Pripravte sa na vykurovaciu sezónu včas!

Pripravte sa na vykurovaciu sezónu včas!

06. 09. 2019
Zdieľať

Zdá sa vám, že s touto témou „strašíme“ priskoro? Vôbec nie. V severných regiónoch treba nezriedka začať kúriť už v septembri a aj na juhu môžete mať tesne pred sezónou problém zohnať servisného technika, ktorý preverí kotol pred jeho opätovným spustením do prevádzky. Preto je dobré pripraviť všetko potrebné dostatočne včas.

RADÍ

Peter Mizerík

pracovník technickej podpory pre tepelnú techniku Bosch, Junkers, Buderus v spoločnosti Robert Bosch

www.bosch.sk

Čo by ste mali urobiť pred zimou?

Sami toho veľa urobiť nemôžete – nanajvýš poutierať prach z vykurovacieho kotla, a keď začnete kúriť, odvzdušniť radiátory. Kotol je totiž vyhradené technické zariadenie (plynové a elektrické) a také môže kontrolovať a opravovať len odborne spôsobilá osoba. Pred začatím vykurovacej sezóny by ste si teda mali včas zabezpečiť návštevu servisného technika – ten kotol pred spustením do prevádzky dôkladne preverí.

Pre podnikateľské subjekty je ročný servis vykurovacieho kotla a celej sústavy povinnosťou, ktorú určuje vyhláška. V domácnostiach je zatiaľ takáto kontrola ponechaná na disciplinovanosť majiteľov, no aj tu sa pripravuje vyhláška, ktorá má zaistiť bezpečnú prevádzku týchto spotrebičov.


Servisné úkony, ktoré treba urobiť pri prehliadke, závisia od typu kotla a vo väčšine prípadov sú uvedené v tabuľke, ktorá je súčasťou návodu daného zariadenia. Keďže ide o vyhradené technické zariadenie, môže ho kontrolovať a opravovať len odborne spôsobilá osoba. Servisný technik začne kontrolou všeobecného stavu kotla, vyčistí ventilátor, horák, výmenník, zásobník, filtre a ďalšie súčasti. Skontroluje funkčnosť ovládacích prvkov a tesnosť rozvodov, nastaví reguláciu, výkon a spaľovanie. Nakoniec skontroluje a vyskúša celé zariadenie, prípadne odporučí odstránenie nedostatkov.

kontrola kotla
Vaillant Group Slovakia


Servisné úkony, ktoré treba urobiť pri prehliadke, závisia od typu kotla a vo väčšine prípadov sú uvedené v tabuľke, ktorá je súčasťou návodu daného zariadenia. Keďže ide o vyhradené technické zariadenie, môže ho kontrolovať a opravovať len odborne spôsobilá osoba. Servisný technik začne kontrolou všeobecného stavu kotla, vyčistí ventilátor, horák, výmenník, zásobník, filtre a ďalšie súčasti. Skontroluje funkčnosť ovládacích prvkov a tesnosť rozvodov, nastaví reguláciu, výkon a spaľovanie. Nakoniec skontroluje a vyskúša celé zariadenie, prípadne odporučí odstránenie nedostatkov.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Pravidelná ročná prehliadka, resp. údržba kotla zabezpečí optimálne nastavenie všetkých parametrov a zaistí tak ekonomickú, bezpečnú a bezporuchovú prevádzku. Môže tiež v predstihu upozorniť na prevádzkové nedostatky a predísť možnej poruche. Neskoršia oprava býva časovo aj finančne oveľa náročnejšia ako preventívna obhliadka a údržba kotla pred vykurovacou sezónou.

Čo vás čaká pri prehliadke kotla?

Špecializovaného technika by ste si mali zabezpečiť podľa druhu a typu kotla. Pri servisnej prehliadke, ktorá netrvá dlhšie ako dve hodiny (čas závisí od druhu kotla), skontroluje technik celý kotol, jeho istiace a regulačné prvky, nastavenie, tlak plynu, expanznú nádobu a pod. Mal by tiež otvoriť spaľovaciu komoru a skontrolovať horák a výmenník – preveriť, či nie sú zanesené, a vyčistiť ich.

Servisný technik vyčistí aj vnútro kotla (vrátane ventilátora, ak je jeho súčasťou) od špiny a usadenín. Pri spaľovaní totiž kotol nasáva vzduch s obsahom čiastočiek nečistôt a prachu a tie sa v ňom usádzajú aj pripekajú. To postupne znižuje jeho účinnosť. Zároveň tak vznikajú rôzne pnutia a niektorá časť kotla môže prasknúť. Na poruchy, ktoré nastanú v dôsledku zanesenia a zanedbania údržby, sa pritom nevzťahuje záruka. 

Náklady na ročnú servisnú údržbu kotla závisia od jeho typu, veľkosti a miery znečistenia. Pohybujú sa od 50 € za malé závesné bytové kotly po 150 € za servis veľkých zariadení v bytových domoch.


Pripravte sa na vykurovaciu sezónu včas!

2473221
Vaillant Group Slovakia

Nielen kotol, ale celý systém

Na sezónu by ste mali pripraviť nielen kotol, ale celý vykurovací systém. Problémy totiž často spôsobuje aj tvrdá voda – pri prevádzke vytvára vo výmenníku nános vodného kameňa. Tomu sa dá zabrániť úpravou vody vhodnou pre daný systém vo vykurovacom okruhu a okruhu TÚV. To, ako často je potrebná kontrola vody, závisí od vykurovacieho systému.

Väčšinou sú súčasťou systému filtre, ktoré sa pred sezónou skontrolujú a vyčistia, sú však aj typy kotlov a vykurovacích systémov, ktoré si vyžadujú kontrolu tvrdosti a pH vody. (Požiadavky na kvalitu vody vo vykurovacom systéme a kotle stanovuje norma STN EN 128 28+A1 a VDI 2035.) Rizikovú kombináciu tvoria napríklad hliníkové radiátory a medené komponenty vykurovacieho kotla, pretože spojením medi a hliníka vzniká galvanický článok. V takom prípade je nutné kontrolovať celkovú tvrdosť a pH vody minimálne raz za 6 mesiacov a v prípade potreby ju upraviť, aby sa predišlo poruchám (napríklad prederaveniu radiátora alebo výmenníka). 

Prehliadku vykurovacieho kotla si môžete objednať u servisného technika, ktorý vám zariadenie uvádzal do prevádzky (je o tom záznam v záručnom liste, niekedy aj nálepka na kotle), prípadne si môžete nájsť na internetovej stránke výrobcu zariadenia servisného technika čo najbližšie k bydlisku.

Nezabúdajte ani na komín

Pri kotloch s odvodom spalín do komína je nutné taktiež vyčistiť komín a skontrolovať jeho ťah. Túto činnosť už nevykonáva servisný technik, ale kominár – podľa typu spotrebičov pripojených na komín je potrebné zavolať ho každé 2 až každých 12 mesiacov (interval raz ročne platí pre plynové kotly a komíny s vložkou). Zodpovednosť za dobrý stav komína a jeho pravidelné čistenie a revízie je na pleciach majiteľa domu, pričom intervaly pravidelnej odbornej revízie stanovuje zákon (vyhláška č. 401/2007 Z. z. Ministerstva vnútra SR). Kominára si pritom môžete zavolať kedykoľvek, aj počas vykurovacej sezóny. Musíte mu sprístupniť kontrolný otvor na komíne (komínové dvierka), prípadne aj umožniť prístup na strechu. Kominár by mal v prvom rade zmerať ťah komína, a ak komín neťahá, nájsť a odstrániť príčinu. Kontrola a prečistenie jedného prieduchu by vás nemali vyjsť na viac ako 15 €.

Čo dať skontrolovať pred vykurovacou sezónou

Vykurovací kotol

Kedy: Pred každou vykurovacou sezónou.

Kto: Kontrolu a opravy môže robiť len odborne spôsobilá osoba – servisný technik.

Čo: Potrebná je kontrola, vyčistenie a nastavenie rôznych súčastí.

Za koľko: Cena býva od 50 do 150 € podľa typu, veľkosti a znečistenia kotla.

Vykurovaciu sústavu

Kedy: Pred každou vykurovacou sezónou a tiež podľa lehôt určených zákonom 314/2012.

Kto: Kontrolu musí vykonávať odborne spôsobilá osoba – technik s oprávnením na túto činnosť. V mnohých prípadoch je to technik, ktorý kontroluje aj kotol.

Čo: Potrebné je vyčistenie filtrov, kontrola a prípadne úprava pH aj tvrdosti vody, kontrola celej sústavy na prípadné netesnosti, kontrola funkčnosti uzatváracích a termostatických ventilov, zavzdušnenia a pod.

Za koľko: Cena závisí od rozsahu prác (opráv), počítajte minimálne s 30 €.  

Komín

Kedy: Podľa druhu spotrebičov pripojených na komín každé 2 až každých 12 mesiacov (intervaly pravidelnej odbornej revízie stanovuje zákon).

Kto: Kontrolu musí vykonávať odborne spôsobilá osoba – kominár (revízny technik) s oprávnením na túto činnosť. 

Čo: Potrebné je vyčistenie prieduchov, kontrola ťahu a posúdenie stavu konštrukcie.

Za koľko: Cena do 15 € za jeden prieduch.


Horák alebo výmenník vykurovacieho kotla môže byť niekedy v dôsledku nedokonalého spaľovania taký znečistený, že ho musí technik vymontovať a zobrať vyčistiť (vystriekať a vypieskovať) do servisu.

výmenník vykurovacieho kotla
Robert Bosch spol. s r.o.


Horák alebo výmenník vykurovacieho kotla môže byť niekedy v dôsledku nedokonalého spaľovania taký znečistený, že ho musí technik vymontovať a zobrať vyčistiť (vystriekať a vypieskovať) do servisu.

Kontrolu plynového kotla si nenechávajte na poslednú chvíľu. 

Na začiatku vykurovacej sezóny bývajú totiž servisní technici zavalení prácou.

Náklady na ročnú servisnú údržbu kotla môžu byť od 50 do 150 €.

Závisia od typu kotla, jeho veľkosti a miery znečistenia.

Nezabudnite na každoročnú servisnú prehliadku kotla. Požadujú ju všetci výrobcovia v záručných podmienkach. Servis a pravidelná údržba kotla môžu znížiť spotrebu energie až o 25 %. Ak je kotol vyčistený a správne nastavený, predlžuje sa aj jeho životnosť. Pravidelné prehliadky tiež pomáhajú odhaliť nedostatky kotla a zabrániť tak vzniku vážnejších porúch v nasledujúcom období.

PRIPRAVILA ERIKA KUHNOVÁ
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA ROBERT BOSCH
FOTO ROBERT BOSCH A PROTHERM, istock
ZDROJ časopis Môj dom 8/2019

Kategória: Energia
Tagy: vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia