09. 08. 2006
Zdieľať

Žijeme medzi štyrmi stenami. Či už v dome, alebo v byte, trávime medzi nimi podstatnú časť života. Vďaka nim máme súkromie, intimitu, pohodu. A naopak, obvodové steny nášho príbytku sú tie, s ktorými verejnosť prichádza do vizuálneho kontaktu a podľa ktorých nás vedome alebo podvedome hodnotí. Aj keď nie všetko vidieť.

Obvodové steny domu oddeľujú vonkajšie prostredie od vnútorného a zabraňujú negatívnemu pôsobeniu externých faktorov, ktoré by mohli narušiť vnútornú pohodu nášho obydlia. Najčastejšie sú aj stenami nosnými, to znamená, že prenášajú zaťaženie konštrukcie do základov a cez ne ďalej až do podkladovej vrstvy zeminy.

Nosné steny

Obvodové steny sú spravidla súčasťou nosnej konštrukcie. Zakladajú sa na základových konštrukciách – najčastejšie pásoch alebo doskách. Ich najdôležitejšou funkciou je zabezpečiť stabilitu stavby, to znamená prenášať zvislé i vodorovné zaťaženie do základov. Prenos zvislého zaťaženia zabezpečuje gravitácia, prenos vodorovného zaťaženia možno dosiahnuť stužením betónovými vencami alebo rámami. Druhou možnosťou je spolupôsobenie pevne kotvených stropných a stenových dosiek. Obvodové steny delí od základovej konštrukcie hydroizolácia, ktorá bráni prenikaniu vlhkosti do stien.

Obvodové steny

61124


Obvodové steny

61126

Obvodové steny sa zakladajú na základových konštrukciách (najčastejšie pásoch alebo doskách), od ktorých ich delí hydroizolácia. Ich najdôležitejšou funkciou je prenášať zvislé a vodorovné zaťaženie do základov. Prenos zvislého zaťaženia zabezpečuje gravitácia, prenos vodorovného zaťaženia možno dosiahnuť napríklad stužením betónovými vencami. (Xella, Wienerberger)Typy konštrukcií

Konštrukcia stien úzko súvisí s ich materiálovou skladbou. Asi najviac možností ponúkajú murovacie prvky vyrábané z rôznych materiálov, v rôznych moduloch a rozmeroch. Pri stavbe domu však možno využiť aj iné typy konštrukcií, ktoré tvoria celé stavebné a konštrukčné systémy.


Obvodové steny

61119

Pri stavbe rodinných domov patria k najobľúbenejším murované obvodové steny z pálených tehál alebo pórobetónových tvárnic. Murivo sa spája pomocou murovacích mált a lepidiel s vhodnými vlastnosťami. Každý výrobca k svojmu výrobku odporúča určitý druh malty alebo ho sám dodáva. Zvislé spoje môžu mať buď formu priznanej škáry vyplnenej maltou, alebo majú murovacie prvky maltovú kapsu, prípadne pero a drážku, ktoré zabezpečujú zvislý spoj bez spojiva a viditeľnej škáry, čo prispieva k tepelnoizolačným kvalitám muriva.


Obvodové steny

61086

Ďalšou možnosťou, ako vytvoriť murované obvodové steny, sú tvarovky z lisovaného betónu s rôznymi prísadami (napríklad drevotrieska a pod.). Vyrábajú sa v mnohých variantoch – môžu byť nezateplené, alebo je súčasťou tvarovky tepelná izolácia (napríklad polystyrén). Takéto tvarovky sú duté, s priestorom na betónovú výplň – pri stavbe sa do vopred vybudovaných radov postupne leje betón, čím sa celá konštrukcia spojí. Nosné konštrukcie sa vystužujú oceľovými prútmi alebo stĺpmi.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Obvodové steny

61082

Ak nosná konštrukcia obvodovej steny nespĺňa všetky požiadavky na pohodlné bývanie, navrhujú sa viacvrstvové konštrukcie. To znamená, že na murivo, stenu z liateho betónu alebo inú nosnú konštrukciu (ak samotná nezabezpečuje dostatočný tepelný odpor a ostatné normou požadované kritériá) sa montujú ďalšie vrstvy s požadovanými vlastnosťami. Typickým prípadom je, keď sa na nosnú konštrukciu inštaluje zatepľovací systém, obľúbené sú aj tzv. sendvičové konštrukcie, pri ktorých povrchovú úpravu zo strany exteriéru tvoria lícové tehly. Predstaviteľom sendvičovej konštrukcie sú tiež panely montovaných domov. Na drevenej alebo betónovej nosnej konštrukcii je tepelná izolácia buď z minerálnej vlny, alebo polystyrénu, na povrchovú úpravu zo strany interiéru sa často používa sadrokartón. Ich výhodou je dobrý tepelný odpor a rýchla montáž, avšak v dôsledku použitých ľahkých materiálov zostávajú tepelná akumulácia a zvuková izolácia pozadu.

Fyzikálne vlastnosti

Medzi hlavné funkcie obvodových stien patrí schopnosť tepelne a zvukovo izolovať a zabezpečiť taký prestup vodných pár, aby nedochádzalo k nežiaducim vplyvom vlhkosti na povrchovú úpravu stien, a tým aj na hygienu bývania a pohodu v interiéri.


Obvodové steny

61083

Tepelnotechnické vlastnosti sa porovnávajú a posudzujú podľa súčiniteľa prechodu tepla U. Čím je tento ukazovateľ menší, tým je izolačná schopnosť materiálu lepšia. Norma pritom hovorí o odporúčanej hodnote tepelného odporu R – obvodové steny novostavby by mali dosahovať R = 3,0 m2 . K/W, pri rekonštrukciách sa požaduje R = 2,0 m2 . K/W. Z hľadiska normy je však smerodajné posúdenie konkrétnej budovy z hľadiska tzv. energetického a hygienického kritéria (porovnanie vypočítanej a normovej potreby tepla na vykurovanie a posúdenie teplôt vnútorných povrchov v kritických detailoch s ohľadom na riziko vzniku plesní). Pri obvodových stenách netreba podceňovať ani schopnosť zvukovo izolovať – najmä ak dom stojí v blízkosti frekventovanej cesty. Steny však nechránia len proti prenikaniu nežiaducich zvukov z vonkajšieho prostredia smerom dnu, ale aj z jedného priestoru do druhého, prípadne aj z vnútorného priestoru smerom von.


Obvodové steny

61085

Schopnosť zvukovo izolovať sa vyjadruje a posudzuje veličinou, ktorú voláme stupeň vzduchovej nepriezvučnosti, a uvádza sa v decibeloch (dB). Ak samotné murivo nemá dostatočnú schopnosť zvukovo izolovať, môžete tento problém riešiť vrstvenými konštrukciami so zabudovanou zvukovou izoláciou, napr. z minerálnej vlny. Paropriepustnosť patrí spolu s predchádzajúcimi veličinami k najdôležitejším vlastnostiam obvodových stien a prvkov. Paropriepustnosť znamená schopnosť obvodovej konštrukcie vyrovnávať vlhkosť vnútorného a vonkajšieho prostredia. Čím menší je difúzny odpor materiálu, tým lepšie prepúšťa vodné pary, teda lepšie dýcha. Vďaka tomu nedochádza napríklad k plesniveniu omietok alebo výkvetom na vnútornej strane muriva.


Obvodové steny

61127

V neposlednom rade sú dôležité aj tepelnoakumulačné vlastnosti obvodových stien. Akumulácia je schopnosť materiálu teplo prijať a pri ochladení vonkajšieho prostredia ho opäť uvoľniť. Stena sa teda ohreje od vykúreného vzduchu a po odstavení kúrenia postupne uvoľňuje teplo späť do interiéru. Alebo sa obvodová stena cez deň ohreje pôsobením slnečného žiarenia a večer a v noci uvoľňuje naakumulované teplo do interiéru. Tepelnoakumulačná schopnosť závisí od hmotnosti materiálu, a tak sa budovy so stenami z ťažkých materiálov schopných akumulovať teplo ochladzujú pomalšie, pomalšie sa však aj vykúria. Dobrými akumulačnými vlastnosťami sa hrdia napríklad keramické murovacie materiály.

Tepelné mosty

Zvláštnu pozornosť treba venovať tým častiam hrubej stavby, ktorých tepelný odpor je oveľa nižší ako tepelný odpor ostatných častí obvodovej konštrukcie. Takéto miesta sa nazývajú tepelné mosty. Okrem väčšieho úniku tepla z vykurovanej budovy môžu spôsobiť aj vznik porúch stavieb, pretože na nich možno pozorovať lokálny pokles teploty, čoho dôsledkom môže byť kondenzácia vodných pár a vyššie namáhanie konštrukcie. Tepelné mosty rozdeľujeme na geometrické a materiálové. Geometrické vznikajú napríklad v rohoch a kútoch miestností, medzi materiálové patria oceľobetónové konštrukcie nadokenných prekladov, stužujúcich vencov, roletové boxy a pod. Tepelným mostom sa dá vyhnúť použitím kompletného stavebného systému, správnym spôsobom zateplenia vonkajších stavebných prvkov alebo termickým oddelením vyčnievajúcich častí (napr. balkónových dosiek).

Povrchová úprava

Povrchová úprava obvodových stien slúži ako trvalá ochrana vonkajších plôch proti poveternostným vplyvom. Možností, ako chrániť stenu, je množstvo, materiálov ešte viac.


Obvodové steny

61120

Pri murovaných konštrukciách môžeme za povrchovú úpravu považovať všetko v skladbe obvodových múrov okrem samotného muriva a spojovacej malty. Na povrchovú úpravu muriva z tehál, pórobetónu, z drevocementových aj drevovláknitých tvaroviek sa najčastejšie používajú omietky, prípadne kontaktné zatepľovacie systémy, ktorých súčasťou omietky sú. Okrem omietok možno na povrchovú úpravu použiť obklady z kameňa, dreva či z pálenej hliny. Aby povrchová úprava spĺňala požiadavky na ochranu konštrukcie steny, mala by mať vhodnú skladbu. Pri výbere omietky musíme brať ohľad nielen na jej cenu či estetické kvality, ale aj na životnosť, odolnosť proti vode a poveternostným vplyvom, náklady na údržbu alebo paropriepustnosť. V zime, keď je teplota vnútorného prostredia vyššia ako vonkajšia, prestupujú vodné pary obvodovou stenou i omietkou. Ak omietka dostatočne nedýcha, môže dôjsť k zrážaniu vodných pár v murive, čo spôsobuje horšie tepelnotechnické vlastnosti celej obvodovej steny. Čím je omietka hladšia, tým ľahšie odoláva špine z ovzdušia, to znamená tým dlhšie ostane čistá.


Obvodové steny

61121

Medzi najpoužívanejšie patria minerálne, silikátové alebo silikónové omietky, trendom sú najmä tenkovrstvové omietky, ktoré sa vyznačujú nízkou prácnosťou, možnosťou čistenia a prijateľnou cenou. Na špeciálne prípady sú určené špeciálne omietky – na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodových stien sa používajú tepelnoizolačné omietky na minerálnej báze s plnivom z expandovaného perlitu alebo granulovaného polystyrénu. Na odstránenie vlhkosti z muriva sa používajú sanačné omietky, ktoré sa vyznačujú špeciálnym usporiadaním pórov a vysokou vodoodpudivosťou.

Kategória: Steny a fasády
Tagy: murivo stavba
Zdieľať článok

Diskusia