15 krokov k energeticky efektívnemu domu

15 krokov k energeticky efektívnemu domu

13. 12. 2012
Zdieľať

Environmentálny i ekonomický rozmer trvalo udržateľnej výstavby dáva do pohybu snahu o stále dôslednejšie presadzovanie energetických úspor v budovách a jednou z odpovedí na tendencie neustáleho zvyšovania cien energie je energeticky efektívna výstavba. Energetickú spotrebu domu možno cielenými opatreniami výrazne znížiť – vďaka tomu môže byť užívateľ pripravený na rast cien energie v budúcnosti a zároveň si zlepšiť aj kvalitu vnútornej klímy.

Energeticky efektívny dom sa postupne stáva štandardným a zároveň nevyhnutným spôsobom výstavby, pretože spája a optimalizuje také dôležité kritériá, ako sú energetická úspornosť, ochrana životného prostredia, kvalita stavebných konštrukcií a vysoký obytný komfort.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

 
Energeticky efektívny dom poskytuje optimálny obytný komfort za finančne veľmi výhodných podmienok – vyznačuje sa približne o 50 až 80 % nižšou energetickou spotrebou na vykurovanie, ako to bolo donedávna pri bežných stavbách. Základnú koncepciu energeticky efektívneho domu charakterizuje synergický efekt týchto základných koncepčných stratégií, opatrení a prvkov (nie sú zoradené podľa významu):
1. Zastavovacie podmienky 
Umiestnenie budovy so zohľadnením klimatických podmienok lokality, konfigurácia terénu, orientácia pozemku vzhľadom na svetové strany, vegetácia, druh okolitej urbanistickej zástavby atď.
2. Koncepčné podmienky
  Tvarové riešenie budovy, jej zónovanie, orientácia hlavnej fasády atď.
3. Zvýšená tepelná ochrana obvodového plášťa
Vynikajúce tepelnoizolačné parametre podláh, stien, striech, okien a dverí.

Solárny dom v Innsbrucku

Solárny dom v Innsbrucku (iEPD)
Iepd


Solárny dom v Innsbrucku

4. Predchádzanie vzniku tepelných mostov 
Dôsledné vyhotovenie tepelnoizolačných opatrení v konštrukčných napojeniach.
5. Neprievzdušnosť obvodového plášťa 
Vylúčenie netesností v konštrukciách, ich vzduchotesnosť a vetrotesnosť.
6. Pasívne využívanie slnečnej energie a tepelná akumulácia 
Správne dimenzované solárne prvky a systémy v súčinnosti so zimnou akumuláciou tepelných ziskov a letnou ochranou pred prehrievaním.
7. Aktívne využívanie slnečnej energie 
Fototermické systémy na prípravu teplej vody (či aj na podporu vykurovania), fotovoltické zariadenia na výrobu elektriny.
8. Vhodné pokrytie zvyškovej potreby tepla 
Účinné, efektívne a k prírodným zdrojom šetrné zabezpečenie tepla s vysokou mierou využívania obnoviteľných zdrojov energie, spätné získavanie odpadového tepla, efektívna distribúcia tepla bez tepelných strát atď.
9. Optimálne zvolený vykurovací systém 
Vhodný výkon a dobrá regulácia, pružne reagujúci v závislosti od okamžitej teploty, podľa možností nízkoteplotný, v ideálnom prípade výlučne teplovzdušný.

15 krokov k energeticky efektívnemu domu

1176382
ISOVER Scandinavia

10. Energeticky efektívna príprava teplej vody
Využívanie aktívnych solárnych zariadení alebo účinných technických systémov, napríklad tepelných čerpadiel.
11. Vetracie zariadenie so spätným získavaním tepla 
Regulovaná a hygienická výmena vzduchu podľa aktuálnych potrieb, spojená s odvádzaním škodlivín z vnútorného prostredia.
12. Efektívne využívanie elektrického prúdu 
Energeticky úsporné zariadenia, domáce spotrebiče, osvetlenie a prístroje na pohon technických systémov atď.
13. Uvedomelé správanie užívateľov 
Kvalifikovaná obsluha, prihliadanie na denné a ročné obdobie, správne ovládanie technických zariadení, obmedzovanie tepelných strát v dôsledku vetrania oknami atď.

Pasívny dom vo Vejle v Dánsku

Pasívny dom vo Vejle v Dánsku
ISOVER Scandinavia

14. Pozitívna ekologická bilancia domu 
Zohľadňovanie bilancie celkového životného cyklu, spĺňanie kritérií zdravotnej neškodnosti, s pozitívnym vplyvom na tvorbu zdravej vnútornej klímy atď.
15. Optimalizácia všetkých čiastkových prvkov 
Kombinácia uvedených možností s ucelenou celkovou koncepciou – zohľadňovanie špecifických podmienok lokality a investičného zámeru s výberom optimálnych stratégií.
Kategória: Ekolife
Tagy: dom energetický úsporný
Zdieľať článok

Diskusia