Vnútorné priečky (2. časť)

Vnútorné priečky (2. časť)

10. 01. 2006
Zdieľať

V dnešnom pokračovaní článku o vnútorných priečkach sa dozviete viac o rôznych technolológiách ich výroby, ako aj o materiáloch, ktoré sa používajú pri ich výrobe.

Murované priečky

Medzi murované priečky zaraďujeme priečky, ktoré sa murujú z kusových stavív, dvojité, kombinované a špeciálne priečky. Murované priečky z kusových stavív aj napriek svojej veľkej prácnosti stále patria k najrozšírenejším druhom deliacich stien. Z hľadiska nepriezvučnosti sú murované priečky jednoduché deliace steny, ktorých nepriezvučnosť závisí od plošnej hmotnosti. Z hľadiska mechanických vlastností môžu byť nesené, čiastočne alebo úplne samonosné, čo môžeme dosiahnuť špeciálnym spôsobom väzby alebo pomocou oceľovej výstuže.


Vnútorné priečky (2. časť)

40828
Soňa Sadloňová

Murovanie a úprava povrchov sa radia medzi klasické technológie. Je to mokrý a pomerne zdĺhavý proces. Na murovanie sa používajú plné pálené alebo dierované tehly. Používajú sa aj tehly tzv. metrického formátu, plné pálené alebo dierované. Štandardné hrúbky deliacich stien murovaných z uvedených materiálov dosahujú hrúbky 100, 125, 150, 170 a prípadne aj 270 mm (so zohľadnením omietky 2 × 15 mm). Dvojité murované priečky sa taktiež murujú z uvedených tehál a priečkoviek. Ich hlavným cieľom je zvýšiť zvukovú izoláciu, preto ich možno použiť ako medzibytové deliace steny. Tvoria ich dve rovnaké jednoduché priečky, medzi ktorými je medzera (široká 50 až 60 mm), do ktorej sa vkladá vložka z vláknitých materiálov pohlcujúca zvuk alebo dosky z minerálnych plstí.

Zvukovoizolačné vlastnosti priečok možno efektívne vylepšiť vytvorením kombinovaných deliacich stien, a to konštrukciou jednoduchej priečky, ku ktorej sa pričlení akustická predstena. Vzhľadom na ich zložité vyhotovovanie sa v praxi používajú zriedka, hoci ich zvukovoizolačné vlastnosti sú dobré. Medzi špeciálne druhy murovaných priečok patrí Katonova priečka (s tzv. parketovou väzbou) a Prüssova priečka (vystužená pásovou alebo kruhovou oceľou vo vertikálnom a horizontálnom smere). Tieto priečky sa líšia od tradičných špeciálnou väzbou tehál alebo tvarovaním, ktoré zabezpečujú prenášanie zaťaženia priečky k podperám stropných konštrukcií a zmenšujú tak ich zaťaženie najmä v strede rozpätia.

Priečky zo sadrových priečkoviek a sklených tvaroviek

Priečky zo sadrových tvaroviek majú rozmery 60/655/500 mm alebo 80/667/600 mm, po obvode majú pero a drážku. Priečkovky sa kladú na sucho a po vymurovaní celej priečky sa styky plnia riedkou sadrou s prídavkom plastifikátora alebo sa pri murovaní kladú do sadry a styky sa hneď zatierajú. Ich výhodou je možnosť rezania na požadovaný rozmer. Ich hladký povrch celkovo zjednodušuje konečnú úpravu povrchu priečky. Priečky zo sklených tvaroviek sa používajú pri delení vnútorných priestorov, v ktorých je potrebné sekundárne prirodzené osvetlenie oddelených priestorov alebo kde sa vyžaduje povrch odolný proti vode. Sklené tvarovky môžu byť jednoduché alebo dvojité. Osádzajú sa do cementovej malty, pričom ložné a styčné škáry sú priebežné. Ich nevýhodou je, že ich nemožno tvarovo upravovať a často treba po obvode vytvoriť betónový rám s hrúbkou minimálne 25 mm. Najčastejšie sa používajú štvorcové sklené tvarovky s rozmermi 194/194/65 (95) mm alebo prizmatické, šošovkovité a pod. tvarovky. V súčasnom modernom interiéri sa napriek veľkej hmotnosti a prácnosti opäť používajú sklobetónové zasklené priečky zo sklených tvaroviek, ktoré sa vyrábajú v širokej škále dekorov a farieb.


Vnútorné priečky (2. časť)

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

40822

Zasklené priečky

Zasklené priečky sa podobne ako sklobetónové používajú pri delení vnútorných priestorov, kde treba sekundárne oddelené priestory osvetliť prirodzeným svetlom. Môžu byť pevné. Ak sú súčasťou zasklenej priečky, môžu sa otvárať alebo posúvať ako posuvné dvere. V tom prípade by mali tvarovo a materiálovo nadväzovať na ostatné vnútorné dvere v danom interiéri. Zasklené priečky sa môžu riešiť ako drevené alebo kovové, ako steny, ktoré sa montujú zo zasklených dielcov alebo ako kostrové priečky.

Monolitické priečky

Monolitické priečky sú deliace steny, ktoré sa vytvárajú priamo na stavbe. Ich hlavnou výhodou je variabilita rozmerov a tvarov. Pri ich aplikácii sa nemusia zaťažovať vodorovné nosné konštrukcie. Nevýhodou monolitických priečok je nevyhnutnosť debnenia a lešenia, mokrý proces a dlhé tuhnutie, ktorým sa značne predlžuje čas výstavby. Môžu byť vytvorené z betónu alebo zo sadry dvojakým technologickým postupom – ukladaním zmesi do debnenia alebo nanášaním na pletivo. Ide o tzv. Rabitzove priečky (zo sadrovej zmesi) a Monierove priečky (z cementovej malty). Uvedené typy deliacich stien sa vzhľadom na ich technologické nevýhody v súčasnosti takmer vôbec nepoužívajú. Stretávame sa s nimi pri adaptáciách priestorov, keď možno využiť ich mechanické vlastnosti. V súčasných interiéroch sa však čoraz častejšie objavujú priečky z pohľadového betónu.

Priečky montované čiastočne mokrou alebo suchou technológiou

Tento druh priečok predstavuje deliace steny z väčších prefabrikovaných dielcov, ktoré sa ukladajú vo zvislom alebo vodorovnom smere. Majú upravené povrchy. Po montáži sa upravujú iba ich styčné škáry. Potom sa môže urobiť aj konečná úprava ich povrchu. Medzi najpoužívanejšie patria priečky z pórobetónových a sadrových dielcov, premiestniteľné priečky, priečky montované z plošných dielcov, pohyblivé a skriňové priečky.

Priečky z pórobetónových a sadrových dielcov sa môžu vytvárať z pórobetónových dielcov s rovnými hranami alebo ukončením na pero a drážku. Kotvia sa k stropu pomocou profilu v tvare U z pozinkovaného plechu. Tento profil sa kotví do stropnej konštrukcie, pri podlahe sa podkladajú drevené kliny, pričom škáry medzi priečkou a okolitými konštrukciami sa vypĺňajú cementovou maltou. Povrchové úpravy priečok z pórobetónových tvárnic sa musia prispôsobiť zmenám objemu, ktoré vyvoláva vlhkosť. Pórobetónové priečky majú malú plošnú hmotnosť. Na vylepšenie ich akustických vlastností možno z jednej alebo z oboch strán doplniť akustickú predstenu zo sadrokartónových dosák, ktoré sa pripevnia na zvislé drevené lišty.

Sadra je jedna z najvhodnejších látok na výrobu priečkových dielcov, najmä čo sa týka presnosti výroby a ideálnej povrchovej úpravy. Dielce môžu mať na hranách zošikmené pero a drážku tak, že po zostavení vznikne na oboch stranách škára, ktorá sa vyplní sadrou. Sadrové dielce možno ľahko rezať. Kotvenie pri strope sa vyhotovuje nasunutím dielca na drevenú lištu s drážkou v hornej hrane. Zospodu sa dielce pri stropnej konštrukcii vyklinujú drevenými klinmi a škára sa vyplní sadrou. Povrchová úprava spočíva v zatretí styčných škár sadrou. Potom sa povrch upraví do konečnej podoby maľbou alebo tapetovaním.

Ľahké montované priečky z montovaných dielcov delíme na dve základné skupiny – montované priečky z plošných prvkov, ktoré sa upevňujú na kostru vytvorenú z drevených alebo oceľových tenkostenných tyčových prvkov a montované priečky z plášťových prvkov, ktoré majú výstužné rebrá a nahradzujú nosnú kostru. Tieto priečky sa u nás širšie neuplatnili, pretože ich vyhotovenie je v porovnaní s priečkami, ktoré sa zostavujú zo zvislých dielcov, prácnejšie. Konštrukčné riešenie týchto priečok vychádza z použitia plošných prvkov, ktoré sú hrubé 10 až 20 mm, široké 900 až 1 200 mm a dlhé 2 500 až 3 000 mm a zároveň sa dajú ľahko rezať a majú upravený povrch. Plášte sa upevňujú k zvislým (vodorovným) tyčovým prvkom, ktoré sa ukotvujú do konštrukcie podlahy a stropu. Týmto riešením sa vytvorí dvojitá priečka s dutinou, do ktorej možno vkladať vložku pohlcujúcu zvuk. Zlepšia sa tak akustické vlastnosti priečky. Ako plášť sa používajú drevotrieskové dosky hrubé 12 až 16 mm, drevovláknité dosky, dosky z lisovaných minerálnych vlákien alebo sadrokartónové dosky.

Najrozšírenejšie z ľahkých montovaných priečok sú sadrokartónové priečky, ktoré sa montujú na drevenú alebo oceľovú kostru. Ich hlavnou výhodou je nízka hmotnosť a suchá montáž, taktiež dokonalý povrch na konečnú úpravu maľbou alebo tapetovaním. Sadrokartónové priečky sa používajú v rôznych obytných priestoroch. Pri použití vo vlhkých priestoroch (kúpeľňa, WC a pod.) je dôležitý výber impregnovanej dosky s menšou nasiakavosťou.


Vnútorné priečky (2. časť)

40825

Pohyblivé priečky sú taktiež deliace steny, ktoré umožňujú dočasné rozdelenie vnútorných priestorov. Reagujú na prevádzkové potreby a zmeny v dispozičnom riešení. Ich realizácia v danom priestore je individuálna a náročnejšia na zhotovenie. Ich polohu stabilizuje vodiaca drážka. Môžu to byť skladacie steny, ktoré sa vytvárajú napríklad z tuhých doskových dielcov. Ich krídla sa navzájom spájajú dvernými závesmi okolo vertikálnej hrany. Krídla sa môžu aj samostatne posúvať na kolieskach, ktoré sú pripevnené na spodnú alebo hornú hranu, po vodiacej koľajnici. Vodiaca koľajnica sa pripevňuje do stropnej alebo podlahovej konštrukcie. Aj krídla môžu byť vzájomne spojené kĺbovými závesmi, môžu sa skladať k sebe okolo vertikálnej osi alebo teleskopicky po priamej vodiacej dráhe.

Skladacími stenami môžu byť aj steny s harmonikovým systémom s tuhým (má dielce rámovej konštrukcie s obojstranným plášťom) alebo pružným plášťom (má kostru z vertikálnych oceľových prútov a jednoduchý alebo dvojitý plášťový poťah). Pohyblivými priečkami sú aj žalúziové steny, ktoré sa vytvárajú z úzkych líšt a spájajú sa na pero a drážku polkruhovitého tvaru. Tým sa umožňuje navíjanie na vertikálny bubon, ktorý je umiestnený v drážke alebo vo výklenku nosného muriva. Stena sa pohybuje pomocou koliesok. Tie sa pripevňujú k hornej časti priečky na každú piatu lištu. Pohybujú sa vo vodiacej drážke, ktorá je uchytená v stropnej konštrukcii.

Skriňové priečky

Základnou funkciou skriňových priečok je oddeliť dva priestory a vytvoriť úložné priestory. Skriňovú priečku možno vytvoriť z jednoduchej priečky, ktorá tvorí základnú konštrukciu, a pričlenenej doplňujúcej konštrukcie, ktorá tvorí skriňu. Druhou možnosťou je použitie zabudovanej skrine ako deliacej steny s upravenou zadnou stenou. Hlavnou funkciou skriňových priečok je vytvoriť úložné priestory a súčasne členiť dispozíciu obytného priestoru. Navrhujú a vyrábajú sa individuálne, pričom ich deliaca funkcia čiastočne ustupuje pred funkciou vytvárania úložných priestorov. Môžu sa zhotovovať v rámci jednej miestnosti ako pohľadové (bez nutnosti riešenia od podlahy po strop), ale aj ako deliace medzi dvomi miestnosťami, keď treba riešiť aj zvukovú izoláciu.

Kategória: Steny a fasády
Tagy: interiér materiál posuvná stena posuvné dvere vnup vnútorná priečka
Zdieľať článok

Diskusia