Spoľahlivá kostra domu (1. časť)

19. 10. 2005
Zdieľať

Nosné konštrukcie sú akousi kostrou stavby – od nich závisí, či bude váš dom bezpečný, bez porúch či trhlín. Iba dom s dobrou kostrou totiž dokáže splniť všetky funkcie a požiadavky naň kladené, iba v bezpečnom dome sa môžu stať realitou všetky vaše predstavy o peknom a pohodlnom bývaní.

Prvky, ktoré vymedzujú a rozdeľujú priestor stavby a zároveň preberajú, rozdeľujú a prenášajú zaťaženie, nazývajú sa nosné konštrukcie. Členia sa na nosné konštrukcie základov, vertikálne a horizontálne nosné konštrukcie a konštrukcie strechy a spolu tvoria konštrukčný systém stavby. Výber nosného konštrukčného systému závisí najmä od predpokladaného zaťaženia, ale mal by sa prispôsobiť aj napr. architektonickým a technickým požiadavkám. Z architektonického hľadiska by mal konštrukčný systém zabezpečiť funkčnosť vnútorných priestorov a umožňovať ich variabilné a flexibilné dispozičné riešenie.


Spoľahlivá kostra domu (1. časť)

32500

S technickými požiadavkami súvisí napr. únosnosť, ekonomickosť či životnosť stavby. Počas existencie stavby by sa nemala nosná konštrukcia porušiť (stratiť únosnosť) do takej miery, aby sa musela odstrániť. Mala by teda odolávať zaťaženiu vonkajšími silami (zaťaženie ľuďmi, nábytkom a zariadením, vrstvami podláh a priečkami), zaťaženiu fyzikálnymi vplyvmi (napr. teplotou, dotvarovaním, zmrašťovaním) a zaťaženiu dynamickými účinkami (napr. seizmicitou alebo účinkami vetra). Konštrukcia by teda mala čo najdlhšie slúžiť svojmu účelu. Správnu funkciu a spolupôsobenie celého systému môžeme ovplyvniť voľbou jednotlivých nosných konštrukcií, výberom stavebných materiálov a riešením konštrukčných detailov.

Základové nosné konštrukcie

Základové nosné konštrukcie prenášajú zaťaženie z nosných vertikálnych konštrukcií do podložia. Pri ich návrhu a voľbe sú rozhodujúcimi kritériami únosnosť základovej pôdy a výška hladiny podzemnej vody. Preto je pri jednoduchších stavbách vhodné poradiť sa s geológom, pri zložitejších stavbách treba vykonať inžinierskogeologický prieskum.

Základové nosné konštrukcie sa členia na plošné a hĺbkové. Medzi hĺbkové základy patria pilóty, šachty, kesóny a studne, ktoré sa používajú najmä v extrémnych podmienkach a vo väčších budovách a pri stavbe rodinných domov sa s nimi takmer nestretneme. Plošné základy sú charakteristické tým, že ich šírka je väčšia než výška (hrúbka). Patria sem základové pásy a rošty, základové pätky, základové dosky a škatuľové základy. Základové pásy a rošty sa používajú najmä pri nižších budovách (väčšinou so stenovým nosným systémom) a pomerne dobre únosných podložiach (štrkoch, štrkopieskoch). Môžu byť monolitické alebo montované, najčastejšie sa zhotovujú z betónu alebo oceľobetónu. Ich výhodou je najmä ekonomickosť.

Príklady základových nosných konštrukcií


Založenie na pásoch Založenie pri povrchu terénu na tenkej oceľobetónovej doske


Spoľahlivá kostra domu (1. časť)

32511


Spoľahlivá kostra domu (1. časť)

32512


1 – základová doska, 2 – štrkopiesok, 3 – drenáž, 4 – tepelná izolácia podlahy, 5 – obvodový múr, 6 – hydroizolácia, 7 – odkvapový chodník, 8 – základová zemina, 10 – tepelná izolácia základu, 11 – základový pás, 12 – panel obvodovej steny


Spoľahlivá kostra domu (1. časť)

32513


Škatuľové základy z oceľobetónu


8 – izolačná prímurovka


9 – oceľobetónová stena


10 – hladina podzemnej vody


Základové pätky sú základové konštrukcie pod stĺpy a piliere. Používajú sa najmä pod skeletové nosné sústavy pri pomerne dobre únosných podložiach. Sú ekonomické do rozmerov 3 × 3 m. Môžu byť monolitické alebo montované, z betónu (pri menších zaťaženiach) alebo oceľobetónu, z dôvodu úspory materiálu sa realizujú aj ako stupňovité (spodná časť je z prostého betónu a horná z oceľobetónu). Základové dosky sa používajú pri nízkom dovolenom namáhaní podzákladia (teda málo únosných podložiach). Sú to tuhé oceľobetónové dosky, odolné proti rozdielom v sadaní. Základová doska môže mať rovnomernú hrúbku alebo rebrovanie. Škatuľové základy tvoria základová doska, steny podzemného podlažia a stropná konštrukcia, ktoré sú tuho spojené.

Vertikálne (zvislé) nosné konštrukcie


Spoľahlivá kostra domu (1. časť)

32514

Vertikálne nosné konštrukcie prenášajú zaťaženie zo striech a stropov do základov (odtiaľ sa prenáša ďalej do podložia budovy). Medzi vertikálne nosné konštrukcie patria steny, stĺpy a piliere. Podľa materiálu ich delíme na keramické, pórobetónové, oceľové, betónové, oceľobetónové, sklobetónové, drevené a kombinované. Podľa technológie sú monolitické a montované. Nosné steny sú plošné konštrukcie, ktoré okrem nosnej funkcie plnia aj ohraničujúcu, resp. deliacu funkciu.
Steny v objekte vytvárajú určitý nosný systém, ktorý môže byť:


  • pozdĺžny – stropné a strešné konštrukcie sú uložené na stredných a obvodových stenách, priečne steny tvoria priečne stuženie,


  • priečny – stropné a strešné konštrukcie sú uložené na nosných stenách kolmých na hlavné priečelie objektu,


  • kombinovaný – stropné a strešné konštrukcie sú uložené na pozdĺžnych aj priečnych nosných stenách.


Spoľahlivá kostra domu (1. časť)

32515

Voľbu materiálu ovplyvňuje zaťaženie z vyšších podlaží. Murované nosné steny napr. na báze keramiky alebo pórobetónu treba stiahnuť vencom, zvyčajne oceľobetónovým. Funkciou venca nie je len zabezpečiť tuhosť objektu vo vodorovnej rovine, ale aj eliminovať namáhanie nosného muriva ohybom („roztláčanie“ konštrukciou stropu alebo strechy), pretože murované konštrukcie napr. z tehál alebo pórobetónu sú únosné v tlaku, ale nie v ohybe.

Nosné stĺpy sú bodové vertikálne nosné konštrukcie. Spolu s prievlakmi vytvárajú v objekte skeletový nosný systém (prievlaky môžu byť rovnobežné s hlavným priečelím, kolmé na hlavné priečelie alebo v obidvoch smeroch). Stĺpy môžu byť spojené aj s rôznymi druhmi stropných nosných konštrukcií. Pri kombinovaných nosných systémoch prenášajú zaťaženie stĺpy aj steny. So skeletovými či s inými stĺpovými nosnými systémami sa pri rodinných domoch stretávame iba zriedka. Uplatnia sa najmä pri vzdušnej a odľahčenej modernej architektúre, pre ktorú sú typické veľké zasklené plochy fasád a otvorená dispozícia s rozľahlými voľnými priestormi.

Nosné vertikálne konštrukcie musia byť dôkladne odizolované od zemnej vlhkosti, pretože navlhnutie takýchto konštrukcií neznižuje len estetickú stránku objektu, ale aj únosnosť a stabilitu a v neposlednom rade môže spôsobiť poruchy nosných konštrukcií.

Kategória: Materiály
Tagy: konštrukcie kost materiál murovacie materiály nosné stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia