22. 07. 2005
Zdieľať

Najvýznamnejšou funkciou oplotenia je odnepamäti ochrana pozemku a majetku na ňom. Okrem toho vymedzuje plochu a svojou výškou zvýrazňuje pozemok v priestore. Je dôležitou súčasťou záhrady, najmä v jej vstupnej časti. Vytvára prvý dojem pred vstupom na pozemok a opticky odrádza alebo pozýva návštevníka. Môže podčiarknuť stavbu domu alebo – pri nespráv- nom výbere koncepcie, formy či materiálu plota – jej architektúru potlačiť.

Oplotenie vo vstupnej časti má zároveň i technické a prevádzkové funkcie, ktorým sa musí riešenie podriadiť. Pri konštrukcii oplotenia je najnáročnejšie nájsť správne proporcie medzi jeho estetickou pôsobivosťou a praktickou funkciou.

Výber oplotenia

Oplotenie je líniová stavba; vzhľadom na svoju dĺžku je finančne náročná. Jej hlavnou funkciou zostáva vymedzenie a ochrana pozemku, no je rozdiel, či nás delí od rušnej verejnej komunikácie, susedov alebo poľnohospodárskej krajiny. Na oddelenie od verejného priestoru ulice alebo od komunikácie vyberáme pevný, masívnejší a estetický plot korešpondujúci s architektúrou domu. Dôležitý je tu estetický vzhľad plota i brány a bránky, lebo vzhľadové pôsobenie má nezastupiteľnú úlohu pri vstupe na pozemok. Od susedov nás môže oddeľovať i drôtený alebo pletivový plot. Na hranici pozemku s krajinou postačí aj živý plot.

Možnosti riešenia oplotenia sú mnohostranné a výberom materiálu sa dajú prispôsobiť každej situácii. Výber vhodného typu si treba vopred rozvážiť, lebo charakter plota ovplyvňuje určitú časť vnútorného priestoru pozemku a záhradnej plochy. Vysoký plot môže značnú časť plochy tieniť, najmä ráno a podvečer, na jar a na jeseň. Zároveň treba zvážiť, či má mať plot jednotný charakter v celej svojej dĺžke alebo ho prispôsobíme osobitým podmienkam daného miesta a zostavíme z drahších a lacnejších častí.

Štýl oplotenia

Štýl oplotenia, jeho celkové stvárnenie je výsledkom výberu použitých materiálov, vzájomného pomeru častí, rytmu ich opakovania aj striedania, mierky samotnej stavby i vzťahu k domu aj okoliu. Vyvážená kombinácia spomínaných aspektov vytvára estetické pôsobenie oplotenia dovnútra pozemku i navonok. Plot je totiž vnímaný nielen zvnútra, ale i zvonka, preto treba vziať do úvahy jeho spolupôsobenie s charakterom domu, resp. pôsobenie v širších krajinných vzťahoch, čo je zvlášť dôležité pri okrajových pozemkoch. Vstupnú časť, vnímanú spravidla z ulice, prispôsobujeme architektúre domu, ale niektoré aspekty (napr. výšku) je vhodné zladiť so susednými objektmi.

Rozmery oplotenia

Vzhľad a účelnosť oplotenia závisia od použitého materiálu, rozličných detailov konštrukcie a jeho výšky. Pri rozhodovaní o výške oplotenia treba dodržať proporcionalitu medzi veľkosťou záhrady a domu. Dĺžka plota je daná obvodovou dĺžkou parcely, no výška závisí od jeho účelu. Oplotenie do výšky 1 m je nenápadné a pri vhodnej výsadbe ho takmer nespozorujeme. Ochranný účinok je nepatrný. Plot vysoký do 150 cm tvorí jasné ohraničenie, ale ešte neprekáža oku. Plot nad 150 cm pôsobí priestorotvorne a pri výške nad 190 cm je už pohľadovou bariérou. To je výška, ktorá už veľmi dvíha náklady na realizáciu i nároky na stabilitu konštrukcie. Ideálna je výška 150 až 180 cm (pôsobí aj ako zábrana proti preskočeniu veľkého psa). Ak táto výška nestačí ako pohľadová zábrana (ak je dom na svahu a plot na úpätí), je vhodné doplniť oplotenie v exponovaných úsekoch výsadbou živého plota.

Typy oplotenia

Základnými typmi oplotenia, ktoré sa líšia svojím pôsobením, sú nepriehľadné, priehľadné a kombinované (polopriehľadné) oplotenie. Nepriehľadné oplotenie je zvyčajne murované z rôzneho materiálu – lomového kameňa, tehál – alebo urobené z liateho betónu či rozličných prefabrikovaných dielcov alebo tvaroviek. Povrchovú úpravu môže predstavovať omietanie, škárovanie, obkladanie alebo náter (farebný, plastový – marmolit). Toto oplotenie môže čiastočne zakrývať stavbu domu. Zvonka pôsobí bariérovo, vnútri priestoru vytvára intimitu, no pri väčšej výške tieni záhradu (najmä v kútoch). Výborne chráni proti prachu, emisiám z dopravy a hluku, a pohľadom zvonka. Je masívne, nákladné a trvanlivé, šírkovo zaberá dosť miesta (podľa použitého materiálu 20 až 50 cm). Nepriehľadné oplotenie môže byť vytvorené i hustým porastom vhodných drevín – živým plotom (strihaným i nestrihaným). Je ešte širšie, zaberá 50 až 100 cm.

Priehľadné oplotenie je konštrukčne vytvorené zo subtílneho materiálu: z kovových alebo drevených tyčiek v zreteľne vymedzených vzdialenostiach i drôteného pletiva. Priehľadné výplne sú zavesené na masívnejších nosných stĺpikoch zapustených do zeme. Toto oplotenie zaberá veľmi málo (šírkového) miesta. Jeho výhodou je, že nezakrýva stavbu, pôsobí ľahko a netieni pozemok. Nezabraňuje prístupu na pozemok drobným zvieratám (pokiaľ nie je dôkladne zapustené do zeme). Nechráni pred exhalátmi, prachom, hlukom ani pohľadmi. Pri použití drôteného pletiva je najlacnejšie. Dá sa dobre kombinovať so živým plotom alebo porastom z popínavých drevín, ktoré zabezpečia nepriehľadnosť. Kombinované oplotenie sa skladá z nepriehľadnej línie a priehľadných výplní. Nepriehľadnú časť tvorí podmurovka a stĺpiky a priehľadné výplne môžu byť z rôznych materiálov – zo zvislo kladených drevených latiek alebo z kovových profilov, vodorovne umiestnených drevených dosák, drôteného pletiva v ráme alebo samonosného, keramických plotoviek a pod. Polopriehľadný typ oplotenia je veľmi vhodný na oddelenie verejného a súkromného priestoru vo vstupnej časti pozemku.

Proporcie oplotenia

Pre estetickú pôsobivosť oplotenia je dôležitá správna proporcionalita daná vzdialenosťou medzi jeho nosnými prvkami – stĺpikmi –, ktorá pôsobí ich pravidelným opakovaním rytmizujúco. Vhodná je dĺžka 200 až 250 cm, ktorá sa hodí aj na členenie alebo delenie rovnakých častí pri celomurovanom plote. Dĺžka jednotlivých polí (pri plote s podmurovkou) má byť v proporcii k výške, najlepšie v pomere 3 : 2 alebo 3 : 1. Pomer výšky stĺpika a výšky podmurovky je tiež 3 : 1 alebo 3 : 2, ak chceme zvýšenou murovanou časťou viac izolovať priestor od ulice.

Kategória: Záhradné stavby
Tagy: exteriér oplotenie p2 plot záhrada
Zdieľať článok

Diskusia