Obnoviteľné zdroje energie – biomasa (2.)

31. 05. 2011
Zdieľať

Z biomasy sa vyrába jednak elektrina (v bioplynových staniciach), jednak teplo. Centrálnym zdrojom na vykurovanie mesta môže byť kotolňa na spaľovanie biomasy, centrálnym zdrojom na vykurovanie domu napríklad kotol na pelety. Biomasa sa dá využiť aj v moderných tepelných elektrárňach pri spoločnom spaľovaní s uhlím. Jej podiel v palive môže byť až 25 %.

Pri spaľovaní biomasy musia byť splnené niektoré podmienky: musí mať vhodnú formu aj vlhkosť a musí sa spaľovať v zodpovedajúcich zariadeniach. Dôležité je tiež posúdiť obsah škodlivín v nespáliteľných odpadových látkach. Aj keď je obnoviteľným zdrojom energie, nemusí byť totiž vždy ekologická. Ak napríklad spaľujeme drevo v bežnej peci, dym obsahuje množstvo škodlivých látok, podobne ako pri spaľovaní uhlia. To ale neplatí pri kotloch, ktoré využívajú princíp pyrolytického spaľovania. Pri spaľovaní biomasy sa tvorí veľmi jemný popolček, ktorý môže zanášať dymovody a teplovýmenné plochy, kotly preto musia mať zariadenie na odstraňovanie popolčeka z povrchu tepelného výmenníka. Výhodou biomasy však je, že sa nezvyšuje obsah oxidu uhličitého v atmosfére a v porovnaní so spaľovaním hnedého uhlia obsahujú exhaláty nízke percento síry a oxidu siričitého.

Biomasa ako zdroj tepla na vykurovanie má dlhú tradíciu a v našich prírodných podmienkach by sa mohla stať najvýznamnejším obnoviteľným zdrojom energie. Samozrejme, vhodne použitá biomasa má potenciál byť výhodným a ekonomicky úsporným variantom aj na vykurovanie rodinných domov. Nevýhodou môžu byť pritom vyššie nároky na skladovacie priestory, tento problém sa však dá vyriešiť. Výhodou je jej využitie na mieste, kde vznikla, úbytok poľnohospodárskej pôdy a rastúca potreba potravín však môžu viesť k jej zdražovaniu.


Obnoviteľné zdroje energie – biomasa  (2.)

1012030

Pod označením pelety často nesprávne chápeme konkrétny typ paliva. Ide však len o formu – do peliet sa dajú zlisovať rôzne typy biomasy, napríklad drevený odpad, drevo s kôrou či repka. (foto: Schiedel)

 

Slovenská republika, podobne ako väčšina krajín EÚ, si zvolila formu podpory elektriny vyrábanej z OZE prostredníctvom výkupných cien. Tento spôsob zaručuje stabilitu a rozvoj všetkých technológií OZE v kombinácii s podmienkami uvedenými v zákone č. 309/2009. Z. z. Výkupné ceny určuje ÚRSO v zhode so štátnymi prioritami.
Výroba tepla z OZE sa podporuje len formou poskytovania nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ pre podnikateľský a verejný sektor a v malej miere pre domácnosti zo štátneho rozpočtu, napr. cez Environmentálny fond.
Významnou podporou pre domácnosti v rodinných a bytových domoch je Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach v gescii MH SR. V rámci tohto programu sa poskytujú dotácie na solárne kolektory a kotly na biomasu, ktoré spĺňajú príslušné technické požiadavky. Aktuálny vývoj programu ako aj príslušné dokumenty sú k dispozícii na webstránkach MH SR (www.mhsr.sk) a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (www.siea.sk).

 

Výber vhodného vykurovacieho zariadenia

Ponuka zariadení na spaľovanie biomasy pre rodinné domy je široká, pri výbere je preto potrebné riadiť sa niekoľkými racionálnymi kritériami. Zariadenie musí mať predovšetkým potrebný tepelný výkon, pretože kotly na tuhé palivá sa dajú regulovať iba do určitej miery. Najmenší výkon môžu dosiahnuť zariadenia spaľujúce pelety, naopak kotly na drevenú štiepku alebo na balíky slamy sa pre malý výkon nedajú vôbec použiť. Ďalším kritériom, ktoré by sme mali brať do úvahy, sú investičné náklady na kúpu zariadenia a cena paliva (celkové ročné náklady) spolu s údržbou. Palivo by malo byť dostupné, najlepšie z lokálnych zdrojov. Zistiť by sme si mali aj to, aká náročná je obsluha zariadenia – ako často budeme musieť prikladať, vynášať popol a robiť kontroly.

Napríklad na vykurovanie nízkoenerge­tického rodinného domu bude vhodnou voľbou pec alebo kotol na pelety. Ich hlavnou výhodou je dobrá regulácia výkonu, malé rozmery a minimum práce spojenej s obsluhou zariadenia a obstarávaním paliva. Vyššia cena peliet je pritom vyvážená ich nižšou spotrebou. Ďalšou možnosťou je moderná kachľová pec s vysokou akumulačnou schopnosťou a so vzduchovými kanálmi na rozvod tepla do ďalších miestností.

Druh paliva pri pohľade zvonka rozoznáte len ťažko. Rôzne typy kotlov na pevné palivo sa navonok líšia skôr dizajnom, ktorý je záležitosťou výrobcu.

Kotol spaľujúci obilie (foto: Verner)

Kotol spaľujúci obilie (foto: Verner)

Kotol na drevo – rezivo ( foto: Viessmann) Kotol spaľujúci obilie (foto: Verner)

Kotol na peletky (foto: Opop)

Kotol na peletky (foto: Opop)


Kotol na drevnú štiepku (foto: Herz)

Kotol na drevnú štiepku (foto: Herz)

Kotol na peletky (foto: Opop) Kotol na drevnú štiepku (foto: Herz)

 

Kategória: Nezaradené
Tagy: biomasa energie obnoviteľné stavba domu teplo zdroje
Zdieľať článok

Diskusia