pretože v priebehu rekonštrukcie dochádza k zmenám rozhodnutí majiteľa bytu a tu nastáva živná pôda pre dodávateľa, aby zvyšoval cenu pomocou dodatkov k zmluve. V prípade platnosti ceny podľa rozpočtu sa nevykonávané práce nefakturujú a opravia sa len skutočne vykonané množstvá prác, prípadne sa doplnia nové položky.
Ostatným ustanoveniam zmluvy sa nebudeme venovať, nesúvisia priamo s našim problémom.

Na základe ponúk na vykonanie prác podľa jednotlivých ucelených častí a na základe ich zosúladenia s vašimi finančnými možnosťami si môžete urobiť časový plán rekonštrukcie – vždy s ohľadom na potreby technologickej postupnosti, teda nedopusťte sa napríklad takej chyby, že naplánujete prerábanie elektroinštalácie po dokončení obkladov a podobne. Sme presvedčení, že ten, kto si s rozvahou a rozumne naplánuje prestavbu či rekonštrukciu svojho bytu v zmysle našich rád, včas spozná jej finančnú náročnosť. Potom nebude mať problémy s platením faktúr za vykonané práce a určite dokončí svoje predstavy o rekonštrukcii k vlastnej spokojnosti.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: financovanie plánovanie rekonštrukcia
Zdieľať článok

Diskusia