Expandovaný polystyrén v ETICS z hľadiska nových predpisov

29. 11. 2016 Zdieľať

Výrobky spoločnosti POLYFORM vždy spĺňali tepelno-technické i protipožiarne normy. Ako zareagoval slovenský líder vo výrobe polystyrénu na nové, sprísnené predpisy vyplývajúce z STN 73 0540-2?

V dôsledku nových tepelno-technických požiadaviek vyplývajúcich z STN 73 0540-2 boli zrevidované normy, a to:
– STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelno-izolačných kontaktných systémov (ETICS),
– STN 73 0834/Z2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb,
– STN 73 0802/Z2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.

Citované normy priniesli sprísnené požiadavky na použitie EPS v ETICS, a to najmä z hľadiska protipožiarnych opatrení. Hlavné zmeny sa týkajú nasledujúcich oblastí:
– zaviedla sa povinnosť používať pri navrhovaní ETICS pri dodatočnom zatepľovaní požiarne zábrany, čo sú vlastne bariéry vytvorené z minerálnej vlny v celej hrúbke ETICS so šírkou aspoň 200 mm.
– použitie EPS v ETICS s hrúbkou viac ako 100 mm a najviac 200 mm, ktorého súčasťou je spomínaná požiarna zábrana so šírkou aspoň 200 mm.
– použitie EPS v ETICS s hrúbkou viac ako 200 mm:
• na základe výsledkov veľkorozmernej skúšky (nie sú kritériá),
• alebo podľa vyhlášky MV č. 94/2004 a súvisiacich predpisov.
Pre použitie EPS v ETICS s hrúbkou najviac 100 mm
– navrhuje sa soklová a prvá požiarna zábrana (zakladacia)
– inak nie sú potrebné požiarne zábrany.

POLYFORM reagoval pružne

Nové protipožiarne normy sa týkajú stavieb postavených do roku 2000. Spoločnosť je pripravená aj na skutočnosť, že od 1. marca 2016 musí byť projektová dokumentácia zhotovená podľa nových protipožiarnych noriem. Rozšírila svoj výrobný a obchodný program tak, aby mohla komplexne pokryť všetky požiadavky našich partnerov v rámci jedného balíka.

Hlavný výrobný program

Nové tepelno-technické a protipožiarne predpisy pre ETICS dávajú do popredia použitie sivého expandovaného polystyrénu ako tepelno-izolačného materiálu. Tento polystyrén sa vyrába v Podolínci viac ako 10 rokov a ani pri svojej extrémne nízkej tepelnej vodivosti nemení svoje pevnostné vlastnosti. V niektorých prípadoch sú až 10-krát lepšie ako iné najbežnejšie používané materiály.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

ETICS s polystyrénom je bezpečný systém

ETICS s expandovaným polystyrénom, resp. s EPS a požiarnymi zábranami je požiarne bezpečný zatepľovací systém. Svedčia o tom štatistiky a skúsenosti s bezpečnosťou stavieb. Zmeny z hľadiska protipožiarnych opatrení priniesli na stavbu zvýšenú prácnosť a náročnosť vzhľadom na zväčšenie hrúbok izolantov, čo je úzko spojené s objemovou hmotnosťou izolačných dosiek, t. j. zvyšuje sa priťaženie budovy vplyvom zateplenia. Nie je to však zásadná prekážka používania polystyrénu v ETICS. Zo skúseností je zrejmé, že profesijne zdatné realizačné firmy nemajú s novými požiadavkami žiadne problémy.


Požiarne zábrany, samostatne stojaca budova s výškou stavby viac ako 22,5 m a tepelnou izoláciou z EPS s hrúbkou viac ako 100 mm, najviac však 200 mm.

Požiarne zábrany, samostatne stojaca budova s výškou stavby viac ako 22,5 m a tepelnou izoláciou z EPS s hrúbkou viac ako 100 mm, najviac však 200 mm.
POLYFORM, s.r.o.


EPS biely λD = 0,038 W/m.K  EPS sivý λD = 0,031 W/m.K pri extrémne nízkej objemovej hmotnosti od 14,0 kg/m3

EPS biely λD = 0,038 W/m.K EPS sivý λD = 0,031 W/m.K pri extrémne nízkej objemovej hmotnosti od 14,0 kg/m3
POLYFORM, s.r.o.

Vplyv objemovej hmotnosti tepelnoizolačného materiálu na priťaženie obvodového plášťa zatepľovanej budovy

Obnova bytového domu formou zatepľovania je významným zásahom do plášťa budovy. Najmä projektanti a realizačné firmy by mali vedieť, že druh a hrúbka tepelnej izolácie významnou mierou ovplyvňujú priťaženie obvodového plášťa a budovy. Napr. podiel priťaženia na pórobetónový obvodový plášť od ETICS-u s minerálnou vlnou (MW) s hrúbkou 180 mm a omietkovou hmotou (OH) 150 kg/m3 je viac ako 20 %. Hodnoty plošnej hmotnosti ETICS s použitím EPS s hrúbkou 180 mm dosahujú menej ako 20 kg/m2 a s použitím MW s hrúbkou 180 mm dosahujú viac ako 36 kg/m2, resp. viac ako 42 kg/m2. Pripevnenie ETICS s charakteristickou plošnou hmotnosťou vonkajšieho súvrstvia väčšou ako 20 kg/m2 (podľa STN 73 2902:2012 čl.4.1) sa musí posúdiť aj v rámci účinkov vlastnej hmotnosti a účinkov objemových zmien. Zvýšenie hrúbky tepelnej izolácie predstavuje aj zvýšenie prácnosti na stavbe pri zhotovovaní ETICS. Doska z EPS pri hrúbke 180 mm má hmotnosť 1,3 kg. Doska z MW má hmotnosť 15,0 kg (pre OH 115 kg/m3), resp. 19,5 kg (pre OH 150 kg/m3). Pri kotvení dosiek z MW sa majú použiť kotvy s oceľovými tŕňmi a prídavné taniere, resp. špeciálne typy kotiev.

www.polyform.sk 

Kategória: Materiály
Tagy: etics polystyrén
Zdieľať článok