Správny projekt stavby (1. časť)

Správny projekt stavby (1. časť)

27. 01. 2006
Zdieľať

Pred výstavbou rodinného domu treba vypracovať jeho projektovú dokumentáciu, ktorá nám v predstihu ukáže, ako bude stavba vyzerať po dokončení. Príprave projektovej dokumentácie stavby sa venuje významná časť celkového času prípravy na výstavbu.

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia je súbor výkresovej a textovej dokumentácie, na ktorej základe prebieha výstavba. Výstavba domu sa uskutočňuje v určitých intervaloch činností, ktoré sú z časového hľadiska zoradené do období prípravy, projektovania, výstavby a odovzdania domu do užívania. V rámci prípravy na výstavbu sa obstarávajú podklady, ktoré vyjadrujú základnú predstavu o výstavbe podľa požiadavky investora.

V druhom období sa vypracúva návrh domu – tzv. projekt stavebného diela. Projekt je súbor výkresovej a inej dokumentácie, ktorá sa vypracuje na účel postavenia celej stavby. V treťom období sa podľa projektu a ďalších podkladov uskutočňuje výstavba domu. Po úspešnom ukončení tejto fázy sa stavebné dielo odovzdá investorovi do užívania. Počas trvania celej výstavby sú výkresy prostriedkom technického dorozumievania medzi odbornými pracovníkmi (stavbyvedúcim, majstrami, murármi atď.), ktorí realizujú stavbu, a ďalšími účastníkmi výstavby. Vypracovaním projektovej dokumentácie treba poveriť osoby spôsobilé na túto činnosť – architektov a stavebných inžinierov.

Architektonická štúdia


Správny projekt stavby (1. časť)

43132

Celý proces sa začína návrhom domu. Táto fáza je veľmi dôležitá a je rozumné, aby sa stavebník domu skontaktoval s architektom alebo stavebným inžinierom, ktorý podľa jeho základných požiadaviek vypracuje koncept domu – tzv. architektonickú štúdiu. Štúdia je po konzultáciách so stavebníkom podkladom na vypracovanie projektu stavby. Výkresová dokumentácia by mala obsahovať urbanistické, architektonické a dispozičné riešenie domu, konkrétne pôdorys podlaží domu (rozmiestnenie jednotlivých priestorov na podlažiach domu), rez s výškovým zónovaním domu, pohľady na všetky priečelia domu a situáciu stavby (umiestnenie domu na pozemku).

Návrhy sa vypracujú v mierke 1 : 200, príp. 1 : 100; mierka závisí od veľkosti stavby a podrobnosti návrhu. Situácia stavby sa kreslí v mierke 1 : 500, 1 : 250, príp. 1 : 200. V tejto fáze je pre lepšiu názornosť užitočné vypracovať model stavby alebo počítačovú vizualizáciu, ktoré umožnia stavebníkovi získať lepšiu predstavu o navrhovaných priestoroch (stavebník si často na základe ortogonálnych priemetov stavby, teda pôdorysov, rezov a pohľadov, nedokáže dom dobre predstaviť). Predíde sa tak nedorozumeniam v predstave o riešení domu medzi stavebníkom a projektantom a prípadným úpravám a zmenám vo fáze výstavby.

Návrhu štúdie by mal architekt venovať maximálnu pozornosť. Už na začiatku práce na návrhu domu by mal aj stavebník pochopiť, že vypracovanie návrhu je najdôležitejšou etapou pred samotnou realizáciou, od ktorej závisí krása a funkčné kvality budúcej stavby.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: model pôdorys pro projekt rodinné domy štúdia
Zdieľať článok

Diskusia