Opravy balkónov a lodžií

Opravy balkónov a lodžií

21. 12. 2009
Zdieľať

Opravy balkónov nie sú jednoduchou záležitosťou. Skúseností s realizáciami opráv pribudlo, ale nie vždy ich vieme správne zúročiť. Existuje veľa prípadov, keď bola vykonaná oprava balkóna, ale predtým nebola realizovaná jeho sanácia. Následky na seba nedali dlho čakať a finančné prostriedky vynaložené na opravu sa ukázali už po jednej zime ako premrhaná investícia. Oprava nesmie prebiehať živelne, musí jej predchádzať zodpovedné posúdenie a komplexný návrh skúseného odborníka, ktorý bude rešpektovať požiadavky užívateľa a zároveň spĺňať všetky tepelnotechnické požiadavky na konštrukciu.


Opravy balkónov a lodžií

234575

Príčin porúch balkónov už po prvom zimnom období môže byť niekoľko: zle naprojektovaná skladba konštrukcie balkóna, nekvalitne vykonaná práca realizačnej firmy, požiadavka na najlacnejší variant zhotovenia, realizácia v období, keď by mali byť stavebné práce vonku zastavené z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, alebo kombinácia týchto niekoľkých faktorov. Balkóny a lodžie sú konštrukcie, ktoré sú veľmi namáhané klimatickými vplyvmi. V dôsledku striedania teplôt a vlhkosti dochádza k objemovým zmenám, možnej deformácii či poškodeniu ich konštrukcie, ako aj ku koróznym zmenám materiálu. Zvlášť v prípade balkónov sa napríklad statika dostáva do konfliktu so zmenami vplyvom pôsobenia teplotných rozdielov. Balkóny sú totiž konštrukčne konzoly vysunuté z nosnej konštrukcie domu, ktoré prestupujú obvodovým plášťom. V mieste priestupu vzniká tepelný most, ktorým preniká konštrukciou do interiéru chlad a ten ovplyvňuje tepelnotechnické vlastnosti objektu (úniky tepla, vysoké rozdiely teplôt v interiéri, zrážanie vody na stenách a nasledovné tvorenie plesní). V prípade lodžií vznikajú podobné problémy. Pri opravách je dôležité vyriešiť – spolu s prerušením tepelného mosta vložením tepelnej izolácie – aj systém odvodnenia podláh a kotvenia zábradlí. Poruchy nosných konštrukcií balkónov vznikajú prevažne vzhľadom na poškodenú alebo chýbajúcu hydroizoláciu.
 

Statické poruchy panelových balkónov a lodžií

Najčastejšou statickou poruchou sú korózie nosných oceľových prvkov, čím sa znižuje nosnosť balkónových konzol. Už pri výrobe a montáži sa v mnohých prípadoch nedodržala hrúbka krycej vrstvy betónu predpísaná projektom (často má výstuž krytie iba 0 až 5 mm). Stropné panely majú tiež v dôsledku nedostatočnej technologickej disciplíny pri montáži alebo zle pripravených zvislých konštrukcií nedostatočnú dĺžku uloženia.
Pre nedostatočnú údržbu – neobnovovanie náterov – nastáva korózia oplechovania podláh lodžií, terás a balkónov a následne zateká zrážková voda. Korózia plechu pokračuje aj vnútri konštrukcie balkóna, plech zväčšuje svoj objem a spôsobuje ďalšie zväčšovanie škáry a masívnejšie zatekanie vody do konštrukcie. Korózia postihuje aj kotevné prvky, rámy a stĺpiky, ktoré sa vplyvom nevhodne riešených detailov nedali dostatočne ošetriť.
Pri nedostatočnej údržbe stykov oplechovania s konštrukciou alebo dlažbou balkóna sa tento detail poškodzuje náletovými rastlinami.
 

Sanácia lodžií a balkónov


Opravy balkónov a lodžií

234566

Sanovanie balkónových konštrukcií je jednou zo základných súčastí revitalizácie panelových domov. Pri sanácii je najdôležitejšie zabrániť ďalšiemu zatekaniu do konštrukcie. Pred sanáciou musí balkón či lodžiu posúdiť odborník z hľadiska statických a stavebnotechnických porúch a treba dať podrobne spracovať odborný postup opravy. Čo najčastejšie obsahuje? Na začiatku je nevyhnutná sanácia statických a koróznych porúch, potom sa musia odstrániť tepelné mosty zateplením, dôležité je nezabudnúť na dostatočné vyspádovanie a spoľahlivý systém odvodnenia a tiež na kvalitné oplechovanie s precízne realizovanými detailmi, aby sa zabránilo ďalšiemu korodovaniu konštrukcie spôsobenému prienikom vody. Pred úspešnou sanáciou musí byť pripravený architektonický návrh, ktorý okrem estetických záležitostí môže vyriešiť napríklad rozšírenie podlahovej plochy balkóna alebo uzatvorenie priestoru lodžie dodatočným zasklením. Aj v prípadoch dodatočne zasklených lodžií je dôležité vyriešiť detaily v mieste ukončenia podlahy lodžie. Sanačné postupy balkónov a lodžií musí navrhnúť odborníks ohľadom na konkrétne podmienky.
 

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Poruchy vzniknuté nesprávne vykonanou sanáciou


Opravy balkónov a lodžií

234568

• V snahe ušetriť sa často realizuje nová podlaha balkóna s ponechaním pôvodného kotvenia stĺpikov, ktoré majú iba pohľadovú manžetu. V mieste zakotvenia do stropného panela sú však skorodované a prestávajú plniť funkciu votknutia. Tak sa znižuje pevnosť ukotvenia zábradlia, ktoré je podporované iba v miestach priečnych stien a stráca svoju statickú funkciu.
• Zateplenie lodžiových stien sa často vykonáva bez kontroly kotvenia zábradlia. Možná existujúca korózia v detaile ukotvenia potom pokračuje aj pod zatepľovacím systémom, a ak sa kotvenie nachádza v mieste kondenzovania vodných pár, postupuje korózia rýchlejšie. Ide o skrytú a veľmi nebezpečnú poruchu. Zábradlie prestáva plniť svoju statickú funkciu a prostriedky vynaložené na zateplenie sú znehodnotené.

Rekonštrukcia podlahy balkóna

Rekonštrukcia podlahy balkónov a lodžií patrí k najzložitejším úlohám pri regenerácii obvodových plášťov panelových domov a správny návrh musí vychádzať z vhodnej kombinácie materiálov jednotlivých vrstiev a zodpovedajúcich konštrukčných detailov. Najčastejšou chybou je, že sa podlahové vrstvy celkom alebo iba čiastočne nahrádzajú novými bez toho, aby sa odstránili príčiny porúch. Veľmi dôležité je napojenie podlahových a hydroizolačných vrstiev na zvislú konštrukciu, riešenie odkvapovej hrany balkóna alebo napojenie hydroizolácie a podlahy na prah balkónových dverí.
 

Krok za krokom
Ak je podlahové súvrstvie alebo konštrukcia balkóna vážne poškodená, je nevyhnutné pôvodnú skladbu balkóna vybúrať až na nosnú konštrukciu. Nosná konštrukcia sa musí zbaviť všetkých nesúdržných častíc, zvyškov pôvodných mált, náterov, prachu, nečistôt a ďalších materiálov, ktoré by mohli ovplyvniť prídržnosť nových nanášaných vrstiev. Pôvodný podklad treba dostatočne navlhčiť tak, aby voda bola nasiaknutá iba v póroch pôvodného betónu, ale aby sa povrch neleskol. Na takto pripravený podklad sa nanesie priľnavý náter alebo vrstva, ktorá prepojí pôvodnú a novú vrstvu poteru v hrúbke zhruba 1 až 2 mm. Ešte do čerstvej, nezaschnutej priľnavej vrstvy sa vyhotoví vyspádovaný poter, pripravený zo suchej zmesi s konzistenciou zavlhnutej betónovej zmesi. Potom je nutná technologická prestávka najmenej 28 dní, aby betónový poter dostatočne vyzrel. Pri rekonštrukciách možno použiť aj poterové zmesi z rýchloväzných spojív, ktoré urýchľujú priebeh zrenia a vysychania. Tak sa technologická prestávka skráti na jeden deň. Po vyzretí poteru sa jeho povrch ošetrí pružnou dvojzložkovou cementovou hydroizolačnou stierkou v dostatočnej hrúbke aj so sieťovinou zo sklených vláken, ktorí sa vtlačí do poslednej vrstvy. Na všetky problematické detaily balkóna alebo terasy – v kontakte vodorovnej konštrukcie a zvislej konštrukcie, dilatácie a prípadné priestupy sa musí do hydroizolačnej stierky osadiť pružný pogumovaný pás. Celková hrúbka hydroizolácie nesmie byť menšia ako 2 mm. Po nanesení hydroizolácie musí byť plocha chránená pred dažďom počas minimálne 24 hodín. Hydroizolácia musí zrieť najmenej 5 dní. Vzhľadom na veľmi vysoké rozdiely teplôt na dlažbe balkóna, ktoré dosahujú až 100 °C, treba na lepenie dlažby použiť zlepšené, mimoriadne deformovateľné rýchlotvrdnúce lepidlo. Pri použití lepidla s bežným priebehom vytvrdenia je vysoké riziko, že do škár ešte pred zaškárovaním zatečie voda a zabudovaná vlhkosť by pri klimatických zmenách spôsobovala poruchy. Názov flexibilný nič nevypovedá o skutočných technických parametroch lepidla a často sa za týmto názvom ukrýva materiál s veľmi nízkou kvalitou. Aby sa dosiahla dokonalá pevnosť spoja obkladu a jeho podkladu a vylúčil sa vznik dutín, je dôležité nanášať lepidlo na podklad a tiež na rubovú stranu obkladu. Pozdĺž stien treba nechať voľný priestor na dilatáciu. Šírku škáry dilatácie je nutné voliť s ohľadom na formát dlažby. Pri lepení sokla treba zabezpečiť aj dostatočnú šírku škáry medzi podlahou a spodnou hranou soklíka, aby sa zaistilo dokonalé utesnenie škáry trvalo pružným tmelom. Jeho absencia býva veľmi často zdrojom zatekania vody a nasledovných defektov (odmŕzania). Všetky dilatačné škáry treba vyplniť trvalo pružným silikónovým tmelom ktorý sa vyrába v rovnakých farebných škálach ako škárovacie hmoty. Pred nanesením silikónového tmelu je vhodné bočné hrany dlažby ošetriť penetračným prípravkom, ktorý zaručuje dokonalú prídržnosť tmelu v škáre a dlhodobú tesnosť. Množstvo a šírku dilatačných škár by mal stanoviť projektant stavby.

Pevné škáry sa vypĺňajú najčastejšie cementovými škárovacími materiálmi. Škárovací materiál na báze špeciálnych hydraulických spojív bez obsahu cementu zabraňuje vzniku nevzhľadných výkvetov. Pri príprave škárovacieho materiálu je dôležité dodržiavať pokyny výrobcu, najmä pri dávkovaní vody, a tiež pomalé miešanie zmesi, aby sa zabránilo vmiešaniu nadmerného množstva vzduchu. Povrch sa následne dočistí vhodným hladidlom, najlepšie pomocou škárovacej hladiacej peny s obsahom celulózy. Má vysokú absorpčnú schopnosť, zabraňuje rozplavovaniu pigmentov a celkovo uľahčuje prácu. Pri realizácii stavebných prác je vhodné využiť technický servis dodávateľa stavebnej chémie. Výrazne sa tak eliminuje možnosť chybných úkonov počas aplikácie a zákazník má väčšiu istotu, že práce boli vykonané odborne a so zárukou dlhodobej funkčnosti.

Kategória: Okná Stavba a rekonštrukcia
Tagy: balkón lodžia opravy balkónov a lodžií stavba
Zdieľať článok

Diskusia