Statik, statika, statický alebo statici nehryzú

Statik, statika, statický alebo statici nehryzú

06. 02. 2007
Zdieľať

Prečo aj v našom časopise neustále pripomíname dôležitosť statických posudkov a výpočtov, ak sa chystáte niečo postaviť alebo rekonštruovať? Pretože je to naozaj dôležité a najmä pri malých stavebných úpravách, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu, sa na to často zabúda. Slovenskou realitou je hromadné prerábanie bytov bez stavebného povolenia a tým aj bez statických posudkov. Spoliehať sa na to, že sused už podobné úpravy robil, a nič sa nestalo, nie je práve najvhodnejšie riešenie.

Oslovili sme autorizovaného stavebného inžiniera pre kategóriu statika stavieb Ing. Martina Baluchu, PhD. a položili sme mu niekoľko otázok. A neuhryzol nás!

1. Môžete čitateľom v skratke vysvetliť, čo vlastne statika je a prečo je v stavebníctve taká dôležitá?


Statik, statika, statický alebo statici nehryzú

77864

Zjednodušene povedané, statika sa zaoberá nosnými konštrukciami stavieb. Tie môžu byť zhotovené z rôznych stavebných materiálov – murované, betónové, oceľové, drevené alebo kombinované. Nosná konštrukcia stavby je počas celej životnosti stavebného diela vystavená pôsobeniu rozličných účinkov – ide o vlastnú hmotnosť stavebných konštrukcií, hmotnosť osôb a vnútorného vybavenia budovy, účinky snehu a vetra, prípadne aj účinky zemetrasenia. Nosná konštrukcia stavby musí byť navrhnutá tak, aby dostatočne bezpečne odolávala týmto účinkom. Zabezpečenie tejto úlohy je náročnou a veľmi zodpovednou činnosťou. Statiku stavieb môžu preto vykonávať len autorizovaní stavební inžinieri s kvalifikačnými predpokladmi, požadovanou praxou a s príslušnými legislatívnymi znalosťami.

2. Málokto vie posúdiť, aké stavebné zásahy už podliehajú stavebnému povoleniu. Kde je tá hranica zo statického hľadiska?


Statik, statika, statický alebo statici nehryzú

77863

Zásah stavebníka do nosnej konštrukcie stavby pri prestavbách a stavebných úpravách predstavuje nový stav, s ktorým sa spravidla pri pôvodnom návrhu konštrukcie nepočítalo. Preto t musí akýto zásah vždy kvalifikovane posúdiť statik. Aj menšie stavebné úpravy pri rekonštrukciách bytov môžu znamenať možné statické riziko. Stavebný zákon umožňuje realizovať stavebné úpravy na základe ohlásenia stavebnému úradu, ak sa pri nich podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby a nemení sa spôsob používania stavby. V týchto prípadoch nie je stavebné povolenie ani statický posudok potrebný. Problémom je však zhodnotenie neodborníkom, čo je a čo nie je zásahom do nosnej konštrukcie stavby. Na dokreslenie možno uviesť príklad: Vybúranie nenosnej priečky spravidla neovplyvní nosnú konštrukciu. Na druhej strane vymurovanie novej priečky na inom mieste môže znamenať neprijateľné zaťaženie stropnej konštrukcie. Tento stav už predstavuje zásah do nosnej konštrukcie.

3. Veľké stavebné zásahy sú podmienené stavebným povolením, ktorého súčasťou musí byť aj projekt statiky. Ak sa však čitateľ chystá na drobné stavebné úpravy vo svojom rodinnom dome, nepodliehajúce stavebnému povoleniu, pri akých zásahoch už bezpodmienečne potrebuje odbornú pomoc statika?

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Statik, statika, statický alebo statici nehryzú

77861

Medzi stavebné zásahy vyžadujúce posúdenie statikom patria jednoznačne zásahy do zvislých nosných konštrukcií – vytváranie nových alebo zväčšovanie pôvodných dverných alebo okenných otvorov, priťažovanie stropných konštrukcií novými podlahami s väčšou hmotnosťou alebo novými priečkami. Aj zmena účelu miestnosti z obytnej funkcie napríklad na sklad s vyšším podlahovým zaťažením by mala byť predmetom statického posúdenia. Zo statického hľadiska sú citlivé aj stavebné zásahy na lodžiách a balkónoch. Ťažké konštrukcie so zasklením alebo zastrešenia balkónov môžu byť zdrojom statických porúch. Všeobecne však možno povedať, že uvedené stavebné zásahy majú už taký charakter, že spravidla vyžadujú aj stavebné povolenie.

4. Akých chýb sa najčastejšie dopúšťajú domáci majstri, ak sa pustia do svojpomocnej úpravy svojich príbytkov?


Statik, statika, statický alebo statici nehryzú

77860

Jednoznačne je to podcenenie statických rizík spojených so stavebným zásahom. Pri rozsiahlejších stavebných úpravách by som vždy odporúčal konzultovať so statikom. Najmä v starších bytoch a rodinných domoch môže byť vzhľadom na celkový statický stav objektu aj zdanlivo nepodstatný stavebný zásah zdrojom vážnej statickej poruchy. Treba si uvedomiť, že vlastnosti niektorých stavebných konštrukcií (staré murivá, drevené stropy a krovy) sa môžu časom podstatne meniť, a akýkoľvek neodborný zásah do týchto konštrukcií môže spôsobiť vyčerpanie ich únosnosti.


Statik, statika, statický alebo statici nehryzú

77865

5. V súčasnosti je moderné otváranie priestorov a ich prepájanie, najčastejšie kuchyne s obývacou izbou alebo jedálňou. Mnohí sa spoliehajú na vlastný úsudok a inšpiráciu od suseda. Čo ich môže prekvapiť zo statického hľadiska?

Dispozičné usporiadanie starších panelových bytov nie vždy zodpovedá súčasným predstavám o bývaní. Otvorenie vnútornej dispozície bytu a lepšie funkčné prepojenie niektorých priestorov sa často spája s potrebou zväčšiť pôvodné alebo vytvoriť nové dverové otvory v nosných železobetónových stenových konštrukciách. Jednoduchá inšpirácia od suseda nie je dostatočným kritériom na uskutočnenie podobnej stavebnej úpravy. Aj mierna zmena veľkosti otvoru alebo polohy v stene môže vytvoriť staticky úplne odlišnú situáciu, ktorú vie kvalifikovane posúdiť len statik. Statik v statickom posudku spravidla predpíše aj technologický postup realizácie. Realizáciu treba zveriť odbornej stavebnej firme, ktorá je vybavená vhodnými zariadeniami na rezanie betónu a má s touto činnosťou aj potrebné skúsenosti. Predloženie statického posudku býva v tomto prípade vždy podmienkou.

6. Hovorí sa, že všetko sa dá vyriešiť, ak sa chce, ale niektoré riešenia siahajú hlbšie do peňaženiek. Ak sa čitateľ chystá kúpiť starší rodinný dom, aké sú varovné signály, ktoré vie posúdiť aj laik, že statika domu nie je úplne v poriadku? Kúpa staršieho rodinného domu predstavuje pomerne veľkú investíciu. V tomto prípade by som vždy odporúčal konzultáciu so statikom. Možno sa tak v mnohých prípadoch vyhnúť neželaným investíciám do sanácie statických porúch objektu, ktoré neodborník nedokáže pri kúpe posúdiť.


Statik, statika, statický alebo statici nehryzú

77859

Existuje však viacero varovných signálov, ktoré dokáže rozpoznať aj neodborník. Porušená rovinnosť alebo celistvosť strešnej krytiny môže signalizovať poruchy v konštrukcii krovu. Treba si všímať výrazné priebežné trhliny a praskliny v stenách, stropných konštrukciách a v prekladoch nad dverovými a okennými otvormi. Treba si uvedomiť, že pod sadrokartónovým obkladom, prípadne pod zateplením fasády môžu byť prejavy statických porúch nosných konštrukcií skryté bez vonkajších prejavov. Problémové otváranie okien a dverí môže nasvedčovať, že stavebná konštrukcia sa deformuje viac, ako je z hľadiska funkčnosti prípustné.

Ako najvážnejšie a najproblémovejšie sa javia statické poruchy vyvolané sadaním podložia. Nesprávne odvedená dažďová voda môže spôsobiť dodatočné sadanie stavby s výraznými šikmými prasklinami najmä v nároží. Sanácia týchto porúch je technicky aj finančne mimoriadne náročná.

Kontakt na autorizovaných stavebných inžinierov pre statiku stavieb možno získať na internetovej stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov www.sksi.sk.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: statika stavba
Zdieľať článok

Diskusia