Stačí ohlásenie stavby alebo treba stavebné povolenie?

Stačí ohlásenie stavby alebo treba stavebné povolenie?

07. 02. 2008
Zdieľať

Rekonštrukcia bytu by sa mala vždy začať touto otázkou. Úrady sa často obchádzajú a majitelia bytov búrajú a prerábajú, ako im napadne. Stačí však, ak máte v okolí neprajného suseda, a problémy sa na vás len tak zosypú. Obehať úrady na vybavenie stavebného povolenia by asi bolo jednoduchšie. Každá väčšia oprava bytu, a teda aj rekonštrukcia je stavba, na ktorú sa vzťahujú naše zákony, najmä stavebný zákon. Ako postupovať v prípade, že sa chcete do takejto stavby pustiť?

Predovšetkým vychádzajte z vašich zámerov. Rozsah rekonštrukcie môže byť rôzny, pri rekonštrukcii však vo všeobecnosti ide o veľký zásah do existujúceho bytu. Rekonštrukcia sa môže týkať len vybavenia bytu – t. j. výmena povrchov, zariaďovacích predmetov, rušenie nenosných priečok, vytváranie nových priečok a podobne, alebo aj rozšírenia priestorov bytu spojením s nadstavbou či podstreším, spojením dvoch bytov, zásahmi do nosných konštrukcií a rozvodov vody, elektriny, tepla, plynu a podobne. Podľa rozsahu rekonštrukcie budete postupovať pri jej príprave. Ak ste presvedčení, že pri vašej rekonštrukcii nezasiahnete do práv iných osôb a do nosných konštrukcií, nebudete meniť rozvody médií ani vzhľad domu, postačí, ak svoj zámer ohlásite na stavebnom úrade ako drobnú stavbu. Stavebný úrad posúdi na základe vami predložených podkladov, či podmienky na ohlásenie drobnej stavby skutočne spĺňate, a v kladnom prípade vám do jedného mesiaca vydá kladné stanovisko. Potom už môžete pokojne realizovať váš zámer. Ohlásená drobná stavba sa nekolauduje.

Kedy je potrebné stavebné povolenie?

V prípade, že stavebný úrad nie je celkom presvedčený, že rekonštrukcia nebude mať vplyv na okolité stavby a pozemky, vydá nariadenie, že stavba musí prejsť stavebným konaním a nesmie sa vykonať bez stavebného povolenia.Väčšie rekonštrukcie a rekonštrukcie, pri ktorých bolo nariadené stavebné konanie, musíte teda pripraviť zodpovednejšie a detailnejšie, aby ste preukázali, že vaša rekonštrukcia nebude mať vplyv na životné prostredie, opodstatnené práva susedov, celkové zásobovanie domu médiami, statiku domu. Musíte si uvedomiť, že spoločné časti a zariadenia domu slúžia všetkým majiteľom bytov a jednotlivé byty bez nich nemôžu fungovať. Medzi spoločné časti a zariadenia domu patria napríklad základy domu, všetky nosné konštrukcie (aj nosné múry vo vašom byte), strecha, vchodové priestory, schodiskové priestory, pivnice, podkrovia, rozvody vody, kanalizácie, elektrickej energie, plynu a podobne. Preto treba o stavebné povolenie požiadať vždy, keď robíte zásah do týchto zariadení a konštrukcií.


Stačí ohlásenie stavby alebo treba stavebné povolenie?

133504

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Pri takejto rekonštrukcii už musíte počítať s vypracovaním projektu, ktorý zdokumentuje všetky skutočnosti, ktorými sa nový stav odlišuje od starého. Dobrý architekt vám urobí projekt podľa vášho želania, bude však rešpektovať, možno i proti vašej vôli, normy a predpisy, ktoré určujú možný vplyv novej stavby na okolie.Najprv si teda necháte vypracovať projekt na stavebné povolenie. Poviete si, prečo nevypracovať projekt naraz – taký, aby sa podľa neho už dalo aj stavať? Každý stupeň projektovej dokumentácie však musí ísť na prerokovanie a schválenie a v každom stupni stavebného konania sa vyskytne viac či menej závažných pripomienok, ktoré môžu ovplyvniť celý projekt. V takom prípade by ste na vypracovanie projektu vynaložili oveľa vyššie náklady ako pri jeho postupnom dopracovaní. Príslušné časti projektu necháte posúdiť dotknutým orgánom štátnej správy a správcom sietí (ak ste pri rozšírení priestorov v dome počítali aj s rozšírením odberov médií – vody, plynu, elektriny), ktorí vám dajú zväčša kladné vyjadrenia, ak splníte ich podmienky.

Žiadosť o stavebné povolenie

Potom podáte žiadosť o stavebné povolenie, ktorá musí obsahovať tieto náležitosti:

 • meno, priezvisko a adresu stavebníka,
 • druh, účel a miesto stavby – tieto údaje obsahuje projekt na stavebné povolenie,
 • predpokladaný termín dokončenia stavby,
 • parcelné čísla stavebného pozemku s uvedením vlastníckych práv – tieto údaje obsahuje list vlastníctva, ktorý bude prílohou žiadosti,
 • meno, priezvisko a adresu projektanta,
 • údaj, či sa stavba realizuje dodávateľsky, alebo svojpomocou,
 • základné údaje o stavbe – tieto údaje obsahuje projekt stavby,
 • zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi.
K žiadosti o vydanie stavebného povolenia sú potrebné tieto prílohy:

 • doklady, že stavebník má vlastnícky alebo iný vzťah k bytu, ktorý ho oprávňuje zriadiť v byte predmetnú prestavbu;
 • projekt stavby na stavebné povolenie v troch vyhotoveniach. Projektant, ktorý je oprávnený vykonávať takéto projekty, ovláda obsah projektu. Odporúčame vám, aby ste sa s projektantom dohodli na tom, že všetky potrebné vyjadrenia k projektu vám obstará on. Je totiž zodpovedný za vypracovanie projektu bez ďalších pripomienok;
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce, pokiaľ sa rekonštrukcia dotýka ich správy (sú to najmä vyjadrenia správcov sietí – ak vám ich vybaví projektant, sú súčasťou projektu; ďalej vyjadrenia kominárov, hasičov, hygienikov atď.);
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti;
 • ak ide o stavbu vykonávanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude vykonávať odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.


Stačí ohlásenie stavby alebo treba stavebné povolenie?

133502

V prípade kladného priebehu stavebného konania vydá stavebný úrad stavebné povolenie, ktorého právoplatnosť vám potvrdí po uplynutí 14-dennej lehoty, v ktorej sa môžu účastníci konania proti stavebnému povoleniu odvolať. Súčasne s potvrdením právoplatnosti stavebného povolenia vám úrad vydá v jednom vyhotovení projektovú dokumentáciu s pečiatkou stavebného úradu, ktorú ste povinní mať na stavbe od začiatku do konca výstavby a nakoniec ju predložiť pri kolaudácii. V prípade, že chcete zmeniť účel využitia stavby v súvislosti s rekonštrukciou, nezabudnite túto požiadavku uviesť v žiadosti o stavebné povolenie, pretože podmienky na užívanie vybudovaných priestorov sú pri rôznych účeloch rozdielne. Pri vybavovaní povolení na užívanie takýchto priestorov by ste mali nemalé problémy.

Kolaudačné rozhodnutie

Po dokončení rekonštrukcie budete musieť ešte raz navštíviť stavebný úrad a podať návrh na kolaudačné rozhodnutie, ktoré je súčasne povolením na užívanie celej stavby. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje:

 • meno, priezvisko a adresu stavebníka,
 • označenie a miesto stavby,
 • dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením,
 • predpokladaný termín dokončenia stavby,
 • termín dokončenia úprav okolia domu, pokiaľ ste potrebovali zabrať okolie domu v súvislosti s rekonštrukčnými prácami v byte.
K návrhu pripojíte tieto doklady:

 • opis a odôvodnenie prípadných vykonaných odchýlok od projektu na stavebné povolenie;
 • projekt skutočného vyhotovenia stavby – drobné odchýlky od projektu na stavebné povolenie možno zakresliť do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie. Zmeny väčšieho rozsahu predpokladajú povolenie zmeny stavby pred jej dokončením a k tejto zmene je projekt doložený;
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

Spolupráca so stavebným úradom


Stačí ohlásenie stavby alebo treba stavebné povolenie?

133505

Dokladov potrebných na „boj“ s úradmi je naozaj veľa. Nevieme vám dať presný zoznam potrebných dokladov pre vašu stavbu, pretože každá stavba je iná, na inom mieste a v špecifických podmienkach. Preto treba myslieť na spoluprácu so stavebným úradom už od prvej myšlienky na rekonštrukciu bytu. Príslušný stavebný úrad vám presne povie, čo a od akého orgánu štátnej správy potrebujete pre vašu stavbu. Môže sa stať, že v priebehu stavebného konania budete musieť doložiť ešte ďalšie doklady – nesnažte sa vidieť v takomto postupe „sekírovanie“, veď každá rekonštrukcia bytu v obývanom dome je tvrdým zásahom do života ostatných obyvateľov, preto všetci chceme, aby prebehla za čo najpriaznivejších podmienok na život v dome, ako aj na rekonštrukciu samotnú. Pracovníci stavebných úradov sú jedným z dozorných orgánov dohliadajúcich na dodržiavanie zákonov v oblasti tvorby a udržiavania životného prostredia. Keby si vo svojom byte mohol každý robiť čo chce, bytový dom by sa stal neobytným. Každá stavba určitým spôsobom ovplyvňuje užívanie okolitých bytov. Podiel týchto vplyvov treba regulovať a udržiavať na prijateľnej úrovni. Ak pochopíte zmysel stavebného konania, vaše styky s úradmi už nebudú „bojom“, ale priateľskými stretnutiami.

Na záver ešte jedna rada

Celú dokumentáciu súvisiacu s vaším domom či bytom si dobre uchovajte tak, aby ste ju v prípade potreby aj našli. Pri jej strate totiž vynaložíte na jej (možno aj márne) získanie veľa prostriedkov a času. V súčasnosti sú už na trhu zakladače, v ktorých môže mať dokumentácia čestné miesto vo vašej knižnici. Tieto materiály sa dajú uskladňovať aj moderným spôsobom na elektronických médiách, musíme však upozorniť na literu zákona, ktorá hovorí o tom, že úradne opečiatkovaná projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia musí byť u stavebníka trvale a bezpečne uložená.Želáme vám pokojné a úspešné cesty po úradoch.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: legislatíva stavba
Zdieľať článok

Diskusia