Oprava poškodeného stropu

Oprava poškodeného stropu

08. 01. 2009
Zdieľať

Drevené stropy sú väčšinou poškodené biologickými škodcami, čo súvisí najmä s ich prípadným nežiaducim zavĺhaním. Voda sa do stropnej konštrukcie najčastejšie dostáva zatekaním z porušenej krytiny, z porušených obalových konštrukcií budovy, z porušených inštalácií, kondenzovaním vodných pár, alebo kapilárnym vzlínaním v murive a podobne.

Vlhkosť poškodzuje drevené trámy aj z estetického hľadiska, a to aj po vyschnutí (buď mapami na povrchu dreva po vyzrážaní solí, či zatečením špiny, alebo stopami výskytu rôznych infekcií). Platí to aj pre oceľové trámy – najmä v podobe výskytu hrdze na povrchu. Stropné konštrukcie v starších budovách majú okrem toho (existenciou prachových násypov) už vopred vytvorené predpoklady na dlhodobejšie udržanie získanej nežiaducej vlhkosti.


Oprava poškodeného stropu

178368
Stanislav Jochim

Stropy s oceľovými prievlakmi nenapádajú biologickí škodcovia, avšak sú náchylné na koróziu – v súvislosti s ich zavĺhaním. Na drevených, oceľových či keramických stropoch sa znížená únosnosť prejavuje predovšetkým zmenou tvaru – priehybmi a pozdĺžnymi, resp. priečnymi trhlinami. Treba však upozorniť, že pozdĺžne trhliny v drevených trámoch väčšinou nie sú signálom poruchy stability, ale len sprievodným javom prirodzeného vysychania – zmrašťovania dreva.

Rovnako aj určitý (malý) priehyb trámov ešte nemusí znamenať havarijnú poruchu konštrukcie. Poruchy stropov, môžu okrem toho signalizovať aj výskyt iných primárnych porúch stavby, ktoré ich vyvolali. Pri akomkoľvek podozrení je preto najvhodnejšie nechať vypracovať odborný posudok statika, ktorý určí mieru poškodenia konštrukcie, a tým aj potrebu sanácie. Výskyt a mieru poškodenia tradičných stropných konštrukcií je zvyčajne ťažko určiť iba obhliadkou, pretože mnohé drevené stropy tvoria uzavreté konštrukčné systémy, z ktorých vidno len povrchy.


Oprava poškodeného stropu

178369
J. Štefko

Určitou indikáciou skrytých porúch môže byť viditeľná deformácia konštrukcie alebo mapy po zatečení na omietke, pričom najčastejšie poškodenou časťou stropných trámov je ich zhlavie uložené v murive. Na určenie poruchy treba urobiť sondy, čiže lokálne odstrániť omietky alebo podlahy, resp. násypy navŕtať, alebo stropné konštrukcie preskúmať endoskopicky. Z toho vyplýva, že najvhodnejším riešením na ochranu stropných konštrukcií, najmä drevených, je vytvoriť také podmienky, ktoré zamedzia zavĺhanie či zatekanie do konštrukcií. Ak sa drevené stropné trámy nachádzajú v suchom prostredí a dobre sa ošetria, vydržia často aj storočia, čo sa (prirodzene) týka aj oceľových nosníkov.

Vykonávanie prác pri renováciách stropov

Pri výmene stropných alebo podlahových trámov treba najprv odstrániť podlahové dosky a (ak je v strope alebo na ňom umiestený) aj špeciálny protipožiarny násyp. Jeho odstránenie je často nepríjemné, pretože už pri jeho vytváraní sa používal odpadový materiál, napríklad škvara, popol, stavebný odpad a podobne. Zvýšená prašnosť je pri tejto práci takmer pravidlom. Ak cez drevenú stropnú konštrukciu vedie elektrický kábel, je nevyhnutné podložiť ho nehorľavým materiálom. Ak cez poškodený strop vedie elektrické vedenie, tesne pred jeho opravou treba preveriť, či je prívod elektrického prúdu vypnutý. Dôležité je uvedomiť si, že zdravý drevený strop po odľahčení od násypu (ktorého váha môže byť aj niekoľko 100 kg na meter štvorcový) sa vráti do (skoro) pôvodného tvaru) – to znamená, že jeho priehyb sa v strede stropu môže znížiť aj o niekoľko milimetrov, čo isto zapríčiní popraskanie omietkového podhľadu.


Oprava poškodeného stropu

178371
Ladislav Reinprecht

Ak sa vymieňajú iba podlahové trámy, treba minimalizovať poškodenie stropnej konštrukcie, najmä podhľadu, ktorý sa nachádza pod nimi. Staré klince možno odstrániť tak, že sa kladivom stlčie drevo okolo klincov, kým sa neuvoľnia hlavičky, ktoré sa vytiahnú kliešťami. Poškodené drevené nosníky možno prepíliť ručnou alebo motorovou pílou. Pri pílení je dôležité zabezpečiť pílený nosník tak, aby nemohol padnúť a poškodiť iné konštrukcie, či ohroziť zdravie pracovníkov. Ak sa použije perlitový betón na zásyp, treba upozorniť na jeho pomalé vysúšanie, najmä ak sa zhotovuje vo veľkých hrúbkach. Problémy tiež spôsobuje nedostatočná technologická disciplína, pri ktorej sa do zmesi betónu na ľahšie spracovanie pridáva nadmerné množstvo zámesovej vody. Dlhodobo vlhký perlitový betón je pre drevené stropné konštrukcie nebezpečný.

Otvorené stropné konštrukcie sa pri opravách musia dostatočne zabezpečiť proti prepadávaniu materiálu, náradia alebo pádu pracovníkov. Všetky otvory v stropoch (mimo pracovného záberu, na ktorom sa pracuje) treba prekryť materiálom schopným uniesť pracovníkov (fošňami, hrubým plechom a podobne), alebo vhodnými bariérami zabrániť mimovoľnému vstupu pracovníkov do miestnosti či jej časti so stropnými otvormi. Priebežné otvory treba zabezpečiť zábradlím a okolo otvorov umiestniť aspoň 10 cm vysoký záklop, ktorý zamedzí prepadávanie materiálu. Pri výmene stropov sa potrebná pracovná plocha vytvorí z fošní hrubých asi 5 cm, prípadne z dostatočne únosných dosák.


Oprava poškodeného stropu

178370
J. Štefko

Podloženie alebo podopretie trámov

Pri použití tejto technológie sa zaťaženia z poškodených zhlaví trámov prenášajú na dodatočne zhotovené jednotlivé alebo priečne priebežné konzoly vytvorené z ocele, kameňa, betónu alebo dreva. Pri realizácii sa po predchádzajúcom uvoľnení a podopretí stropnej konštrukcie odstránia poškodené zhlavia trámov. Do stien sa pod úroveň pôvodných trámov osadia konzoly, ktoré môže nahradiť aj priebežný pozdĺžny trám pripevnený k murivu. Na pripravený podklad sa osadia skrátené stropné trámy – stropnice. Týmto spôsobom možno sanovať nielen viaceré poškodené trámy vedľa seba, ale aj jednotlivé poškodené trámy.

Výmena stropných trámov

Ak nie je vhodné použiť niektorú z uvedených technológií sanácie stropných trámov, pristupuje sa k ich výmene za nové – drevené, oceľové či železobetónové, resp. za železobetónovú platňu. Výmena vyžaduje voľný prístup k postihnutej konštrukcii minimálne z jednej, lepšie z oboch strán. Možno ju realizovať v celom strope naraz, po skupinách alebo po jednotlivých trámoch.

Spriahnutie stropu

Špecifickým spôsobom sanácie drevených stropov je technológia spriahnutých stropov, ktorá vytvára konštrukciu spojenú z viacerých vrstiev samostatných konštrukcií alebo materiálov (z dreva, ocele, železobetónu a pod.).

Spriahnuté drevobetónové stropy


Oprava poškodeného stropu

178372
ISD

Realizujú sa tak, že drevená stropná konštrukcia sa zvrchu odhalí a očistí. Pritom sa môže aj čiastočne odizolovať pred nadmernou vlhkosťou z mokrého procesu položením hydroizolácie (napríklad asfaltovej lepenky alebo hrubšieho igelitu) z vrchnej strany. Do stropných trámov sa plechovou šablónou v pravidelných rozstupoch predvŕtajú otvory (s priemerom 85 % priemeru klincov) na oceľové klince. Klince sa zatĺkajú tak, aby presahovali približne 4 cm z trámov. Na strop sa uloží oceľová sieť, ktorá sa ku klincom nepripevňuje. Celok sa zaleje betónovou zmesou s hrúbkou asi 6 cm, ktorá po zatvrdnutí vytvorí vrchnú vrstvu stropu. Vzhľadom na to, že je spojená s realizáciou mokrého procesu, ktorý môže drevený strop pohľadovo poškodiť (napr. mapami solí po zatečení), nie je vhodné používať ju na zdobený historický strop, strop s pohľadovo exponovaným podhľadom a podobne. Ak sa spriahnutý strop obloží zospodu protipožiarnymi doskami, výrazne sa zvýši odolnosť celej konštrukcie proti požiaru.


Oprava poškodeného stropu

178373
Lignatur

Spriahnuté drevené stropy

Stropné trámy možno posilniť spriahnutím s nadľahlým záklopom. V podstate sa tak akoby vytvoril nosník v tvare T. Dosky záklopu je vhodné uložiť v dvoch navzájom prekrížených vrstvách, umiestnených uhlopriečne proti nosníku. Na spájanie vrstiev možno použiť klince alebo drevené tesárske kolíky.

Výmena násypov

Násypy v stropoch možno vymeniť za nové, napríklad na báze keramických expandovaných materiálov (keramzit, perlit, liapor) alebo minerálnych vláken. Výmena násypov v starých stropných konštrukciách je pri renovácii vhodná najmä tam, kde sa ponecháva pôvodná nosná konštrukcia stropu, resp. tam, kde sa obnovuje podlaha. Starý násyp v stropnej konštrukcii môže byť zo súčasného hľadiska nevyhovujúci, pretože v minulosti sa na jeho zhotovenie používali najmä čistý hrubozrnný, najlepšie pražený piesok, suchá a čistá pražená vápenná stavebná sutina, odpad z roztlčených tehál, čistá, suchá a dobre vypálená škvara. Výmena podlahy, záklopu alebo podhľadu

Výmena podlahy, záklopu alebo podhľadu

dreveného stropu je pomerne jednoduchá, avšak namáhavá. Pri výmene poškodeného záklopu treba odstrániť aj podlahu a stropný násyp. Poškodená časť sa demontuje a záklop sa nahradí novým. Pri výmene podhľadu sa odstráni omietka stropu vrátane maltonosnej vrstvy a poškodená časť sa vymení. Nový podhľad stropu sa môže urobiť nielen z drevených, ale aj zo sadrokartónových dosák.

Náhrada dreveného stropu inou konštrukciou

Nevyhovujúcu pôvodnú (zväčša však drevenú) stropnú konštrukciu možno nahradiť novou, zhotovenou na modernej materiálovej báze. Pôvodné drevené konštrukcie sú pružné a aj keď je drevo vo výbornom stave, môže sa strop prehnúť do oblúkového tvaru, čo môže v strede miestnosti predstavovať pokles aj vyše jedného centimetra.

Náhrada stropu oceľovou alebo keramickou konštrukciou

Na novú stropnú konštrukciu sa v starších budovách používajú napríklad rozličné typy keramických konštrukcií – z keramických dielcov vystužených oceľou a zmonolitnených betónom, alebo z oceľových trámov prekrytých profilovaným plechom a zaliatym betónom, či podobnými konštrukciami. Výhodou týchto riešení je niekedy možnosť použiť pôvodné kapsy trámov, do ktorých sa osadia nové nosné prvky (oceľové nosníky, keramické nosníky vystužené oceľou a podobne), a vyššia odolnosť proti požiaru ako pri drevených stropoch.

Náhrada stropu železobetónovou konštrukciou

Inou možnosťou náhrady pôvodných stropov sú liate monolitické železobetónové stropy, alebo konštrukcie zo železobetónových prefabrikátov, ktoré sa realizujú spôsobmi zvyčajnými pri novostavbách. Ich použitie však na väčších stavbách, či vo väčších objemoch môže budovám, najmä historickým, spôsobiť ďalšie komplikácie. Tie môžu vychádzať napríklad z prílišného zaťaženia zvislých konštrukcií, ktorých nosnosť nie je dostatočne známa, z prílišného stuženia konštrukcií (ktoré napríklad strácajú schopnosť prispôsobovať sa do určitej miery pohybom podložia), z rozdielov tepelnej rozťažnosti medzi železobetónovými konštrukciami a pôvodným murivom (spôsobujúcej napríklad trhliny) a podobne. Výhodou železobetónových stropov je ich vysoká požiarna odolnosť, vysoká únosnosť, malé deformovanie od záťaže a tiež vyššia životnosť než drevených konštrukcií.

Viac informácií: Všetko o chatách a chalupách

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: drevené stropy
Zdieľať článok

Diskusia