Pekný trávnik – zelené srdce záhrady

Pekný trávnik – zelené srdce záhrady

22. 03. 2012
Zdieľať

Nič nedokáže v záhrade navodiť taký pocit spojenia so živou prírodou ako pekný a udržiavaný trávnik. Doplnený výsadbami je najdôležitejšou rastlinnou súčasťou záhrady.

Možno ho vnímať všetkými zmyslami – dotýkať sa ho bosými nohami, hrať sa na ňom s loptou, ležať na jeho chladivom povrchu i obdivovať jeho smaragdovú zeleň v centre záhrady. Tento rovnorodý zelený koberec poskytuje rôzne možnosti využitia – pohľad na estetické kompozície, rekreačné využitie na mnohé hry a športy i poskytovanie biologického materiálu do kompostu. Založenie pekného trávnika je pomerne náročné a jeho udržiavanie je sústavne sa opakujúca činnosť. Preto je dobré poznať niektoré zásady a osvedčené postupy, založené na odborných poznatkoch, ktoré pomôžu trávnatý povrch nielen dobre založiť, ale ho aj dlhodobo udržiavať v dobrej kondícii.

Zakladanie trávnika je komplex činností, ktoré musia byť v správnej časovej následnosti a podľa vybraného spôsobu zakladania aj vo vhodných agrotechnických termínoch, aby založenie bolo úspešné.

Správne miesto pre trávnik


Pekný trávnik – zelené srdce záhrady

82382

Trávnik nemožno založiť hocikde v záhrade. Pre krásne zelenú trávnikovú plochu sú potrebné tri základné podmienky: slnečná poloha, dôkladná príprava pôdy pred založením a pravidelná údržba. Prevažná väčšina tráv potrebuje pre svoj zdravý rast a vývoj dostatočne oslnenú polohu, preto vhodným miestom pre trávnik je slnečné nezatienené miesto (v tienistých polohách treba trávnik nahradiť nízkymi rozrastajúcimi sa trvalkovými porastmi). Dôkladná príprava pôdy zabezpečí dostatok živín pre prvé roky po založení a odstránenie vytrvalých burín, ktoré by postupom času mohli trávnik znehodnotiť. Kvôli nevyhnutnosti pravidelnej a častej údržby, treba miesto umiestnenia trávnikovej plochy voliť tak, aby bola skôr bližšie k domu než na konci záhrady.

Príprava pôdy

Príprava pôdy pred založením trávnika musí byť dôkladná a odborná, žiaden úkon nemožno zanedbať alebo vynechať. Pre trávnik treba predovšetkým pripraviť rovný pôdny povrch bez väčších hrúd, zabudnutých kameňov či trčiacich zvyškov koreňov drevín. Všetky nevhodné časti treba vyzbierať a odstrániť z povrchu i spodnejšej vrstvy ornice. Pri navážke ornice treba spodnú vrstvu (spravidla utlačenej pôdy) na povrchu rozrušiť, aby sa nová i na pozemku už jestvujúca vrstva dôkladne spojili. Pred úpravou pôdy treba odstrániť vytrvalé buriny aj s koreňmi – buď dôkladne mechanicky alebo chemicky – aplikáciou herbicídov.

Hrubo upravený povrch pôdy treba pohnojiť (v prípade potreby podľa typu trávnika a stavu pôdy – zisteného rozborom) rozhodením kompostu alebo vitahumu a upraviť viacnásobným hrabaním (so zapracovaním hnojiva do pôdy) tak, aby dosiahla drobnohrudkovitú štruktúru a bola dostatočne prevzdušnená, nakyprená a mala povrch bez priehlbín a veľkých hrúd. Cieľom je rovná plocha upravená tak, aby nič nebránilo klíčeniu trávneho semena (pri výseve) alebo prerastaniu korienkov tráv z mačiny do pôdy pod ňou pri ukladaní pásov.

Zakladanie trávnika

Trávnik v záhrade môžeme založiť dvoma spôsobmi, a to výsevom a mačinovaním (položením kratších kusov alebo dlhších pásov hotového trávnika, vypestovaného špecializovanou firmou, prípadne svojpomocne).

Založenie trávnika výsevom

Založenie trávnika výsevom je výhodné kvôli možnosti výberu vhodnej trávnej zmesi pre dané pôdne a lokalitné podmienky (vhodnou zmesou môžeme založiť i kvitnúci lúčny porast), pričom môžeme zohľadniť aj rôzne stanovištia v rámci záhrady (slnečný svah, mierne zatienené miesta). Najvhodnejší termín na zakladanie trávnika výsevom je jar a jeseň. Letné mesiace sú nevhodné. Je to spôsob, ktorý je lacnejší finančne, ale je prácnejší (vyžaduje viac pracovných úkonov) a čas od založenia po možnosť využívania trávnika je dlhší. Zmes trávového semena – jeho zloženie a kvalita je pri zakladaní trávnika výsevom podmienkou jeho budúcej kvality.

Nízky trávnik, ktorý je trváci, nám nikdy nevytvorí lúčna alebo parková zmes, lebo obsahuje rýchlo rastúce vyššie trávy. Používame preto výhradne zmesi nízkych tráv pre parkové alebo športové plochy, ktoré môžeme kúpiť v špecializovaných obchodoch. Hlavnými zložkami sú mätonoh trváci (anglický), kostrava červená a lipnica lúčna. Pre suchšie piesčité pôdy je vhodná zmes s väčším podielom kostravy a lipnice, pre vlhkejšie a ťažšie pôdy je lepší väčší podiel mätonohu. Dobré trávové zmesi obsahujú aj ďalšie doplňujúce druhy tráv. Ideálnym riešením je výber zmesi pre vybraný účel a dané podmienky. Znakom kvality trávovej zmesi je neskoršie klíčenie a vzchádzanie a pomalý rast tráv (rýchlo a ostrovčekovito vzchádza trávniková zmes horšej akosti).
 

Výsev trávnatého semena urobíme ručne na menších plochách alebo pomocou ručného sejacieho strojčeka na väčších. Semeno rozhadzujeme ručne vo dvoch smeroch na seba kolmých, sejacim strojom prechádzame plochu tiež dvakrát (kolmo na seba), počítame s 25 až 30 g semena na m2. Trávnikové semeno je najlepšie vysievať za suchého a bezveterného počasia, lebo trávová zmes obsahuje ťažšie a väčšie i ľahšie drobné semená, ktoré by nám pri rozhadzovaní mohlo odviať. Po výseve treba osivo jemne zasekať (hrabľami) do pôdy a potom povrch zavalcovať. Valcovanie je dôležité, lebo zatlačí najmenšie semená z povrchu do pôdy. Na menších plochách možno semená pritlačiť nášľapnými doskami, ktoré je vhodné použiť aj pri ručnom výseve, aby sme na povrchu nezanechali hlbšie stupaje.

Rosenie výsevu treba robiť, ak je po založení trávnika suché počasie. Osiatu plochu mierne a rovnomerne zvlhčíme ručne jemným rozstrekom z hadice, pričom dbáme nato, aby sa nevyplavili semená. Svahy postrekujeme zvlášť opatrne, lebo je tu nebezpečenstvo splavenia ešte väčšie. Ak dôjde k splaveniu semienok počas väčšieho dažďa, je niekedy vhodné plochy svahov znova obsiať. Pri normálnej teplote vzduchu a rovnomerne dostatočnej vlhkosti sa trávnik začne zelenať už za jeden až dva týždne. Po zazelenaní porastu je nebezpečenstvo splavenia už omnoho menšie. Po štyroch až šiestich týždňoch (alebo pri výške 8 – 10 cm) treba urobiť prvé kosenie. Prvý i druhý-krát trávnik pokosíme ostrou ručnou kosačkou alebo kosou. Pokosenú trávu treba odstrániť. Ak je v čase kosenia sucho a teplo, aj ju zavlažíme. Potom už môžeme začať používať mechanizáciu. Použijeme rôzne žacie stroje (kosačky). Mladý trávnik nikdy nehnojíme, lebo by sme ho spálili. S prihnojovaním môžeme začať až po prvom kosení, a to najlepšie formou slabého hnojivého roztoku. Suché hnojivo na mladý trávnik nikdy nepoužívame.

Založenie trávnika mačinovaním


Pekný trávnik – zelené srdce záhrady

271365
Daniel Košťál

Založenie trávnika mačinovaním, to je položenie predpestovaných trávnikových plátov na pripravený (a odburinený) pôdny povrch. Najvhodnejším obdobím je jeseň, ktorá je obdobím intenzívneho rastu korienkov tráv, preto sa veľmi rýchlo spoja s pôdnym podkladom, ale v zásade možno takýto trávnik založiť počas celého vegetačného obdobia (okrem času mrazov). Výhodou tohoto typu zakladania je, že trávniková plocha ihneď po založení pôsobí upravene s rovnorodou zelenou farbou, pričom ju možno veľmi skoro začať aktívne využívať. Tento spôsob je finančne náročnejší, rýchly a menej prácny, ak ho urobí špecializovaná firma. Po trávniku sa dá chodiť oveľa skôr než po ploche založenej výsevom.

Trávnaté koberce sa pestujú v špecializovaných záhradníckych firmách, sú husté, úplne bez buriny, expedujú sa v zrolovaných pásoch s rozmermi 1,5 m x 0,5 m, prípadne v štvorcových plátoch veľkosti 30 – 50 cm. Ich hrúbka je 3 – 5 alebo 8 – 10 cm. Kvalite zodpovedá aj cena, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 200 – 300 Sk za m2. K cene treba pripočítať aj náklady na dopravu (a prípadne odborné položenie firmou). Ak chceme ušetriť, alebo pri veľkom pozemku záhrady je vhodné mačinové pláty použiť iba tam, kde by sme nemali úspech s výsevom, napr. na strmé svahy. Ukladanie hotových trávnatých pásov (alebo štvorcov) môžeme zveriť špecializovanej firme (vybavenou všetkou potrebnou mechanizáciou) alebo urobiť si to svojpomocne.

Pri svojpomocnom ukladaní je lepšie použiť štvorcové alebo obdĺžnikové pláty mačiny, s ktorými sa pracuje ľahšie než s dlhými pásmi. Koberce pri doprave majú byť položené lícne k sebe, pásy sa expedujú zrolované, po dodaní ich treba ihneď rozbaliť a ukladať, lebo sa veľmi rýchlo môžu zapariť a začať zahnívať. Pláty sa ukladajú alebo rozbaľujú na prekyprenú a dokonale vyrovnanú plochu tesne vedľa seba a potom sa pritlačia valcom alebo utužia pomocou dosiek (postupným prechádzaním po nich). Ukladá sa s preväzovaním tak, aby ukončenia netvorili súvislú čiaru. Mačinovanie svahov je veľmi vhodné, lebo položením hotového trávnika zabránime možnej erózii strmej plochy. Povrch svahu, ktorý chceme mačinovať, pripravíme rovnako ako pre výsev. Jednotlivé pláty kladieme tesne vedľa seba, začíname od úpätia svahu. Každý ďalší rad smerom nahor viažeme škárami ako tehly pri stavbe. Jednotlivé kusy zaistíme drevenými kolíčkami, ktoré zatlčieme do plátov. Lopatou potom povrch dobre utlačíme, aby pláty priľahli na podložie, aby sa škáry lepšie spojili. Po dokončení mačinový trávnik zavlažujeme. Po niekoľkých týždňoch sa pláty spoja tak, že ich delenie celkom zmizne.

Ošetrovanie trávnika


Pekný trávnik – zelené srdce záhrady

82388

Základným pravidlom pre dosiahnutie krásnej zelenej trávnatej plochy je kosenie už pri výške 6 – 8 cm, pričom ponechávame trávu vysokú 3 – 4 cm. Tráva musí byť pred kosením suchá. Krátku pokosenú trávu na trávniku môžeme ponechať, ale musíme ju rovnomerne rozhrabať, ak nemáme špeciálnu kosačka s rovnomerným rozhadzovaním krátkeho pokoseného materiálu. Ponechanie dlhej trávy alebo hrubšej vrstvy by na trávniku spôsobilo značné škody zadržaním vlhkosti, čo by spôsobilo poliehanie a hnitie porastu. Agrotechnický termín prvej kosby trávnika vo vegetačnom období nám oznámia prvé kvety forzítie (Forsythia), ktoré sa objavujú od začiatku marca do konca apríla v závislosti od priebehu počasia a od nadmorskej výšky lokality. Naposledy kosíme koncom októbra, aby bol trávnik pred zimou pokosený.

Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta

Počas vegetačného obdobia podľa potreby zavlažujeme. Je nesprávne raz trávnik zaplaviť vodou a potom dlhé obdobie nezavlažovať. Na prevlhčenie pôdy pod trávnikom postačujú zrážky vo výške 10 – 15 mm. Pri umelom zavlažovaní toto množstvo dosiahneme, keď 1 m2 plochy pokropíme 10 – 15 l vody. Ak sa v trávniku objaví, napriek všetkej starostlivosti pri príprave pôdy, vytrvalá burina (púpava lekárska, skorocel kopijovitý, stavikrv vtáčí), snažíme sa ju odstrániť. Môžeme ju vyryť dlátom, aby sme sa dostali k jej koreňom, ale nepoškodili okolitú plochu rastliny. Jednoročné buriny pri častom kosení vymiznú samy.

Odporúčame: Uľahčite si prácu pri zavlažovaní a pozrite si tieto záhradnícke potreby.

Oživenie staršieho trávnika

Starší trávnik treba občas prehrabať ostrými železnými hrabľami (na uliehavej pôde niekoľkokrát za rok), aby sme prekyprili povrch pôdy a zabránili tvorbe machu, ktorý je v trávniku veľmi nepríjemný. V boji proti machu pomáha aj posypanie práškovým alebo dusíkatým vápnom, čo robíme skoro na jar. Pre starší, často kosený trávnik je nevyhnutné hnojenie počas vegetačného obdobia. Pri hnojení je dôležitý obsah živín vo zvolenom hnojive, spôsob ich uvoľňovania, ale aj doba hnojenia. Počas vegetácie môžeme hnojiť dávkami okamžite pôsobiaceho hnojiva (NPK) tak, že ho suché a jemne rozdrobené rozhodíme na trávnik, najlepšie pred dažďom (alebo po rozhodení plochu zalejeme). Od konca apríla do konca augusta postačí 3 – 5 dávok hnojiva v množstve 10 – 25 g/m2 na plochu.

Užitočné je aj prihnojenie kompostom, ktoré robíme na jeseň alebo v predjarí, kedy dobrý živný kompost rozhodíme na trávnik a rovnomerne ho rozhrabeme. Pre trávnik sú veľmi vhodné hnojivá s dlhodobým účinkom, ktoré živiny uvoľňujú postupne (Osmocote, Multigreen), čím si môžeme ušetriť niekoľko hnojení okamžite pôsobiacimi hnojivami. Pre hnojenie platí, že čím častejšie sa trávnik kosí, tým viac živín potrebuje. Ak nie sme si istí množstvom živín v pôde, treba si dať urobiť pôdny rozbor.


Pekný trávnik – zelené srdce záhrady

82385

V zime sa môže trávnik poškodiť dlhým ležaním pod vyššou vrstvou snehu (pri odhŕňaní cestičiek) do takej miery, že na niektorých miestach vyhynie. Ak sa to stane, miesta prekypríme hrabľami, vysejeme nové semeno, zasypeme ho tenkou vrstvou rašeliny a utlačíme doskami. Porast sa v krátkej dobe vyrovná s ostatnou plochou trávnika. Na niektorých miestach sa môže trávnik pôsobením mrazu vytiahnuť, vtedy je pomocou zavalcovanie alebo utlačenie – po čiastočnom obschnutí terénu. Na starší trávnik pôsobí veľmi priaznivo prevzdušnenie (aerifikácia) a zvislé prerezanie (vertikutácia).

Na aerifikáciu môžeme použiť špeciálny valec s dutými hrotmi (aerifikátor) alebo kopacie vidly (prípadne špeciálne klinové), ktoré v hustých odstupoch zapichujeme zvislo do pôdy, aby sme predierkovali mačinu. Aerifikátor pri práci vyťahuje z trávnika aj valčeky substrátu. Do vzniknutých otvorov treba zapraviť piesok rovnomerným rozhrabaním. Týmto ošetrením povzbudíme trávy k lepšiemu odnožovaniu a trávnik zhustne.

Vertikutácia sa robí na jar a jej cieľom je odstránenie machu a plsti z trávniku prerezaním jeho vrchnej vrstvy v pravidelných intervaloch. Prerezanie môžeme robiť špeciálnymi rezacími hrabľami alebo ručným i motorovým vertikutátorom. Základným článkom tohto stroja je valec s oceľovými nožmi, ktoré trávnik prerežú vo vrchnej vrstve do hĺbky dva až tri milimetre. Trhliny, ktoré vzniknú po odstránení plsti treba vyplniť pieskom alebo kompostom, prípadné holé miesta dosiať vhodnou trávnou zmesou (na obnovu alebo regeneráciu). Po jarnej vertikutácii je vhodné trávnik pohnojiť (v apríli) a neskôr ešte v júni. Na jeseň trávnik už nehojíme.


Pekný trávnik – zelené srdce záhrady

82391

Trávnik – stred kompozície

Moderné záhrady sa musia vysporiadať so stále menšími pozemkami a väčším zastavaním celkovej plochy, preto nevyhnutne potrebujú zjednocujúci kompozičný prvok. Môže ním byť súvislá trávniková plocha, ktorá spája časti záhrady či už charakterom, rovnakou štruktúrou i farbou. Trávniková plocha vytvára popredie záhradnej úpravy, umožňuje s odstupom vnímať okrajové výsadby zeleným porastom, obklopuje solitéry drevín. Pri pohľade zo záhrady umocní i pôsobenie architektúry domu. Trávnik zároveň umožňuje pohodlné využívanie záhrady, prechádzky po nej, oddych, rekreačné a športové aktivity detí i dospelých.

Trávny porast

Trávnik je tvorený porastom z trvalých, ale aj jednoročných jednoklíčnolistových rastlín – tráv. Trávy sú byliny (s nedrevnatou nadzemnou časťou) s niekoľkými charakteristickými spoločnými znakmi: stopkou je steblo, listy sú stužkovité alebo čiarkovité, kvety sú zoskupené do kláskov, ktoré tvoria bohaté, ale farebne nenápadné, súkvetia. Rastliny sa na báze rozkonárujú, pričom vytvárajú trs s troj – päť i viacerými (až 30) steblami alebo odnožujú podzemnými i nadzemnými výbežkami. Podľa toho potom trávy delíme na výbežkaté a trsnaté. Správne zapojený trávny porast dosiahneme vtedy, keď sú v ňom zastúpené trsnaté i výbežkaté druhy. Odnožovanie je vegetatívne rozmnožovanie (vytváranie ďalších jedincov nepohlavnou cestou), ktoré umožňuje výbežkatým trávam rýchlo zaplniť im vyhradenú plochu. Ak sú v zmesi v nesprávnom pomere, môžu postupne vytlačiť trsnaté druhy.

Druhy tráv

Druhy tráv tvoriace trávny porast sa podľa výšky zaraďujú do skupín a delia na nízke, stredné a vysoké. Podľa výšky dorastania, odolnosti k zošliapnutiu, znášania nízkeho zostrihu a vhodnosti pre rôzne pôdne podmienky sa zostavujú trávne zmesi (v špecializovaných firmách) pre rôzne typy trávnikov s odlišnou intenzitou využívania.

  • Nízke a stredne vysoké


Pekný trávnik – zelené srdce záhrady

82383

Medzi nízke trsnaté trávy patrí kostrava červená trsnatá (Festuca rubra var. fallax), kostrava ovčia (Festuca ovina) na výslnie, lipnica ročná (Poa annua), timotejka lúčna uzlatá (Phleum pratense subs. nodosum), pohánka hrebenitá (Cynosurus cristatus). Medzi stredne vysoké druhy trsnatých tráv patrí mätonoh trváci anglický (Lolium perenne) a lipnica hájna (Poa nemoralis). Výbežkaté trávy, ako sú kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra var. gennuina), lipnica lúčna (Poa pratensis), psinček výbežkatý (Agrostis stolonifera) a psinček tenučký (A. tenuis), používané do trávnych zmesí, tiež patria medzi nízke druhy. Z nízkych a stredne vysokých druhov tráv sa zostavujú zmesi pre intenzívne ošetrované záhradné, parkové, rekreačné aj ihriskové trávniky.

  • Vysoké druhy

Vysoké druhy tráv sú väčšinou trsnaté. Medzi najdôležitejšie patria: kostrava lúčna (Festuca pratensis), timotejka lúčna (Phleum pratense), psiarka lúčna (Alopecurus pratensis), reznačka laločnatá (Dactylis glomerata), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum ), ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius), otrojštet žltkastý (Trisetum flavescens). Používajú sa do zmesí spolu s nízkymi druhmi na vytvorenie lúčnych a parkových trávnatých porastov. Ako doplnok trávnych zmesí sa pre extenzívne využívané trávnaté porasty lúk používajú ďatelinoviny, ako je ďatelina plazivá i lúčna (Trifolium repens, T. pratense), ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus) a ďalšie. Extenzívne udržiavané (lúčne) porasty sa kosia len dvakrát počas vegetačného obdobia. Prevažná väčšina nízkych i vysokých druhov tráv si vyžaduje dostatočne slnečnú polohu, polotieň znesú iba niektoré. Z hľadiska požiadaviek na vlahu väčšine vyhovuje dostatok vlahy (aby boli zelené počas celého vegetačného obdobia), ale niektoré sú prispôsobené podmienkam s jej nedostatkom a piesočnatým pôdam (no tie majú spravidla menej šťavnatú nadzemnú časť a tvrdé listy).

Typy trávnika

Podľa charakteru a využívania rozdeľujeme záhradné trávnikové plochy do niekoľkých typov, ktoré sa mierne líšia vzhľadom, ale veľmi spôsobom využívania a intenzitou nevyhnutnej údržby.

  • Okrasný trávnik

Je to hustý trávnatý koberec najvyššej kvality a rovnorodá reprezentačná zelená plocha (dokonale zarovnaná po celom povrchu i na svojich okrajoch) s výhradne estetickou funkciou. Rovnorodosť okrasného trávnika sa dosahuje husto rastúcimi jemnými listami vybraných druhov tráv, ktoré práve pre svoju jemnosť neznášajú zašliapávanie. Jeho dokonalý vzhľad sa zabezpečuje intenzívnou starostlivosťou od založenia po sústavnú odbornú údržbu (zahŕňajúcu okrem pravidelného kosenia aj zalievanie a prihnojovanie). Dôležitý je pritom výber tráv do trávnatej zmesi výsevu, kde musia prevládať jemné druhy s tenkými listovými čepeľmi (kostrava červená, psinček tenký). Okrasný trávnik predstavuje výtvarný prvok v záhradnej kompozícii. Nie je určený na chodenie alebo športovanie.

  • Rekreačný trávnik

Praktický a viacúčelový zelený koberec, ktorý slúži na všetky druhy oddychových aktivít v záhrade pre rodinu i príležitostné návštevy. Dá sa na ňom v lete ležať a opaľovať sa, oddychovať na zatienených miestach, ale môžeme na ňom aj usporiadať piknik a príležitostne si zahrať i rodinný futbal, bedmington či pétanque (hry by sa nemali hrať vždy na tom istom mieste). Je to trávnik, ktorý je intenzívne zaťažovaný, preto sa vytvára z druhovo bohatej zmesi tráv (pre rekreačné a športové plochy). Aby dobre vyzeral a zniesol aj zaťaženie, potrebuje pravidelnú starostlivosť (kosenie a prihnojovanie), ale zálievka (najmä podľa prírodných podmienok v oblasti zakladania) nemusí byť nevyhnutná, resp. môže byť iba príležitostná počas suchších letných prázdninových mesiacov.

  • Kvitnúci lúčny trávnik


Bylinkový trávnik.

Bylinkový trávnik.
Ing. Hana Říhová

Tento trávnatý porast lúčneho charakteru poznáme z našich horských a podhorských oblastí, kde sa pri chove dobytka využíva voľné pasenie. Ekologické trendy v záhradnej tvorbe v súčasnosti smerujú k návratu aj k starším spôsobom využívania pôdy, menej náročným na spotrebu energie (vrátane ľudskej práce), k prírodným biotopom aj v záhradnom prostredí. Na založenie lúčneho biotopu sú vhodné väčšie záhrady, kde sa dá skombinovať intenzívnejšie kosený nízky trávnik (napr. ako cestička alebo plocha v strede) s vyšším trávnatým porastom po bokoch či na okraji úpravy.

Kvetnatá lúka je charakteristická porastom z vyšších druhov tráv, ktorý je doplnený pestrou zmesou dvojklíčnolistových kvitnúcich vyšších i nižších kvetín, ako sú králiky (margarétky), zvončeky, pakosty, veroniky, iskierniky, šalvie, nevädze, starčeky, túžobníky, železníky, smolničky, kukučky a ďalšie. Kvetinové zloženie kvetnatej lúky určuje viac než pri iných kultúrach charakter stanovišťa, najmä vlastnosti pôdy, oslnenie a nadmorská výška. Charakter lúky sa po založení mení, v prvých rokoch prevládajú jednoročné druhy kvitnúcich kvetín, ktoré sú neskôr nahrádzané viacročnými a trvácimi. Výhodou tohoto prirodzeného biotopu je, že sa nemusí polievať ani prihnojovať (vyhovujú mu chudobnejšie pôdy) a ako údržba stačia dve kosby (začiatkom leta a na jeseň) počas vegetačného obdobia.

Rada na záver: Pekný trávnik budete mať len v prípade, že mu budete vnovať dostatočnú starostlivosť. Zakúpte si aj záhradnícke náradie, ktoré vám prácu uľahčí.

Kategória: Nezaradené Zakladanie záhrady
Tagy: trávnik záhrada
Zdieľať článok

Diskusia