Zariadenie staveniska

26. 01. 2006
Zdieľať

Stavba domu sa bez uskladnenia materiálu, jeho dopravy, priestorov pre pracovníkov nezaobíde. Stavať dom neznamená iba bezhlavo sa vrhnúť do práce, súčasťou výstavy je aj zariadenie staveniska, ktoré rieši bezpečnú činnosť na stavenisku a v jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku používaných zariadení a mechanizmov.

Stavenisko je miesto na uskutočňovanie stavby, ktorého rozsah sa určuje v stavebnom povolení. Tvorí ho stavebný pozemok s existujúcimi budovami a v nevyhnutnom rozsahu aj časť iných pozemkov, resp. komunikácií. V prípade rekonštrukcií priestorov v byte je staveniskom byt, prípadne ďalšie plochy určené na skladovanie mimo bytu, ktoré sa môžu vymedziť v spoločných priestoroch v bytovom dome, vo dvore, resp. na priľahlom chodníku. Zariadenie staveniska nesmie nadmerne obťažovať okolie staveniska a musí sa dbať na verejný poriadok. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch obstará a poplatky za ne znáša stavebník. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ.

Pri návrhu zariadenia staveniska rekonštrukcií a modernizácií treba brať do úvahy stavebné práce, ktoré sa zvyčajne nevyskytujú pri novostavbách. Sú to najmä búracie práce. Ich pracovný postup musí zhotoviteľ vypracovať vopred, v niektorých prípadoch treba zabezpečiť stabilitu objektu a okolitých stavieb. Pri prevzatí staveniska by mal zhotoviteľ vo vlastnom záujme zmapovať všetky nedostatky a poruchy v spoločných častiach i v jednotlivých bytoch v bytovom dome. Možno tak predísť sporom medzi zhotoviteľom a užívateľmi, ktorí v niektorých prípadoch chcú využívať, že za škody, ktoré sa prejavia počas realizácie prác, zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ a stavebník by mali zmluvne dohodnúť podmienky staveniskovej prevádzky.

Inžinierske siete

Stavebník odovzdá zhotoviteľovi pred odovzdaním staveniska vyznačenie inžinierskych sietí alebo iných prekážok (podzemných i nadzemných). Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení, ktoré nebudú vyznačené v pláne existujúcich inžinierskych sieti pri odovzdaní staveniska. K odovzdávaniu staveniska patrí aj zabezpečenie prívodu elektrickej energie a vody s určením miesta ich odberu. Na určenie množstva spotrebovanej energie treba zabezpečiť vlastné meranie alebo nainštalovať samostatné meracie prístroje, náklady za ne hradí zhotoviteľ. Ak príkon existujúcich energetických sietí v objekte je nedostatočný alebo napojenie z iných dôvodov nie je možné, treba vybudovať novú prípojku (napr. v starších objektoch). Na každú trasu prípojky v cestnom telese treba pred začatím prác vyžiadať rozkopávkové povolenie max. 30 dní pred realizáciou a súhlas so záberom verejného priestranstva. Všetky vykopané ryhy vo verejných komunikáciách sa musia preklenúť bezpečnými priechodmi pre chodcov, resp. pre dopravné prostriedky, zabezpečené proti pádu do výkopu a vybavené dopravnými značkami.


Zariadenie staveniska

42961

Elektrický prúd je na stavenisku potrebný na pohon stavebných strojov a zariadení, osvetľovanie priestorov staveniska a často aj na vykurovanie. Na možnosť určenia potrebného množstva elektrickej energie treba poznať príkon elektrospotrebičov. Projektant určí potrebný príkon z celkového počtu spotrebičov používaných v jednotlivých fázach výstavby. Spôsob a miesto odberu určí v závislosti od miestnych podmienok Rozvodný závod Slovenských elektrární. Zdrojom vody na stavebné účely je zvyčajne jestvujúca vodovodná sieť v budove alebo verejná vodovodná sieť. Súhlas na odber treba žiadať od Vodární a kanalizácií, š. p. Okrem technologického a prevádzkového účelu je voda potrebná na sanitárne a požiarne účely. Väčšinou v blízkosti existujúcich objektov býva vybudovaný požiarny vodovod, hydranty sú umiestnené na vodovodných rozvodoch. V súvislosti s požiarnou ochranou treba rozmiestiť vhodné hasiace prístroje na mieste určenom v osobitnej časti projektu zariadenia staveniska. Odpadové vody zo staveniska sa najčastejšie po súhlase správcu sietí – Vodární a kanalizácií, š. p., vypúšťajú do verejnej kanalizácie alebo do žúmp. Pri vypúšťaní sa musí dodržať kanalizačný poriadok, ktorý určuje najvyššiu prípustnú mieru znečistenia odpadovej vody. Pri prácach v bytoch nie je vhodné znečistené odpadové vody púšťať do kanalizácie.

Doprava materiálu

Príjazdové cesty na stavenisko, resp. dopravné trasy na odvoz odpadu zo staveniska sa musia umiestniť tak, aby prísun materiálu a odvoz vzniknutého stavebného odpadu čo najmenej ohrozoval a zaťažil okolie stavby, aby neobmedzil okolitú premávku a neznečistil komunikácie a ovzdušie. Pri menších rekonštrukciách sa na zabezpečenie vertikálnej dopravy môže použiť elektrický vrátok posuvný po vodiacej koľajnici, umiestnenej na stropnej konštrukcii, resp. na provizórnej drevenej konštrukcii, elektrický okenný žeriav, ktorý sa umiestňuje do bytu, alebo strešný žeriav. Pri rozsiahlejších prácach sa na nákladnú a osobnú dopravu odporúča používať stavebný výťah, žeriav, autožeriav, čerpadlo. Preprava stavebného materiálu dovnútra objektu sa niekedy zabezpečuje mechanizmami cez jestvujúce alebo zriadené otvory. Všetky montážne otvory treba zabezpečiť proti prepadávaniu materiálu, náradia alebo pádu pracovníkov. Osobný výťah a schodisko by sa na zvislú dopravu stavebných materiálov nemali používať (výnimkou sú menšie udržiavace práce). Aj pri rekonštrukčných prácach v bytoch treba hľadať radšej iné riešenie. Na zvislú dopravu vybúraného materiálu môžeme použiť kryté žľaby či zatvorené sklzy. Vodorovná doprava menších dielcov sa realizuje ručne (vo vedrách alebo fúrikoch), pri rozsiahlejších prácach možno použiť dopravník materiálu.

Skladovanie stavebného materiálu


Zariadenie staveniska

42959

Priestor na dočasné skladovanie stavebného materiálu sa určuje z miestnych podmienok. Skladovacie plochy musia byť na takých miestach, aby v priebehu výstavby nenastali problémy s uložením stavebného materiálu. Dôležité je aj správne vymedzenie potrebného záberu plochy na skladovanie, aby sa predišlo zbytočne veľkému záberu plôch verejného priestranstva a aby tak nevznikli zbytočné náklady za prenajatie ďalšieho pozemku či priľahlého chodníku. Na skladovanie možno využiť aj mimoúrovňovú plošinu, lešenie alebo stavebný materiál možno abudovávať priamo z dopravného prostriedku.

Pri rekonštrukciách objektov, ktoré sa nachádzajú v centrách a peších zónach miest, sú staveniskové a tým aj skladovacie plochy obmedzené. V týchto prípadoch sa môže na skladovanie materiálov, náradia a pomôcok využívať jestvujúci objekt. Pri menších prácach v bytoch väčšinou na dočasné skladovanie materiálu postačujú priestory v byte, prípadne vnútorné priestory v bytovom dome. Pri tomto spôsobe skladovania si treba vyžiadať súhlas ostatných vlastníkov na ich používanie a dať si pozor na rozkrádanie materiálu.

Vzniknutý stavebný odpad sa nesmie skladovať v kontajneroch určených na komunálny odpad, ale v kontajneroch určených výlučne na stavebný odpad, umiestnených na vonkajších skladovacích plochách.

Priestory pre pracovníkov stavby

Zhotoviteľ musí vytvoriť vhodné pracovné prostredie pre pracovníkov stavby. Návrh budov na sociálne účely, resp. na zriadenie kancelárskych priestorov ovplyvňuje rozsah staveniska. V stiesnených podmienkach na stavenisku, ktoré neumožnia vytvorenie týchto priestorov pomocou špeciálnych buniek, využíva sa jestvujúca budova. Na osobnú hygienu možno použiť sanitárne boxy (ekologické WC, umývacie boxy), ktoré možno umiestniť aj do interiéru, niektoré typy nepotrebujú ani napojenie na rozvod kanalizácie. Stravovanie zamestnancov môže zhotoviteľ zabezpečovať v stravovacích strediskách, ubytovanie v centrálnych ubytovniach.

Ochrana životného prostredia


Zariadenie staveniska

42962

Zhotoviteľ pri výstavbe musí rešpektovať podmienky vyplývajúce zo zákonov na ochranu životného prostredia. Pri vykonávaní prác treba udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať verejné komunikácie. Materiály a zariadenia, ktoré produkujú prach, je dobré zakrývať, resp. kropiť. Na ochranu osôb pohybujúcich v komunikačných peších a dopravných zónach slúži oplotenie, sieťovina alebo fólia. Okolité zelené plochy treba v maximálnom možnom rozsahu udržiavať, zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny. Na ochranu vonkajšieho prostredia väčšinou netreba navrhnúť zvláštne protihlukové opatrenia, stačí obmedziť prácu niektorých mechanizmov na pracovný čas, napr. od ôsmej do osemnástej hodiny. Zhotoviteľ musí chrániť aj vlastných pracovníkov a poskytovať im osobné ochranné pomôcky.


Slovník pojmov

Stavebník je fyzická alebo právnická osoba, pre ktorú sa stavba pripravuje, zhotovuje a ktorá financuje jej realizáciu. Tento pojem je vo viacerých legislatívnych predpisoch rovnocenný s pojmom investor. Stavebník sa po dokončení stavby stáva vlastníkom stavby. Stavebník podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku musí mať vlastnícke alebo iné práva na pozemky a stavby na nich. V prípade stavebných úprav, nadstavieb a udržiavacích prác môže byť stavebníkom aj nájomca stavby.
Zhotoviteľ, resp. dodávateľ stavby je právnická alebo fyzická osoba, ktorá pre stavebníka zhotovuje (alebo dodáva) stavbu.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: doprava inžinierske siete stavba domu stavebný materiál stavebný odpad stavenisko
Zdieľať článok

Diskusia