22. 01. 2008
Zdieľať

Komínový systém domu vopred plánujeme s ohľadom na výkon vykurovacieho zariadenia, samotný kotol a druh paliva, ktorý sa chystáme používať, pretože všetky tieto komponenty sú súčasťou jednej sústavy, ktorá odvádza zdraviu škodlivé spaliny z obytného priestoru do exteriéru.
Skladba komínového telesa


Komínový systém

130909

Komín je zvislá stavebná konštrukcia, ktorá sa skladá z komínového telesa a prieduchov s vyberacím a vymetacím otvorom a sopúchmi. Konštrukcia je ukončená hlavou. Prieduchy, podľa prierezu, môžu byť kruhové, štvorcové a obdĺžnikové. Sopúch je otvor, ktorým sa pripája vykurovacie zariadenie k prieduchu. Vyberací otvor slúži na vyberanie sadzí z najspodnejších častí prieduchu. Vymetacím otvorom sa prieduch vymetá. Komínová hlava aerodynamického tvaru má byť vyrobená z nehorľavého materiálu, odporúčaná je napríklad nehrdzavejúca oceľ. Poznáme jedno- a viacvrstvové komíny.

Štandardný trojvrstvový komín pozostáva z vnútornej, strednej a vonkajšej vrstvy. Vnútornú vrstvu tvorí komínová vložka, ktorá je odolná proti chemickým a mechanickým účinkom. Stredná vrstva má najmä tepelnoizolačnú funkciu. Vonkajšiu vrstvu nazývame i obvodový plášť, ktorý prvé dve vrstvy chráni, zvyšuje tepelnoizolačnú schopnosť komína a tiež plní jeho statickú funkciu. Pri stavbe komína uprednostníme také materiály, ktoré nie sú citlivé na vlhkosť, napríklad plast, ušľachtilú oceľ, antikoro, keramiku, sklo a podobne.

Vyvarujme sa azbestocementových rúr, ktoré sú nebezpečné a zdraviu škodlivé, preto je zakázané ich používať. Na tepelnú izoláciu komína sú vhodné materiály, ktoré sú odolné proti požiarom (napríklad minerálna vlna). Odborníci odporúčajú aj moderné doplnkové materiály, ako sú škárovacie hmoty, silikóny a špeciálne murovacie malty, ktoré dosahujú vysokú tepelnú odolnosť a sú vodotesné. Všeobecným znakom kvality komínového systému je odolnosť materiálu proti prudkým zmenám teplôt, kondenzačným kyselinám a korózii. Ak budete dbať aj na kvalitu výstavby a montáže, v celkovom výsledku získate technickú bezporuchovosť a odolnosť komína proti poveternostným vplyvom, ako sú víchrice, dažďové smršte, snehové kalamity, mráz a ostré slnečné žiarenie, ktorým je komín 24 hodín denne vystavený.


Správny odvod spalín dosiahnete vytvorením takzvaného komínového ťahu. Ten môže byť prirodzený alebo umelý. Prirodzený komínový ťah vzniká rozdielom hustôt medzi spalinami v komíne a vonkajším vzduchom. Umelý komínový ťah vzniká vložením spalinového ventilátora do komínového telesa.

Komínový systém

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

130910

Komínový systém plánujte včas

Návrh komínovej sústavy realizuje odborník, ktorý zodpovedá za celú projektovú dokumentáciu odsúhlasenú posudkom revízneho technika. Plán zostavuje na základe prepočtu a musí vyhovovať práve platným normám a vyhláškam. Vykurovací kotol, palivo a komín považujte za súčasť jednej sústavy, a preto ich návrh spoločne zadajte jednému špecialistovi, ktorý je povinný dôsledne dodržiavať štátom určené pravidlá a zásady. Napríklad pri projektovaní komínového telesa sa musí dodržiavať minimálne vyústenie nad šikmou a plochou strechou, ktoré je stanovené podľa vyhlášky č. 575, ktorá mení a dopĺňa vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov.


Rozdelenie komínových prieduchov podľa prierezu
  •  úzke – s plochou prierezu do 40 000 mm2 


  •  stredné – s plochou prierezu nad 40 000 mm2 


  •  prielezné – s prielezovou plochou nad 202 500 mm2


Rozdelenie komínových prieduchov podľa usporiadania
  •  priebežné 


  •  poschodové


  •  prehradené so spoločným zberačom


  •  spoločné


Komínový systém

130911

V platných technických normách nájdete aj informácie o umiestnení komínových a vetracích prieduchov, ktoré nie je možné ľubovoľne striedať. Na úzkych a stredných prieduchoch musia mať vyberacie otvory minimálne rozmery 120 × 150 mm a na prielezných prieduchoch 450 × 600 mm. Vymetacie otvory musia spĺňať kritérium minimálnej veľkosti 120 × 250 mm a dno musia mať 800 až 1 200 mm nad podlahou. Cieľom týchto predpisov je zaistiť ochranu a bezpečnosť ľudí, technickú bezporuchovosť a odolnosť celej komínovej konštrukcie.

Rovnako dôležitým pravidlám podliehajú nasledujúce kontroly, merania a odborné preskúšavania komínov. Prvá revízia, potrebná pri kolaudácii stavby, je platná jeden rok a obnovuje sa periodicky, jedenkrát ročne. Jej súčasťou je okrem iného aj takzvaná dymová skúška (skúška tesnosti komína). Po vložkovaní a púzdrovaní komína treba požiadať osobu s odbornou spôsobilosťou o vystavenie atestu, bez ktorého plynár nemôže schváliť zapojenie akéhokoľvek plynového spotrebiča do komína.


Komínový systém

130912

Či treba vykurovacie teleso vyregulovať a nadstaviť, zistíte vtedy, ak si necháte u kominárskeho majstra zmerať spaliny. Na základe množstva oxidu uhoľnatého skonštatuje, či prebieha dokonalé spaľovanie. Ak nie, servisný technik vám vykurovacie zariadenie správne nastaví. Takéto jednoduché meranie vám zabezpečí úsporu paliva, a teda i financií. Pri väčšine rodinných domov (s vykurovaním do 50 kW) platí, že kontrola a čistenie komína majú byť realizované pri tuhom a kvapalnom palive každé štyri mesiace a pri plyne jedenkrát ročne, ak je komín vyvložkovaný. Komínový systém ako celok významne ovplyvňuje ekonomiku vykurovania. Ak má byť efektívny, dodržiavajte niekoľko zásadných pravidiel. Návrh a riešenie komínového systému realizujte na základe odborného prepočtu. Dbajte, aby bol komín plynotesný a odolný proti spalinám. Úsporu paliva zabezpečíte vtedy, ak je systém schopný rýchlo dosiahnuť a udržiavať požadovanú prevádzkovú teplotu. Aj vďaka týmto zásadám dosiahnete hospodárny spôsob vykurovania a zároveň si zabezpečíte optimálnu tepelnú pohodu vo vašej domácnosti.

Kategória: Energia
Tagy: ko komín komínový systém
Zdieľať článok

Diskusia