Údržba komína a kotla sa oplatí

Údržba komína a kotla sa oplatí

06. 03. 2013
Zdieľať

Pravidelná starostlivosť o komín a kotol nie je len o ďalších výdavkoch. Obidve činnosti sú zakotvené aj v zákone, takže vám za ich nedodržanie hrozí pokuta. Oveľa dôležitejší je ale zdravý a bezpečný domov, ktorý vám prehliadky zabezpečia.

Radšej kominár ako hasiči

Cieľom pravidelnej prehliadky komína je predovšetkým zabezpečenie jeho dobrého ťahu, a teda bezpečný odvod spalín cez strechu. Iba v prípade, ak sú spaliny bezpečne a hygienicky odvedené, nedostanú sa späť do obytných priestorov. Na stenách komína na tuhé palivo sa usádzajú sadze. Ak sa nevymetajú pravidelne, vzniká niekoľkocentimetrový nános, ktorý môže po priložení dreva do vykurovacieho spotrebiča začať horieť a v komínovom prieduchu tak môže vzniknúť teplota až 1 200 °C. Vykurovanie plynným palivom je preto nebezpečnejšie, že plyn nie je cítiť. Keď sa zemný plyn spáli a neodíde komínom do voľného ovzdušia, napĺňa sa dom spalinami podobne ako vaňa vodou. 

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch u nás je nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov. Pravidelné prehliadky preto nepodceňujte.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch u nás je nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov. Pravidelné prehliadky preto nepodceňujte.
Schiedel

Kedy volať kominára

Kominári vždy chodili na jeseň a po novom roku. Jednoducho povedané, komín je potrebné vyčistiť a skontrolovať pred začiatkom vykurovacej sezóny a potom v jej priebehu. V prípade lomených a zúžených komínov sa intervaly medzi kontrolami skracujú. Existujú aj prípady, keď kominár chodí komín pre prílišné zalomenie čistiť aj každý mesiac. Pravidelná kontrola komínov sa upravuje vyhláškou č. 401/2007 Z. z., podľa ktorej sa napríklad každý komín pripojený na spotrebič na tuhé alebo kvapalné palivo s výkonom do 50 kW musí čistiť a kontrolovať najmenej každé štyri mesiace, komíny bez vložky pripojené na spotrebiče na plynné palivá s rovnakým maximálnym výkonom raz za šesť mesiacov a komíny s vložkou, na ktoré sú pripojené spotrebiče na plynné palivá s výkonom do 50 kW, minimálne raz za dvanásť mesiacov. Za nedodržiavanie lehôt alebo za nevykonávanie kontroly komína môže orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor uložiť pokutu do výšky 99 €.

Údržba komína a kotla sa oplatí

1198178
Icopal a.s.

Za koľko

Kontrola komína a čistenie prieduchov stojí v závislosti od priemeru prieduchu od 12 do 20 € za objekt (respektíve prieduch) plus náklady na cestu kominára. Cenu môžu zvýšiť ďalšie faktory, napríklad ako dlho sa komín nevymetal, koľko sadzí sa vybralo ešte pred čistením komína, prípadné zalomenie komína, nevyhnutnosť prebíjania komína a podobne. Napríklad za komín, ktorý sa nečistil tri roky, je raz zalomený, pred ktorého čistením sa vyberú tri vedrá sadzí a po čistení ďalšie tri, prečistený najprv zvrchu a potom zospodu, zaplatíte o 8 až 10 € viac. Každá ďalšia kontrola je však zvyčajne spoplatnená zvýhodnenou cenou. 

Intervaly povinnej kontroly vykurovacích zariadení

Intervaly povinnej kontroly vykurovacích zariadení

 

Prehliadky kotla = nižšia spotreba a vyšší výkon

Ak sa o kotol pravidelne nestaráte, môže sa zaniesť, keďže pri nasávaní vzduchu sa do jeho vnútra dostávajú prach či rôzne mušky. Pri zanesení sa potom nemusí spaľovať optimálna zmes vzduchu a plynu, čo môže byť nebezpečné. Chýbajúca preventívna údržba kotla sa môže prejaviť napríklad častým zhasínaním horáka alebo vyššou produkciou spalín. V mnohých prípadoch to vedie až k začierneniu stien pri komínových vývodoch, v horšom prípade až k prepáleniu povrchových častí spotrebiča. Pravidelná údržba je skrátka nevyhnutná a významnou mierou vplýva na náklady spojené s vykurovaním, ktoré dokáže znížiť až o 25 %. 
Pravidelná kontrola kotla vyplývajúca zo zákona (č. 314/2012 Z. z.) je na Slovensku relatívnou novinkou (povinná je od 1. januára 2008) a jej cieľom je najmä ochrana ovzdušia a ostatných zložiek životného prostredia. Za jej nerešpektovanie hrozí pokuta do výšky 1 600 €. 

Pravidelná údržba kotla môže znížiť náklady spojené s vykurovaním až o štvrtinu.

Pravidelná údržba kotla môže znížiť náklady spojené s vykurovaním až o štvrtinu.
Vaillant

Kedy volať technika

Podľa odborníkov by sa mala revízia kotla bez ohľadu na spotrebu vykonávať raz ročne. Pri kontrole treba predovšetkým nastaviť horáky a vyčistiť kotol. Navyše platí, že pri jej zanedbaní padá aj záruka. 
Frekvencia pravidelnej kontroly kotlov stanovená štátom je nižšia (pozri tabuľku) a závisí od ich menovitého výkonu, druhu spaľovaného paliva a kategórie budovy. Ak je predmetom pravidelnej kontroly kotlov kotol starší ako 15 rokov, vykoná sa spolu s pravidelnou kontrolou kotla aj individuálna špeciálna kontrola vykurovacej sústavy. Vo všeobecnosti platí, že pri vyšších výkonoch a menej ekologických palivách sa intervaly skracujú. 
Servisného technika je ideálne zavolať v letnom období, keď sú kratšie čakacie lehoty a aj väčší predpoklad, že technik sa pri kontrole kotla nebude príliš ponáhľať. Optimálna dĺžka prehliadky je asi dve hodiny, takže rýchly proces na spôsob desať minút a hotovo je trošku podozrivý.

Kontrolu kotla nenechávajte na poslednú chvíľu. Ak zavoláte servisného technika v letných mesiacoch, vyhnete sa dlhým čakacím lehotám.

Kontrolu kotla nenechávajte na poslednú chvíľu. Ak zavoláte servisného technika v letných mesiacoch, vyhnete sa dlhým čakacím lehotám.
Vaillant

Postup servisného technika pri kontrole kotla

1. Skontroluje dokumentáciu (identifikačný štítok, prevádzkový poriadok, návod na obsluhu, pripojenie kotla, tepelný spád, dokumentáciu montáže, kontrolu umiestnenia, vetranie).
2. Vizuálne skontroluje kotol (zhodnotí, či nedochádza k úniku paliva, skontroluje kvalitu teplonosnej látky, zhodnotí vonkajší stav kotla – najmä tepelnú izoláciu, oplechovanie a netesnosti spalinovodu, čistotu okolia, funkčnosť meracích prístrojov).
3. Zhodnotí doterajšiu údržbu (majte k dispozícii doklady o predchádzajúcich opravách a servisoch).
4. Uskutoční test funkčnosti kotla, skontroluje ovládacie prvky a reguláciu (skúšku vykoná, aby zistil, či kotol plní všetky funkcie v prevádzke podľa návodu dodávateľa). Funkčnosť kotla sa testuje počas prevádzky, keď je zabezpečený dostatočný odber tepla počas celej doby trvania skúšky. Servisný technik by mal vyčistiť výmenník, vnútro kotla od prachu a nastaviť plynové trysky.
5. Určí účinnosť kotla (zistí obsah kyslíka, CO, CO2, teplotu spalín, účinnosť spaľovania a komínovú stratu, hodnoty porovná s vyhláškou).
6. Vypracuje správu z kontroly.
 

Za koľko

Cena za ročnú prehliadku kotla sa pohybuje na úrovni okolo 65 €, bez dopravy a bez materiálu, ktorý by sa prípadne mohol pri prehliadke vymeniť. Pri zanedbanom kotle, na ktorom sa dlhšie nerobila žiadna údržba, môžete k tejto sume dostať prirážku 30 až 40 percent za silné znečistenie. 
 

Zavolajte odborníkov

Obráťte sa na certifikovanú firmu, jednak je pri čistení komína a kontrole kotla potrebná skúsenosť, a jednak potrebujete potvrdenie o vykonaní tejto činnosti. O tento typ služieb, našťastie, nie je núdza. Postačí, keď si v internetovom vyhľadávači zadáte spojenie kominárske služby alebo servisná prehliadka kotla a budete mať dostatok možností aj s ohľadom na vašu lokalitu. Prípadne sa opýtajte svojich známych.
 
Kategória: Energia
Tagy: stavba domu vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia