Murivo z murovacích prvkov

09. 09. 2008
Zdieľať

Na základe prieskumov sa zistilo, že takmer tri štvrtiny súkromných staviteľov sa rozhodnú pre murovanú stavbu. Murované konštrukcie patria medzi tradičné a stále hojne používané spôsoby výstavby nosných i nenosných stien rodinných domov. Vysoká pevnosť, dlhá životnosť, široké možnosti tvarového riešenia domu, ale aj možnosť svojpomocnej výstavby – to všetko sú vlastnosti, ktoré zaručujú murovaným konštrukciám stabilné miesto v stavebníctve.

Čo bolo, bolo

K nevýhodám murovaných konštrukcií patrí pomerne vysoká prácnosť a časová náročnosť súvisiaca s mokrým procesom výstavby. Navyše, tradične murované steny treba zväčša kombinovať s tepelnoizolačným materiálom. Všetky tieto nevýhody však postupne eliminujú nové alebo vylepšené murovacie materiály, ktoré sa vyznačujú ľahkosťou, vysokou presnosťou a vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Vzhľadom na malú objemovú hmotnosť moderných stavebných materiálov bolo možné zväčšiť rozmery murovacích tvárnic, čím sa proces murovania urýchlil.

Jedinečnosť murovaných konštrukcií


Murivo z murovacích prvkov

160769

Existuje množstvo dôvodov, ktoré hovoria v prospech murovanej výstavby rodinných domov. Spomeňme aspoň tie najdôležitejšie, ktoré vychádzajú z požiadaviek zdravého, bezpečného a kvalitného bývania s troškou prebúdzajúcej sa ekológie. Väčšina materiálov, z ktorých sa realizuje murovaná stavba, je anorganického (neživého) pôvodu, a teda nehorľavá. Z tohto dôvodu poskytujú murované stavby výhodu vysokej požiarnej odolnosti, takže murované steny vykazujú už pri malých hrúbkach požiarnu odolnosť 90 a viac minút.

V murovaných stavbách vzniká v porovnaní s drevenými montovanými stavbami o polovinu menej požiarov. Aj v prípade požiaru je zaťaženie konštrukcie požiarom oveľa nižšie ako pri drevostavbách. Keďže murovacie materiály sú anorganického pôvodu, murované stavby na rozdiel od drevených nehnijú a nerozkladajú sa. Z tohto istého dôvodu patrí medzi výhody muriva z murovacích prvkov aj odolnosť proti škodcom. Pri murovanom spôsobe výstavby dosahuje konštrukcia veľmi dobrú vzduchovú nepriezvučnosť, a to vďaka použitému masívnemu materiálu. Znamená to, že sa hluk napríklad z nákladných áut na ceste, z pristávajúcich lietadiel alebo zo strojov dostane do obytného priestoru len v obmedzenom množstvo – najmä cez okná.

V oblastiach s väčším výskytom hluku treba použiť do murovanej stavby špeciálne okná so zvýšenou izoláciou proti hluku. Častým problémom pri obytných budovách býva takzvaná kroková priezvučnosť stropných konštrukcií. Aby ste nepočuli, čo sa vám odohráva nad hlavou, stačí, keď na strope s plošnou hmotnosťou 300 kg/m2 vytvoríte izolačnú vrstvu proti krokovej priezvučnosti s hrúbkou 3,5 cm a 5,0 cm hrubý cementový poter. Vznikne tak ochrana proti krokovému hluku na úrovni 48 dB, čo je hluk z bežného hovoru, ktorý ešte počujete, ale je nezrozumiteľný.

Ak však vybudujete strop s plošnou hmotnosťou 400 kg/m2, nebudete zhora počuť nič rušivé. Nepatrný hluk, ktorý cez takýto strop prenikne, neodlíšite počas dňa od bežných zvukov, napríklad od ticho hrajúceho rádia v pozadí. Najmä v oblastiach so zvýšeným rizikom záplav, ale aj tam, kde je vysoká hladina spodnej vody, poskytne iba murivo z murovacích prvkov dostatočnú ochranu pred vodou. Steny zhotovené z kusových murovacích prvkov sú po vytvorení vonkajšej a vnútornej omietky vetrotesné. Táto vlastnosť je dôležitá, najmä ak si budujete nízkoenergetický dom. Aby ste dosiahli maximálnu vetrotesnosť, treba venovať zvýšenú pozornosť:

  • napojeniu okien a vchodových dverí na obvodové murivo,
  • inštalačným prestupom zo suterénu do horných podlaží, ako aj prestupom komína cez stropné konštrukcie,
  • napojeniu pomúrnice krovu na stužujúci veniec,
  • vytvoreniu vetrotesnej parozábrany v strešnom plášti,
  • napojeniu strešných okien na vrstvy strešného plášťa,
  • zaizolovaniu strešných schodov do nezatepleného priestoru pod strechou.


Murivo z murovacích prvkov

160770

Minerálne stavebné prvky, ako napríklad tehly, pórobetón a drevovláknité tvarovky, majú vynikajúcu schopnosť prepúšťať vodné pary. Preto treba po ukončení povrchových úprav v interiéri, na realizáciu ktorých je potrebné veľké množstvo vody, riadne kúriť a vetrať, aby sa z objektu dostala všetka nepotrebná vlhkosť zadržiavaná v murive. Vodná para, obsiahnutá vo vzduchu, zvyčajne kondenzuje na chladných povrchoch tam, kde povrchová teplota klesne pod teplotu rosného bodu. Aby sa zabránilo kondenzácii a tvorbe plesní, mal by mať každý dom zodpovedajúce zateplenie spolu so systémom na odvádzanie, respektíve odvetrávanie zvýšenej vlhkosti. Vonkajší zatepľovací systém sa však odporúča realizovať, až keď je budova dostatočne zvnútra vysušená.

Vzhľadom na čoraz aktuálnejšiu otázku znečistenia životného prostredia sa zvyšujú aj nároky na stavebné materiály, ktoré by mali byť odolné proti rôznym chemickým vplyvom. Práve murovacie materiály preukázali v tomto smere veľkú odolnosť. Murivo z murovacích prvkov vykazuje veľkú pevnosť a stabilitu, takže odvádza všetky sily bezpečne do základov. Ak sú základy vzhľadom na kvalitu základovej pôdy dostatočne pevné, stavba nesadá, takže nevznikajú nijaké trhliny a pukliny. Z tohto hľadiska sú budovy z murovacích prvkov odolné aj proti rôznym prírodným katastrofám. Na rozdiel od drevených konštrukcií sa murivo z murovacích prvkov nezmršťuje a aj tvarové deformácie sú minimálne. Všetky murovacie prvky vyrábané na Slovensku sa kontrolujú z hľadiska úrovne rádioaktivity; všetky majú túto úroveň pod stanovenou povolenou hranicou. Murovacie prvky nezaťažujú vnútornú klímu žiadnymi škodlivými prvkami.

Murovaný = úsporný z hľadiska energie

Najcennejšia výhoda murovanej výstavby je jej obrovská schopnosť akumulovať teplo v murovanej konštrukcii. Vďaka tejto vlastnosti sa v lete obytný priestor neprehrieva, dá sa pomocou solárnych ziskov ušetriť na vykurovaní, a navyše je zabezpečené príjemné vyrovnávanie teplôt v interiéri. Znamená to, že ak slnko svieti cez južnú zasklenú fasádu do interiéru, dokážu steny, strop a podlaha túto energiu udržať. Murivo sa počas dňa prehreje maximálne do hĺbky 8 až 10 cm, preto nie je pre akumuláciu tepla dôležitá hrúbka materiálu, ale jeho objemová hmotnosť. Práve preto sa pri drevostavbách často buduje základová doska, strop suterénu alebo vnútorné priečky z murovacích materiálov, ktoré majú vynikajúcu schopnosť akumulovať teplo.

Ak pre nedostatočné vlastnosti muriva nedochádza k akumulácii tepla prichádzajúceho cez južnú, „otvorenú“ stranu objektu do interiéru, zostáva vnútri priveľa nevyužitého tepla, ktoré ohrieva vzduch, takže sa priestor prehrieva. Ochranu pred letným prehrievaním, ktoré pozná každý, kto navštívil počas horúcich letných dní starú povalu, dosiahnete aj vybudovaním muriva s vysokou schopnosťou akumulovať teplo. Na druhej strane, v zime, keď slnečné svetlo dopadá na zem a do interiérov pod uhlom 18 až 19°, takže je menej výdatné, pomáha murivo so zvýšenou schopnosťou akumulovať teplo pri využívaní solárnej energie. Vďaka akumulačnej murovanej stene môžete v nízkoenergetických domoch ušetriť viac ako 30 % energie na vykurovanie.


Murivo z murovacích prvkov

160771

Akumulačná murovaná konštrukcia zabezpečí v zime aj príjemné vyrovnávanie vnútorných teplôt. Solárna energia, ktorá sa počas dňa naakumuluje do stien, podlahy a stropov, sa večer a v noci, keď nesvieti slnko, postupne odovzdáva vnútornému vzduchu, čo znamená, že v murovaných stavbách môže až 8 hodín ostať rovnaká vnútorná teplota. Z tohto dôvodu je pre murované objekty ideálne podlahové kúrenie, pretože teplo prechádza cez poter podlahy postupne a udrží sa aj niekoľko hodín.

V drevostavbách, ak nezareaguje rýchlo vykurovací systém, vzduch vychladne už po 2 hodinách. Pre príjemnú klímu v obytných priestoroch je dôležitá aj úroveň relatívnej vlhkosti vzduchu, ktorá by sa mala pohybovať medzi 40 až 60 %. Až do určitej úrovne dokáže omietka a murovaný stavebný materiál regulovať úroveň vlhkosti. Podmienkou však je, aby túto prirodzenú vlastnosť murovacích materiálov neobmedzovali nevhodné povrchové úpravy muriva, napríklad plastová tapeta alebo disperzný náter.

Vyhotovenie murovaných stien

Murivo z murovacích prvkov sa zhotovuje zvisle a vodorovne pod pravým uhlom a vyrovnáva sa v jednej línii. Rohy sa zakladajú presne podľa olovnice a vrstvy podľa napnutej šnúry. Na dosiahnutie rovnakých výšok vrstiev sa používajú výškové vodiace laty. Murovanie rohov a dverových a okenných ostení je mimoriadne náročné na čas. Túto prácu zjednoduší použitie šablón na rohy a okná. Aby sa postup murárskych prác čo najväčšmi racionalizoval, čoraz častejšie sa okenné a dverové rámy montujú už vo fáze hrubej stavby. Murivo treba podľa možností murovať rovnomerne a súčasne po celom obvode stavby, aby sa zabránilo nerovnomernému sadaniu. Murovacie prvky majú byť rovné a rozmerovo presné, aby vznikli ložné škáry rovnako tenké (10 až 12 mm) a celá plocha sa mohla rovnomerne zaťažiť. Maltové stykové škáry možno vytvoriť natlačením jednotlivých murovacích prvkov na susedné murovacie prvky alebo ich možno vyplniť natretím malty na ukladaný prvok.


Murivo z murovacích prvkov

160772

Pri dierovaných murovacích prvkoch sa dá správnym výberom maltových pásov dosiahnuť, aby malta neprenikala hlboko do otvorov murovacích prvkov. Pri dlhých rovných úsekoch muriva, najmä ak sa používajú murovacie prvky s bezmaltovými škárami na pero a drážku, možno nanášenie malty zjednodušiť pomocou posuvnej vaničky s dávkovačom malty. V tomto prípade sa namiesto hrubej vrstvy malty používa lepiaca malta nanášaná na murivo vo vrstve s hrúbkou 1 mm, čím sa maximálne zvyšuje presnosť stavby. Navyše, póry alebo vzduchové medzery jednotlivých tvárnic zostávajú prepojené, takže v murive nevznikajú tepelné mosty. Pri murovaní musia byť murovacie prvky čisté, a najmä za horúceho počasia sa musia dobre zvlhčovať. V opačnom prípade nasávajú vlhkosť z malty a odoberajú vodu potrebnú na stuhnutie. Na obvodové steny z ľahčených tehál alebo iných murovacích prvkov s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami treba podľa možnosti používať ľahké murovacie malty.

Murovacie materiály

Okrem tehál z pálenej hliny, ktoré prešli veľkými zmenami a inováciami, patria k novodobým murovacím materiálom ľahké murovacie tvárnice vyrábané z piesku a vápenca, z expandovaného ílu, drevených pilín spevnených cementom alebo najnovšie aj z celulózy alebo z polystyrénu spevneného cementom. Tieto tvárnice možno používať ako výplňový materiál skeletových konštrukcií alebo, v prípade, že plnia nosnú funkciu, sa spevňujú kovovými výstužami a betónom, ktorý sa leje do dutín vytvorených v tvárniciach.

Trvalá hodnota na celý život

Výstavbou murovaného domu vytvárate trvalé hodnoty minimálne na obdobie 100 rokov alebo aspoň pre tri generácie užívateľov. Ak porovnáme klesanie hodnoty murovaných a montovaných drevených stavieb, zistíme, že montované drevostavby strácajú každých 10 rokov zo svojej hodnoty o 6 % viac ako murované objekty, pretože drevostavby rýchlejšie starnú. Navyše, murovaná konštrukcia ponúka vysokú flexibilitu, takže z murovacích prvkov dokážete vybudovať akúkoľvek formu a tvar budovy bez toho, že by ste museli radikálne zvýšiť rozpočet. Vďaka flexibilite murovacích prvkov dmôžete vytvoriť dom presne podľa svojich požiadaviek. Predovšetkým veľké rozpony monolitických stropov ponúkajú možnosť vytvárať veľkorysé obytné priestory. Murované konštrukcie majú aj tú výhodu, že nenosné priečky vnútri dispozície ľahko odstránite, takže každá ďalšia generácia si môže obytný priestor upraviť podľa svojich predstáv.

Článok vyšiel pôvodne v publikácia Všetko o hrubej stavbe, JAGA GROUP

Kategória: Materiály
Tagy: murivo murovacie materiály murovacie prvky sm
Zdieľať článok

Diskusia