Podrežte ho, nech žije ďalej!

Podrežte ho, nech žije ďalej!

22. 11. 2007
Zdieľať

Spomínam si, keď som ešte ako dieťa s úžasom hľadel na dvojicu murárov, ktorí podrezávali domček veľkou pílou. Jeden bol v dome a druhý vonku, občas si pľuvli do dlaní, ťahali sem a tam a podrezávali dom ako strom v lese. Do vzniknutej škáry sa vkladal térový papier, tradičná izolácia tých čias. Bola to azda jediná metóda, ktorou sa dalo zabrániť vlhnutiu stien. Nezanevrel však na ňu ani moderný vek.

Na mnohých starších, aj keď pekných domoch sa bohužiaľ často stretávame s vlhkosťou stúpajúcou stenami niekedy až po prvé poschodie. Vlhké murivo sa obyčajne objavuje z dôvodu nefunkčnej pôvodnej izolácie proti vlhku a vode, ale časté sú aj prípady, keď izolácia úplne chýba.

Izolácia pivničných priestorov sa totiž z úsporných dôvodov a často aj pre nedostatočné vedomosti pred 80 a viac rokmi dodržiavala nedôsledne, a tak bývajú mnohé stavby staršieho dáta silno poškodené alebo narušené. Staré domy však majú svoj pôvab a rovnako ako hrady, zámky, kostoly či kaplnky sú naším kultúrnym dedičstvom, preto je ich zachovanie pre našu i budúce generácie nevyhnutné. A nehľadiac na vek, pekný a suchý dom je podmienkou zdravého a spokojného bývania.

Vlhkosť verzus zdravie

Účinkom stálej alebo časom nadobudnutej vlhkosti sa stavebné materiály rozpadajú a narušuje sa aj ich vonkajší vzhľad. Odpadáva omietka aj s kusmi muriva alebo vznikajú nápadne zafarbené miesta, na ktorých vyrastajú rôzne plesne a kryštalizujú anorganické látky. Plesne sú mikroskopické vláknité huby, ktoré vytvárajú jemné povlaky. Na vlhkých stenách sa ich rast prejavuje žltými, zelenými i čiernymi škvrnami a zatuchnutým zápachom, zvlášť rozpoznateľným pri vstupe do budovy.

Obývanie vlhkých miestností je pre ľudí nevhodné a podstatne rýchlejšie starne aj vybavenie a zariadenie domu. Nebezpečenstvo plesní spočíva predovšetkým v ich negatívnom pôsobení na zdravie človeka. Plesne znečisťujú ovzdušie a môžu vyvolať astmatické záchvaty, chronické dýchacie problémy, bolesti hlavy, pocity nevoľnosti alebo spôsobiť ochorenie kože a pľúc.

Prečo podrezať vlhké murivo?

Už obyčajný pojem odvlhčenie stien stavia každého odborníka pred ťažkú úlohu. Voda sa dostáva do stavebných konštrukcií v tekutom (voda, topiaci sa sneh) či plynnom (vodná para) skupenstve. Dôvodom vlhnutia múrov je ich pórovitá štruktúra so schopnosťou prijať vlhkosť. Cieľom sanácie je zabezpečiť výrazné a trvalé zníženie obsahu vlhkosti v murive stavieb pomocou technických zásahov, ktoré spočívajú v obnove pôvodných systémov alebo v nanovo vykonaných sanačných metódach.


Podrežte ho, nech žije ďalej!

115892

Na správne vykonanie sanácie a poskytnutie dlhodobých záruk je zvyčajne nutné zabezpečiť kvalitnú izoláciu. Tá môže vzniknúť chemickou cestou na odpudzovanie vody, pomocou elektrického prúdu a vysúšania alebo klasickou cestou so zhotovením radikálneho rezu. Doslova a dopísmena. Voľba druhu izolácie by sa mala zo stavebnotechnických, ekonomických i ekologických dôvodov dôkladne premyslieť.

Treba využiť všetky dostupné metódy v oblasti ošetrenia vlhkého muriva, pri náročnejších sanáciách aj ich kombináciu podľa stavebnotechnickej realizácie objektu, finančných možností vlastníka a prípadných obmedzení na pamiatkovo chránených stavbách. Podrezávanie muriva sa aj po rokoch javí ako jeden z najúčinnejších, najmilosrdnejších, najdlhšie pôsobiacich a pravdepodobne aj najlacnejších spôsobov.

Podrezanie tehlovej steny reťazovou pílou

Podrezanie tehlového muriva sa dnes robí rovnako ako kedysi, používajú sa však motorové píly s vídiovými reťazami. Rez sa vedie v škáre medzi tehlami, prípadne medzi kamenným základom alebo kamennou podmurovkou a tehlou po úsekoch asi 1 meter. Do prerezanej škáry sa potom vsunie izolačná plastová fólia hrubá 2 mm. Škára sa proti sadaniu zabezpečí špeciálnymi, rôzne hrubými plastovými doskovými klinmi podľa šírky rezu a použitej izolácie. Sú konštruované na únosnosť 500 kg/cm2, každý tak spoľahlivo unesie desiatky ton. Kliny už v škáre ostávajú.


Podrežte ho, nech žije ďalej!

115893

Vkladané plastové izolácie sú určené na použitie ako zábrany proti vode i radónu. Majú najdlhšiu životnosť zo všetkých používaných izolácií, sú veľmi pevné a odolné, celkom inertné aj proti agresívnym soliam síranov, dusičnanov a chloridov (biele výkvety), ktoré vlhké murivo často obsahuje a ktorým ťažko odolávajú aj antikorové plechy. Rezná škára sa potom vypĺňa cementovou maltovou zmesou; do hrubých stien možno v prípade potreby vstrekovať do škáry cementovú zmes pod tlakom (čerpadlom). Týmto spôsobom sa dá zhotoviť izolácia tehlového muriva do hrúbky 130 cm.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Podrežte ho, nech žije ďalej!

115897

Vďaka motorovej píle možno podrezaním ošetriť všetky steny, aj štítové, susediace s iným objektom, stačí totiž prístup k stene z jednej strany. Pri správnom postupe podrezávania muriva je vylúčené akékoľvek sadanie, rez nesprevádzajú žiadne otrasy a vibrácie, ktoré by mohli objekt poškodiť. Táto metóda poskytuje záruku, že nedôjde k narušeniu statiky. Zaujímavé je, že spomenuté plastové izolácie v značnej miere obmedzujú aj vibrácie prenášané do budovy napríklad z blízkej cestnej dopravy. Nespornou výhodou tejto metódy je tiež jej rýchlosť (pri bežnom RD do štyroch dní) a prijateľná cena, ktorá je z metód mechanického izolovania najnižšia. Ľahké je aj odstraňovanie „následkov“ – škára sa začistí a „zaštukuje“, stena sa namaľuje a práca je hotová.


Výhody podrezania reťazovou pílou:


 • kvalitný izolačný materiál s garanciou dlhodobej životnosti,


 • cenová dostupnosť,


 • rýchlosť práce (až 10 m2 muriva/deň),


 • nenáročná a šetrná technológia nevyžadujúca žiadne búracie práce,


 • možnosť aplikácie aj počas nepriaznivých klimatických podmienokPodrežte ho, nech žije ďalej!

115886

Podrezanie kamenného a zmiešaného muriva, betónu a železobetónu

Spomenuté konštrukcie predstavujú tvrdší oriešok, ani ten však nie je s použitím novej techniky neprekonateľný. Na podrezanie kamenného a zmiešaného muriva sa totiž používa diamantové lano poháňané elektrohydraulickým systémom cez vodiace kladky upevnené na stene. Do reznej škáry sa potom opäť vloží izolácia a celý postup je obdobný ako pri podrezaní muriva reťazovou pílou.


Podrežte ho, nech žije ďalej!

115895

Pri podrezávaní muriva diamantovým lanom sa musí na chladenie lana použiť voda, ktorou sa vyplachuje rezná škára. Technológia podrezania diamantovým lanom používa rovnaké plastové izolácie ako technológia podrezávania reťazovou pílou. Veľkou výhodou je ich celková spoľahlivosť a neprekonateľná trvanlivosť. Pri správnom zhotovení je zaručená 100 % účinnosť sanácie počas celého obdobia životnosti stavby (výrobca týchto materiálov udáva životnosť až 100 rokov).


Výhody podrezania diamantovým lanom:


 • jediná možnosť realizácie mechanickej izolácie na kamenných a betónových konštrukciách,


 • kvalitný izolačný materiál s garanciou dlhodobej životnosti,


 • možnosť zvislého rezu.Podrežte ho, nech žije ďalej!

115884

Izolácia muriva pomocou antikorových plechov

Ďalší, tentoraz nový spôsob predstavuje izolácia muriva pomocou antikorových plechov. Podrezávaniu muriva sa síce trochu vymyká, ale napriek tomu má s ním veľa spoločného. Je to veľmi kvalitná mechanická metóda, ktorá ochraňuje stavebný objekt pred periodickým vlhnutím, respektíve ho zbavuje zemnej vlhkosti. Vlnité antikorové, chrómnikeloceľové dosky z vysoko ušľachtilej ocele sa pri tejto metóde pneumaticky zarážajú do priebežnej škáry muriva. Ich vysoká tuhosť zaručuje, že ani v masívnom murive (až do šírky 100 cm) nedochádza k deformácii materiálu, a to ani vo viacpodlažných objektoch, kde je tlak v múroch enormne vysoký.


Podrežte ho, nech žije ďalej!

115899

Vlhké murivo možno izolovať takisto antikorovými molybdénoceľovými doskami. Svojím zložením síce nedosahujú kvality chrómnikeloceľových dosák, svojou životnosťou sa však tiež radia ku kvalitnému typu antikorových plechov. Antikorové dosky možno pri sanácii aplikovať pri všetkých objektoch s priebežnou ložnou škárou v murive. Použitie tejto metódy sanácie tak nie je obmedzené iba na tehlové murivo. Naraziť antikorové plechy možno aj do kamenného muriva a do muriva z nepálených tehál. Je však nutné daný objekt vopred staticky posúdiť.


Výhody izolácie antikorovými plechmi:


 • kvalitný materiál s garanciou funkčnosti počas celej životnosti objektu,


 • šetrný zásah so zachovaním statiky objektu,


 • rýchlosť aplikácie (až 15 m2 muriva/deň),


 • možnosť realizácie sanácie počas prevádzky objektu,


 • postačujúci prístup z jednej strany steny,


 • hydroizolácia členitých konštrukcií (napríklad pilierov),


 • možnosť použitia aj na zvislé izolácie,


 • použitie sanačnej technológie aj počas nepriaznivých klimatických podmienok.
Predpokladaná životnosť:


 • antikorové chrómnikeloceľové plechy – 140 rokov,
 • antikorové molybdénoceľové plechy – 90 rokov.

Záver

Predstavili sme vám tri metódy odizolovania vlhkých stien, vychádzajúc zo starých stavbárskych tradícií a skúseností. Ťažko sa však do podobných prác pustíte sami. Potreba modernej techniky predurčuje na podobné činnosti špecializované firmy. Tie sú napokon vďaka skúsenostiam zárukou kvality a dlhodobej životnosti sanačných opráv smerujúcich k vysušeniu akejkoľvek stavby.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: murivo opravy sanácia
Zdieľať článok

Diskusia